Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2010 roku. 

 

Informacja o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2010 roku. 

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Począwszy od 1990 roku trwa proces komunalizacji, który rokrocznie wyposaża gminę w nowe grunty, w tym też zasoby do wykorzystania. Poniżej dane dotyczące procesu komunalizacji, a mianowicie:

1) 1990 r. - przygotowano 3 575 kart i skomunalizowano 79,0167 ha; kompleksowo załatwiono I etap komunalizacji.

2) 1991 r. - dokonał się właściwy, główny proces komunalizacji, która objęła ok. 732,0 ha; z mocy prawa złożono do PBN 74 wnioski na 1 099 działek ( 234 ha ).

3) 1992 r. - z mocy prawa skomunalizowano 10,5882 ha, a na wniosek 0,7564 ha, złożono 72 wnioski i 1000 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 1 442 działek (174 ha ).

4) 1993 r. - z mocy prawa skomunalizowano 18,3845 ha, a na wniosek 3,5702 ha, złożono 69 wniosków i 300 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 580 działek ( 79 ha ).

5) 1994 r. - z mocy prawa skomunalizowano 5,4322 ha, a na wniosek 0,0518 ha, złożono 19 wniosków i 190 kompletów do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

6) 1995 r. - skomunalizowano 32,82 ha, w tym SZE „Centra” - 4,06 ha.

7) 1996 r. - skomunalizowano 115,97 ha, w tym 100,04 ha na wniosek - od Szpitala „Kocborowo”.

8) 1997 r. - skomunalizowano 1,70 ha, w tym 1,14 ha na wniosek - od Rejonu Dróg

Publicznych w Starogardzie Gdańskim.

9) 1998 r. - skomunalizowano z mocy prawa 1,09 ha gruntów.

10) 1999 r. - skomunalizowano z mocy prawa 8,41 ha gruntów.

11) 2000 r. - skomunalizowano z mocy prawa 9,38 ha gruntów.

12) 2001 r. - skomunalizowano z mocy prawa 2,91 ha gruntów.

13) 2002 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0,2 ha gruntów

14) 2003 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0,01 ha gruntów

15) 2004 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0,21 ha gruntów

16) 2005r. - skomunalizowano z mocy prawa 0,03 ha gruntów

17) 2006r. - skomunalizowano z mocy prawa 1,38 ha gruntów

18) 2007r. - skomunalizowano z mocy prawa 0,15 ha gruntów

19) 2008r. - nie przeprowadzono komunalizacji

20) 2009r. - skomunalizowano z mocy prawa 0,33 ha gruntów

21) 2010r. - skomunalizowano z mocy prawa 0,26 ha gruntów ( do 30 września )

Obecnie łącznie mienie komunalne to 797,49 ha gruntu w granicach administracyjnych miasta, co stanowi 31,55 % powierzchni miasta Starogardu Gdańskiego oraz 73,48 ha terenów położonych poza granicami miasta, we wsiach : Koteże, Stary Las, Linowiec, Dąbrówka i Kokoszkowy. Od 01.01.2001r. zwiększyła się powierzchnia miasta w związku z dołączeniem działki nr 36 ze wsi Żabno – obecnie: działka nr 342, obręb 37, pow. 33.76.77 ha (zmiana granic administracyjnych miasta na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2000r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin).

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze - tabelka) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Pierwsza kategoria to własność Gminy Miejskiej zwana: zasoby gminy do wykorzystania. Zestawienie tych gruntów z wyszczególnieniem numeru obrębu, numeru działki, powierzchni działki i jej wartości (aktualna wycena bądź wartość szacunkowa) stanowi załącznik do niniejszego opracowania wraz z graficznym przedstawieniem na mapach. Z wykazu tego wynika, że zasoby gminy do wykorzystania występują w 24 obrębach miasta oraz w czterech miejscowościach wiejskich, stanowią 276 działek ( 269 na terenie Gminy Miejskiej ) o łącznej powierzchni 440,46 ha ( 390,14 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański + 50,32 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański), co daje ogólną szacunkową wartość 38 623 230,00 złotych.

Druga kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które występują w 22 obrębach, stanowią 1 003 działek, co daje 43,80 ha. Za grunty tego rodzaju w momencie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego gmina uzyskuje 25 % ceny gruntu jako pierwszą opłatę, a później, co roku, procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu, opłatę roczną.

Trzecią kategorię stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, grunty te położone są w 18 obrębach i stanowią 233 działek, a łączna powierzchnia wynosi 50,33 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 10% w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Zasoby mieszkaniowe to mienie będące w gestii Zarządu Budynkami Mieszkalnymi, występują one na 315 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 29,80 ha. Jest to mienie składające się z 2 955 mieszkań w 207 budynkach.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane to m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. W tej kategorii ujęto również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi, handlowymi itp., które są wydzierżawiane i wynajmowane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Zagadnienia związane ze Spółkami, w których Gmina Miejska posiada swoje udziały

(STARKOM, STARPEC, STARWIK, TBS, ROCKET-POLAND oraz ZUOK „STARY LAS” ) zostały przedstawione odrębnie, a grunty będące w posiadaniu Spółek zobrazowano na załączonych mapkach.

Najważniejszą sprawą dotyczącą mienia komunalnego jest zarządzanie majątkiem. W tym celu niezbędny jest niniejszy wykaz mienia, który posiadamy i aktualizujemy. Część majątku będąca potencjalnym towarem powinna mieć przypisaną swą wartość. Wykaz, który posiadamy zawiera te informacje. Wszystkie zasoby mają przypisaną wartość szacunkową. Natomiast, jeśli przeznaczamy do sprzedaży jakikolwiek element majątku komunalnego, to dokonywana jest jego wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Powinno się dążyć do tego, aby wśród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży były działki o różnym przeznaczeniu, np.: działki rzemieślnicze, mieszkaniowe, handlowo-usługowe itp., a także działki zabudowane i niezabudowane. Oferta powinna być bogata, ale nie oznacza to, iż mamy zbywać wszystko. Należy znaleźć nabywcę, który zapłaci najwięcej i nie mniej niż sobie założymy, będzie realizował założenia przyjęte w koncepcji dla danej nieruchomości, bądź przedstawi swoją, zgodną z planowanym rozwojem lub potrzebami miasta, w przypadku nie istnienia żadnej koncepcji.

Pliki do pobrania:

 Mienie komunalne - zestawienie ogólne zbiorcze   (48.3 KB)
 Projekt budżetu na 2011 rok - zaplanowana realizacja dochodu ze sprzedaży niemia komunalnego   (66.8 KB)
  Mienie komunalne - prawa rzeczowe i dzierżawy   (73 KB)
  Informacja o wartości udziałów Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego i wartości akcji Gminy    (60.7 KB)
 Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola  (51.4 KB)
 Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - trwały zarząd, użytkowanie, administracja i użyczenia  (60.5 KB)

 Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - nieruchomości zabudowane w tym dzierżawy (45.9 KB)

 Dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni  (70.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 683
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Putkamer-Jankowska
Czas wytworzenia: 2010-12-09 14:27:35
Czas publikacji: 2010-12-09 14:27:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak