005. Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku 

 

 Rejestr Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2006 roku:

 

 

Nr XL/379/2006 w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” i planów miejscowych.
Treść uchwały
 0640379.pdf (183.92 KB)

 

Nr XL/380/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – dla dz. nr 314 i części dz. nr 501/5 obr. 17 przy ul. Krzywej.
Treść uchwały
 0640380.pdf (102.15 KB) Załącznik nr 1 do uchwały icon 0640380_zalacznik_nr_1.jpg (721.46 KB)

 

Nr XL/381/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą, dla dz. nr 204/14 obr. 14 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0640381.pdf (143.53 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0640381_zalacznik_nr_1.jpg (789.93 KB)

Nr XL/382/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0640382.pdf (150.73 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0640382_zalacznik_nr_1.jpg (1.00 MB)

 

Nr XL/383/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr. 19 i części dz. nr 103 obr. 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0640383.pdf (141.22 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0640383_zalacznik_nr_1.jpg (815.03 KB)

 

Nr XL/384/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 1).
Treść uchwały
 0640384.pdf (87.45 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0640384_zalacznik_nr_1.pdf (49.63 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0640384_zalacznik_nr_2.pdf (48.38 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0640384_zalacznik_nr_3.pdf (238.49 KB)

 

Nr XL/385/2006 w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0640385.pdf (89.22 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0640385_zalacznik_nr_1.jpg (865.01 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1853 z dnia 18.08.2006 r.

Nr XL/386/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0640386.pdf (132.34 KB)

 

Nr XL/387/2006 w sprawie określenia terminu przekazywania zainkasowanej kwoty opłaty targowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański przez inkasenta – Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0640387.pdf (74.57 KB)

 

Nr XL/388/2006 w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata.
Treść uchwały
 0640388.pdf (74.73 KB)

 

Nr XLI/389/2006 w sprawie opinii do Projektu „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej” dla rzeki Wierzycy w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0641389.pdf (83.28 KB)

 

Nr XLI/390/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu zabudowanego na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
Treść uchwały
 0641390.pdf (98.28 KB)

Nr XLI/391/2006 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego do zawarcia umowy z Gminą Miejską Katowice.
Treść uchwały
 0641391.pdf (85.98 KB)

Nr XLI/392/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0641392.pdf (73.80 KB)

 

Nr XLII/393/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0642393.pdf (133.94 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2432 z dnia 16.11.2006 r.

utraciła moc uchwałą nr XXXI/281/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XLII/394/2006 zmieniająca uchwałę Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wykazów stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0642394.pdf (75.99 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2433 z dnia 16.11.2006 r.

Nr XLII/395/2006 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
Treść uchwały
 0642395.pdf (98.50 KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XLVI/450/2006 z dn. 13.09.2006

straciła moc uchwałą IX/64/2015 z dn. 29.04.2015

Nr XLII/396/2006 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść uchwały
 0642396.pdf (92.85 KB)

 

Nr XLII/397/2006 w sprawie podniesienia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
Treść uchwały
 0642397.pdf (108.81 KB)

straciła moc uchwałą XLVIII/454/2014 z 22.01.2014

 

Nr XLII/398/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/192/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0642398.pdf (81.82 KB)
Załącznik do uchwały  0642398_zalacznik_nr_1.pdf (93.10 KB)

zmieniona uchwałą nr XXX/273/2008 z dn. 03.09.2008

utraciła moc uchwałą nr XXXV/344/2013 z dn. 30.01.2013

Nr XLII/399/2006 w sprawie przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „EFS – Edukacja Formą Sukcesu miast pomorskich – Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Tczew”.
Treść uchwały
 0642399.pdf (80.40 KB)
Załącznik do uchwały  0642399_zalacznik_nr_1.pdf (4.88 MB)

 

Nr XLII/400/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 2).
Treść uchwały
 0642400.pdf (196.04 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały
 0642400_zalacznik_nr_1.pdf (202.48 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_2.pdf (81.23 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_3.pdf (97.85 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_4.pdf (128.03 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_5.pdf (285.15 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_6.pdf (50.68 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_7.pdf (111.28 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_8.pdf (98.13 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_9.pdf (215.90 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_10.pdf (45.07 KB)
Załącznik nr 11 do uchwały  0642400_zalacznik_nr_11.pdf (191.50 KB)

 

Nr XLII/401/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0642401.pdf (77.47 KB)
Załącznik do uchwały  0642401_zalacznik_nr_1.pdf (110.02 KB)

Nr XLII/402/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0642402.pdf (83.22 KB)

straciła moc uchwałą nr XIV/122/2007 z dn. 26.09.2007

Nr XLII/403/2006 w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXXVIII/365/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2006 roku.
Treść uchwały
 0642403.pdf (84.21 KB)

 

Nr XLII/404/2006 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.
Treść uchwały
 0642404.pdf (99.39 KB)

 

Nr XLII/405/2006 zmieniająca uchwałę Nr VII/70/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0642405.pdf (91.85 KB)

straciła moc uchwałą nr IX/70/2007 z dn. 25.04.2007

Nr XLIII/406/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu na 2005 rok.
Treść uchwały
 0643406.pdf (67.58 KB)
 0643406_wykonanie_budzetu_2005_rok_opisowe.pdf (700.05 KB)
 0643406_zalacznik_nr_1.pdf (602.55 KB)
 0643406_zalacznik_nr_2.pdf (232.54 KB)
 0643406_zalacznik_nr_3.pdf (146.10 KB)
 0643406_zalacznik_nr_6.pdf (48.90 KB)
 0643406_zalacznik_nr_8.pdf (37.68 KB)
 0643406_zalacznik_nr_9.pdf (114.25 KB)
 0643406_zalacznik_nr_10.pdf (219.45 KB)
 0643406_zalacznik_nr_11.pdf (84.12 KB)
 0643406_zalacznik_nr_12.pdf (233.02 KB)
 0643406_zalacznik_nr_13.pdf (42.19 KB)
 0643406_zalacznik_nr_14.pdf (42.54 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_1.pdf (123.23 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_2.pdf (68.37 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_3.pdf (105.61 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_4.pdf (53.76 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_5.pdf (89.52 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_6.pdf (45.50 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_7.pdf (161.03 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_8.pdf (76.70 KB)
 0643406_tablica_informacyjna_nr_9.pdf (135.35 KB

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2431 z dnia 16.11.2006 r.

Nr XLIII/407/2006 w sprawie zasad przyznawania nagród Rady Miejskiej dla maturzystów.
Treść uchwały
 0643407.pdf (104.13 KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr X/80/2007 z dn. 23.05.2007

Utraciła moc uchwałą nr LIII/466/2010 z dn. 31.03.2010

Nr XLIII/408/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0643408.pdf (79.99 KB)

 

Nr XLIII/409/2006 w sprawie ustalenia nagrody pieniężnej dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz gratyfikacji w formie upominków dla osób, które ukończyły 100 lat życia oraz dla rodziców lub opiekunów prawnych pierwszego noworodka urodzonego w danym roku kalendarzowym.
Treść uchwały
 0643409.pdf (81.28 KB)

uchylona uchwałą nr XXVIII/256/2012 z dn. 29.08.2012

Nr XLIII/410/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 3).
Treść uchwały
 0643410.pdf (96.80 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_1.pdf (118.93 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_2.pdf (51.82 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_3.pdf (97.67 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_4.pdf (128.12 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_5.pdf (285.01 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0643410_zalacznik_nr_6.pdf (215.80 KB)

 

Nr XLIII/411/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0643411.pdf (80.64 KB)

 

Nr XLIII/412/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/296/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 marca 2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą „Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim”.
Treść uchwały
 0643412.pdf (78.67 KB)

 

Nr XLIII/413/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0643413.pdf (111.87 KB)

 

Nr XLIII/414/2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały
 0643414.pdf (103.18 KB)

 

Nr XLIII/415/2006 w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0643415.pdf (83.19 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0643415_zalacznik_nr_1.pdf (173.35 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0643415_zalacznik_nr_2.pdf (144.18 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXI/291/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XLIII/416/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/283/200 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Starogardzie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0643416.pdf (113.98 KB)
Załącznik do uchwały  0643416_zalacznik.pdf (128.11 KB)

 

Nr XLIII/417/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0643417.pdf (85.67 KB)
Załącznik do uchwały  0643417_zalacznik.pdf (120.56 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/303/2008 z dn. 26.11.2008

 

Nr XLIII/418/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/289/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0643418.pdf (90.65 KB)
Załącznik do uchwały  0643418_zalacznik.pdf (130.31 KB)

zmieniona uchwałą nr LVI/488/2010 z dn. 25.05.2010

Nr XLIII/419/2006 w sprawie zawarcia „Umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy Powiatem Starogardzkim, Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Wiejską Starogard Gdański (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Limerick (Irlandia).
Treść uchwały
 0643419.pdf (101.48 KB)
Załacznik do uchwały  0643419_zalacznik.pdf (111.63 KB)

Nr XLIII/420/2006
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2006-2013”.
Treść uchwały
 0643420.pdf (85.72 KB)
Załącznik do uchwały  0643420_zalacznik.pdf (2.68 MB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_1.jpg (368.58 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_2.jpg (323.13 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_3.jpg (385.66 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_4.jpg (332.43 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_5.jpg (422.72 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały icon 0643420_zalacznik_nr_6.jpg (332.18 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0643420_zalacznik_nr_7.pdf (457.96 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0643420_zalacznik_nr_8.pdf (219.54 KB)

Straciła moc uchwałą nr XXVIII/242/2008 z dn. 25.06.2008

Nr XLIV/421/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 4).
Treść uchwały
 0644421.pdf (106.10 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_1.pdf (114.74 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_2.pdf (57.72 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_3.pdf (128.92 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_4.pdf (287.53 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_5.pdf (50.96 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_6.pdf (112.72 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_7.pdf (98.10 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_8.pdf (216.57 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0644421_zalacznik_nr_9.pdf (48.99 KB)

 

Nr XLIV/422/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0644422.pdf (81.35 KB)

 

Nr XLIV/423/2006 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0644423.pdf (88.68 KB)

 

Nr XLIV/424/2006 w sprawie porozumienia z Gminą Starogard Gdański dotyczącego wspólnego finansowania budowy ul. Droga Nowowiejska w Starogardzie Gdańskim wraz z odwodnieniem.
Treść uchwały
 0644424.pdf (64.28 KB)

 

Nr XLIV/425/2006 w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0644425.pdf (89.51 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0644425_zalacznik_nr_1.jpg (310.87 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0644425_zalacznik_nr_2.jpg (446.64 KB)

 

Nr XLIV/426/2006 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego nr XVIII/186/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia optymalizacji komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0644426.pdf (78.58 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0644426_zalacznik_nr_1.jpg (324.05 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0644426_zalacznik_nr_2.jpg (500.42 KB)

straciła moc uchwałą XLVI/407/2009 z dn. 30.09.2009


Nr XLIV/427/2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XXII/215/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej i strategii odtwarzania taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0644427.pdf (76.63 KB

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 115 poz. 2434 z dnia 16.11.2006 r.

zmieniana uchwała została uchylona uchwałą nr XVIII/175/2008 z dn. 30.01.2008

Nr XLIV/428/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2003 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0644428.pdf (74.70 KB)

 

Nr XLIV/429/2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0644429.pdf (63.89 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0644429_zalacznik_nr_1.pdf (72.04 KB)

 

Nr XLIV/430/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0644430.pdf (69.70 KB)

 

Nr XLV/431/2006 w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Gminą Starogard Gdański dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański od Gminy Starogard Gdański zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminy Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0645431.pdf (104.60 KB)

 

Nr XLV/432/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej Radzie Miejskiej Starogardu Gdańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego za I półrocze.
Treść uchwały
 0645432.pdf (112.59 KB)

Utraciła moc uchwałą LVIII/500/2010 z dn. 30.06.2010

 

Nr XLV/433/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 5).
Treść uchwały
 0645433.pdf (114.93 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_1.pdf (123.54 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_2.pdf (93.33 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_3.pdf (290.53 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_4.pdf (50.82 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_5.pdf (98.51 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0645433_zalacznik_nr_6.pdf (216.47 KB)

 

Nr XLV/434/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0645434.pdf (82.62 KB)

 

Nr XLV/435/2006 w sprawie sprzedaży posiadanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański 5 akcji w Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Gdańsku.
Treśc uchwały
 0645435.pdf (78.54 KB)

 

Nr XLV/436/2006 zmieniająca uchwałę Nr IV/30/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Treść uchwały
 0645436.pdf (75.62 KB)

 

Nr XLV/437/2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2002 r. Nr XLI/420/2002 w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w dniu 20 października 2002 r.
Treść uchwały
 0645437.pdf (78.63 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0645437_zalacznik_nr_1.jpg (338.39 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 76 poz. 1564 z dnia 21.07.2006 r.

Nr XLV/438/2006 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0645438.pdf (78.33 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0645438_zalacznik_nr_1.pdf (939.84 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 76 poz. 1565 z dnia 21.07.2006 r.

utraciła moc uchwałą nr XIII/113/2007 z dn. 13.09.2007


​​​​​Nr XLVI/439/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Witolda Florka.
Treść uchwały
 0646439.pdf (70.97 KB)

 

Nr XLVI/440/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0646440.pdf (64.90 KB)

 

Nr XLVI/441/2006 w sprawie przyznania „Nagrody Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego dla najlepszego maturzysty”.
Treść uchwały
 0646441.pdf (93.34 KB)

 

Nr XLVI/442/2006 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego starogardzianina z rok 2005.
Treść uchwały
 0646442.pdf (76.95 KB)

 

Nr XLVI/443/2006 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”).
Treść uchwały
 0646443.pdf (2.65 MB) ​​​​​
Załącznik nr 1 do uchwały  0646443_zalacznik_nr_1.pdf (4.76 MB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0646443_zalacznik_nr_2.pdf (3.86 MB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0646443_zalacznik_nr_3.pdf (160.55 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0646443_zalacznik_nr_4.pdf (118.03 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 486 z dnia 08.02.2007 r.

Zmieniona uchwałami: nr IX/75/2011 z dn. 15.06.2011, XXIV/222/2016 z dn. 30.03.2016 r.

Nr XLVI/444/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 6).
Treść uchwały
 0646444.pdf (191.83 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_1.pdf (75.10 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_2.pdf (119.09 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_3.pdf (60.45 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_4.pdf (102.84 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_5.pdf (258.81 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_6.pdf (51.35 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_7.pdf (108.62 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_8.pdf (45.19 KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_9.pdf (49.06 KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_10.pdf (79.69 KB)
Załącznik nr 11 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_11.pdf (51.21 KB)
Załącznik nr 12 do uchwały  0646444_zalacznik_nr_12.pdf (166.38 KB)

 

Nr XLVI/445/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0646445.pdf (97.37 KB)

 

Nr XLVI/446/2006 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów prezydenta miasta w 2006 r.
Treść uchwały
 0646446.pdf (95.42 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 106 poz. 2186 z dnia 19.10.2006 r.

Nr XLVI/447/2006 w sprawie systemu nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej w mieście Starogard Gdańsk.
Treść uchwały 
0646447.pdf (79.5 KB) 
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 483 z dnia 08.02.2007 r.

załącznik nr 1 (76.9 KB)

załącznik nr 2 (86.2 KB)

załącznik nr 3 (73.3 KB)

Nr XLVI/448/2006 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Treść uchwały
 0646448.pdf (70.18 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały icon 0646448_zalacznik_nr_1.jpg (274.87 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0646448_zalacznik_nr_2.jpg (228.15 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 484 z dnia 08.02.2007 r.

Nr XLVI/449/2006 w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0646449.pdf (67.07 KB)

załącznik (188.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 458 z dnia 08.02.2007 r.

Nr XLVI/450/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/395/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
Treść uchwały
 0646450.pdf (80.00 KB)

 straciła moc uchwałą IX/64/2015 z dn. 29.04.2015

Nr XLVI/451/2006  w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0646451.pdf (77.05 KB)
Załącznik do uchwały  0646451_zalacznik.pdf (236.07 KB)

zmieniona uchwałą nr XLVII/469/2006 z dn. 25.10.2006

Nr XLVI/452/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0646452.pdf (77.17 KB)

 

Nr XLVI/453/2006 w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0646453.pdf (69.70 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0646453_zalacznik_nr_1.pdf (76.35 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały icon 0646453_zalacznik_nr_2.jpg (438.31 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 59 z dnia 05.01.2007r.


Nr XLVII/454/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647454.pdf (78.53 KB)

Nr XLVII/455/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647455.pdf (82.13 KB)

 

Nr XLVII/456/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647456.pdf (77.09 KB)

 

Nr XLVII/457/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647457.pdf (81.98 KB)

 

Nr XLVII/458/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647458.pdf (84.79 KB)

 

Nr XLVII/459/2006 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0647459.pdf (81.95 KB)


Nr XLVII/460/2006
w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego"
Treść uchwały
 0647460.pdf (76.70 KB)


Nr XLVII/461/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 7).
Treść uchwały 
 0647461.pdf (107.38 KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_1.pdf (53.37 KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_2.pdf (89.66 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_3.pdf (106.83 KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_4.pdf (262.91 KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_5.pdf (50.87 KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_6.pdf (48.81 KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_7.pdf (78.47 KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0647461_zalacznik_nr_8.pdf (50.51 KB)

 

Nr XLVII/462/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały 
 0647462.pdf (135.72 KB)

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: nr II/11/2006 z dn. 13.12.2006, nr XII/112/2007 z dn. 29.08.2007, Nr XV/132/2007 z dn. 24.10.2007,

Utraciła moc uchwałą nr LVI/486/2010 z dn. 25.05.2010

Nr XLVII/463/2006 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0647463.pdf (77.50 K) B

 

Nr XLVII/464/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0647464.pdf (100.36 KB)

 

Nr XLVII/465/2006 w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu  przedszkolu gminie dotującej to przedszkole.
Treść uchwały
 0647465.pdf (79.94 KB)

 

Nr XLVII/466/2006 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0647466.pdf (77.49 KB)

 

Nr XLVII/467/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Treść uchwały
 0647467.pdf (78.60 KB)


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 37 poz. 535 z dnia12.02.2007 r.


Nr XLVII/468/2006 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
Treść uchwały  0647468.pdf (98KB)

 

Nr XLVII/469/2006 w sprawie sprostowania błędu w załączniku do Uchwały Nr XLVI/451/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0647469.pdf (107.70 KB)

 

Nr XLVII/470/2006 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
Treść uchwały
 0647470.pdf (60.04 KB)


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 43 poz.605 z dnia 19.02.2007r.


Nr XLVII/471/2006 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach.
Treść uchwały 
 0647471.pdf (73.03 KB)
Załącznik graficzny icon 0647471_zalacznik_graficzny.jpg (304.56 KB)

 

  

Liczba odwiedzin : 845
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2006-01-05 13:20:00
Czas publikacji: 2017-01-09 12:05:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak