003. Uchwały Rady Miasta V Kadencji Samorządu podjęte w 2008 roku  

 

 

Rejestr Uchwał Rady Miasta 2008 roku 

Nr XVIII/165/2008 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok.
Treść uchwały
 0718165 (93KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (68KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (67KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (51KB)
 Załącznik nr 4 do uchwały (67KB)
 Załącznik nr 5 do uchwały(122KB)
 Załącznik nr 6 do uchwały (47KB)
 Załącznik nr 7 do uchwały (46KB)
 Załącznik nr 8 do uchwały (45KB)
 Załącznik nr 9 do uchwały (44KB)
 Załącznik nr 10 do uchwały (52KB)
 Załącznik nr 11 do uchwały (55KB)
 Załącznik nr 12 do uchwały (51KB)
 Załącznik nr 13 do uchwały (45KB)
 Załącznik nr 14 do uchwały (46KB)
 Załącznik nr 15 do uchwały (45KB)
 Załącznik nr 16 do uchwały (51KB)
 Załącznik nr 17 do uchwały (44KB)
 Załącznik nr 18 do uchwały (54KB)
 Załącznik nr 19 do uchwały (88KB)
 Tablica informacyjna nr 1 (135KB)
 Tablica informacyjna nr 2 (55KB)

zmieniona uchwałami: nr XIX/177/2008 z dn. 27.02.2008, nr XX/185/2008 z dn. 26.03.2008, nr XXI/203/2008 z dn. 07.04.2008, nr XXII/205/2008 z dn. 18.04.2008, nr XXIII/218/2008 z dn. 14.05.2008, nr XXVIII/244/2008 z dn. 25.06.2008, nr XXX/263/2008 z dn. 03.09.2008, nr XXXI/276/2008 z dn. 22.10.2008, nr XXXIII/296/2008 z dn. 26.11.2008

Nr XVIII/166/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w 2008 roku.
Treść uchwały
 0818166 (80KB) 

Nr XVIII/167/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2008.
Treść uchwały
 0818167 (87KB)

zmieniona uchwałą nr XXII/216/2008 z dn. 18.04.2008

Nr XVIII/168/2008 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 4/01/2008 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 10 stycznia 2008 r.
Treść uchwały
 0818168 (64KB)

Nr XVIII/169/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0818169 (63KB)

straciła moc uchwałą nr XXII/206/2008 z dn. 18.04.2008

Nr XVIII/170/2008 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadania publicznego.
Treść uchwały
  0818170 (62KB)

utraciła moc uchwałą nr XXVIII/248/2008 z dn. 25.06.2008

Nr XVIII/171/2008 w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe przyznawane w 2008 r.
Treść uchwały
 0818171 (69KB)
 Załącznik do uchwały (59KB)

Nr XVIII/172/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0818172 (84KB)

Nr XVIII/173/2008 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0818173 (99KB)
 Załącznik do uchwały (71KB)

zmieniona uchwałami: nr XIX/178/2008 z dn. 27.02.2008, nr XXII/207/2008 z dn. 18.04.2008, nr XXIII/219/2008 z dn. 14.05.2008, nr XXX/265/2008 z dn. 03.09.2008, nr XXXIII/297/2008 z dn. 26.11.2008

utraciła moc uchwałą nr XXXVI/329/2009 z dn. 25.02.2009

Nr XVIII/174/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia gruntów na okres powyżej 3 lat.
Treść uchwały
 0818174 (89KB)

Nr XVIII/175/2008 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały
 0818175 (130KB)
 Załącznik do uchwały (89KB)
 Utraciła moc uchwałą nr VIII/60/2011 z dn. 25.05.2011

Nr XIX/176/2008 w sprawie zaakceptowania koncepcji usprawnienia ruchu drogowego w układzie ulic miasta Starogard Gdański zawartego w opracowaniu Biura Konsultacyjno-Projektowego Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. w Gdańsku.
Treść uchwały
 0819176 (54KB)

Nr XIX/177/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana I).
Treść uchwały
 0819177 (88KB)
 Załącznik nr 1 (53KB)
 Załącznik nr 2 (53KB)
 Załącznik nr 3 (129KB)
 Załącznik nr 4 (48KB)

Nr XIX/178/2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/173/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. W sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0819178 (69KB)

Nr XIX/179/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” spółki z o.o. w Starogardzie Gdańskim na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 
Treść uchwały  0819179 (74KB)

Nr XIX/180/2008 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Treść uchwały  0819180 (66KB)

Nr XIX/181/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 
Treść uchwały  0819181 (82KB)

Nr XIX/182/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański – Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim. 
Treść uchwały  0819182 (67KB)

Nr XIX/183/2008 zmieniająca uchwałę Nr IV/33/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0819183 (64KB)

Nr XIX/184/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Treść uchwały
 0819184 (80KB)

Nr XX/185/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 2).
Treść uchwały
  0820185 (68KB)
 Załącznik nr 1 (53KB)
 Załącznik nr 2 (53KB)
 Załącznik nr 3 (49KB)

Nr XX/186/2008 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Starogard Gdański na wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Treść uchwały
 0820186 (66KB)

zmieniona uchwałami: nr XXXIII/299/2008 z dn. 26.11.2008, nr XL/362/2009 z dn. 27.05.2009

Nr XX/187/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia miesięcznego kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0820187 (67KB)

Nr XX/188/2008 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2008 roku.
Treść uchwały
 0820188 (108KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 56 poz. 1074 z dnia 8 maja 2008 r.

Nr XX/189/2008 w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0820189 (141KB)
image.gif Załącznik nr 1 (350KB)
image.gif Załącznik nr 2 (254KB)
image.gif Załącznik nr 3 (181KB)
image.gif Załącznik nr 4 (155KB)
 Załącznik nr 5 (65KB)
 Załącznik nr 6 (56KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIV/320/2008 z dn. 22.12.2008

Utraciła moc uchwałą nr LXII/538/2010 z dn. 29.09.2010

Nr XX/190/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0820190 (71KB)
 Załącznik (82KB)
 Załączni nr 1 (95KB)

uchylona uchwałą nr XXXI/289/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XX/191/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
  0820191 (62KB)
 Załącznik do uchwały (94KB)

zmieniona uchwałą nr XL/366/2009 z dn. 27.05.2009

uchylona uchwałą nr XLIX/431/2009 z dnia 21.12.2009

Nr XX/192/2008 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników.
Treść uchwały
 0820192 (98KB)

utraciła moc uchwałą nr XV/129/2011 z dn. 26.10.2011

Nr XX/193/2008 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
Treść uchwały
 0820193 (62KB)

Nr XX/194/2008 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim IV Wydział Pracy.
Treść uchwały
 0820194 (73KB)

Nr XX/195/2008 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej na cele publiczne.
Treść uchwały
 0820195 (65KB)

Nr XX/196/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały
 0820196 (95KB) 

Nr XX/197/2008 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0820197 (66KB) 

Nr XX/198/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0820198 (64KB)

Nr XX/199/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
  0820199 (65KB)

Nr XX/200/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
Treść uchwały
 0820200 (63KB)

Nr XX/201/2008 zmieniająca uchwałę nr XV/140/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach.
Treść uchwały
 0820201 (65KB)

Nr XX/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Treść uchwały
 0820202 (72KB) 

została uchylona uchwałą nr XXIV/224/2016 z dn. 30.03.2016 r.

 Nr XXI/203/2008w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 3).
Treść uchwały  0821203 (60KB)
 Załącznik nr 1 (55KB)
 Załącznik nr 2 (103KB)

Nr XXII/204/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok.
Treść uchwały
 0822204 (61KB)

sprawozdanie (2.1 MB)

załączniki do sprawozdania  (2.9 MB)

materiały informacyjne (1.4 MB)

sprawozdanie z zadań rzeczowych (2.1 MB)

Nr XXII/205/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 4).
Treść uchwały
 0822205 (102KB)
 Załącznik nr 1 (50KB)
 Załącznik nr 2 (61KB)
 Załącznik nr 3 (53KB)
 Załącznik nr 4 (68KB)
 Załącznik nr 5 (132KB)
 Załącznik nr 6 (49KB)
 Załącznik nr 7 (49KB)
 Załącznik nr 8 (50KB)
 Załącznik nr 9 (49KB)
 Załącznik nr 10 (54KB)
 Załącznik nr 11 (56KB)
 Załącznik nr 12 (76KB)
 

Nr XXII/206/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0822206 (65KB)

Nr XXII/207/2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/173/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0822207 (75KB)

Nr XXII/208/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0822208 (346KB)

uchylona uchwałą nr XXX/269/2008 z dn. 03.09.2008

Nr XXII/209/2008 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0822209 (63KB)

Nr XXII/210/2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hallera.
Treść uchwały  0822210 (63KB)
 Załącznik nr 1 (81KB)
 Załącznik nr 2 (80KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1777 z dnia 3.07.2008 r.

Nr XXII/211/2008
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Południowej.
Treść uchwały
 0822211 (65KB)
 Załącznik nr 1 (120KB)
 Załącznik nr 2 (120KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1778 z dnia 3.07.2008 r.

Nr XXII/212/2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hillar.
Treść uchwały  0822212 (64KB)
 Załącznik nr 1 (71KB)
 Załącznik nr 2 (66KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1779 z dnia 3.07.2008 r.

Nr XXII/213/2008
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Rolnej.
Treść uchwały
 0822213 (63KB)
 Załącznik nr 1 (88KB)
 Załącznik nr 2 (88KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1780 z dnia 3.07.2008 r.

Nr XXII/214/2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Olimpijczyków Starogardzkich.
Treść uchwały  0822214 (64KB)
 Załącznik nr 1 (99KB)
 Załącznik nr 2 (95KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1781 z dnia 3.07.2008 r.

Nr XXII/215/2008 w sprawie odmowy rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
Treść uchwały
 0822215 (69KB)

Nr XXII/216/2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/167/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2008.
Treść uchwały  0822216 (90KB)

Nr XXIII/217/2008 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008-2018”.
Treść uchwały
 0823217 (43KB)
  Załącznik (2812KB) 

uchylona uchwałą nr XLIV/406/2013 z dn. 25.09.2013

Nr XXIII/218/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 5).
Treść uchwały
 0823218  (91KB)
 Załącznik nr 1 (51KB)
 Załącznik nr 2 (54KB)
 Załącznik nr 3 (53KB)
 Załącznik nr 4 (68KB)
 Załącznik nr 5 (132KB)

Nr XXIII/219/2008 zmieniająca uchwałę nr XVIII/173/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0823219 (85KB)

Nr XXIII/220/2008 w sprawie współdziałania z Gminą Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0823220 (66KB)

Nr XXIII/221/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0823221 (68KB) 

Nr XXIII/222/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0823222 (67KB)

Nr XXIII/223/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0823223 (66KB)

Nr XXIII/224/2008 w sprawie nadania nazwy skwerowi u zbiegu ulic: Generała Władysława Sikorskiego i Gdańskiej.
Treść uchwały
 0823224 (135KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 2087 z dnia 24.07.2008 r.

Nr XXIII/225/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu drogi gminnej.
Treść uchwały
 0823225 (127KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 2088 z dnia 24.07.2008 r.

Nr XXIII/226/2008 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier.
Treść uchwały
 0823226 (65KB)

Nr XXIII/227/2008 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier.
Treść uchwały  0823227 (62KB)

Nr XXIII/228/2008
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą, dla dz. nr 89/4, 89/5, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7 obr. 14 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0823228 (266KB)

Nr XXIII/229/2008 w sprawie odmowy rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
Treść uchwały
 0823229 (96KB)

Nr XXIII/230/2008 zmieniająca uchwałę nr XII/106/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0823230 (67KB)Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 2089 z dnia 24.07.2008 r. 

Uchylona uchwałą nr XIV/122/2011 z dnia 28.09.2011

Nr XXIII/231/2008
zmieniająca uchwałę nr XVII/160/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały
 0823231 (66KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 2090 z dnia 24.07.2008 r.

Nr XXIII/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
Treść uchwały
 0823232 (66KB) 

Nr XXIII/233/2008 zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0823233 (69KB)

Nr XXIII/234/2008 zmieniająca uchwałę nr XIX/211/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0823234 (64KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/508/2018 z dn. 24.01.2018

Nr XXV/235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Starogardzkiego Klubu Sportowego Sportowa Spółki Akcyjnej w Starogardzie Gdańskim na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Treść uchwały
 0825235 (63KB)

Nr XXVI/236/2008 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały
  0826236 (61KB)
 Załącznik (60KB)  

Nr XXVI/237/2008 w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta.
Treść uchwały
 0823237 (67KB)

Nr XXVI/238/2008
w sprawie przyjęcia rezygnacji Piotra Cychnerskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Treść uchwały
 0826238 (59KB)

Nr XXVIII/239/2008 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały
 0828239 (70KB) 
 Załącznik (29KB)

Nr XXVIII/240/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0828240 (64KB)

Nr XXVIII/241/2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0828241 (65KB)

Nr XXVIII/242/2008 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”.
Treść uchwały
 0828242 (69KB)
 Załącznik (2092KB)

Zmieniona uchwałami: nr XLV/390/2009 z dn. 26.08.2009, nr XLIX/437/2009 z dnia 21.12.2009

Nr XXVIII/243/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gd. Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0828243 (69KB)

skorygowana uchwałą nr XXXI/292/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XXVIII/244/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 6).
Treść uchwały
 0828244 (111KB)
 Załącznik nr 1 (56KB)
 Załącznik nr 2 (68KB)
 Załącznik nr 3 (53KB)
 Załącznik nr 4 (69KB)
 Załącznik nr 5 (134KB)
 Załącznik nr 6 (49KB)
 Załącznik nr 7 (46KB)
 Załącznik nr 8 (47KB)
 Załącznik nr 9 (54KB)
 Załącznik nr 10 (45KB)
 Załącznik nr 11 (30KB) 

Nr XXVIII/245/2008 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
Teść uchwały
 0828245 (64KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 27.08.2008r. Nr 96, poz. 2451

Nr XXVIII/246/2008 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały
 0828246 (158KB)
image.gif Załącznik (1674KB)

utraciła moc uchwałą nr XLVI/400/2009 z dn. 30.09.2009

Nr XXVIII/247/2008 w sprawie umowy z Powiatem Starogardzkim dotyczącej udzielenia przez Gminę pomocy finansowej przeznaczonej na budowę chodnika przy ulicy Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0828247 (51KB)

Nr XXVIII/248/2008 w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Treść uchwały
 0828248 (66KB)
 Załącznik  (131KB)

Nr XXVIII/249/2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Broniewskiego. 
Treść uchwały  0828249 (62KB)
 Załącznik nr 1 (84KB)
 Załącznik nr 2 (53KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 27.08.2008r. Nr 96, poz. 2452

Nr XXVIII/250/2008 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hallera. 
Treść uchwały  0828250 (62KB)
 Załącznik nr 1 (192KB)
 Załącznik nr 2 (213KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 27.08.2008r. Nr 96, poz. 2453

Nr XXVIII/251/2008 w sprawie przystąpienia i działania w Starogardzkiej Grupie Partnerskiej.
Treść uchwały
 0828251 (63KB)

Nr XXVIII/252/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały
 0828252 (96KB) 

Nr XXVIII/253/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały
 0828253 (82KB)

Nr XXVIII/254/2008 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. 
Treść uchwały  0828254 (212KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 27.08.2008r. Nr 96, poz. 2454

 Nr XXVIII/255/2008 w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały
 0828255 (61KB)

Nr XXVIII/256/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
Treść uchwały  0828256 (75KB)

uchylona uchwałą XXXIII/304/2008 z dn. 26.11.2008

Nr XXVIII/257/2008 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „ALPINIŚCI – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść uchwały
 0828257 (73KB)

zmieniona uchwałą nr XXXVIII/340/2009 z dn. 17.03.2009

Nr XXVIII/258/2008 w sprawie przystąpienia wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Wojewodą Pomorskim do porozumienia „Moje boisko ORLIK 2012”.
Treść uchwały
 0828258 (64KB) 

Nr XXVIII/259/2008 w sprawie współdziałania z samorządem Województwa Pomorskiego.
Treść uchwały  0828259 (63KB)

 Nr XXVIII/260/2008 zmieniająca uchwałę Nr I/8/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i ich zastępców.
Treść uchwały
 0828260 (63KB)

Nr XXVIII/261/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego.
Treść uchwały  0828261 (64KB)

 

Nr XXX/262/2008 w sprawie przyznania „Nagrody Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego dla najlepszego maturzysty”.
Treść uchwały
  0830262 (64KB) 

Nr XXX/263/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 7).
Treść uchwały  0830263 (104KB)
 Załącznik nr 1 (55KB)
 Załącznik nr 2 (61KB)
 Załącznik nr 3 (73KB)
 Załącznik nr 4 (129KB)
 Załącznik nr 5 (49KB)
 Załącznik nr 6 (50KB)
 Załącznik nr 7 (46KB)
 Załącznik nr 8 (47KB) 
 Załącznik nr 9 (48KB)
 Załącznik nr 10 (54KB)
 Załącznik nr 11 (40KB)
 Załącznik nr 12 (90KB)

Nr XXX/264/2008 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy z Powiatem Strzeleckim.
Treść uchwały
 0830264 (63KB)

Nr XXX/265/2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/173/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały   0830265 (70KB) 

 Nr XXX/266/2008 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.  
Treść uchwały  0830266 (65KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 20.10.2008r. Nr 112, poz. 2702

Nr XXX/267/2008 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. Z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym i pieniężnym.
Treść uchwały  0830267 (69KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/298/2008 z dn. 26.11.2008

Nr XXX/268/2008 w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Pomorskiego.
Treść uchwały
 0830268 (68KB)

Nr XXX/269/2008 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0830269 (54KB) 

Nr XXX/270/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0830270 (54KB)

Nr XXX/271/2008 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0830271 (90KB)
 Załącznik graficzny (15946KB)

Nr XXX/272/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały  0830272 (94KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/302/2008 z dn. 26.11.2008

Nr XXX/273/2008 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0830273 (65KB)
 Załącznik do uchwały (56KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIV/322/2012 z dn. 28.12.2012r.

utraciła moc uchwałą nr XXXV/344/2013 z dn. 30.01.2013r.

Nr XXX/274/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Starogard Gdański Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0830274 (63KB) 

Nr XXX/275/2008 w sprawie przekazania wniosku.
Treść uchwały
 0830275 (77KB)

Nr XXXI/276/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 8).
Treść uchwały  0831276 (106KB)
 Załącznik nr 1 (55KB)
 Załącznik nr 2 (64KB)
 Załącznik nr 3 (72KB)
 Załącznik nr 4 (127KB)
 Załącznik nr 5 (48KB)
 Załącznik nr 6 (56KB)
 Załącznik nr 7 (56KB)
 Załącznik nr 8 (64KB)
 Załącznik nr 9 (90KB)

Nr XXXI/277/2008 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. 
Treść uchwały  0831277 (137KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 05.12.2008r. Nr 129, poz. 3115

zmieniona uchwałą nr XLVI/403/2009 z dn. 30.09.2009

Nr XXXI/278/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII8352/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na rok 2006 i 2007. 
Treść uchwały  0831278 (105KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 05.12.2008r. Nr 129, poz. 3116

Nr XXXI/279/2008 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
Treść uchwały  0831279 (79KB)
 Załącznik nr 1 (88KB)
 Załącznik nr 2 (115KB)
 Załącznik nr 3 (97KB)
 Załącznik nr 4 (127KB)
 Załącznik nr 5 (83KB)
 Załącznik nr 6 (109KB)
 Załącznik nr 7 (109KB)
 ZN-1/A - Dane o nieruchomościach (78KB)
 ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (69KB)
 ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych (78KB)
 ZR-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (67KB)
 ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych (78KB)
 ZW - Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach/współużytkownikach (72KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.12.2008r. Nr 134, poz. 3402

Zmieniona uchwałami nr: LXII/537/2010 z 29.09.2010, XV/132/2011 z 26.10.2011, XLVI/427/2013 z 27.11.2013

straciła moc uchwałą XV/141/2015 z 28.10.2015

Nr XXXI/280/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. 
Treść uchwały  0831280 (107KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 05.12.2008r. Nr 129, poz. 3117

zmieniona uchwałą nr XLVI/405/2009 z dn. 30.09.2009

Nr XXXI/281/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 
Treść uchwały  0831281 (90KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.12.2008r. Nr 134, poz. 3403

zmieniona uchwałami: nr XLV/394/2009 z dn. 26.08.2009, nr LV/477/2010 z dn. 28.04.2010, nr XXIV/204/2012 z dn. 25.04.2012, XIV/126/2015 z 30.09.2015, XLIX/496/2018 z 24.01.2018

Nr XXXI/282/2008 zmieniająca uchwałę nr XII/106/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański. 
Treść uchwały  0831282 (93KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.12.2008r. Nr 134, poz. 3404

straciła moc uchwałą nr XIV/122/2011 z dn. 28.09.2011

Nr XXXI/283/2008 zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 
Treść uchwały  0831283 (65KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.12.2008r. Nr 134, poz. 3405

Nr XXXI/284/2008 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013”.
Treść uchwały  0831284 (53KB)
 Załącznik do uchwały (386KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 23.01.2009r. Nr 10, poz. 260

Zmieniona uchwałami nr: XII/107/2011 z dn. 31.08.2011, IX/74/2011 z dn. 15.06.2011, XXI/186/2012 z dn. 29.02.2012

Nr XXXI/285/2008 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0831285 (62KB)

Nr XXXI/286/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania – opracowanie Strategii Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Powiatu Starogardzkiego.
Treść uchwały
 0831286 (63KB)

Nr XXXI/287/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały
 0831287 (86KB)

Nr XXXI/288/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały
 0831288 (81KB)

Nr XXXI/289/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/190/2008 r. Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0831289 (63KB)

Nr XXXI/290/2008 w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim oraz zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0831290 (64KB)
 Załącznik nr 1 (62KB)
 Załącznik nr 2 (93KB)
 Załącznik  nr 3 (99KB) 

utraciła moc uchwałą nr XXXIX/351/2009 z dn. 22.04.2009

Nr XXXI/291/2008 w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim oraz zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0831291 (66KB)
 Załącznik nr 1 (60KB)
 Załącznik nr 2 (68KB)
 Załącznik nr 3 (75KB)

straciła moc uchwałą nr XXVI/242/2012 z dn. 27.06.2012

Nr XXXI/292/2008 w sprawie skorygowania zapisu w uchwale Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXVIII/243/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r.
Treść uchwały
 0831292 (64KB)

 Nr XXXI/293/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0831293 (64KB)

Nr XXXII/294/2008 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania - remontu ul. Juranda ze Spychowa, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".
Treść uchwały  0832294 (71KB)

 Nr XXXIII/295/2008 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Treść uchwały  0833295 (90.7 KB)

Nr XXXIII/296/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok (zmiana 9).
Treść uchwały  0833296 (76.7 KB)
 Załącznik nr 1 (51.3 KB)
 Załącznik nr 2 (60.1 KB)
 Załącznik nr 3 (51.5 KB)
 Załącznik nr 4 (63.5 KB)
 Załącznik nr 5 (129.2 KB)
 Załącznik nr 6 (49.2 KB)
 Załącznik nr 7 (56.5 KB)
 Załącznik nr 8 (46 KB)
 Załącznik nr 9 (47.2 KB)
 Załącznik nr 10 (55.3 KB)

Nr XXXIII/297/2008 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/173/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0833297 (68.5 KB)

Nr XXXIII/298/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/267/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 3 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym i pieniężnym.
Treść uchwały  0833298 (69.5 KB)

Nr XXXIII/299/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XX/186/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Starogard Gdański na wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Treść uchwały  0833299 (65.8 KB)

Nr XXXIII/300/2008 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami miasta Starogard Gdański na lata 2009-2012”
Treść uchwały  0833300 (68.7 KB)
 Załącznik cz.1 (515.2 KB)
 Załącznik cz.2 (400 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 06.02.2009r. Nr 18, poz. 401

Nr XXXIII/301/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały  0833301 (94.3 KB)

Nr XXXIII/302/2008 zmieniająca uchwałę Nr XXX/272/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały  0833302 (79.9 KB)

Nr XXXIII/303/2008 w sprawie zmian w statucie samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0833303 (80.4 KB)

Nr XXXIII/304/2008 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych.
Treść uchwały  0833304 (63.5 KB)

Nr XXXIII/305/2008 w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych.

Treść uchwały  0833305 (64 KB)

 Załącznik nr 1 (769.6 KB)

 Załącznik nr 2 (310 KB)

 Załącznik nr 3 (794.8 KB)

 Załącznik nr 4 (459.1 KB)

 Załącznik nr 5 (670.9 KB)

 Załącznik nr 6 (332.2 KB)

 Załącznik nr 7 (843.2 KB)

 Załącznik nr 8 (308.7 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 06.02.2009r. Nr 18, poz. 402

Nr XXXIII/306/2008 w sprawie przekazania wniosku.

Treść uchwały  0833306 (58.6 KB)

Nr XXXIV/307/2008 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok.

Treść uchwały  0834307 (95.2 KB)

 charakterystyka budżetu (152.2 KB)

 charakterystyka budżetu-uzupełnienie (86.7 KB)

 Załącznik nr 1 (66.5 KB)

 Załącznik nr 2 (69.1 KB)

 Załącznik nr 3 (51.2 KB)

 Załącznik nr 4 (61.8 KB)

 Załącznik nr 5 (118.1 KB)

 Załącznik nr 6 (44.1 KB)

 Załącznik nr 7 (45.6 KB)

 Załącznik nr 8 (44.6 KB)

 Załącznik nr 9 (44 KB)

 Załącznik nr 10 (55.6 KB)

 Załącznik nr 11 (56.4 KB)

 Załącznik nr 12 (51 KB)

 Załącznik nr 13 (46.9 KB)

 Załącznik nr 14 (45.7 KB)

 Załącznik nr 15 (45.6 KB)

 Załącznik nr 16 (51.8 KB)

 Załącznik nr 17 (41.9 KB)

 Załącznik nr 18 (53.7 KB)

 Załącznik nr 19 (55.4 KB)

 Załącznik nr 20 (89.8 KB)

 Tablica_informacyjna_nr_1 (55 KB)

 Tablica_informacyjna_nr_2 (141.4 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 523

zmieniona uchwałami: nr XXXV/324/2009 z dn. 28.01.2009, nr XXXVIII/339/2009 z dn. 17.03.2009, nr XXXIX/348/2009 z dn. 22.04.2009, nr XLII/374/2009 z dn. 24.06.2009, nr XLV/388/2009 z dn. 26.08.2009, nr XLVI/399/2009 z dn. 30.09.2009, nr XLVII/411/2009 z dn. 28.10.2009, nr XLVIII/421/2009 z dn. 25.11.2009, nr XLIX/428/2009 z dn. 21.12.2009

Nr XXXIV/308/2008 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały  0834308 (56.8 KB)

Nr XXXIV/309/2008 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Treść uchwały  0834309 (64.7 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 524

Straciła moc uchwałą Nr XXXII/304/2016 z dnia 12.10. 2016 r.

Nr XXXIV/310/2008 w sprawie ustalania cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim oraz za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  0834310 (74.8 KB)

straciła moc uchwałą nr XXV/229/2012 z dn. 30.05.2012

Nr XXXIV/311/2008 w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.

Treść uchwały  0834311 (91.2 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 525

utraciła moc uchwałą nr LXIV/564/2010 z dn. 10.11.2010

Nr XXXIV/312/2008 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.

Treść uchwały  0834312 (62.8 KB)

Nr XXXIV/313/2008 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok.

Treść uchwały  0834313 (62.8 KB)

 treść załącznika (85.4 KB)

Nr XXXIV/314/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  0834314 (82 KB)

Nr XXXIV/315/2008 zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

Treść uchwały  0834315 (63 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 526

Nr XXXIV/316/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej.

Treść uchwały  0834316 (67.2 KB)

straciła moc uchwałą LVII/539/2014 z dn. 24.09.2014

Nr XXXIV/317/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Treść uchwały  0834317 (85.9 KB)

Nr XXXIV/318/2008 w sprawie przejęcia na własność gminy porzuconego pojazdu Mitssubishi nr rej. CG16351

Treść uchwały  0834318 (65.6 KB)

Nr XXXIV/319/2008 w sprawie wprowadzenia programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz wolno bytujących kotów z terenu miasta Starogard Gdański.

Treść uchwały  0834319 (79.5 KB)

 treść załącznika (57.1 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 527

Nr XXXIV/320/2008 w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść uchwały  0834320 (61.1 KB)

Publikacja: DZ.Urz. Woj. Pom. z dn. 17.02.2009r. Nr 24, poz. 528

straciła moc uchwałą nr LXII/538/2010 z dn. 29.09.2010

Nr XXXIV/321/2008 w sprawie skierowania skargi na przewlekłą działalność sądu w postępowaniu dotyczącym P.W.P. „POLSAT” Sp. z o.o. do organu nadzoru sądowego.

Treść uchwały  0834321 (80.2 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 833
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2008-02-19 11:49:00
Czas publikacji: 2018-02-15 13:30:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak