Pełnomocnik Prezydenta ds Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

Czesław Kosianowicz
Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
telefon: (+48) 058 530-6059
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Czeslaw.Kosianowicz@um.starogard.pl

1. Pełnomocnik Prezydenta do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, równocześnie  Administrator Bezpieczeństwa Informacji kieruje wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną „pionem ochrony”, do której zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych;

2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub ich zniszczeniem;
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów określonych w ustawie;
3) oraz przygotowanie propozycji:

a) prowadzonych zbiorów danych osobowych, w tym ustalenia dopuszczalności przetwarzania tych danych;
b) ustalenia zasad przetwarzania danych: podział zadań i zakresów odpowiedzialności osób upoważnionych;
c) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
d) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę;
e) nadania i wycofania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
f) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych;
g) pobrania od każdej z osób upoważnionych do przetwarzania danych oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez ADO środków i ich zabezpieczenia;
h) kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
i) zasad przebywania osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych,
j) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi i kontroli przestrzegania postanowień tych umów;
k) dostosowania systemu informatycznego do wymagań rozporządzenia MSW i A z dnia 29 kwietnia 2004 r.;
l) ustosunkowania się na piśmie do otrzymanego wystąpienia GIODO zmierzającego do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

 

Liczba odwiedzin : 1131
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2004-12-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak