002. Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2003 roku 

 

 

 

Nr V/39/2003 o wstąpieniu na miejsce Stanisława Karbowskiego, w stosunku do którego wygasł mandat radnego – kandydata z listy Stowarzyszenia „Porozumienie dla Starogardu” – Kazimierza Jankowskiego.
Treść uchwały  030539 (25KB)

Nr
V/40/2003 w sprawie budżetu miasta na 2003 r.
Treść uchwały  0305040 (188KB)
 Załącznik nr 1 (64KB) 
 Załącznik nr 2 (121KB)
 Załącznik nr 3 (21KB)
 Załącznik nr 4 (32KB)
 Załącznik nr 5 (140KB)
 Załącznik nr 6 (11KB)
 Załącznik nr 7 (19KB)
 Załącznik nr 8 (9KB)
 Załącznik nr 9 (12KB)
 Załącznik nr 10 (39KB)
 Załącznik nr 11 (31KB)
 Załącznik nr 12 (16KB)
 Załącznik nr 13 (10KB)
 Załącznik nr 14 (70KB)
 Załącznik nr 15 (10KB)

zmieniona uchwałami nr: VII/53/2003 z dn. 19.03.2003, VIII/75/2003 z dn. 23.04.2003, IX/83/2003 z dn. 21.05.2003, X/97/2003 z dn. 25.06.2003, XI/106/2003 z dn. 24.09.2003, XII/123/2003 z dn. 29.10.2003, XIII/132/2003 z dn. 26.11.2003, XIV/138/2003 z dn. 10.12.2003

Nr
V/41/2003 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0305041 (1.3 MB)

 Załącznik nr 1 do uchwały (106.5 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały  (35.8 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (56.8 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały  (24.1 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (93.2 KB)

straciła moc uchwałami nr: XLIV/428/2006 z dn. 31.05.2006, XX/189/2008 z dn. 26.03.2008

Nr V/42/2003 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański położonej przy ul. Kościuszki 112-114.
Treść uchwały  0305042 (28KB)

Nr
V/43/2003 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Starostwa Powiatu Starogardzkiego systemu urządzeń monitorowania miasta.
Treść uchwały  0305043 (41KB)
straciła moc uchwałą nr XII/126/2003 z dn. 29.10.2003


Nr
V/44/2003 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego Starogardzianina za rok 2002.
Treść uchwały  0305044 (21KB)

Nr V/45/2003
w sprawie zatwierdzenia planu posiedzeń Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2003 rok.
Treść uchwały  0305045 (224KB)

Nr
V/46/2003 w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0305046 (15KB)

Nr
V/47/2003 zmieniająca uchwałę Nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały  0305047 (29KB)

Nr
V/48/2003 zmieniająca uchwałę Nr III/31/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Treść uchwały  0305048 (17KB)

Nr
VI/49/2003 w sprawie zamiaru likwidacji przedszkoli.
Treść uchwały  0306049 (83KB)

Nr
VI/50/2003 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0306050 (27KB)

Nr
VII/51/2003 w sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej.
Treść uchwały  0307051 (27KB)

Nr
VII/52/2003 zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Treść uchwały  0307052 (32KB)
 Załącznik nr 1 (164KB)
 Załącznik nr 2 (137KB)

Nr
VII/53/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok. (zmiana 1).
Treść uchwały  0307053 (46KB)
 Załącznik nr 1 (12KB)
 Załącznik nr 2 (26KB)
 Załącznik nr 3 (10KB)
 Załącznik nr 4 (9KB)
 Załącznik nr 5 (11KB)
 Załącznik nr 6 (16KB)

Nr
VII/54/2003 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0307054 (73KB)

zmieniona uchwałą nr XIII/133/2003 z dn. 26.11.2003

Nr
VII/55/2003 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Treść uchwały  0307055 (21KB)

Nr
VII/56/2003 w sprawie zwolnień w podatku leśnym na 2003 rok.
Treść uchwały  0307056 (21KB)

Nr
VII/57/2003 w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2003 rok.
Treść uchwały  0307057 (23KB)

Nr
VII/58/2003 zmieniająca uchwałę Nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały  0307058 (25KB)

Nr
VII/59/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Kościuszki, Owidzka w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0307059 (102KB)

uchylona uchwałą nr XVII/179/2004 z dn. 24.03.2004


Nr
VII/60/2003 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Treść uchwały  0307060 (35KB)

Nr
VII/61/2003 w sprawie przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0307061 (28KB)

Nr
VII/62/2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0307062 (23KB)

Nr
VII/63/2003 w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
Treść uchwały  0307063 (34KB)

Nr VII/64/2003 w sprawie zmian w akcie założycielskim szkoły.
Treść uchwały  0307064 (30KB)

Nr
VII/65/2003 w sprawie nadania imienia szkole.
Treść uchwały  0307065 (31KB)

Nr
VII/66/2003 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych.
Treść uchwały  0307066 (55KB)

Utraciła moc uchwałą nr XII/92/2011 z dnia 31.08.2011

Nr
VII/67/2003 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Treść uchwały  0307067 (59KB)

straciła moc uchwałą nr XIV/141/2003 z dn. 10.12.2003

Nr
VII/68/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0307068 (27KB)

zmieniona uchwałą nr III/18/2006 z dn. 27.12.2006

straciła moc uchwałą nr IX/68/2007 z dn. 25.04.2007
Nr
VII/69/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0307069 (27KB)

zmieniona uchwałą nr III/17/2006 z dn. 27.12.2006

straciła moc uchwałą nr IX/68/2007 z dn. 25.04.2007

Nr
VII/70/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XLII/405/2006 z dn. 22.03.2006

straciła moc uchwałą nr IX/70/2007 z dn. 25.04.2007
Treść uchwały  0307070 (26KB)

Nr VII/71/2003 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr II/7/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr III/10/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0307071 (66.3 KB)
 Załącznik do uchwały (73.1 KB)

Nr
VIII/72/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2002.
Treść uchwały  0308072 (17KB)

Nr
VIII/73/2003 w sprawie przyjęcia dokumentów programowych Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego na lata 2002-2006.
Treść uchwały  0308073 (328KB)

Nr
VIII/74/2003 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 112-114.
Treśc uchwały  0308074 (34KB)

Nr
VIII/75/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok. (zmiana 2)
Treść uchwały  0308075 (58KB)
 Załącznik nr 1 (40KB)
 Załącznik nr 2 (22KB)
 Załącznik nr 3 (32KB)
 Załącznik nr 4 (151KB)
 Załącznik nr 5 (14KB)

Nr
VIII/76/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  0308076 (28KB)

Nr
VIII/77/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 243/2; 247/2; 247/1; 243/1; 253; 245; 244 obr. 20 położonych w rejonie ul. Malinowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0308077 (105KB)

uchylona uchwałą nr XVII/173/2004 z dn. 24.03.2004

Nr
VIII/78/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0308078 (114KB)

uchylona uchwałą nr XVII/174/2004 z dn. 24.03.2004

Nr
VIII/79/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0308078 (58KB)

straciła moc uchwałą nr XX/206/2004 z dn. 26.05.2004

Nr
VIII/80/2003 w sprawie likwidacji przedszkola.
Treść uchwały  0308080 (39KB)

Nr
VIII/81/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
Treść uchwały  0308081 (15KB)

Nr
VIII/82/2003 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania.
Treść uchwały  0308082 (34KB)

Nr
IX/83/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok (zmiana 3).
Treść uchwały  0309083 (35KB)
 Załącznik nr 1 (13KB)
 Załącznik nr 2 (14KB)
 Załącznik nr 3 (22KB)
 Załącznik nr 4 (144KB)

Nr
IX/84/2003 zmieniająca uchwałę XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0309084 (37KB)

Nr
IX/85/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Starogard Gdański – tereny działek
o numerach: 71/1, 71/2, 70/1, 69/1, 70/2 położone w obrębie geodezyjnym nr 22 w rejonie ul. Żwirki i Wigury.
Treść uchwały  0309085 (102KB)

załącznik (329.4 KB)

Nr
IX/86/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Starogard Gdański – tereny działek
o numerach: 179/67, 179/68, 179/69 położone w obrębie geodezyjnym nr 122 w rejonie ul. Iwaszkiewicza.
Treść uchwały  0309086 (99KB)

załącznik (560.6 KB)

Nr
IX/87/2002 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/397/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 20 marca 2002r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Treść uchwały  0309087 (18KB)

Nr
IX/88/2003 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIV/420/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych.
Treść uchwały  0309088 (29KB)

Nr
IX/89/2003 w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania niespłaconych części ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
Treść uchwały  0309089 (42KB)

straciła moc uchwałą nr XXIV/229/2004 z dn. 13.10.2004

Nr
IX/90/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0309090 (17KB)

Nr
IX/91/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0309091 (17KB)

Nr
IX/92/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0309092 (17KB)

Nr
IX/93/2003 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0309093 (30KB)

Nr
IX/94/2003 w sprawie upoważnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. do wydawania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w Strefie w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0309094 (47KB)

uchylona uchwałą nr XLV/393/2009 z dn. 26.08.2009

Nr
X/95/2003 w sprawie w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów -absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0309095 (19KB)

Nr
X/96/2003 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla najlepszych maturzystów – absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0309096 (20KB)

Nr
X/97/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok. (zmiana 4)
Treść uchwały  0309097 (66KB)
 Załącznik nr 1 (22KB)
 Załącznik nr 2 (34KB)
 Załącznik nr 3 (22KB)
 Załącznik nr 4 (37KB)
 Załącznik nr 5 (132KB)
 Załącznik nr 6 (19KB)
 Załącznik nr 7 (9KB)
 Załącznik nr 8 (10KB)
 Załącznik nr 9 (14KB)

Nr
X/98/2003 w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego.
Treść uchwały  0310098 (59KB)

Nr
X/99/2003 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych.
Treść uchwały  0310099 (22KB)

Nr
X/100/2003 w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0310100 (55KB)

Nr
X/101/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0310101 (24KB)

straciła moc uchwałą nr XXIII/223/2008 z dn. 14.05.2008

Nr
X/102/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały   0310102  (107KB)
 

Zmieniona uchwałą: Nr XXIV/226/2004 z dn. 13.10.2004 oraz XIV/121/2011 z dnia 28.09.2011

Straciła moc uchwałą Nr XXXIII/311/2016 z dn. 26.10.2016.

Nr
X/103/2003 uchylająca Uchwałę Nr XLIII/456/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 października 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0310103 (33KB)

Nr
X/104/2003 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/327/2001 z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazw ulicom.
Treść uchwały  0310104 (21KB)

Nr
X/105/2003 w sprawie przyjęcia wykazu projektów inwestycyjnych i innych przedsięwzięć przewidzianych do uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych na lata 2003-2007.
Treść uchwały  0310105 (45KB)

Nr
XI/106/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok (zmiana 5).
Treść uchwały  0311106 (100KB)
 Załącznik nr 1 (16KB)
 Załącznik nr 2 (66KB)
 Załącznik nr 3 (20KB)
 Załącznik nr 4 (32KB)
 Załącznik nr 5 (144KB)
 Załącznik nr 6 (20KB)
 Załącznik nr 7 (9KB)
 Załącznik nr 8 (14KB)
 Załącznik nr 9 (12KB)

Nr
XI/107/2003 zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gd. z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu i formy informacji, jaką składa Zarząd Miejski o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze.
Treść uchwały  0311107 (18KB)

Nr
XI/108/2003 w sprawie wyboru banku na obsługę budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treśc uchwały  0311108 (22KB)

Nr
XI/109/2003 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0311109 (63KB)

Nr
XI/110/2003 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 130 obr. 32 przy ulicy Leszczynowej w Starogardzie Gdańskim będącego zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0311110 (345KB)

Nr
XI/111/2003 w sprawie ustalenia zasad kierowania radnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański w podróż służbową krajową lub zagraniczną oraz rozliczania kosztów z tego tytułu.
Treść uchwały  0311111 (215KB)

straciła moc uchwałą nr V/38/2007 z dn. 31.01.2007

Nr
XI/112/2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu.
Treść uchwały  0311112 (38KB)

straciła moc uchwałą nr XVII/167/2004 z dn. 24.03.2004

Nr
XI/113/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  0311113 (24KB)

Nr
XI/114/2003 w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  0311114 (25KB)

Nr
XI/115/2003 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Treść uchwały  0311115 (53KB)

straciła moc uchwałą nr XVIII/196/2004 z dn. 28.04.2004

Nr
XI/116/2003 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść uchwały   0311116 (54KB)

straciła moc uchwałą XVIII/198/2004 z dn. 28.04.2004

Nr
XI/117/2003 w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym.
Treść uchwały  0311117 (30KB)

straciła moc uchwałą nr XVIII/197/2004 z dn. 28.04.2004
Nr
XI/118/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych na ławników sądów powszechnych.
Treść uchwały  0311118 (25KB)

Nr
XI/119/2003 w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  031111 (104KB) 
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XXXVIII/357/2005 z dn. 07.12.2005

utraciła moc uchwałą nr XVII/149/2011 z dn. 30.11.2011
Nr
XI/120/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Energetyki Cieplnej „Star-Pec” Sp. z o.o. przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0311120 (20KB)

Nr
XII/121/2003 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników.
Treść uchwały  0312121 (92KB)

Nr
XII/122/2003 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
Treść uchwały  0312122 (14KB)

Nr
XII/123/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok (zmiana 6).
Treść uchwały  0312123 (57KB)
 Załącznik nr 1 (15KB)
 Załącznik nr 2 (25KB)
 Załącznik nr 3 (20KB)
 Załącznik nr 4 (31KB)
 Załącznik nr 5 (132KB)
 Załącznik nr 6 (11KB)
 Załącznik nr 7 (12KB)

Nr
XII/124/2003 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0312124 (33KB)

Nr
XII/125/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0312125 (44KB)

Nr
XII/126/2003 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku systemu urządzeń monitorowania miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0312126 (48KB)

Nr
XII/127/2003 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
Treść uchwały  0312127 (54KB)

Nr
XII/128/2003 w sprawie zasad przyznawania nagród dla maturzystów.
Treść uchwały  0312128 (51KB)

straciła moc uchwałą nr XXIII/224/2004 z dn. 15.09.2004

Nr
XII/129/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0312129 (30KB)

Nr
XII/130/2003 w sprawie nadania imienia przedszkolu.
Treść uchwały  0312130 (32KB)

Nr
XII/131/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Treść uchwały  0312131 (60KB)

Nr
XIII/132/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok (zmiana 7).
Treść uchwały  0313132 (55KB)
 Załącznik nr 1 (14KB)
 Załącznik nr 2 (34KB)
 Załącznik nr 3 (68KB)
 Załącznik nr 4 (1106KB)
 Załącznik nr 5 (19KB)
 Załącznik nr 6 (18KB)
 Załącznik nr 7 (23KB)
 Załącznik nr 8 (22KB)

Nr
XIII/133/2003 zmieniająca uchwałę Nr VII/54/2003 z dnia 19 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/383/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0313133 (63KB)

Nr
XIII/134/2003 zmieniająca Uchwałę Nr X/132/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0313134 (93KB)

Nr
XIII/135/2003 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/383/2002 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0313135 (75KB)

Nr
XIII/136/2003 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Stowarzyszenia Turystycznego „Wisła-Wierzyca”.
Treść uchwały  0313136 (65KB)

Nr
XIII/137/2003 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”.
Treść uchwały  0313137 (115KB)

Nr
XIV/138/2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2003 rok. (zmiana 8).
Treść uchwały  0314138 (76KB)
 Załącznik nr 1 (90KB)
 Załącznik nr 2 (213KB)
 Załącznik nr 3 (184KB)
 Załącznik nr 4 (927KB)
 Załącznik nr 5 (20KB)
 Załącznik nr 6 (47KB)

Nr
XIV/139/2003 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok.
Treść uchwały  0314139 (369KB)

Nr
XIV/140/2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 130 obr. 32 przy ulicy Leszczynowej w Starogardzie Gdańskim będącego zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0314140 (347KB)

załącznik graficzny (671.8 KB)

Nr
XIV/141/2003 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 r.
Treść uchwały  0314141 (150KB)

straciła moc uchwałą nr XXVII/255/2004 z dn. 30.12.2004

Nr
XIV/142/2003 w sprawie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0314142 (126KB)

Nr
XIV/143/2003 w sprawie powołania komisji ds. umarzania wierzytelności Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gd. z tytułu należności pieniężnych oraz określenia szczegółowych zasad jej funkcjonowania.
Treść uchwały  0314143 (68KB)

straciła moc uchwałą nr XII/101/2007 z dn. 29.08.2007

Nr
XIV/144/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok.
Treść uchwały  0314144 (1568KB)

Nr
XIV/145/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok.
Treść uchwały  0314145 (223KB)

Nr
XIV/146/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok.
Treść uchwały  0314146 (67KB)

Nr
XIV/147/2003 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok.
Treść uchwały  0314147 (75KB)

Nr XIV/148/2003 Rada Miejska zmieniająca uchwałę nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały  0314148 (68KB)

Nr
XIV/149/2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Treść uchwały
 0314149 (650KB)

straciła moc uchwałą nr XXIX/267/2005 z dn. 26.01.2005
Nr XIV/150/2003 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.

Treść uchwały
 0314150 (63KB)

 

Liczba odwiedzin : 1197
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2016-10-28 12:59:42
Czas publikacji: 2016-10-28 13:01:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak