Informacje o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2007 roku 

 

Informacje o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2007 roku 

Informacje o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2007 roku

Stan na dzień 15 października 2007 roku.


Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

Począwszy od 1990 roku trwa proces komunalizacji, który rokrocznie wyposaża gminę w nowe grunty, w tym też zasoby do wykorzystania. Poniżej dane dotyczące procesu komunalizacji, a mianowicie:

1) 1990 r. - przygotowano 3 575 kart i skomunalizowano 79,0167 ha; kompleksowo załatwiono I etap komunalizacji.

2) 1991 r. - dokonał się właściwy, główny proces komunalizacji, która objęła ok. 732,0 ha; z mocy prawa złożono do PBN 74 wnioski na 1 099 działek ( 234 ha ).

3) 1992 r. - z mocy prawa skomunalizowano 10,5882 ha, a na wniosek 0,7564 ha, złożono 72 wnioski i 1000 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 1 442 działek (174 ha ).

4) 1993 r. - z mocy prawa skomunalizowano 18,3845 ha, a na wniosek 3,5702 ha, złożono 69 wniosków i 300 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i uregulowano stan prawny dla 580 działek ( 79 ha ).

5) 1994 r. - z mocy prawa skomunalizowano 5,4322 ha, a na wniosek 0,0518 ha, złożono 19 wniosków i 190 kompletów do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

6) 1995 r. - skomunalizowano 32,82 ha, w tym SZE „Centra” - 4,06 ha.

7) 1996 r. - skomunalizowano 115,97 ha, w tym 100,04 ha na wniosek - od Szpitala „Kocborowo”.

8) 1997 r. - skomunalizowano 1,70 ha, w tym 1,14 ha na wniosek - od Rejonu Dróg

Publicznych w Starogardzie Gdańskim.

9) 1998 r. - skomunalizowano z mocy prawa 1,09 ha gruntów.

10) 1999 r. - skomunalizowano z mocy prawa 8,41 ha gruntów.

11) 2000 r. - skomunalizowano z mocy prawa 9,38 ha gruntów.

12) 2001 r. - skomunalizowano z mocy prawa 2,91 ha gruntów.

13) 2002 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0.2 ha gruntów

14) 2003 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0.01 ha gruntów

15) 2004 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0.21 ha gruntów

16) 2005r. - skomunalizowano z mocy prawa 0.03 ha gruntów

17) 2006r. - skomunalizowano z mocy prawa 1.38 ha gruntów

18) 2007r. - skomunalizowano ( do 15 października ) z mocy prawa 0,15 ha gruntów


Obecnie łącznie mienie komunalne to 801,23 ha w granicach administracyjnych miasta, co stanowi 31,69 % powierzchni miasta Starogardu Gdańskiego oraz 79,47 ha terenów położonych poza granicami miasta, we wsiach : Żabno, Koteże, Stary Las, Linowiec i Kokoszkowy. Od 01.01.2001r. zwiększyła się powierzchnia miasta w związku z dołączeniem działki nr 36 ze wsi Żabno – obecnie: działka nr 342, obręb 37, pow. 33.76.77 ha (zmiana granic administracyjnych miasta na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2000r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin).

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze - tabelka) i przypisać poszczególnym kategoriom odpowiednią charakterystykę.

Pierwsza kategoria to własność Gminy Miejskiej zwana: zasoby gminy. Zestawienie tych gruntów z wyszczególnieniem numeru obrębu, numeru działki, powierzchni działki i jej wartości (aktualna wycena bądź wartość szacunkowa) stanowi załącznik do niniejszego opracowania wraz z graficznym przedstawieniem na mapach. Z wykazu tego wynika, że zasoby gminy występują w 23 obrębach oraz w trzech miejscowościach wiejskich, stanowią 265 działki ( 259 na terenie Gminy Miejskiej ) o łącznej powierzchni 420,62 ha ( 403,38 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański + 17,24 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański), co daje ogólną szacunkową wartość 32 207 318,00 złotych.

Druga kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które występują w 24 obrębach, stanowią 1 220 działki, co daje 57,59 ha. Za grunty tego rodzaju w momencie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego gmina uzyskuje 25 % ceny gruntu jako I opłatę, a później, co roku, procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu, opłatę roczną.

Trzecią kategorię stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, grunty te położone są w 19 obrębach i stanowią 277 działek, a łączna powierzchnia wynosi 67,67 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 10% w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Zasoby mieszkaniowe to mienie będące w gestii Zarządu Budynkami Mieszkalnymi, występują one na 330 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 28,96 ha. Jest to mienie składające się z 2 920 mieszkań w 214 budynkach oraz wspólnot mieszkaniowych jako właściciela 2246 mieszkań.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane to m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. W tej kategorii ujęto również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi, handlowymi itp., które są wydzierżawiane i wynajmowane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Zagadnienia związane ze Spółkami Gminy Miejskiej (STARKOM, STARPEC, STARWIK) zostały przedstawione odrębnie, a grunty, które stanowią wkład Gminy Miejskiej w te spółki, zobrazowano na załączonych mapkach. 

Liczba odwiedzin : 742
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Putkamer-Jankowska
Czas wytworzenia: 2007-11-29 11:25:00
Czas publikacji: 2007-11-29 11:25:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak