Uchwały Rady Miejskiej III Kadecji Samorządu podjęte w 2000 roku 

 


 

 

Nr XVII/179/2000 w sprawie określenia celów i kierunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.

Treść uchwały  0017179 (1.7 MB)

zmieniona uchwałą nr III/26/2002 z dn. 09.12.2002 r.

Nr XVII/180/2000 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą „Agencja Wspierania Przedsiębiorczości” w Starogardzie Gdańskim w celu wdrażania w życie uprzywilejowanych warunków rozwoju gospodarczego miasta Starogard Gdański i przeciwdziałania bezrobociu.

Treść uchwały  0017180 (512.7 KB)

zmieniona uchwałami nr: XXVII/280/2000 z dn. 28.12.2000, XXV/256/2000 z dn. 25.10.2000

Nr XVII/181/2000
w sprawie warunków i zasad wspierania budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Starogard Gd.
Treść uchwały  0017181 (69 KB)

uchylona uchwałą nr XLII/377/2009 z dn. 24.06.2009

Nr XVII/182/2000
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Miejski pożyczek dla właścicieli lokali mieszkalnych będących członkami wspólnot mieszkaniowych, których Gmina Miejska w Starogardzie Gdańskim jest współwłaścicielem.
Treść uchwały  0017182 (89 KB)

Nr XVII/183/2000
w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2000 rok.
Treść uchwały  0017183 (101.9 KB)
 

straciła moc uchwałą nr XXVII/279/2000 z dn. 28.12.2000 r.


Nr XVII/184/2000
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  0017184 (69.2 KB)

zmieniona uchwałami nr: XXXI/332/2001 z dn. 20.06.2001 r., XXIX/315/2001 z dn. 04.04.2001

straciła moc uchwałą XXXII/343/2001 z dn. 29.08.2001 r.

Nr XVII/185/2000
w sprawie powołania Komisji do kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
Treść uchwały  0017185 (77.1 KB)
 Załącznik do uchwały  (51.2 KB)

Nr XVII/186/2000
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.
Treść uchwały  0017186 (69.1 KB)
 Załącznik do uchwały  (101 KB)

straciła moc uchwałą nr XLII/438/2002 z dn. 28.08.2002 r.

Nr XVII/187/2000
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/288/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/169/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku.
Treść uchwały  0017187 (65.4 KB)
 Załącznik do uchwały (38.6 KB)

straciła moc uchwałą nr XXVIII/301/2001 z dn. 14.02.2001r.

Nr XVII/188/2000
w sprawie upamiętnienia nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starogardu Gdańskiego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Treść uchwały  0017188 (65.9 KB)

Nr XVII/189/2000
zmieniająca Uchwałę Nr VI/76/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów i nagród.
Treść uchwały  0017189 (64.6 KB)

straciła moc uchwałą nr XII/128/2003 z dn. 29.10.2003 r.

Nr XVII/190/2000
w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego Starogardzianina za rok 1999.
Treść uchwały  0017190 (67.3 KB)

Nr XVII/191/2000
w sprawie nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych.
Treść uchwały  0017191 (75.5 KB)

 Załącznik do uchwały (71.5 KB)

Nr XVII/192/2000 w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.
Treść uchwały  0017192 (70.6 KB)

 Załącznik do uchwały (71.5 KB)

Nr XVII/193/2000
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0017193 (75.2 KB)
 Załącznik do uchwały  (319.8 KB)

Nr XVII/194/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0017194 (61.1 KB)
 Załącznik do uchwały  (22 KB)

Nr XVII/195/2000
w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej.

Treść uchwały  0017195 (57.6 KB)

Nr XVIII/196/2000
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o pow. ok. 25 ha ograniczony ulicami Zblewską, Bohaterów Getta, Dolną i Zachodnią w Starogardzie Gdańskim, w obrębie geod. nr 20.
Treść uchwały  0018196 (1.1 MB)
 Załacznik do uchwały (228.9 KB)

Nr XVIII/197/2000
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bp K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0018197 (1.3 MB)

załącznik nr 1 (63.5 MB)

załacznik nr 2 (69.8 MB)

załącznik nr 3  (69.1 MB)

Zmieniona uchwałami nr VIII/61/2011 z dn. 25.05.2011, XXXVII/357/2013 z dn. 27.03.2013

Nr XVIII/198/2000
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 152/1; 152/15; 152/13 obręb geodezyjny nr 5 w rejonie ulicy Sadowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0018198 (66.9 KB)
 Załącznik do uchwały  (68.8 KB)

Nr XVIII/199/2000
w sprawie podziału miasta Starogard Gdański na jednostki urbanistyczne.
Treść uchwały  0018199 (53.4 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (217.7 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (49.9 KB)

Nr XVIII/200/2000
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w nowobudowanym budynku przy ul. Przejezdnej 1 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0018200 (66.7 KB)

Nr XVIII/201/2000
w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

Treść uchwały  0018201 (331.8 KB)

Nr XVIII/202/2000
w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Starogard Gdański, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Treść uchwały  0018202 (87 KB)

Nr XVIII/203/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0018203 (81.3 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (14.3 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (28.7 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (16.2 KB)

Nr XVIII/204/2000 w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  0018204 (65.8 KB)
 Załącznik do uchwały  (336.3 KB)

Straciła moc uchwałą nr XX/191/2008 z dn. 26.03.2008

Nr XVIII/205/2000
w sprawie ustalenia dieta radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  0018205 (81.8 KB)

Nr XIX/206/2000
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 1999.
Treść uchwały  0019206 (67.5 KB)

Nr XIX/207/2000
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy.
Treść uchwały  0019207 (99 KB)
 Załącznik do uchwały  (48.1 KB)

Nr XIX/208/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0019208 (84.1 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (34.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (44 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały  (24.8 KB)

Nr XIX/209/2000
w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów miejskich przedszkoli publicznych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0019209 (68 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (78 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały  (68.4 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (87 KB)

Nr XIX/210/2000
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Sportowej Spółki Akcyjnej.
Treść uchwały  0019210 (73.1 KB)

Nr XIX/211/2000
w sprawie ustalenia nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0019211 (70.3 KB)
 Załącznik do uchwały (56.2 KB)

zmieniona uchwałami: XV/133/2007 z dn. 24.10.2007,  XXIII/234/2008 z dn. 14.05.2008

straciła moc uchwałą XLIX/508/2018 z dn.24.01.2018

Nr XXI/212/2000
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Zarząd Miejski.
Treść uchwały  0021212 (65.7 KB)

Nr XXI/213/2000
w sprawie sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
Treść uchwały  0021213 (77.1 KB)

Nr XXI/214/2000
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  0021214 (58.6 KB)

Nr XXI/215/2000 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0021215 (63.7 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (21.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (53.7 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (361.8 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (17.2 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (12.8 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (18.2 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (24.5 KB)

Nr XXI/216/2000
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej.
Treść uchwały  0021216 (60.8 KB)

Nr XXI/217/2000
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0021217 (60.9 KB)

Nr XXII/218/2000 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0022218 (77.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (14.1 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (41.3 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (359.5 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (17.2 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (19.6 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (29.5 KB)

Nr XXII/219/2000 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0022219 (72.3 KB)

Nr XXII/220/2000
w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0022220 (71.9 KB)

Nr XXII/221/2000
w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejski w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0022221 (78.6 KB)

Nr XXII/222/2000 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  0022222 (3.3 MB)

Nr XXII/223/2000
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0022223 (76.8 KB)

Nr XXII/224/2000
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0022224 (63.6 KB)

Nr XXII/225/2000
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0022225 (1.7 MB)
Załącznik do uchwały
 (296.6 KB)


Nr XXII/226/2000
w sprawie uchylenia w części Uchwały Nr LIII/410/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1998 r.
Treść uchwały  0022226 (67.4 KB)

Nr XXII/227/2000
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr 365/4; 365/3; 361; 366/2; 366/4; 359/7; 359/8; 366/5; 367/4; 359/4; 366/3; 367/6; 367/5 obręb nr 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska-Pomorska w Starogardzie Gdańskim
Treść uchwały  0022227 (55.3 KB)
 Załącznik do uchwały  (99.7 KB)

Nr XXII/228/2000 w sprawie zakresu i formy informacji, jaką składa Zarząd Miejski o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Treść uchwały  0022228 (76.7 KB)

Nr XXII/229/2000
w sprawie wskazania banku na obsługę budżetu Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały  0022229 (78 KB)

Nr XXII/230/2000
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0022230 (69.5 KB)

Nr XXII/231/2000
w sprawie aportów nieruchomości gruntowej i środków finansowych na rzecz „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0022231 (67.2 KB)
 Załącznik do uchwały  (135.8 KB)

Nr XXII/232/2000 w sprawie zatwierdzenia planu sesji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na II-gie półrocze 2000 r.
Treść uchwały  0022232 (56.3 KB)
 Załącznik do uchwały  (60.5 KB)

Nr XXII/233/2000
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  0022233 (69.1 KB)
 Załącznik do uchwały (48.4 KB)

Nr XXIII/234/2000
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  0023234 (61.3 KB)

Nr XXIII/235/2000
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  0023235 (102.4 KB)

Nr XXIII/236/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0023236 (63.4 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (18.9 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały  (76.4 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (219.6 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (34.9 KB)

Nr XXIII/237/2000
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Treśc uchwały  0023237 (67.2 KB)
 Załącznik do uchwały (71.9 KB)

Nr XXIII/238/2000
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
Treść uchwały  0023238 (75.8 KB)

Nr XXIII/239/2000
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Treść uchwały  0023239 (79.9 KB)
 Załącznik do uchwały (377.1 KB)

Nr XXIII/240/2000
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0023240 (110.5 KB)

Nr XXIII/241/2000 w sprawie ustalenia diet radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treśc uchwały  0023241 (74.6 KB)

Nr XXIII/242/2000
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0023242 (62.5 KB)

Nr XXIII/243/2000
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0023243 (62.8 KB)

Nr XXIII/244/2000
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XVIII/204/2000 z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej Starogardu Gd.
Treść uchwały  0023244 (62.4 KB)

Nr XXIV/245/2000
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i kociewską w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0024245 (1.2 MB)

załącznik nr 1 (5.4 MB)

załącznik nr 2 (5 MB)

załącznik nr 3 (1.4 MB)

zmieniona uchwałami nr IX/76/2011 z dn. 15.06.2011, XLI/390/2013 z dn. 26.06.2013, XLI/390/2013 z dn. 26.06.2013r.

Nr XXIV/246/2000
w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treśc uchwały  0024246 (94.6 KB)

Nr XXIV/247/2000
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr X/128/99 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0024247 (86.5 KB)

Nr XXIV/248/2000
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0024248 (81.1 KB)

Straciła moc uchwałą nr XX/187/2008 z dn. 26.03.2008

Nr XXIV/249/2000
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0024249 (89.3 KB)

Nr XXIV/250/2000
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0024250 (59.3 KB)

Nr XXIV/251/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0024251 (85.4 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (36.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały  (46.6 KB)

Nr XXIV/252/2000
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0024252 (71.3 KB)

Nr XXV/253/2000
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0025253 (51.8 KB)

Nr XXV/254/2000
w sprawie przyjęcia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały  0025254 (57.9 KB)
 Załącznik do uchwały  (1.5 MB)

Nr XXV/255/2000
w sprawie zmiany uchwały Nr X/132/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0025255 (64.8 KB)

Nr XXV/256/2000
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/180/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą „Agencja Wspierania Przedsiębiorczości” w Starogardzie Gdańskim w celu wdrażania w życie uprzywilejowanych warunków rozwoju gospodarczego miasta Starogard Gdański i przeciwdziałania bezrobociu.
Treść uchwały  0025256 (67 KB)

Nr XXV/257/2000
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0025257 (83.3 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (32 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (43.3 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (318.9 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (28.8 KB)


Nr XXV/258/2000
w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego.
Treść uchwały  0025258 (73.6 KB)

Nr XXV/259/2000
w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego.
Treść uchwały  0025259 (96.2 KB)

Nr XXV/260/2000
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju i za granicą.
Treść uchwały  0025260 (95.2 KB)
 Załącznik do uchwały (101.1 KB)

Nr XXV/261/2000
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste dotychczasowym użytkownikom wieczystym.
Treść uchwały  0025261 (67.5 KB)

Nr XXV/262/2000
zmieniająca uchwałę Nr LVI/419/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości.
Treść uchwały  0025262 (90.5 KB)

Nr XXV/263/2000
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0025263 (62.3 KB)

Nr XXV/264/2000
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0025264 (71.6 KB)

Nr XXV/265/2000
w sprawie utworzenia i przeznaczenia środka specjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0025265 (77.1 KB)

Nr XXV/266/2000
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego Starogardu Gdańskiego do zawarcia porozumienia.
Treść uchwały  0025266 (71.2 KB)

Nr XXV/267/2000
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej do Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0025267 (72.7 KB)

 

Nr XXVI/268/2000 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0026268 (102.1 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (44.7 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (97.2 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (177.8 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (21.4 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (16 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (22.9 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (29.3 KB)

Nr XXVI/269/2000
w sprawie przystąpienia miasta Starogard Gdański do Stowarzyszenia pod nazwą „Forum Rewitalizacji"
Treść uchwały  0026269 (66.4 KB)

Nr XXVI/270/2000 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
Treść uchwały  0026270 (61.3 KB)

Nr XXVI/271/2000 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0026271 (59.7 KB)
 Załącznik do uchwały (213.8 KB)

Nr XXVI/272/2000 w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0026272 (58.3 KB)

Nr XXVI/273/2000 zmieniająca uchwałę Nr X/132/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0026273 (80.5 KB)

Nr XXVII/274/2000 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
Treść uchwały  0027274 (62.4 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (46.7 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (70.1 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (195.8 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (21.1 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (24.3 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (27 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (17.9 KB)

Nr XXVII/275/2000 w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  0027275 (319.9 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (80.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (88 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (42.1 KB)

Nr XXVII/276/2000 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  0027276 (90.6 KB)
 Załącznik do uchwały (156.4 KB)

Nr XXVII/277/2000 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000.
Treść uchwały  0027277 (64.9 KB)
 Załącznik do uchwały (163.3 KB)

Nr XXVII/278/2000 w sprawie zaliczenia ulic o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych.
Treść uchwały  0027278 (58.5 KB)
 Załącznik do uchwały (54 KB)

Nr XXVII/279/2000 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2001 rok.
Treść uchwały  0027279 (80.2 KB)
 Załącznik do uchwały (178.1 KB)

Nr XXVII/280/2000 zmieniająca uchwałę nr XVII/180/2000 w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą „Agencja Wspierania Przedsiębiorczości" w Starogardzie Gdańskim, w celu wdrażania w życie uprzywilejowanych warunków rozwoju gospodarczego miasta Starogard Gdański i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Treść uchwały  0027280 (80.6 KB)

Nr XXVII/281/2000 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027281 (61.9 KB)

Nr XXVII/282/2000 akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027282 (67.8 KB)

Nr XXVII/283/2000 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027283 (59.8 KB)
 Załącznik do uchwały  (117 KB)

zmieniona uchwałą nr XLIII/416/2006 z dnia 26.04.2006

Nr XXVII/284/2000 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027284 (62.6 KB)

Nr XXVII/285/2000 akt utworzeniu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027285 (70.1 KB)

Nr XXVII/286/2000 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027286 (67.6 KB)
 Załącznik do uchwały (123.7 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/303/2008 z dn. 26.11.2008

Nr XXVII/287/2000 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027287 (71.5 KB)

Nr XXVII/288/2000 akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027288 (70.6 KB)

Nr XXVII/289/2000 w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0027289 (59.1 KB)
 Załącznik do uchwały (129.2 KB)

Nr XXVII/290/2000 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Miejskiego do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
Treść uchwały  0027290 (60.1 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (55 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (60.8 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (27 KB)

Nr XXVII/291/2000 o zmianie uchwały Nr XXVII/275/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  0027291 (59.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2018-02-15 13:23:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak