Informacje o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2003 roku 

 

 

Stan na dzień 15 października 2003 roku.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Począwszy od 1990 roku trwa proces komunalizacji, który rokrocznie wyposaża gminę w nowe grunty, w tym też zasoby do wykorzystania.

Poniżej dane dotyczące procesu komunalizacji, a mianowicie:

 1. 1990 r. - przygotowano 3 575 kart i skomunalizowano 79,0167 ha; kompleksowo załatwiono I etap komunalizacji.
 2. 1991 r. - dokonał się właściwy, główny proces komunalizacji, która objęła ok. 732,0 ha; z mocy prawa złożono PBN 74 wnioski na 1 099 działek ( 234 ha ).
 3. 1992 r. - z mocy prawa skomunalizowano 10,5882 ha, a na wniosek 0,7564 ha, złożono 72 wnioski i 1000 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 1 442 działek (174 ha ).
 4. 1993 r. - z mocy prawa skomunalizowano 18,3845 ha, a na wniosek 3,5702 ha, złożono 69 wniosków i 300 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 580 działek ( 79 ha ).
 5. 1994 r. - z mocy prawa skomunalizowano 5,4322 ha, a na wniosek 0,0518 ha, złożono 19 wniosków i 190 kompletów do Wydziału Ksiąg Wieczystych.
 6. 1995 r. - skomunalizowano 32,82 ha, w tym SZE „Centra” - 4,06 ha.
 7. 1996 r. - skomunalizowano 115,97 ha, w tym 100,04 ha na wniosek - od Szpitala „Kocborowo”.
 8. 1997 r. - skomunalizowano 1,70 ha, w tym 1,14 ha na wniosek - od Rejonu Dróg Publicznych w Starogardzie Gdańskim.
 9. 1998 r. - skomunalizowano z mocy prawa 1,09 ha gruntów.
 10. 1999 r. - skomunalizowano z mocy prawa 8,41 ha gruntów.
 11. 2000 r. - skomunalizowano z mocy prawa 9,38 ha gruntów.
 12. 2001 r. - skomunalizowano z mocy prawa 2,91 ha gruntów.
 13. 2002 r. – skomunalzowano z mocy prawa 0.2 ha gruntów
 14. 2003 r. – skomunalizowano ( do 15 października) z mocy prawa 0.01 ha

Obecnie łącznie mienie komunalne to 894,78 ha w granicach administracyjnych miasta, co stanowi 35,41 % powierzchni miasta Starogardu Gdańskiego oraz 77,98 ha terenów położonych poza granicami miasta, we wsiach:

 • Żabno,
 • Płaczewo,
 • Koteże,
 • Stary Las,
 • Linowiec
 • Kokoszkowy.

Od 01.01.2001r. zwiększyła się powierzchnia miasta w związku z dołączeniem działki nr 36 ze wsi Żabno – obecnie: działka nr 342, obręb 37, pow. 33.76.77 ha (zmiana granic administracyjnych miasta na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2000r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin).

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

 • Pierwsza kategoria to własność Gminy Miejskiej zwana: zasoby gminy. Zestawienie tych gruntów z wyszczególnieniem numeru obrębu, numeru działki, powierzchni działki i jej wartości (aktualna wycena bądź wartość szacunkowa) stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Z wykazu tego wynika, że zasoby gminy występują w 23 obrębach oraz w sześciu miejscowościach wiejskich, stanowią 290 działki o łącznej powierzchni 469,65 ha, co daje ogólną szacunkową wartość 31 093 270 złotych.
 • Druga kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które występują w 19 obrębach, stanowią 1 404 działki, co daje 68,46 ha. Za grunty tego rodzaju w momencie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego gmina uzyskuje 25 % ceny gruntu jako I opłatę, a później, co roku, procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu, opłatę roczną.
 • Trzecią kategorię stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, grunty te położone są w 19 obrębach i stanowią 259 działek, a łączna powierzchnia wynosi 101,30 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 10% w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Zasoby mieszkaniowe to mienie będące w gestii Zarządu Budynkami Mieszkalnymi, występują one na 320 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 26,10 ha. Jest to mienie składające się z 2 925 mieszkań w 216 budynkach oraz wspólnot mieszkaniowych jako właściciela 1065 mieszkań.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane to m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. W tej kategorii ujęto również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi, handlowymi itp., które są wydzierżawiane i wynajmowane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

 

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-05-04 00:00:00
Czas publikacji: 2004-05-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak