004. Uchwały Rady Miejskiej II Kadecji Samorządu podjęte w 1997 roku 

 

 

 

 

Nr XXXVII/274/97 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9737274 (60.4 KB)

Nr XXXVII/275/97
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  9737275 (59.3 KB)

Nr XXXVII/276/97
w sprawie u stalenia zasad miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9737276 (69.5 KB)

Nr XXXVII/277/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/268/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1997 r.
Treść uchwały  9737277 (68.4 KB)

Nr XXXVII/278/97 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9737278 (58.5 KB)

Nr XXXVII/279/97
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9737279 (60.2 KB)

Nr XXXVIII/280/97 w sprawie budżetu miasta na 1997 rok.
Treść uchwały  9738280 (59.5 KB)

Nr XXXVIII/281/97 w sprawie przyjęcia planu zadań rzeczowych na 1997 r.
Treść uchwały  9738281 (53.8 KB)

Nr XXXVIII/282/97 w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9738282 (50.7 KB)

Nr XXXVIII/283/97 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej.
Treść uchwały  9738283 (58.8 KB)

Nr XXXVIII/284/97 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9738284 (67.5 KB)

Nr XXXVIII/285/97 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Treść uchwały  9738285 (68.8 KB)

Nr XXXVIII/286/97 w sprawie zabezpieczenia dotacji.
Treść uchwały  9738286 (54.7 KB)

Nr XXXVIII/287/97 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9738287 (76.2 KB)

Nr XXXVIII/288/97 w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Treść uchwały  9738288 (62.6 KB)

Nr XXXVIII/289/97 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  9738289 (62.3 KB)

Nr XXXVIII/290/97 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
Treść uchwały  9738290 (67 KB)

Nr XXXVIII/291/97 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść uchwały  9738291 (66.4 KB)

Nr XXXVIII/292/97 w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym.
Treść uchwały  9738292 (61.8 KB)

Nr XXXVIII/293/97 zmieniająca uchwałę Nr VIII/58/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.
Treść uchwały  9738293 (64.9 KB)

Nr XXXVIII/294/97 w sprawie wskazania banku do obsługi kasowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9738294 (61.6 KB)

Nr XXXVIII/295/97 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9738295 (50.6 KB)

Nr XXXVIII/296/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/278/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9738296 (62.7 KB)

Nr XXXVIII/297/97 o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starogardu Gdańskiego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr VIII/51/94 z dnia 01.12.1994 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego nr 32 poz. 170 z dnia 02.12.1994 r.
Treść uchwały  9738297 (65 KB)

Nr XXXIX/298/97 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9739298 (147.1 KB)

Nr XXXIX/299/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9739299 (60.6 KB)

Nr XXXIX/300/97 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Treść uchwały  9739300 (59.7 KB)

Nr XXXIX/301/97 w sprawie ustalenia opłat za składowanie i unieszkodliwiania odpadów stałych na wysypisku Gminy Miejskiej w Linowcu.
Treść uchwały  9739301 (68.6 KB)

Nr XXXIX/302/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9739302 (54.6 KB)

Nr XXXIX/303/97 w sprawie powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego do realizacji społecznego budownictwa czynszowego.
Treść uchwały  9739303 (56.9 KB)

Nr XL/304/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9740304 (56.8 KB)

Nr XL/305/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9740305 (56.2 KB)

Nr XL/306/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9740306 (58 KB)

Nr XL/307/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9740307 (57 KB)

Nr XL/308/97 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9740308 (53.3 KB)

Nr XL/309/97 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 1996.
Treść uchwały  9740309 (54.6 KB)

Nr XL/310/97 zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9740310 (70.9 KB)

Nr XL/311/97 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9740311 (52.4 KB)

Nr XL/312/97 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały  9740312 (55.8 KB)

Nr XL/313/97 w sprawie uchylenia uchwały o odrzuceniu protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Kraziewicza w Starogardzie Gdańskim, w obrębie geodezyjnym nr 33 działki nr: 38; 33/1; 37/6; 37/5; 37/3; 37/1; 35/1; 35/2; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 26; 36 – planowanego terenu zabudowy mieszkaniowej.
Treść uchwały  9740313 (58.6 KB)

Nr XL/314/97 w sprawie uchylenia uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Kraziewicza w obrębie geodezyjnym nr 33 działki nr: 38; 33/1; 37/6; 37/5; 37/3; 37/1; 35/1; 35/2; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 26; 36.
Treść uchwały  9740314 (57.4 KB)

Nr XL/315/97 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim do Kociewskiego Stowarzyszenia Turystycznego „Wisła-Wierzyca”.
Treść uchwały  9740315 (57.7 KB)

Nr XL/316/97 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9740316 (59.2 KB)

Nr XLI/317/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/256/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 17 października 1996 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9741317 (66 KB)

Nr XLI/318/97 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.
Treść uchwały  9741318 (64 KB)

Nr XLI/319/97 zmieniająca uchwałę Nr XL/316/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9741319 (63 KB)

Nr XLI/320/97 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9741320 (51.1 KB)

Nr XLI/321/97 w sprawie znaku jubileuszowego 800-lecia Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9741321 (61.8 KB)

Nr XLI/322/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9741322 (50 KB)

Nr XLI/323/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9741323 (58.8 KB)

Nr XLI/324/97 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9741324 (57.8 KB)

Nr XLIII/325/97 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9743325 (58.8 KB)

Nr XLIII/326/97 w sprawie podwyższenia opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9743326 (66.8 KB)

Nr XLIII/327/97 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9743327 (57.6 KB)

Nr XLIII/328/97 w sprawie przywrócenia prawa własności na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Sopocie.
Treść uchwały  9743328 (57.7 KB)

Nr XLIII/329/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9743329 (59.4 KB)

Nr XLIII/330/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9743330 (58.8 KB)

Nr XLIII/331/97 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9743331 (55.8 KB)

Nr XLIII/332/97 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9743332 (57.5 KB)

Nr XLIV/333/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Kraziewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9744333 (96.8 KB)

Załącznik do uchwały (2 MB)

Nr XLIV/334/97 w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Miejską mienia państwowego.
Treść uchwały  9744334 (56.1 KB)

Nr XLIV/335/97 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9744335 (58 KB)

Nr XLIV/336/97 w sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9744336 (58.9 KB)

Nr XLV/337/97 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Treść uchwały  9745337 (58.3 KB)

Nr XLV/338/97 w sprawie nadania miastu Diepholz w Republice Federalnej Niemiec statusu miasta partnerskiego.
Treść uchwały  9745338 (60.8 KB)

Nr XLV/339/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach wyodrębnionych przez ul. Hallera, ul. Mickiewicza i rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9745339  (1.1 MB)

Załącznik  graficzny do uchwały  (4.6 MB)

Plan stracił moc w granicach określonych uchwałą nr XLVIII/488/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Nr XLV/340/97 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9745340 (128.6 KB)

Nr XLV/341/97 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9745341 (152.3 KB)

Nr XLV/342/97 w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańśkiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na cele mieszkaniowe.
Treść uchwały  9745342 (58.1 KB)

Nr XLV/343/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9745343 (62.5 KB)

Nr XLV/344/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/279/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 stycznia 1997 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9745344 (61.4 KB)

Nr XLV/345/97 w sprawie odwołania Zarządu Miejskiego bez Prezydenta.
Treść uchwały  9745345 (54.8 KB)

Nr XLVI/346/97 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Południową, Szornaka i Rolną.
Treść uchwały  9746346 (147.4 KB)

Nr XLVI/347/97 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9746347 (61.9 KB)

Nr XLVI/348/97 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Skośna, Lubichowska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9746348 (61.3 KB)

Nr XLVI/349/97 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  9746349 (66.1 KB)

Nr XLVI/350/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/285/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21 lutego 1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Treść uchwały  9746350 (62.6 KB)

Nr XXXVII/351/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/274/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9747351 (65.8 KB)

Nr XLVI/352/97 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/282/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9746352 (50.4 KB)

Nr XLVI/353/97 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  9746353 (64.3 KB)

Nr XLVI/354/97 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9746354 (58 KB)

Nr XLVII/355/97 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9747355 (56.1 KB)

Nr XLVII/356/97 w sprawie nadania nazwy ulicom.
Treść uchwały  9747356 (61.5 KB)

Nr XLVII/357/97 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9747357 (56.4 KB)

Nr XLVII/358/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9747358 (54.9 KB)

Nr XLVIII/359/97 w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.
Treść uchwały  9748359 (56.1 KB)

Nr XLVIII/360/97 w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9748360 (57.3 KB)

Nr XLVIII/361/97
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9748361 (57.9 KB)

Nr XLVIII/362/97 w sprawie spisania w koszty finansowe akcji Banku Rozwoju Rolnictwa „Rolbank” S.A. w Poznaniu w likwidacji.
Treść uchwały  9748362 (61.2 KB)

Nr XLVIII/363/97 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu Południowo –Wschodnim Bałtyku.
Treść uchwały  9748363 (60.5 KB)

Nr XLIX/364/97 w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1998 r.
Treść uchwały  9749364 (82.7 KB)

Nr XLIX/365/97 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9749365 (59.5 KB)

Nr XLIX/366/97 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały  9749366 (58.9 KB)

Nr XLIX/367/97 w sprawie likwidacji Zakładu Usług Socjalnych (zakład budżetowy) wchodzącego w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Treść uchwały  9749367 (61.2 KB)

Nr XLIX/368/97 w sprawie wyznaczenia reprezentantów do spółek prawa handlowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9749368 (68 KB)

Nr XLIX/369/97 w sprawie podwyższenia opłat za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.
Treść uchwały  9749369 (71.1 KB)

Nr XLIX/370/97 w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości sprzedawanych w formie bezprzetargowej.
Treść uchwały  9749370 (66.8 KB)

Nr XLIX/371/97 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Targowisko Miejskie.
Treść uchwały  9749371 (57 KB)

Nr XLIX/372/97 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/203/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9749372 (65.3 KB)

Nr XLIX/373/97 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1997 r.
Treść uchwały  9749373 (63.3 KB)

Nr XLIX/374/97 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9749374 (56.3 KB)

Nr XLIX/375/97 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I-sze półrocze 1998 rok.
Treść uchwały  9749375 (55.8 KB)

 

Liczba odwiedzin : 701
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2005-10-27 00:00:00
Czas publikacji: 2017-12-28 09:10:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak