Wydział Spraw Obywatelskich 

 

 

Beata Tkaczyk-Kurkowska
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
telefon: (+48) 058 530-6045
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Beata.Tkaczyk-Kurkowska@um.starogard.pl

Magdalena Wodzik
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
telefon: (+48) 058 530-6048
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Magdalena.Wodzik@um.starogard.pl

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony;
2) przygotowywanie kwalifikacji wojskowej dla osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej w danym roku kalendarzowym z terenu Gminy;
3) przygotowywanie rejestrów osób objętych rejestracją,  a w szczególnych wypadkach przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji;
4) przygotowanie decyzji dotyczących uznania osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę, za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz decyzji dotyczących konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
5) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych;
6) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących znalezienia na terenie Gminy niewypałów;
7) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym obowiązku do służby wojskowej;
8) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących organizowania na terenie Gminy zgromadzeń, zabaw;
9) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości;
10) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
11) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
12) opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających w sprawach wymeldowania i zameldowania;
13) organizowanie doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń w trybie alarmowym;
14) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań obronnych;
15) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;
16) sporządzanie spisów wyborców, przygotowywanie list wyborczych i wykonywanie prac związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP, organów samorządowych oraz referendum;
17) z zakresu zadań Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego – kierowanie i koordynacja przedsięwzięć OC i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, a w szczególności:

a) planowanie zadań OC związanych z ochroną ludności, dóbr kultury i ważnych obiektów na wypadek zagrożeń lub wojny,
b) współdziałanie z jednostkami przewidzianymi do prowadzenia akcji ratunkowej na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń,
c) organizacja i nadzór nad technicznym przygotowaniem OC,
d) przygotowanie ewakuacji ludności i mienia na wypadek zagrożenia lub wojny,
e) tworzenie i nadzór nad formacjami OC na terenie Gminy,
f) opracowanie i nadzór nad realizacją zadań OC Urzędu,
g) organizowanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC,
h) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
i) dysponowanie siłami i środkami przewidzianymi na cele OC i zarządzania kryzysowego,
j) popularyzacja OC,
k) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
l) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
m) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
n) organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
o) zapewnienie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego poprzez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany przez Prezydenta Miasta,
p) koordynowanie na obszarze miasta realizacji zadań całodobowego alarmowania członków miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
r) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
s) zapewnienie współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
t) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby gotowości obronnej państwa,
u) współudział w realizacji zadań z zakresu planowania i prognozowania działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych, a w szczególności opracowania planu przeprowadzenia ewakuacji doraźnej, planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, planu dystrybucji preparatów jodowych oraz planu zarządzania kryzysowego,
w) wykonywanie innych zadań określonych właściwymi wytycznymi i doraźnymi poleceniami wydanymi przez Prezydenta.

18) koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw obronnych dotyczących Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy;
19) sprawowanie nadzoru nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Gminy, w tym nadzór pod względem merytorycznym, legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wykorzystania i rozliczania środków pochodzących z budżetu Gminy;
20) obsługa kancelarii niejawnej Urzędu,
21) wyznaczenie podmiotów, które wyraziły zapotrzebowanie lub zgodę na przyjęcie skazanych do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

 

Liczba odwiedzin : 2135
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Tkaczyk-Kurkowska
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2018-04-04 08:10:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak