003. Uchwały Rady Miejskiej II Kadecji Samorządu podjęte w 1996 roku 

 

 

 

Nr XXVI/178/96 zmieniająca uchwałę Nr XXII/144/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 października 1995 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach wyodrębnionych przez ul. Hallera, ul. Mickiewicza i rzekę Wierzyca.
Treść uchwały  9626178 (66.2 KB)

Nr XXVI/179/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/158/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 listopada 1995 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Sienkiewicza, Armii Krajowej i Wróblewskiego.
Treść uchwały  9626179 (66 KB)

Nr XXVI/180/96 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Starogardzie Gdańskim pomiedzy ulicami: Południową, Szornaka i Rolną.
Treść uchwały  9626180 (64.9 KB)

Nr XXVI/181/96 zmieniająca uchwałę Nr XXV/166/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9626181 (61.7 KB)

Nr XXVI/182/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9626182 (64.8 KB)

Nr XXVI/183/96 zmieniająca uchwałę Nr VI/42/90 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  9626183 (81.1 KB)

Nr XXVI/184/96 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9626184 (56 KB)

Nr XXVII/185/96 w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.
Treść uchwały  9627185 (64.2 KB)
 Załącznik nr 1 (358.9 KB)
 Załącznik nr 2 (256.1 KB)
 Załącznik nr 3 (59.6 KB)
 Załącznik nr 4 (77.4 KB)
 Załącznik nr 5 (69.8 KB)
 Załącznik nr 6 (68.5 KB)

Nr XXVII/186/96 w sprawie przyjęcia planu zadań rzeczowych na 1996 r.
Treść uchwały  9627186 (55.7 KB)

Nr XXVII/187/96 w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9627187 (58.8 KB)

Nr XXVII/188/96 zmieniająca uchwałę Nr XLI/351/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic, placów i innych dróg publicznych oraz wysokości opłat za składowanie odpadów stałych na wysypisku miejskim w Linowcu.
Treść uchwały  9627188 (62.6 KB)

Nr XXVII/189/96 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9627189 (57.3 KB)

Nr XXVII/190/96 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium d/s Wykroczeń.
Treść uchwały  9627190 (55.7 KB)

Nr XXVIII/191/96 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały  9628191 (58.9 KB)

Nr XXVIII/192/96 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 1995.
Treść uchwały  9628192 (55.3 KB)

Nr XXVIII/193/96 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9628193 (56.5 KB)

Nr XXVIII/194/96 w sprawie uznania przedsiębiorstwa za zlikwidowane.
Treść uchwały  9628194 (58 KB)
 Załącznik do uchwały  (742.1 KB)

Nr XXVIII/195/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/161/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9628195 (68.3 KB)

Nr XXVIII/196/96 zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.

Treść uchwały  9628196 (157.3 KB)

Nr XXVIII/197/96 w sprawie uchwalenia regulaminu inicjowania, podejmowania i rozliczania inwestycji i remontów wykonywanych przy dobrowolnym wsparciu ludności.
Treść uchwały  9628197 (60.3 KB)

Nr XXVIII/198/96 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały  9628198 (59.2 KB)

Nr XXVIII/199/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 rok.
Treść uchwały  9628199 (56.2 KB)

Nr XXIX/200/96 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9629200 (66.3 KB)

Nr XXIX/201/96 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9629201 (68 KB)

Nr XXIX/202/96 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9629202 (67.1 KB)

Nr XXIX/203/96 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9629203 (62.6 KB)

Nr XXIX/204/96 w sprawie wprowadzenia zasad ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli miejskich.
Treść uchwały  9629204 (61.4 KB)

Nr XXIX/205/96 w sprawie powołania gospodarstwa pomocniczego.
Treść uchwały  9629205 (56.4 KB)

Nr XXIX/206/96 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Nadzorczej.
Treść uchwały  9629206 (60 KB)

Nr XXIX/207/96 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9629207 (62.3 KB)

Nr XXIX/208/96 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9629208 (95.5 KB)

utraciła moc uchwałą nr XXXIX/350/2009 z dn. 22.04.2009

Nr XXIX/209/96 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9629209 (61.1 KB)

Nr XXX/210/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9630210 (70.5 KB)

Nr XXX/211/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9630211 (64.9 KB)

Nr XXX/212/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9630212 (63.2 KB)

Nr XXX/213/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9630213 (64.1 KB)

Nr XXX/214/96 w sprawie wyposażenia przedsiębiorstwa komunalnego w majątek oraz o zmianie niektórych uchwał.
Treść uchwały  9630214 (62.1 KB)

Nr XXX/215/96 w sprawie rozwiązania porozumienia komunalnego.
Treść uchwały  9630215 (52.9 KB)

Nr XXX/216/96 w sprawie nabycia własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i innymi urządzeniami wzniesionymi na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” STAMO w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9630216 (61.1 KB)

Nr XXX/217/96 zmieniająca uchwałę Nr XLI/356/93 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Starogardu Gdańskiego i ustalenia ich regulaminów oraz ustanowienia opłaty targowej.
Treść uchwały  9630217 (62.5 KB)

Nr XXX/218/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9630218 (61.7 KB)

Nr XXX/219/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/163/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9630219 (69 KB)

Nr XXXI/220/96 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9631220 (57.9 KB)

Nr XXXI/221/96 w sprawie zmian w składzie komisji dyscyplinarnej I instancji.
Treść uchwały  9631221 (58.5 KB)

Nr XXXI/222/96 w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu gospodarstwa pomocniczego.
Treść uchwały  9631222 (53 KB)

Nr XXXI/223/96 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9631223 (54.3 KB)

Nr XXXI/224/96 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały  9631224 (55.7 KB)

Nr XXXI/225/96 w sprawie ustalenia opłat targowych na prowadzenie handlu poza targowiskami.
Treść uchwały  9631225 (60.2 KB)

Nr XXXI/226/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/163/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9631226 (49.1 KB)

Nr XXXII/227/96 o odrzuceniu protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Zblewską, Zachodnią, dolną i Bohaterów Getta w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9632227 (60.8 KB)

Nr XXXII/228/96 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o powierzchni 28,16 ha ograniczony ulicami: Zblewską, Bohaterów Getta, Zachodnią; obręb geodezyjny nr 20, przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.
Treść uchwały  9632228 (126.1 KB)

Nr XXXII/229/96 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: bp. K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej.
Treść uchwały  9632229 (52.5 KB)

Nr XXXII/230/96 w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Miejską mienia państwowego.
Treść uchwały  9632230 (55.5 KB)

Nr XXXII/231/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9632231 (56.5 KB)

Nr XXXII/232/96 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
Treść uchwały  9632232 (57.8 KB)

Nr XXXII/233/96 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały  9632233 (55.7 KB)

Nr XXXII/234/96 w sprawie wyznaczenia radnego do organów Spółki.
Treść uchwały  9632234 (56.1 KB)

Nr XXXII/235/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3, p. 3 i art. 3, p. 14 ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.
Treść uchwały  9632235 (59.3 KB)

Nr XXXII/236/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9632236 (57.3 KB)

Nr XXXII/237/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9632237 (57.9 KB)

Nr XXXII/238/96 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9632238 (57.8 KB)

Nr XXXII/239/96 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9632239 (64 KB)

Nr XXXII/240/96 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9632240 (59.5 KB)

Nr XXXIII/241/96 o odrzuceniu protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar: obręb geodezyjny nr 33, działki nr: 33/1; 37/6; 37/5; 37/3; 35/1; 35/2; 34/13; 34/14; 34/15; 34/16; 26; 36 – działki położone w rejonie ulicy Kraziewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9633241 (62.3 KB)

Nr XXXIII/242/96 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Kraziewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9633242 (97.1 KB)

Nr XXXIII/243/96 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Niepodległości.
Treść uchwały  9633243 (59.7 KB)

Nr XXXIII/244/96 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/239/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9633244 (64.7 KB)

Nr XXXIII/245/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9633245 (56.1 KB)

Nr XXXIII/246/96 w sprawie odwołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały  9633246 (54.7 KB)

Nr XXXIII/247/96 w sprawie powołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały  9633247 (54.3 KB)

Nr XXXIII/248/96 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Treść uchwały  9633248 (125.5 KB)

Nr XXXIII/249/96 w sprawie wskazania banku do obsługi kasowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9630249 (56.7 KB)

Nr XXXIII/250/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9633250 (63 KB)

Nr XXXIII/251/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały    9633251   (70.9 KB)

Nr XXXIII/252/96 w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Miejską mienia państwowego.
Treść uchwały  9633252 (56.3 KB)

Nr XXXIII/253/96 w sprawie nabycia akcji w Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna w Gdańsku.
Treść uchwały  9633253 (59.1 KB)

Nr XXXIII/254/96 w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9633254 (57.7 KB)

Nr XXXIV/255/96 w sprawie zasad nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
Treść uchwały  9634255 (62.1 KB)

Nr XXXIV/256/96 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9634256 (61.2 KB)

Nr XXXV/257/96 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Usługowo - Handlowym „STARMEX” spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9635257 (58.8 KB)

Nr XXXV/258/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9635258 (59.5 KB)

Nr XXXV/259/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9635259 (55.1 KB)

Nr XXXV/260/96 w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów i nagród.
Treść uchwały  9635260 (54.4 KB)

Nr XXXV/261/96 w sprawie uchylenia uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Zblewską, Zachodnią, Dolną, Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9635261 (58.8 KB)

Nr XXXV/262/96 w sprawie uchylenia uchwały o odrzuceniu protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Zblewską, Zachodnią, Dolną, Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9635262 (59 KB)

Nr XXXV/263/96 w sprawie postawienia Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim w stan likwidacji.
Treść uchwały  9635263 (49.8 KB)

Nr XXXV/264/96 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść uchwały  9635264 (56.3 KB)

Nr XXXV/265/96 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9635265 (63.9 KB)

Nr XXXVI/266/96 w sprawie zakazu używania materiałów wybuchowych oraz zmianie niektórych uchwał.
Treść uchwały  9636266 (57 KB)

Nr XXXVI/267/96 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały  9636267 (57.6 KB)

Nr XXXVI/268/96 w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1997 r.
Treść uchwały  9636268 (72.5 KB)

Nr XXXVI/269/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9636269 (57.5 KB)

Nr XXXVI/270/96 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1996 r.
Treść uchwały  9636270 (58.9 KB)

Nr XXXVI/271/96 w sprawie ustalenia diet radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi w 1997 roku.
Treść uchwały  9636271 (58.8 KB)

Nr XXXVI/272/96 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/187/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9636272 (62.1 KB)

Nr XXXVI/273/96 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na 1997 rok.
Treść uchwały  9636273 (69 KB)

 

Liczba odwiedzin : 664
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-10-27 00:00:00
Czas publikacji: 2005-10-27 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak