Urząd Stanu Cywilnego 

 

 

Bożena Kamińska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: (+48) 058 530-6141
fax: (+48) 058 530-6140
e-mail:
Bozena.Kaminska@um.starogard.pl

Izabela Gawlik
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: (+48) 058 530-6142
fax: (+48) 058 530-6140
e-mail:Izabela.Gawlik@um.starogard.pl

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) przyjmowanie oświadczeń woli o:

a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu,
d) sprawach możności lub niemożności zawarcia związku małżeńskiego,
e) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
f) wstąpienie w związek małżeński w przypadku grożącego niebezpieczeństwa oraz poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
g) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
h) uznanie ojcostwa,
i) uznanie dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa,
j) nadanie dziecku nazwiska męża matki,

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń, które nastąpiły w okręgu działania USC;
3) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;
4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w innym okręgu;
5) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniach dziecka oraz o zgonach;
6) przechowywanie ksiąg prowadzonych przez USC za okres 100 lat;
7) aktualizowanie przechowywanych ksiąg przez wpisywanie wzmianek dodatkowych i przepisów na podstawie wyroków, postanowień, decyzji administracyjnych i oświadczeń woli osób zainteresowanych;
8) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg;
9) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska;
11) odtworzenie lub ustalenie treści aktu cywilnego;
12) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego i uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego;
13) wpisanie do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego za granicą nie w polskim urzędzie konsularnym;
14) stwierdzenie zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
15) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach, a w szczególności przygotowywanie wniosków o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”;
16) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego;
17) prowadzenie innych, nie wymienionych wyżej spraw wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Liczba odwiedzin : 6304
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2017-10-30 10:43:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak