Uchwały Rady Miejskiej III Kadecji Samorządu podjęte w 2002 roku 

 


 

 

Nr XXXVII/381/2002 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego Starogardzianina za rok 2001.
Treść uchwały  0237381 (66 KB)

Nr XXXVII/382/2002 w sprawie budżetu miasta na 2002 rok.

zmieniona uchwałami nr: XXXVIII/395/2002 z dn. 20.03.2002, XL/414/2002 z dn. 29.05.2002, XLI/415/2002 z dn. 19.06.2002, XLII/428/2002 z dn. 28.08.2002, XLIII/451/2002 z dn. 09.10.2002, III/12/2002 z dn. 09.12.2002, IV/33/2002 z dn. 27.12.2002

Nr XXXVII/383/2002 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0237383 (67.4 KB)

zmieniona uchwałami nr: XXXVIII/396/2002 z dn. 20.03.2002, XLIII/452/2002 z dn. 09.10.2002, XLIII/445/2002 z dn. 30.09.2002, VII/54/2003 z dn. 19.03.2003, IX/84/2003 z dn. 21.05.2003, XLII/429/2002  z dn. 28.08.2002, XII/124/2003 z dn. 29.10. 2003, XIII/135/2003 z dn. 26.11.2003

straciła moc uchwałą XVII/170/2004 z dn. 24.03.2004

Nr XXXVII/384/2002 w sprawie odrzucenia wniosków o sporządzenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla działki nr 68/22 obręb geodezyjny nr 29.
Treść uchwały  0237384 (70.8 KB)
 Załącznik do uchwały  (349.2 KB)

Nr XXXVII/385/2002 w sprawie określenia zasad zbywania udziałów Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim w Zakładzie Energetyki Cieplnej „Star-Pec” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0237385 (71.3 KB)

Nr XXXVII/386/2002 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/291/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść uchwały  0237386 (66.4 KB)

straciła moc uchwałą nr XI/116/2003 z dn. 24.09.2003

Nr XXXVII/387/2002 w sprawie zaliczenia ulic o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych.
Treść uchwały  0237387 (61.3 KB)

Nr XXXVII/388/2002 w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
Treść uchwały  0237388 (64 KB)

Nr XXXVII/389/2002 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Starogardzkiego.
Treść uchwały  0237389 (65 KB)

Nr XXXVII/390/2002 w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych w nowowybudowanym budynku przy ulicy Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0237390 (72.5 KB)

zmieniona uchwałą nr III/27/2002 z dn. 09.12.2002

Nr XXXVII/391/2002 zmieniająca uchwałę Nr LIII/411/98 Rady miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.
Treść uchwały  0237391 (84.3 KB)

straciła moc uchwałą nr XI/119/2003 z dn. 24.09.2003

Nr XXXVII/392/2002 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/359/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i administracyjnej na 2002 rok.
Treść uchwały  0237392 (95.7 KB)

Nr XXXVII/393/2002 w sprawie zatwierdzenia planu sesji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I-sze półrocze 2002 roku.
Treść uchwały  0237393 (63.6 KB)

Nr XXXVIII/394/2002 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/241/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia diet radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treśc uchwały  0238394 (85 KB)

straciła moc uchwałą nr III/28/2002 z dn. 09.12.2002

Nr XXXVIII/395/2002 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2002 rok. (zmiana 1).
Treść uchwały  0238395 (71.3 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (95 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (236.5 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (312.2 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (366.6 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (1.2 MB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (33 KB)

Nr XXXVIII/396/2002 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0238396 (77.8 KB)

Nr XXXVIII/397/2002 w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Treść uchwały  0238397 (78 KB)

zmieniona uchwałą nr IX/87/2002 z dn. 21.05.2003

straciła moc uchwałą nr XXIV/228/2004 z dn. 13.10.2004

Nr XXXVIII/398/2002 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do spółki prawa handlowego.
Treść uchwały  0238398 (78.1 KB)

Nr XXXIX/399/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 2001.
Treść uchwały  0239399 (57.9 KB)

Nr XXXIX/400/2002 w sprawie wykonania dalszych etapów prywatyzacji Zakładu Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0238400 (91.6 KB)

Nr XXXIX/401/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0239401 (78.2 KB)

Nr XXXIX/402/2002 w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Treść uchwały  0239402 (61.5 KB)
 Załącznik do uchwały  (150.6 KB)

Nr XXXIX/403/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Treść uchwały  0239403 (83.1 KB)

straciła moc uchwałą nr III/23/2002 z dn. 09.12.2002

Nr XXXIX/404/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0239404 (70.9 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/474/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XXXIX/405/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0239405 (73 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/472/2014 z dn. 28.02.2014

Nr XL/406/2002 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0240406 (58.3 KB)
 Załącznik do uchwały  (138.6 KB)

Nr XL/407/2002 w sprawie realizacji Programu „Starogard miastem przestrzeni wspólnej”.
Treść uchwały  0240407 (62.8 KB)
 Załącznik do uchwały (287.1 KB)

Nr XL/408/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działki nr 130 obr. 32 położonej przy ulicy Leszczynowej.
Treść u;chwały  0240408 (77.3 KB)
 Załącznik do uchwały  (688.1 KB)

Nr XL/409/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr 179/67; 179/68; 179/69 obr.12 położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza.
Treść uchwały   0240409  (68.8 KB)
 Załącznik do uchwały (719 KB)

Nr XL/410/2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Skarszewska, Ks.Kalinowskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0240410 (68 KB)
 Załącznik do uchwały  (743.5 KB)

uchylona uchwałą nr XVII/178/2004 z dn. 24.03.2004

Nr XL/411/2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Skośnej, Korytybskiej, Malinowej i Zachodniej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0240411 (77.1 KB)
 Załacznik do uchwały (700.5 KB)

uchylona uchwałą nr XVII/172/2004 z dn. 24.03.2004

Nr XL/412/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego i Okrężną, dla obszaru działek nr 71/1; 71/2; 70/1; 69/1 i 70/2 obr. 22 położonych przy ulicy Żwirki i Wigury.
Treść uchwały  0240412 (78.3 KB)
 Załącznik do uchwały  (639.6 KB)

Nr XL/413/2002 w sprawie zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2002 rok.
Treść uchwały  0240413 (76.6 KB)

straciła moc uchwałą nr IV/37/2002 z dn. 27.12.2002

Nr XL/414/2002 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2002 rok. (zmiana2)
Treść uchwały  0240414 (61.3 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (116.1 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (554.8 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (341.9 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (292.3 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (953.3 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (17.6 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (21.5 KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (31 KB)

Nr XLI/415/2002 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2002 rok. (zmiana 3)
Treść uchwały  0241415 (59.8 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały  (680.1 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (716.5 KB)

Nr XLI/416/2002 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0241416 (81.5 KB)

Nr XLI/417/2002 w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  0241417 (92.9 KB)

Nr XLI/418/2002 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2002-2006”.
Treść uchwały  0241418 (66.9 KB)
 Załącznik do uchwały  (2.3 MB)

zmieniona uchwałą nr XXVI/238/2004 z dn. 24.11.2004

Nr XLI/419/2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Jana Pawła II, Pomorska, w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0241419 (94.2 KB)
 Załącznik do uchwały (721.4 KB)

Nr XLI/420/2002 w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w dniu 20 października 2002 r.
Treść uchwały  0241420 (60.6 KB)
 Załącznik do uchwały (830.6 KB)

zmieniona uchwałami: nr XLI/437/2006 z dn. 28.06.2006, nr LVI/489/2010 z dn. 25.05.2010

Nr XLI/421/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241421 (90.7 KB)

Nr XLI/422/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241422  (78.2 KB)

Nr XLI/423/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241423 (86.9 KB)

Nr XLI/424/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241424 (90.3 KB)

Nr XLI/425/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241425 (82.4 KB)

Nr XLI/426/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0241426 (73.6 KB)

Nr XLII/427/2002 w sprawie zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2002 rok.
Treść uchwały  0242427 (68.6 KB)

straciła moc uchwałą nr IV/37/2002 z dn. 27.12.2002

Nr XLII/428/2002 w sprawie mian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2002 rok. (zmiana4)
Treść uchwały  0242428 (79.4 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (252.8 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (1.1 MB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (440.7 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (367.3 KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (2.1 MB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (25 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (29.1 KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (37.1 KB)
 Załącznik nr 9 do uchwały (27.3 KB)
 Załącznik nr 10 do uchwały (25.6 KB)

Nr XLII/429/2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0242429 (76.8 KB)

Nr XLII/430/2002 w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolną, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr nr 29, w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0242430 (105.8 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (952.9 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (900.6 KB)

Nr XLII/431/2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolną, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr. nr 29 uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/346/97 z dnia 25 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, opublikowanej w Dz.Urz.Woj. Gdańskiego Nr 44 z dn. 20.07.1998r., poz.161.
Treść uchwały  0242431 (2.5 MB)
 Załącznik do uchwały  (3 MB)

Nr XLII/432/2002 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0242432 (469.9 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (951.8 KB)
 Załącznik nr 1a  do uchwały (768 KB)
 Załącznik nr  1a c.d. do uchwały (800.9 KB)
 Załącznik nr  1b do uchwały (800.1 KB)
 Załącznik nr 1c do uchwały (722 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (662.5 KB)

Nr XLII/433/2002 w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0242433 (115.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (807.2 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (592.6 KB)

Nr XLII/434/2002 w sprawie objęcia udziałów w spółce prawa handlowego i zatwierdzenia umowy spółki.
Treść uchwały  0242434 (114.1 KB)

Nr XLII/435/2002 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Starogardu Gdańskiego w wyborach samorządowych na kadencję 2002-2006.
Treść uchwały  0242435 (66.7 KB)

Nr XLII/436/2002 w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
Treść uchwały  0242436 (71.8 KB)
 Załącznik do uchwały (40.1 KB)

Nr XLII/437/2002 w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
Treść uchwały  0242437 (58 KB)
 Załącznik do uchwały (76.7 KB)

Nr XLII/438/2002 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.
Treść uchwały  0242438 (77.6 KB)
 Załącznik do uchwały (85.1 KB)

zmieniona uchwałą nr III/20/2002 z dn. 09.12.2002

straciła moc uchwałą nr XV/160/2004 z dn. 28.01.2004

Nr XLII/439/2002 w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański prowadzących gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych.
Treść uchwały  0242439 (81.4 KB)

uchylona uchwałą nr XXXII/301/2005 z dn. 27.04.2005

Nr XLII/440/2002 w sprawie przyznania ulgi do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  0242440 (86.8 KB)

Nr XLII/441/2002 w sprawie ustalenia limitu licencji na przewóz osób taksówką.
Treść uchwały  0242441 (60 KB)

Nr XLII/442/2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/242/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0242442 (65 KB)

Nr XLIII/443/2002 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i wykonania programu działań Zarządu Miejskiego w kadencji 1998-2002.
Treść uchwały  0243443 (67.6 KB)

Nr XLIII/444/2002 w sprawie rezygnacji Pani Magdaleny Wąsowicz z mandatu radnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0243444 (76.6 KB)

Nr XLIII/445/2002 zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0243445 (61.8 KB)

Nr XLIII/446/2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0243446 (59.4 KB)
 Załącznik do uchwały (101.9 KB)

Nr XLIII/447/2002 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
Treść uchwały  0243447 (101.9 KB)

Nr XLIII/448/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0243448 (80.6 KB)

Nr XLIII/449/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0243449 (83.4 KB)

Nr XLIII/450/2002 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0243450 (88.9 KB)

Nr XLIII/451/2002 w sprawie zmian w budżecie miasta Starogard Gdański na 2002 rok. (zmiana 5)
Treść uchwały  0243451 (90.6 KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (662.9 KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (551.7 KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (370.3 KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (1.9 MB)
 Załącznik nr 5 do uchwały (613 KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (701 KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (630.3 KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (30.1 KB)
 Załącznik nr 9 do uchwały (647.9 KB)

Nr XLIII/452/2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/383/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0243452 (64.6 KB)

Nr XLIII/453/2002 w sprawie zmian uchwał:

  • Nr XXXIV/355/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok,
  • Nr XXXIV/356/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok,
  • Nr XXXIV/357/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2002 rok,
  • Nr XXXIV/358/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2002 rok,
  • Nr XXXIV/359/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek wysokości opłaty targowej i administracyjnej na 2002 rok.

Treść uchwały  0243453 (105.9 KB)

 Załącznik nr 1 do uchwały (65.9 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały (66.3 KB)

Nr XLIII/454/2002 w sprawie upoważnienia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. do wydawania decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących terenów położonych w Strefie w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0243454 (90.5 KB)

straciła moc uchwałą nr IX/94/2003 z dn. 21.05.2003

Nr XLIII/455/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0243455 (278.9 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały (2.5 MB)


 Załącznik nr 2A do uchwały (210.1 KB)


 Załącznik nr 2B do uchwały (184.2 KB)


Załącznik nr 2C do uchwały (101.2 KB)

Nr XLIII/456/2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0243456 (115.3 KB)

uchylona uchwałą nr X/103/2003 z dn. 25.06.2003

Nr XLIII/457/2002 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenia gruntu.
Treść uchwały  0243457 (66.3 KB)

Nr XLIII/458/2002 w sprawie tablicy pamiątkowej poświęconej Adamowi Czwójdzińskiemu.
Treść uchwały  0243458 (64.2 KB)

 

Liczba odwiedzin : 748
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-23 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak