005. Uchwały Rady Miejskiej II Kadecji Samorządu podjęte w 1998 roku 

 

 

Nr L/376/98 w sprawie odwołania i powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9850376 (61.9 KB)

Nr L/377/98 w sprawie przyjęcia Programu „Starogard miastem przestrzeni wspólnej”.
Treść uchwały  9850377 (56 KB)

Nr L/378/98
zmieniająca uchwałę Nr XXXV/304/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych.
Treść uchwały  9850378 (65.5 KB)

Nr L/379/98
w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XLIX/370/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości sprzedawanych w formie bezprzetargowej.
Treść uchwały  9850379 (63 KB)

Nr L/380/98
w sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej 3.
Treść uchwały  9850380 (60.4 KB)

Nr L/381/98
w sprawie ustalenia zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9850281 (67.7 KB)

Nr L/382/98
w sprawie uchwalenia poprawek do treści Uchwały Nr XLV/341/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9850382 (74.6 KB)

Nr L/383/98
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9850383 (55.5 KB)

Nr L/384/98 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia diet radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi w 1997 r.
Treść uchwały  9850384 (60.3 KB)

Nr LI/385/98
w sprawie przywrócenia prawa własności na rzecz parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9851385 (64.4 KB)

Nr LI/386/98 w sprawie budżetu miasta na 1998 rok.
Treść uchwały  9851383 (58.4 KB)

Nr LI/387/98
w sprawie przyjęcia planu zadań rzeczowych na 1998 r.
Treść uchwały  9851387 (53 KB)

Nr LI/388/98 w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9851388 (56.9 KB)

Nr LI/389/98
w sprawie woli ustanowienia świętego Wojciecha patronem Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9851389 (61.5 KB)

Nr LI/390/98
w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9851390 (57.3 KB)

Nr LI/391/98
w sprawie uchwalenia poprawek do treści Uchwały Nr XLV/340/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9851391 (80.6 KB)

Nr LI/392/98
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/369/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie podwyższenia opłat za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.
Treść uchwały  9851392 (65.2 KB)

Nr LI/393/98
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/370/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości sprzedawanych w formie bezprzetargowej.
Treść uchwały  9851393 (64.9 KB)

Nr LI/394/98
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/288/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Treść uchwały  9851394 (63.6 KB)

Nr LI/395/98
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/301/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie i unieszkodliwianie odpadów stałych na wysypisku Gminy Miejskiej w Linowcu.
Treść uchwały  9851395 (65 KB)

Nr LI/396/98
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9851396 (54.9 KB)

Nr LI/397/98
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/364/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz obniżająca podatek od środków transportowych na 1998 r.
Treść uchwały  9851397 (64.7 KB)

Nr LII/398/98
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu na rok 1997.
Treść uchwały  9852398 (57.2 KB)

Nr LII/399/98
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.
Treść uchwały  9852399 (56.2 KB)

Nr LII/400/98 w sprawie udziału Miasta Starogardu Gdańskiego w Stowarzyszeniu Związku Miast Autostrady Bursztynowej A-1.
Treść uchwały  9852400 (57.8 KB)

Nr LII/401/98
w sprawie ustalenia nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9852401 (54.3 KB)

Nr LII/402/98
w sprawie Dnia Pracownika Samorządowego.
Treść uchwały  9852402 (55.3 KB)

Nr LII/403/98
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/380/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1993 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 800-lecia Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9852403 (69.2 KB)

Nr LII/404/98
w sprawie ustanowienia Medalu Małżeńskiego.
Treść uchwały  9852404 (60.9 KB)

uchylona uchwałą nr XLII/376/2009 z dn. 24.06.2009

Nr LII/405/98
w sprawie tablicy pamiątkowej Zakonu Joannitów z okazji 800-lecia Starogardu.
Treść uchwały  9852405 (63.5 KB)

Nr LIII/406/98
w sprawie odrzucenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części działki nr 433/8 w obrębie geodezyjnym nr 17 położonego przy ul. Alei Niepodległości w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9853406 (79.6 KB)

Nr LIII/407/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Starogardzie gdańskim przy Al. Niepodległości.
Treść uchwały  9853407 (120 KB)

Nr LIII/408/98 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Bohaterów Getta i ulicą Kociewską w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9853408 (73.8 KB)

Nr LIII/409/98
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9853409 (72.6 KB)

Nr LIII/410/98
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/297/97 Rady Miejskiej Starogardu Gd. z dnia 27.02.1997 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Starogardu Gd. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gd. Nr VIII/51/94 z dnia 01.12.1994 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego nr 32 poz. 170 z dnia 02.12.1994 r.
Treść uchwały  9853410 (65.9 KB)

Nr LIII/411/98
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
Treść uchwały  9853411 (62.3 KB)

Nr LIII/412/98
w sprawie przystąpienia Starogardu Gdańskiego do stowarzyszenia Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce.
Treść uchwały  9853412 (62.5 KB)

Nr LIII/413/98
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do rady nadzorczej spółki.
Treść uchwały  9853413 (74.1 KB)

Nr LIII/414/98
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń.
Treść uchwały  9853414 (54.3 KB)

Nr LIII/415/98
w sprawie tablicy pamiątkowej dla uczczenia konfederacji barskiej w Starogardzie.
Treść uchwały  9853415 (67.6 KB)

Nr LIV/416/98 zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9854416 (63.7 KB)

Nr LIV/417/98
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w § 1 uchwały Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9854417 (68.8 KB)

Nr LIV/418/98
w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.
Treść uchwały  9854418 (67.1 KB)

straciła moc uchwałą XII/102/2015 z dn. 24.06.2015

Nr LIV/419/98
w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości.
Treść uchwały  9854419 (67.8 KB)

Nr LIV/420/98 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali.
Treść uchwały  9854420 (60.5 KB)

Nr LIV/421/98
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 r.
Treść uchwały  9854421 (71 KB)

Nr LIV/422/98
zmieniająca uchwałę Nr LI/387/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie przyjęcia planu zadań rzeczowych na 1998 r.
Treść uchwały  9854422 (48.4 KB)

Nr LIV/423/98
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9854423 (57.5 KB)

Nr LIV/424/98
o zmianie uchwały Nr XXXIX/298/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9854424 (65.1 KB)

Nr LIV/425/98
w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9854425 (66.5 KB)

Nr LIV/426/98
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9854426 (55 KB)

Nr LIV/427/98
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9854427 (55.1 KB)

Nr LIV/428/98
w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9854428 (125.5 KB)

Nr LIV/429/98
w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9854429 (72.1 KB)

straciła moc uchwałą V/49/99 z 10.03.1999r.

Nr LIV/430/98
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9854430 (70.7 KB)

Nr LVI/431/98
w sprawie usunięcia negatywnych skutków związanych z naruszeniem ochrony środowiska naturalnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie eksploatacji kopalni kruszywa na działce nr 2/143 obręb 19 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9856431 (59.4 KB)

Nr LVI/432/98
w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9856432 (59.8 KB)

Nr LVI/433/98 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9856433 (63.1 KB)

Nr LVII/434/98 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar działek 23/1 i 23/2 w obrębie geodezyjnym nr 14 przy ul. Św. Elżbiety.
Treść uchwały  9857434 (83.1 KB)

załącznik (524.7 KB)

Nr LVII/435/98
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar dz. geod. 400, 399, 460 w obrębie 22 przy ul. II Pułku Szwoleżerów.
Treść uchwały  9857435 (84.5 KB)

Załącznik do uchwały (1.7 MB)

Nr LVII/436/98
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim oraz tekstu jednolitego Statutu.

Treść uchwały  9857436 (733.9 KB)

Nr LVII/437/98 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/96 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9857437 (77.1 KB)

Nr LVII/438/98
zmieniająca uchwałę Nr LIV/419/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Treść uchwały  9857438 (67.2 KB)

Nr LVII/439/98 w sprawie darowizny nieruchomości na cele publiczne.
Treść uchwały  9857439 (55.6 KB)

Nr LVII/440/98
w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Miejską mienia państwowego.
Treść uchwały  9857440 (64.6 KB)

Nr LVII/441/98
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9857441  (58.2 KB)

Nr LVII/442/98
w sprawie przyjęcia zadania z administracji rządowej.
Treść uchwały  9857442 (52.9 KB)

Nr LVII/443/98
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 r.
Treść uchwały  9857443 (67.5 KB)

Nr LVII/444/98
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/388/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9857444 (61.6 KB)

Nr LVII/445/98
w sprawie wniosku o nadanie imienia Szpitalowi Rejonowemu w Starogardzie.
Treść uchwały  9857445 (58.9 KB)

Nr LVII/446/98
zmieniająca uchwałę Nr LIV/420/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9857446 (62.5 KB)                       

Nr LVII/447/98
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9857447 (194.8 KB)

Nr LVII/448/98
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9857448 (124.1 KB)

Załącznik do uchwały (5.2 MB)

 

 

Liczba odwiedzin : 801
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-11-03 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-07 12:02:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak