004. Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2005 roku 

 

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2005 roku:

 

Nr XXVIII/258/2005 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0528258.pdf (72.68 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0528258_zal_1.pdf (59.62 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0528258_zal_2.pdf (64.58 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0528258_zal_3.pdf (51.40 KB)
Załącznik nr 4 i 5 do uchwały  0528258_zal_4_i_zal_5.pdf (98.80 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0528258_zal_6.pdf (47.09 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0528258_zal_7.pdf (79.19 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0528258_zal_8.pdf (44.47 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0528258_zal_9.pdf (45.91 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0528258_zal_10.pdf (58.40 KB)
Załącznik nr 11 do uchwały  0528258_zal_11.pdf (51.91 KB)
Załącznik nr 12 do uchwały  0528258_zal_12.pdf (52.05 KB)
Załącznik nr 13 do uchwały  0528258_zal_13.pdf (43.21 KB)
Załącznik nr 14 do uchwały  0528258_zal_14.pdf (94.56 KB)
Załącznik nr 15 do uchwały  0528258_zal_15.pdf (45.14 KB)

zmieniona uchwałami nr: XXIX/265/2005 z dn. 26.01.2005, XXX/275/2005 z 23.02.2005, XXXI/281/2005 z dn. 24.03.2005, XXXIII/307/2005 z dn. 25.05.2005, XXXIV/312/2005 z dn. 29.06.2005, XXXV/331/2005 z dn. 14.09.2005, XXXVI/340/2005 z dn. 26.10.2005, XXXVIII/350/2005 z dn. 07.12.2005, XXXIX/378/2005 z dn. 28.12.2005

Nr XXVIII/259/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej w „Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Spółce z ograniczona odpowiedzialnością.
Treść uchwały
 0528259.pdf (67.54 KB)

Nr XXVIII/260/2005 zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały 
 0528260.pdf (75.77 KB)

Nr XXVIII/261/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy.
Treść uchwały
 0528261.pdf (84.32 KB 

Zmieniona uchwałą nr IV/26/2011 z dn. 26.01.2011

Nr XXIX/262/2005 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały
 0529262.pdf (61.04 KB)

Nr XXIX/263/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2005.
Treść uchwały
 0529263.pdf (79.26 KB)

Nr XXIX/264/2005 w sprawie zatwierdzenia planu posiedzeń Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w 2005 roku.
Treść uchwały
 0529264.pdf (70.10 KB 

Nr XXIX/265/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogardu Gdański na 2005 rok (zmiana 1).

Treść uchwały  0529265 (52KB)
 Załącznik nr 1 (11KB)
 Załącznik nr 2 (22KB)
 Załącznik nr 3 (22KB)
 Załącznik nr 4 (104KB)
 Załącznik nr 5 (163KB)
 Załącznik nr 6 (19KB)
 Załącznik nr 7 (34KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIV/317/2005 z dn. 29.06.2005


Nr XXIX/266/2005 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego parkingiem na okres powyżej 3 lat.
Treść uchwały
 0529266.pdf (84.89 KB)

Nr XXIX/267/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Treść uchwały
 0529267.pdf (557.88 KB 

straciła moc uchwałą XXXVIII/359/2005 z dn. 07.12.2005

Nr XXIX/268/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXV/232/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 października 2004 r. – Akt o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0529268.pdf (65.16 KB)

Nr XXIX/269/2005 w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0529269.pdf (65.26 KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XI/94/2007 z dn. 20.06.2007

Nr XXIX/270/2005 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVI/246/2004 z dnia 24.11.2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały
 0529270.pdf (63.90 KB)

Nr XXIX/271/2005 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005r.
Treść uchwały
 0529271.pdf (98.97 KB)

Nr XXIX/272/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0529272.pdf (66.92 KB)

straciła moc uchwałą nr XXIII/222/2008 z dn. 14.05.2008

Nr XXIX/273/2005 w sprawie zabezpieczenia majątkowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0529273.pdf (65.06 KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XXIX/276/2005 z dn. 23.02.2005

Nr XXX/274/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0530274.pdf (370.17 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały   0530274_zal_1.pdf (1.32 MB)
Załącznik nr 2a do uchwały  0530274_zal_2a.pdf (1009.25 KB)
Załącznik nr 2b do uchwały  0530274_zal_2b.pdf (926.22 KB)
Załącznik nr 2c do uchwały  0530274_zal_2c.pdf (1007.02 KB)
Załącznik nr 2d do uchwały   0530274_zal_2d.pdf (907.95 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały   0530274_zal_3.pdf (236.75 KB
Załącznik nr 4 do uchwały
 0530274_zal_4.pdf (135.33 KB)

zmieniona uchwałami: nr XXXVII/358/2013 z dn. 27.03.2013, nr XXXIII/310/2016 z dn. 26.10.2016

Nr XXX/275/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 2).

Treść uchwały  0530275 (34KB)
 Załącznik nr 1 (13KB)
 Załącznik nr 2 (13KB)
 Załącznik nr 3 (141KB)
Nr XXX/276/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/273/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0530276.pdf (67.56 KB)

Nr XXX/277/2005 zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu.
Treść uchwały
 0530277.pdf (67.16 KB)

Nr XXX/278/2005 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Południowej.
Treść uchwały
 0530278.pdf (63.55 KB)

Nr XXX/279/2005 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0530279.pdf (67.75 KB)

Nr XXX/280/2005 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/244/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu.
Treść uchwały
 0530280.pdf (65.40 KB)

 

Nr XXXI/281/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 3).

Tresc uchwały   0531281 (88KB) 
 Załącznik nr 1 (26KB)
 Załącznik nr 2 (43KB)
 Załącznik nr 3 (24KB)
 Załącznik nr 4 (85KB)
 Załącznik nr 5 (141KB)
 Załącznik nr 6 (11KB)
 Załącznik nr 7 (9KB)
 Załącznik nr 8 (38KB)
 Załącznik nr 9 (15KB)

Nr XXXI/282/2005 w sprawie nadania imienia przedszkolu.
Treść uchwały
 0531282.pdf (66.51 KB)

 

Nr XXXI/283/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0531283.pdf (72.37 KB)

 

Nr XXXI/284/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Treść uchwały
 0531284.pdf (67.32 KB)

 

Nr XXXI/285/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0531285.pdf (70.67 KB)

straciła moc uchwałą nr XLII/402/2006 z dn. 22.03.2006

Nr XXXI/286/2005 w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych.
Treść uchwały
 0531286.pdf (70.31 KB)

Utraciła moc uchwałą nr XXVIII/256/2008 z dn. 25.06.2008

Nr XXXI/287/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Bp.K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531287.pdf (66.50 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/479/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/288/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy al. Jana Pawła II 10 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531288.pdf (67.11 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/476/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/289/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531289.pdf (65.92 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/477/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/290/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bp.K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531290.pdf (66.53 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/475/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/291/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531291.pdf (68.28 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/473/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/292/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531292.pdf (66.94 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/474/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXI/293/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531293.pdf (69.63 KB)

 

Nr XXXI/294/2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0531294.pdf (98.75 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIV/413/2013 z dn. 25.09.2013

Nr XXXI/295/2005 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z tytułu urodzenia dziecka.
Treść uchwały
 0531295.pdf (69.73 KB)

straciła moc uchwałą XLII/395/2006 z dn. 22.03.2006

Nr XXXI/296/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
Treść uchwały
 0531296.pdf (68.49 KB)

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: nr XXXIV/314/2005 z dn. 29.06.2005, Nr XXXVI/341/2005 z dn. 26.10.2005, Nr XLIII/412/2006 z dn. 26.04.2006

Nr XXXI/297/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXV/254/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. – w sprawie przyjęcia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe Miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały
 0531297.pdf (610.27 KB)

 

Nr XXXI/298/2005 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XXII/215/2005 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej i strategii odtwarzania taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0531298.pdf (71.57 KB)

uchylona XVIII/175/2008 z dn. 30.01.2008

Nr XXXII/299/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego za 2004 r.
Treść uchwały
 0532299.pdf (60.86 KB)

 

Nr XXXII/300/2005 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Starogard Gdański w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Treść uchwały
 0532300.pdf (59.96 KB)
Załącznik do uchwały icon 0532300_zalacznik.jpg (332.22 KB)

 

Nr XXXII/301/2005 uchylająca uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych.
Treść uchwały
 0532301.pdf (64.90 KB)

 

Nr XXXII/302/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości.
Treść uchwały
 0532302.pdf (79.32 KB)

 

Nr XXXII/303/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0532303.pdf (85.50 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0532303_zalacznik_nr_1.pdf (78.71 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0532303_zalacznik_nr_2.pdf (932.13 KB)

Straciła moc uchwałą nr XX/190/2008 z dn. 26.03.2008

Nr XXXII/304/2005 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0532304.pdf (65.82 KB)

 

Nr XXXII/305/2005 w sprawie nadania imienia przedszkolu.
Treść uchwały
 0532305.pdf (67.84 KB)

Nr XXXIII/306/2005 zmieniająca uchwałę Nr XVII/169/2004 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0533306.pdf (68.13 KB)

straciła moc uchwałą X/75/2007 z dn. 23.05.2007

Nr XXXIII/307/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 4).

Treść uchwały  0533307 (52KB)

 Załącznik nr 1 (12KB)
 Załącznik nr 2 (27KB)
 Załącznik nr 3 (25KB)
 Załącznik nr 4 (59KB)
 Załącznik nr 5 (148KB)
 Załącznik nr 6 (21KB)
 Załącznik nr 7 (40KB)

Nr XXXIII/308/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/240/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r.
Treść uchwały
 0533308.pdf (62.03 KB)

 

Nr XXXIII/309/2005 w sprawie przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0533309.pdf (70.15 KB)

 

Nr XXXIII/310/2005 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego starogardzianina za rok 2004.
Treść uchwały
 0533310.pdf (66.41 KB)

 

Nr XXXIII/311/2005 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic.
Treść uchwały
 0533311.pdf (61.45 KB)

 

Nr XXXIV/312/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 5).
Treść uchwały
 0534312.pdf (92.74 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_1.pdf (51.10 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_2.pdf (62.25 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_3.pdf (51.90 KB)
Załącznik nr 4 i 5 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_4_i_5.pdf (99.33 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_6.pdf (47.48 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_7.pdf (70.19 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_8.pdf (46.97 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_9.pdf (54.93 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0534312_zalacznik_nr_10.pdf (77.57 KB 

 

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XXXV/330/2005 z dn. 14.09.2005

Nr XXXIV/313/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0534313.pdf (70.96 KB)

 

Nr XXXIV/314/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/296/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymywanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
Treść uchwały
 0534314.pdf (69.04 KB)

 

Nr XXXIV/315/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej w „Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwały
 0534315.pdf (67.13 KB)

 

Nr XXXIV/316/2005 w sprawie zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej w „Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwały
 0534316.pdf (67.34 KB)

 

Nr XXXIV/317/2005 w sprawie poręczenia pożyczki na prefinansowanie środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia budowy „Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las”.
Treść uchwały
 0534317.pdf (73.04 KB)

 

Nr XXXIV/318/2005 w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Ziemi Kociewskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0534318.pdf (70.57 KB)

 

Nr XXXIV/319/2005 w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las objętego wnioskiem o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności.
Treść uchwały
 0534319.pdf (1.38 MB)

 

Nr XXXIV/320/2005 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański z Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna w Gdańsku.
Treść uchwały
 0534320.pdf (67.57 KB)

straciła moc uchwałą nr XLV/435/2006 z dn. 28.06.2006

Nr XXXIV/321/2005 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Stowarzyszenia „Polski Kongres Drogowy” z siedzibą w Warszawie.
Treść uchwały
 0534321.pdf (63.93 KB)

 

Nr XXXIV/322/2005 w sprawie opinii do Uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez likwidację Stacji Dializ.
Treść uchwały
 0534322.pdf (63.56 KB)

 

Nr XXXIV/323/2005  w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Treść uchwały
 0534323.pdf (70.54 KB)

 

Nr XXXIV/324/2005 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Starogard Gdański w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Treść uchwały
 0534324.pdf (68.86 KB)

 

Nr XXXIV/325/2005 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Starogard Gdański w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Treść uchwały
 0534325.pdf (69.26 KB)

 

Nr XXXIV/326/2005 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0534326.pdf (1.66 MB)

 

Nr XXXIV/327/2005 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0534327.pdf (1.80 MB)

 

Nr XXXIV/328/2005 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0534328.pdf (1.65 MB)

Nr XXXV/329/2005 w sprawie przyznania „Nagrody Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego dla najlepszego maturzysty”.
Treść uchwały
 0535329.pdf (83.49 KB)

 

Nr XXXV/330/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/312/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 5).
Treść uchwały
 0535330.pdf (68.20 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0535330_zalacznik_nr_1.pdf (50.80 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0535330_zalacznik_nr_2.pdf (52.30 KB)

 

Nr XXXV/331/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 6).
Treść uchwały
 0535331.pdf (77.58 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_1.pdf (50.29 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_2.pdf (56.08 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_3.pdf (66.27 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_4.pdf (87.73 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_5.pdf (66.97 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0535331_zalacznik_nr_6.pdf (67.21 KB)

 

Nr XXXV/332/2005 w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Starogard Gdański, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Treść uchwały
 0535332.pdf (70.04 KB)

straciła moc uchwałą XII/101/2007 z dn. 29.08.2007

Nr XXXV/333/2005 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0535333.pdf (71.46 KB)

Uchwała utraciła moc uchwałą nr XLVIII/426/2009 z dn. 25.11.2009

 

Nr XXXV/334/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0535334.pdf (168.51 KB)
Treść załącznika  0535334_zalacznik_nr_1.pdf (51.75 MB) (Uwaga! Duży plik!)

zmieniona uchwałą nr LXIV/560/2010 z dn. 10.11.2010

Nr XXXV/335/2005 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Treść uchwały
 0535335.pdf (64.07 KB)

 

Nr XXXV/336/2005 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0535336.pdf (89.64 KB)

 

Nr XXXV/337/2005 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki na prefinansowanie środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia – budowy „Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las”.
Treść uchwały
 0535337.pdf (72.43 KB)

 

Nr XXXV/338/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/192/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0535338.pdf (67.65 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0535338_zalacznik_nr_1.pdf (64.73 KB)

zmieniona uchwałą nr XXX/273/2008 z dn. 03.09.2008

utraciła moc uchwałą nr XXXV/344/2013 z dn. 30.01.2013

Nr XXXV/339/2005 w sprawie nadania Miejskiej Hali Sportowej w Starogardzie Gdańskim imienia Andrzeja Grubby.
Treść uchwały
 0535339.pdf (74.94 KB)

Nr XXXVI/340/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 7).
Treść uchwały
 0536340.pdf (81.29 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_1.pdf (51.50 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_2.pdf (54.89 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_3.pdf (52.68 KB)
Załączniki nr 4 i 5 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_4_i_5.pdf (98.62 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_6.pdf (53.61 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_7.pdf (43.86 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0536340_zalacznik_nr_8.pdf (62.19 KB)

 

Nr  XXXVI/341/2005  zmieniająca Uchwałę Nr XXX/296/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
Treść uchwały
 0536341.pdf (68.31 KB)

 

Nr XXXVI/342/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
Treść uchwały
​​​​​
 0536342.pdf (68.33 KB)

 

Nr XXXVI/343/2005 w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.
Treść uchwały
 0536343.pdf (98.76 KB)

 

Nr XXXVI/344/2005 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Treść uchwały
 0536344.pdf (67.85 KB
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_1.jpg (694.32 KB
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_2.jpg (531.87 KB
Załącznik nr 3 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_3.jpg (402.58 KB
Załącznik nr 4 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_4.jpg (430.60 KB
Załącznik nr 5 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_5.jpg (396.62 KB
Załącznik nr 6 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_6.jpg (471.51 KB
Załącznik nr 7 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_7.jpg (342.54 KB
Załącznik nr 8 do uchwały icon 0536344_zalacznik_nr_8.jpg (432.85 KB      

 

Nr  XXXVI/345/2005 w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0536345.pdf (63.19 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0536345_zalacznik_nr_1.jpg (369.77 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0536345_zalacznik_nr_2.jpg (338.23 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały icon 0536345_zalacznik_nr_3.jpg (330.78 KB)

 

Nr XXXVII/346/2005 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2005 – 2015”.
Treść uchwały
 0537346.pdf (86.45 KB)
Załącznik "Strategia rozwiązywania problemów społęcznych miasta Starogard Gdański"  0537346_strategia_wstep.pdf (120.22 KB)
 0537346_strategia.pdf (259.49 KB)

 

Nr XXXVII/347/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść uchwały
 0537347.pdf (134.87 KB)

 

Nr XXXVII/348/2005 w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2006 r. na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0537348.pdf (80.95 KB)

 

Nr XXXVII/349/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap I.
Treść uchwały
 0537349.pdf (65.84 KB)

 

Nr XXXVIII/350/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 8).
Treść uchwały
 0538350.pdf (147.89 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_1.pdf (119.43 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_2.pdf (68.42 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_3.pdf (53.46 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_4.pdf (137.75 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_5.pdf (191.47 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_6.pdf (47.32 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_7.pdf (43.57 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0538350_zalacznik_nr_8.pdf (46.94 KB)

Nr XXXVIII/351/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Treść uchwały
 0538351.pdf (81.66 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0538351_zalacznik_nr_1.pdf (91.67 KB
                                      0538351_zalacznik_nr_1_ZN_1_A.pdf (79.03 KB
                                      0538351_zalacznik_nr_1_ZN_1_B.pdf (71.04 KB) 
                                      0538351_zalacznik_nr_1_ZW.pdf (73.84 KB
Załącznik nr 2 do uchwały  0538351_zalacznik_nr_2_DN_1.pdf (116.15 KB) 
Załącznik nr 3 do uchwały  0538351_zalacznik_nr_3_IR_1.pdf (111.14 KB 
                                    
 0538351_zalacznik_nr_3_ZR_1_A.pdf (78.73 KB) 
                                     0538351_zalacznik_nr_3_ZR_1_B.pdf (68.98 KB
Załącznik nr 4 do uchwały  0538351_zalacznik_nr_4_DR_1.pdf (121.18 KB

utraciła moc uchwałą nr XIV/119/2007

Nr XXXVIII/352/2005 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0538352.pdf (144.26 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/278/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XXXVIII/353/2005 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały
 0538353.pdf (215.04 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0538353_zalacznik_nr_1.pdf (3.11 MB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0538353_zalacznik_graficzny_nr_2.pdf (202.48 KB)
 
                                      0538353_zalacznik_graficzny_nr_2.1.pdf (4.09 MB
                                      0538353_zalacznik_graficzny_nr_2.2.pdf (4.57 MB
                                      0538353_zalacznik_graficzny_nr_2.3.pdf (4.26 MB
                                      0538353_zalacznik_graficzny_nr_2.4.pdf (3.93 MB
Załącznik nr 3 do uchwały   0538353_zalacznik_nr_3.pdf (120.90 KB)
Załącznik graficzny nr 3  0538353_zalacznik_graficzny_nr_3.pdf (202.53 KB)
Załącznik graficzny nr 4  0538353_zalacznik_graficzny_nr_4.pdf (206.89 KB)
Załącznik graficzny nr 5  0538353_zalacznik_graficzny_nr_5.pdf ( 24.01.2006 12:36)
Załącznik graficzny nr 6  0538353_zalacznik_graficzny_nr_6.pdf (210.92 KB)
Załącznik graficzny nr 7  0538353_zalacznik_graficzny_nr_7.pdf (216.59 KB)
Załącznik graficzny nr 8  0538353_zalacznik_graficzny_nr_8.pdf (208.89 KB)
Załącznik graficzny nr 9  0538353_zalacznik_graficzny_nr_9.pdf (217.90 KB)
Załącznik graficzny nr 10  0538353_zalacznik_graficzny_nr_10.pdf (219.71 KB)
Załącznik graficzny nr 11  0538353_zalacznik_graficzny_nr_11.pdf (230.81 KB)
Załącznik graficzny nr 12  0538353_zalacznik_graficzny_nr_12.pdf (212.14 KB)
Załącznik graficzny nr 13  0538353_zalacznik_graficzny_nr_13.pdf (216.31 KB)
Załącznik graficzny nr 14  0538353_zalacznik_graficzny_nr_14.pdf (212.33 KB)
Załącznik graficzny nr 15  0538353_zalacznik_graficzny_nr_15.pdf (218.70 KB)
Załącznik graficzny nr 16  0538353_zalacznik_graficzny_nr_16.pdf (527.08 KB)
Załącznik graficzny nr 17  0538353_zalacznik_graficzny_nr_17.pdf (2.74 MB)

zmieniona uchwałami: nr XXVIII/246/2008 z dn. 25.06.2008, nr XLVI/400/2009 z dn. 30.09.2009

straciła moc uchwałą V/27/2015 z 28.01.2015

Nr XXXVIII/354/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0538354.pdf (113.57 KB)

zmieniona uchwałą nr XIV/121/2007 z dn. 26.09.2007

Nr XXXVIII/355/2005 w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0538355.pdf (138.35 KB)

 

Nr XXXVIII/356/2005 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchały
 0538356.pdf (190.07 KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr VII/52/2007 z dn. 21.03.2007

straciła moc uchwałą XVII/160/2007 z dn. 19.12.2007

Nr XXXVIII/357/2005 zmieniająca uchwałę nr XI/119/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0538357.pdf (77.11 KB)

utraciła moc uchwałą XVII/149/2011 z dn. 30.11.2011

Nr XXXVIII/358/2005 w sprawie opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treśc uchwały
 0538358.pdf (142.84 KB)

 

Nr XXXVIII/359/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Treść uchwały
 0538359.pdf (3.09 MB)

straciła moc uchwałą VI/51/2007 z dn. 28.02.2007

Nr XXXVIII/360/2005 w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0538360.pdf (74.58 KB)

 

Nr XXXVIII/361/2005 zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0538361.pdf (92.21 KB)

 

Nr XXXVIII/362/2005 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0538362.pdf (156.37 KB)

 

Nr XXXVIII/363/2005 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2006 roku.
Treść uchwały
 0538363.pdf (260.50 KB)

 

Nr XXXVIII/364/2005 w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2006 roku.
Treść uchwały
 0538364.pdf (90.29 KB)

 

Nr XXXVIII/365/2005 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczyciel zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2006 roku.
Treść uchwały
 0538365.pdf (110.31 KB)

zmieniona uchwałą nr XLII/403/2006 z dn. 22.03.2006

Nr XXXVIII/366/2005 w sprawie nadania nazwy rondu na ulicy Pelplińskiej. 
Treść uchwały 
 0538366.pdf (72.10 KB   

Nr XXXIX/367/2005 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok.
Treść uchwały
 0539367.pdf (109.22 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_1.pdf (391.70 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_2.pdf (200.75 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_3.pdf (97.78 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_4.pdf (126.86 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_5.pdf (238.18 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_6.pdf (50.62 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_7.pdf (109.21 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_8.pdf (45.02 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_9.pdf (98.61 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_10.pdf (157.75 KB)
Załącznik nr 11 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_11.pdf (79.33 KB)
Załącznik nr 12 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_12.pdf (174.61 KB)
Załącznik nr 13 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_13.pdf (44.89 KB)
Załącznik nr 14 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_14.pdf (108.64 KB)
Załącznik nr 15 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_15.pdf (46.17 KB)
Załącznik nr 16 do uchwały  0539367_zalacznik_nr_16.pdf (193.60 KB)

zmieniona uchwałami nr: XL/384/2006 z dn. 25.01.2006,

Nr XXXIX/368/2005 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok.
Treść uchwały
 0539368.pdf (93.83 KB)

 

Nr XXXIX/369/2005 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0539369.pdf (78.53 KB)

zmieniona uchwałą nr LXIII/552/2010 z dn. 28.10.2010

straciła moc uchwałą nr XXXV/339/2016 z dn. 28.12.2016

Nr XXXIX/370/2005 zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Treść uchwały
 0539370.pdf (76.75 KB)

 

Nr XXXIX/371/2005 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0539371 (96KB)

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr III/14/2006 z dn. 27.12.2006, Nr XLIII/413/2006 z dn. 26.04.2006, XLIV/422/2006 z dn. 31.05.2006, XLV/434/2006 z dn. 28.06.2006, XLVI/445/2006 z dn. 13.09.2006, XLVII/464/2006 z dn. 25.10.2006

straciła moc uchwałą nr VI/46/2007 z dn. 28.02.2007

Nr XXXIX/372/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Treść uchwały
 0539372.pdf (76.22 KB)

 

Nr XXXIX/373/2005 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub nieruchomości rolnej oraz na zastosowanie umownej stawki procentowej w przypadku rozłożenia na raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Treść uchwały
 0539373.pdf (98.33 KB)

straciła moc uchwałą nr XV/141/2007 z dn. 24.10.2007

Nr XXXIX/374/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Treść uchwały
 0539374.pdf (95.88 KB)

 

Nr XXXIX/375/2005 w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0539375.pdf (80.57 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0539375_zalacznik_nr_1.jpg (1.26 MB)

 

Nr XXXIX/376/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2006.
Treść uchwały
 0539376.pdf (101.78 KB)

Nr XXXIX/377/2005 w sprawie zatwierdzenia planu posiedzeń Rady miejskiej Starogardu Gdańskiego w 2006 roku.
Treść uchwały
 0539377.pdf (125.42 KB)

Nr XXXIX/378/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok (zmiana 9).
Treść uchwały
 0539378 (25KB)
 Załącznik nr 1 (13KB)
 Załącznik nr 2 (13KB)

 

Liczba odwiedzin : 971
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2016-10-28 12:57:45
Czas publikacji: 2017-01-09 10:23:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak