Uchwały Rady Miejskiej III Kadecji Samorządu podjęte w 2001 roku 

 


 

 

Nr XXVIII/292/2001 w sprawie budżetu miasta na 2001 rok.

Treść uchwały  0128292 (5.2 MB)

zmieniona uchwałami nr: XXX/317/2001 z dn. 09.05.2001, XXXI/325/2001 z dn. 20.06.2001, XXXII/340/2001 z dn. 29.08.2001, XXXII/341/2001 z dn. 29.08.2001, XXXIII/349/2001 z dn. 03.10.2001, XXXIV/354/2001 z dn. 28.11.2001, XXXV/373/2001 z dn. 19.12.2001, XXXVI/380/2001 z dn. 27.12.2001

Nr XXVIII/293/2001 zmieniającej uchwałę nr XVIII/201/2000 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0128293 (65.4 KB)

Nr XXVIII/294/2001 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów.
Treść uchwały  0128294 (63 KB)

 Załącznik do uchwały (59.6 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/337/2001 z dn. 20.06.2001

Nr XXVIII/295/2001 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0128295  (76.6 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/293/2005 z dn. 24.03.2005

Nr XXVIII/296/2001 w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0128296 (79.1 KB)

Nr XXVIII/297/2001 o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i gimnazjom.
Treść uchwały  0128297 (66.8 KB)

Nr XXVIII/298/2001 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego Starogardzianina za rok 2000.
Treść uchwały  0128298 (66.5 KB)

Nr XXVIII/299/2001 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/275/2000 z dnia 20 grudnia 2000r.
Treść uchwały  0128299 (78.2 KB)

Nr XXVIII/300/2001 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzenie ścieków.
Treść uchwały  0128300 (69.9 KB)

 Załącznik nr 1 (715.8 KB)
 Załącznik nr 2 (786.2 KB)
 Załącznik nr 3 (801.5 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXV/379/2001 z dn. 19.12.2001

Nr XXVIII/301/2001 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/288/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Treść uchwały  0128301 (65.4 KB)

Nr XXVIII/302/2001 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/301/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie i unieszkodliwianie odpadów stałych na wysypisku Gminy Miejskiej w Linowcu.
Treść uchwały  0128302 (65.2 KB)

Nr XXVIII/303/2001 w sprawie zatwierdzenia planu sesji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I-sze półrocze 2001 r.
Treść uchwały  0128303 (56 KB)

 Załącznik do uchwały (57.8 KB)

Nr XXIX/304/2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 2000.
Treść uchwały  0129304 (57.8 KB)

Nr XXIX/305/2001 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  0129305 (64 KB)

 Załącznik do uchwały (64 KB)

Nr XXIX/306/2001 w sprawie sprzedaży gazociągu niskiego ciśnienia, zlokalizowanego w ciągu ulic Żeromskiego, Sienkiewicza i Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0129306 (78.9 KB)

Nr XXIX/307/2001 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Treść uchwały  0129307 (63.5 KB)

Nr XXIX/308/2001 w sprawie umorzenia zaległości finansowych Starogardzkiego Klubu Sportowego „Wierzyca” wobec Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0129308 (84.8 KB)

Nr XXIX/309/2001 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Dolnej Wisły”.
Treść uchwały  0129309 (76.1 KB)

Nr XXIX/310/2001 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Starostwa Powiatu Starogardzkiego systemu monitorowania miasta.
Treść uchwały  0129310 (76.8 KB)

 Załącznik do uchwały (773.3 KB)

Nr XXIX/311/2001 w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.
Treść uchwały  0129311 (85.2 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/335/2001 z dn. 20.06.2001

uchylona uchwałą nr X/102/2003 z dn. 25.06.2003

Nr XXIX/312/2001 w sprawie ustalenia dodatkowych warunków i możliwości spłaty zadłużeń czynszowych dla najemców komunalnych lokali mieszkaniowych.
Treśc uchwały  0129312 (66.6 KB)

 Załącznik do uchwały  (738.2 KB)

Nr XXIX/313/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0129313 (63.4 KB)
 Załącznik do uchwały  (763.3 KB)

Nr XXIX/314/2001 w sprawie przekazania uprawnień Zarządowi Miejskiemu w Starogardzie Gdańskim do powoływania komisji ustalającej stopień awansu na nauczyciela mianowanego.
Treść uchwały  0129314 (73.4 KB)

Nr XXIX/315/2001 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  0129315 (76.6 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXII/343/2001 z dn. 29.08.2001

Nr XXIX/316/2001 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0129316 (78.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 64, poz. 738 z dn. 06.08.2001

Nr XXX/317/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok. (zmiana 1).
Treść uchwały  0130317 (92.5 KB)
 Załącznik nr 1 (661 KB)
 Załącznik nr 2 (57.1 KB)
 Załącznik nr 3 (190.3 KB)
 Załącznik nr 4 (399.7 KB)
 Załącznik nr 5 (494.2 KB)
 Załącznik nr 6 (643.9 KB)
 Załącznik nr 7 (682.3 KB)
 Załącznik nr 7-uzasadnienie (664.5 KB)
 Załącznik nr 8 (646.3 KB)
 Załącznik nr 9 (26.7 KB)

Nr XXX/318/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 365/4, 365/3, 361, 366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4, 366/3, 367/6, 367/5 obręb 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska w Starogardzie Gdańskim będącego zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0130318 (549.4 KB)

Załącznik do uchwały (5.4 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 57 poz. 630

Nr XXX/319/2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej-Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0130319 (490.4 KB)
 Załącznik do uchwały (804.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 57, poz 631

zmieniona uchwałą nr XXXVIII/370/2013 z dn. 24.04.2013r.

Nr XXX/320/2001 w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0130320 (57.5 KB)

Nr XXX/321/2001 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/208/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0130321 (68 KB)

Nr XXX/322/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0130322 (68.7 KB)
 Załącznik do uchwały (685.1 KB)

Nr XXXI/323/2001 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0131323 (69.4 KB)

Nr XXXI/324/2001 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0132324 (62 KB)

Nr XXXI/325/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2001 rok. (zmiana 2)
Treść uchwały  0132325 (94.4 KB)
 Załącznik nr 1 (33.6 KB)
 Załącznik nr 2 (57.1 KB)
 Załącznik nr 3 (409.9 KB)
 Załącznik nr 4 (541 KB)
 Załącznik nr 5 (17.1 KB)
 Załącznik nr 6 (18.8 KB)
 Załącznik nr 7 (28 KB)

Nr XXXI/326/2001 w sprawie powierzenia organom Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego wykonywania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej.

Treść uchwały  0131326 (170.7 KB)

Nr XXXI/327/2001 w sprawie nadania nazw ulicom.
Treść uchwały  0131327 (60.4 KB) 
 Załącznik do uchwały (819.7 KB)

zmieniona uchwałą nr X/104/2003 z dn. 25.06.2003

Nr XXXI/328/2001 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały  0132328 (82.5 KB)
 Załącznik do uchwały (4.9 MB)

straciła moc uchwałą nr XXXVIII/353/2005 z dn. 07.12.2005

Nr XXXI/329/2001 o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr. nr 29 uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/346/97 z dnia 25 września 1997 r., opublikowany w Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 44 z dn. 20.07.1998 r., poz. 161.
Treść uchwały  0131329 (70.3 KB)
 Załącznik do uchwały (648.9 KB)

Nr XXXI/330/2001 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału.
Treść uchwały  0131330 (61.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 18.12.2001 Nr 102 poz. 1979

Nr XXXI/331/2001 w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości oddawane w użytkowanie wieczyste.
Treść uchwały  0131331 (67.2 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 06.08.2001 Nr 64 poz. 743

Nr XXXI/332/2001 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  0131332 (65.8 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXII/343/2001 z dn. 29.08.2001

Nr XXXI/333/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
Treść uchwały  0131333 (64.7 KB)   
 Załącznik do uchwały (65.3 KB)

straciła moc uchwałą nr XLV/438/2006 z dn. 28.06.2006

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 57 poz. 632

Nr XXXI/334/2001 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0131334 (64.9 KB)
 Załącznik do uchwały (104.4 KB)

Nr XXXI/335/2001 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/311/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 4 kwietnia 2001 r., w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.
Treść uchwały  0131335 (81.2 KB)

uchylona uchwałą nr X/102/2003 z dn. 25.06.2003

Nr XXXI/336/2001 w sprawie zatwierdzenia planu sesji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na II-gie półrocze 2001 r.
Treść uchwały  0131336 (67.8 KB)

Nr XXXI/337/2001 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/294/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 14.02.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów.
Treść uchwały  0131337 (67 KB)

Nr XXXII/338/2001 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0132338 (83.1 KB)

Nr XXXII/339/2001 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański zadań Powiatu Starogardzkiego w zakresie zarządu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0132339 (81.3 KB) 
 Załącznik do uchwały  (227.6 KB)

Nr XXXII/340/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok. (zmiana 3)
Treść uchwały  0132340 (89.9 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (188 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały  (496 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (223.9 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/350/2001 z dn. 03.10.2001

Nr XXXII/341/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok (zmiana 4).
Treść uchwały  0132341 (83.2 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (173.8 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (213.5 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (447.6 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (581 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (22 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (23.6 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (31.8 KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (20.5 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/350/2001 z dn. 03.10.2001

Nr XXXII/342/2001 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację celów publicznych.
Treśc uchwały  0132342 (78.9 KB)

Nr XXXII/343/2001 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0132343 (75.8 KB)

Nr XXXII/344/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2001 rok.
Treść uchwały  0132344 (70.4 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXV/377/2001 z dn. 19.12.2001

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 11.03.2002 Nr 16 poz. 359

Nr XXXII/345/2001 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść  0132345 (96.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (760 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (47.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 11.03.2002 Nr 16 poz. 360

Nr XXXII/346/2001 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do międzynarodowego stowarzyszenia pod nazwą „QUARTIERS IN CRISE” z siedzibą w Brukseli (Belgia).
Treść uchwały  0132345 (86.5 KB)

Nr XXXIII/348/2001 zmieniająca uchwałę nr XVIII/201/2000 z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0133348 (65.4 KB)

Nr XXXIII/349/2001 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok. (zmiana 5)
Treść uchwały  0133349 (71.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (313.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (387.8 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (290.1 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (568.9 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (18.5 KB)

Nr XXXIII/350/2001
zmieniająca uchwałę nr XXXII/340/2001 Rady Miejskiej z dnia 29.08.2001 roku w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2001 rok oraz uchwałę nr Nr XXXII/341/2001 Rady Miejskiej z dnia 29.08.2001 w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2001 rok.
Treść uchwały  0133350 (61.9 KB)

Nr XXXIII/351/2001
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/242/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0133351 (64.8 KB)

Nr XXXIII/352/2001
w sprawie zwolnienia z długu Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa S.A. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0133352 (69.2 KB)

Nr XXXIV/353/2001
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Treść uchwały  0134353 (80.2 KB)

Nr XXXIV/354/2001
w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok. (zmiana 6)
Treść uchwały  0134354 (64 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (365.3 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (1 MB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (459.9 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (618.3 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (24 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (32.2 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (24.1 KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (32.5 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXV/372/2001 z dn. 19.12.2001

Nr XXXIV/355/2001
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok.
Treść uchwały  0134355 (100.5 KB)

zmieniona uchwałą nr XLIII/453/2002 z dn. 09.10.2002

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 03.12.2001 Nr 92 poz. 1383


Nr XXXIV/356/2001 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.
Treść uchwały  0134356 (102.9 KB)  
 Załącznik nr 1 do uchwały (77.3 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (79 KB)

zmieniona uchwałą nr XLIII/453/2002 z dn. 09.10.2001

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 03.12.2001 Nr 92 poz. 1384

Nr XXXIV/357/2001
w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2002 rok.
Treść uchwały  0134357 (99.5 KB)

zmieniona uchwałami nr: III/17/2002 z dn. 09.12.2002, XLIII/453/2002 z dn. 09.10.2002

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 03.12.2001 Nr 92 poz. 1385

Nr XXXIV/358/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok.
Treść uchwały  0134358 (97.9 KB)

zmieniona uchwałą nr XLIII/453/2002 z dn. 09.10.2002

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 03.12.2001 Nr 92, poz. 1386

Nr XXXIV/359/2001
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i administracyjnej na 2002 rok.
Treść uchwały  0134359 (116.7 KB)

zmieniona uchwałami nr: XLIII/453/2002 z dn. 09.10.2002, XXXVII/392/2002 z dn. 06.02.2002

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 03.12.2001 Nr 92, poz. 1387

Nr XXXIV/360/2001
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: dodatku z wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Treść uchwały  0134360 (70.9 KB)

straciła moc uchwałą nr XXVII/251/2004 z dn. 30.12.2004

Nr XXXIV/361/2001
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0134361 (77.8 KB)

straciła moc uchwałą nr VIII/79/2003 z dn. 23.04.2003

Nr XXXIV/362/2001
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134362 (68.6 KB)

Nr XXXIV/363/2001
w sprawie zmiany uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134363 (66.3 KB)

Nr XXXIV/364/2001
w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134364 (63.5 KB)

Nr XXXIV/365/2001
w sprawie zmiany uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134365 (65.4 KB)

Nr XXXIV/366/2001
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134366 (78.5 KB)

Nr XXXIV/367/2001
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe oraz na zastosowanie umownej stawki procentowej w przypadku rozłożenia na raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Treść uchwały  0134367 (164.8 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXIX/373/2005 z dn. 28.12.2005

Nr XXXIV/368/2001
w sprawie przekazania aportem projektu budowlanego na rzecz „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0134368 (64.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (734.1 KB)

Nr XXXIV/369/2001
w sprawie powierzenia Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bydgoszczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Treść uchwały  0134369 (77.1 KB)


Nr XXXV/370/2001
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0135370 (68.3 KB)

Nr XXXV/371/2001
w sprawie sprzedaży urządzenia energetycznego (linii kablowej YAKY 4x 240 mm o długości 421 m) zasilającego halę sportową przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0135371 (84.7 KB)

Nr XXXV/372/2001
zmieniająca uchwałę nr XXXIV/354/2001 Rady Miejskiej z dnia 28.1.2001 roku w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2001 rok.
Treść uchwały  0135372 (64.8 KB)

Nr XXXV/373/2001
w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok. (zmiana 7)
Treść uchwały  0135373 (87.5 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (207.5 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (367.9 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (227.7 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (574.8 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (20.4 KB)
 Załącznik rn 6 do uchwały (32.7 KB)

Nr XXXV/374/2001
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Miejskiego do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych.
Treść uchwały  0135374 (60.5 KB)

Nr XXXV/375/2001
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Starkom” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0135375 (80.8 KB)

Nr XXXV/376/2001
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Treść uchwały  0135376 (62.8 KB)

Nr XXXV/377/2001
w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2002 rok.
Treść uchwały  0135377 (76.8 KB) 
 Załącznik do uchwały (216.4 KB)

zmieniona uchwałami nr: XL/413/2002 z dn. 29.05.2002, XLII/427/2002 z dn. 28.08.2002

straciła moc uchwałą nr IV/37/2002 z dn. 27.12.2002

Nr XXXV/378/2001
mieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  0135378 (78.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 20.02.2002 Nr 12 poz. 214

Nr XXXV/379/2001
w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzenie ścieków.
Treść uchwały  0135379 (69.3 KB)

straciła moc uchwałą XIV/149/2003 z dn. 10.12.2003

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dn. 20.12.2001 Nr 103 poz. 2062

Nr XXXVI/380/2001
w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2001 rok. (zmiana 8)
Treść uchwały  0135380 (67.7 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (93.7 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (117.3 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (247.4 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (629.6 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (23.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-23 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak