Wydział Techniczno-Inwestycyjny 

 

 

Janusz Karczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego
telefon: (+48) 058 530-6064
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Janusz.Karczynski@um.starogard.pl

Anna Prądzińska
Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

telefon: (+48) 058 530-6066
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Anna.Pradzinska
@um.starogard.pl

 

Do zadań Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego należy:

1. z zakresu eksploatacji i rozwoju:

a) programowanie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz podejmowanie działań koordynacyjnych do zapewnienia wykonawstwa zadań objętych planem, a także nadzór nad wykonawstwem tych zadań,
b) organizowanie i nadzór prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w pasach dróg, których zarządcą jest Gmina oraz w parkach i określonych miejscach reprezentacyjnych Gminy,
c) organizowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy w obrębie pasów drogowych, których zarządcą jest Gmina oraz terenów przekazanych Wydziałowi w stałe utrzymanie,
d) koordynowanie działalności i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i spółkami komunalnymi w zakresie inżynierii miejskiej, a w szczególności: wodociągów kanalizacji, drogownictwa, oczyszczania miasta, komunikacji miejskiej, zieleni miejskiej, usług komunalnych, melioracji, energetyki,
da) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie utrzymania dróg i terenów publicznych,
e) udział w koordynowaniu działalności eksploatacyjnej w zakresie funkcjonowania służb miejskich, w szczególności w warunkach występowania klęsk żywiołowych lub awarii technicznych wymagających współdziałania różnych jednostek technicznych,
f) koordynacja działań jednostek zaangażowanych w organizację i realizację akcji zimowej,
g) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
h) wyposażanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w urządzenia komunalne oraz w niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
i) nadzór nad cmentarzami komunalnymi oraz organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,

2. z zakresu komunikacji i dróg:

aa) współpraca z zarządcami dróg przebiegających przez Gminę w zakresie ich utrzymania,
ab) koordynacja działań wszystkich podmiotów zajmujących się utrzymaniem dróg w Gminie oraz służb zajmujących się porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w sytuacjach kryzysowych
ac) współpraca z organami policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) współpraca z właściwymi organami w sprawach oznakowania dróg i stosowania urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających,
c) opracowywanie planów remontów i utrzymania dróg gminnych, udzielanie zamówień publicznych w tym zakresie oraz nadzór nad ich realizacją,
d) wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
da) nadzór nad przygotowaniem i realizacją akcji zimowego utrzymania dróg gminnych,
db)koordynacja działań jednostek zaangażowanych w akcję zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy,
e) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych na terenie Gminy,
f) zarządzanie siecią dróg gminnych,
g) koordynowanie i nadzorowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych na terenie Gminy,
h) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
i) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
j) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
k) wydawanie zezwoleń na zajęcia terenów Gminy pod ustawianie plansz reklamowych oraz prowadzenie spraw związanych z opłatami za umieszczanie tych plansz,
l) realizacja zadań związanych z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy,
m) zarządzanie drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

3. z zakresu realizacji inwestycji:

a) wykonywanie czynności procesu inwestycyjnego z zakresu inwestycji budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego oraz inwestycji miejskich, w tym:

- programowanie inwestycji (między innymi: pozyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, pozyskiwanie terenu, zastępstwo inwestorskie, itp.),
- przygotowywanie i projektowanie inwestycji (dokumentacja, przygotowanie terenu, wybór wykonawcy, pozwolenia na budowę, itp.),
- realizacja inwestycji (przekazanie placu budowy, bieżący nadzór realizacyjny i finansowy, odbiory, rozliczenia wykonawców i inwestorów za zrealizowane inwestycje, kary umowne, sprawozdawczość, itp.),

b) realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
c) wykonywanie czynności koordynacyjnych w odniesieniu do inwestorów realizujących zadania infrastruktury technicznej i społecznej związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz o znaczeniu ogólnomiejskim,
d) prowadzenie zadań określonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi z zakresu ewidencji środków trwałych w odniesieniu do inwestycji,
e) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i spółkami gminnymi przy realizacji inwestycji, remontów i modernizacji przez te jednostki, mającą w szczególności na celu zapewnienie wykonawstwa tych zadań zgodnie z obowiązującymi normami i interesem Gminy, w tym ochronę środków publicznych,
f) wykonywanie czynności związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych budynków, będących własnością Gminy lub będących w jej posiadaniu,

4. wykonywanie zadań wynikających z zawartych porozumień;

5. prowadzenie spraw związanych z działalnością, Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie:

a) nadzoru nad wykonywaniem zadań Gminy prowadzonych przez MZK,
aa) monitorowania i koordynacji wykonywania przez MZK prac w zakresie utrzymania dróg i zieleni wynikających z zarządzeń Prezydenta,
b) oceny efektywności wykorzystania środków pochodzących z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań prowadzonych przez MZK,
c) określonym w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie,
d) przygotowywania dla Prezydenta informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących wniosków MZK, a także przekazywania tych decyzji wnioskodawcy,

 

 

Liczba odwiedzin : 3991
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2016-09-01 09:12:32
Czas publikacji: 2018-11-19 11:09:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak