Wydział Planowania i Urbanistyki 

 

 

Maria Brzozowska
Naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki 
telefon: (+48) 058 530-6079
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Maria.Brzozowska@um.starogard.pl 

Małgorzata Kwiatkowska
Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki 
telefon: (+48) 058 530-6082
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Malgorzata.Kwiatkowska@um.starogard.pl 

 

Do zadań Wydziału Planowania i Urbanistyki należy:

1. opracowywanie i aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w tym:

a) programowanie rozwoju przestrzennego Gminy w powiązaniu z kierunkami perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego,
b) programowanie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie bieżących analiz tych planów oraz wnioskowanie i zapewnienie zmian tych planów,
c) programowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego we wszystkich jego formach oraz zadań infrastruktury technicznej towarzyszącej temu budownictwu,

2. w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki:

a) opracowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatwierdzenia planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
b) koordynacja prac planistycznych,
c) przygotowywanie opinii i zaświadczeń w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) opracowywanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
e) informowanie zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz komórek organizacyjnych Urzędu o ustalonym w planie przeznaczeniu terenów oraz innych uwarunkowaniach wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego,
f) prowadzenie uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego w toku ich sporządzania, organizowanie konsultacji społecznych dotyczących programów zagospodarowania przestrzennego oraz wykładanie tych planów do publicznego wglądu,
g) prowadzenie graficznej rejestracji decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
i) opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z tego programu,
j) przesyłanie kompletu dokumentów dotyczących uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy do organów nadzoru,
k) przygotowywanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
l) prowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki przestrzennej miasta (studium, plany zagospodarowania przestrzennego),
m) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu wydziału,
n) zamieszczanie lub kierowanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do publicznie dostępnych wykazów,
o) współpraca z organami samorządu wojewódzkiego w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych takich jak: plan zagospodarowania przestrzennego województwa, analizy i studia, audyt krajobrazowy oraz koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac,
p) wydawanie zezwoleń i przygotowywanie umów na umieszczanie reklam na elewacjach budynków będących własnością Gminy,

3.  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i uchwaleniem przez radę Gminy zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w tym:

a) koordynacja prac w celu opracowania projektu aktu normatywnego w sprawie przyjęcia przez Gminę zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
b) prowadzenie procedury sporządzenia w/w aktu normatywnego,
c) współpraca z zespołem realizującym kwestie finansowe (opłaty, kary pieniężne) uchwalonego aktu prawnego, o którym mowa w niniejszym punkcie,

4) w zakresie rewitalizacji Gminy:

a) przygotowywanie i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji,
b) inicjowanie projektów rewitalizacyjnych w poszczególnych obszarach wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji,

5) w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP):

a) obsługa programów narzędziowych SIP,
b) przygotowanie założeń technicznych w zakresie SIP,
c) wdrażanie poszczególnych modułów SIP w innych komórkach organizacyjnych Urzędu,
d) przygotowywanie opracowań dotyczących Systemu Informacji Przestrzennych organizacja spotkań w tym zakresie,
e) przygotowanie materiałów analogowych (współrzędne, mapy ewidencji gruntów i zasadnicza, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz tworzenie dokumentów kompilujących dane,
f) współpraca przy tworzeniu założeń technicznych i funkcjonalnych SIP,
g) digitalizacja bezpośrednia danych oraz przenoszenie ich pomiędzy systemami,
h) drukowanie danych graficznych i opisowych dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
i) bieżąca aktualizacja zasobów,
j) programowanie rozwoju baz danych,
k) organizacja wymiany danych z innymi systemami informacyjnymi,
l) archiwizowanie danych,

6) wykonywanie zadań wynikających z zawartych porozumień.

 

Liczba odwiedzin : 1689
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2004-12-15 00:00:00
Czas publikacji: 2017-10-30 10:43:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak