004. Uchwały Rady Miasta V kadencji samorządu podjęte w 2009 roku 

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2009 ROKU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. XXXV/322/2009 28.01.2009

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2009.

zmieniona uchwałą nr XLIV/385/2009 z dn. 13.08.2009

28.01.2009
2. XXXV/323/2009 28.01.2009 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2009 rok.
28.01.2009
3. XXXV/324/2009 28.01.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 1).

załącznik nr 1 (53.7 KB)

załącznik nr 2 (51.6 KB)

załącznik nr 3 (117.8 KB)

załącznik nr 4 (45.6 KB)

załącznik nr 5 (46 KB)

załącznik nr 6 (52.1 KB)

28.01.2009
4. XXXV/325/2009 28.01.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
28.01.2009
5. XXXV/326/2009 28.01.2009 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.

28.01.2009

z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.
6. XXXV/327/2009 28.01.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu gruntu na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
zmieniona uchwałą nr XXXIX/357/2009 z dn. 22.04.2009

28.01.2009

7. XXXVI/328/2009 25.02.2009 Uchwała w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

25.02.2009

8. XXXVI/329/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

załącznik (68 KB)

zmieniona uchwałami: nr XL/364/2009 z dn. 27.05.2009, nr XLV/389/2009 z dn. 26.08.2009, nr XLVII/412/2009 z dn. 28.10.2009, nr XLIX/429/2009 z dn. 21.12.2009

Utraciła moc uchwałą nr L/446/2010 z dn. 27.01.2010

25.02.2009

z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.

9. XXXVI/330/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

załącznik nr 1 (1.6 MB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1431 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

10. XXXVI/331/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.

załącznik (437.9 KB)

25.02.2009

11. XXXVI/332/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1432 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

12. XXXVI/333/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik nr 1 (798.5 KB)

załącznik nr 2 (419.7 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1433 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

13. XXXVI/334/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (805.9 KB)

załącznik nr 2 (718.5 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1434 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

14. XXXVI/335/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (708.2 KB)

załącznik nr 2 (697.6 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1435 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

15. XXXVI/336/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (558.1 KB)

załącznik nr 2 (460.7 KB)

załącznik nr 3 (1.2 MB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1436 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

16. XXXVI/337/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (872.5 KB)

załącznik nr 2 (678.5 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1437 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

17. XXXVI/338/2009 25.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (586.1 KB)

załącznik nr 2 (1006 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 71 poz.1438 z dn. 28.05.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

18. XXXVIII/339/2009 17.03.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 2).

uzasadnienie (88.6 KB)

załącznik nr 1 (50.9 KB)

załącznik nr 2 (57.5 KB)

załącznik nr 3 (51.8 KB)

załącznik nr 4 (63.3 KB)

załącznik nr 5 (117.7 KB)

załącznik nr 6 (46.4 KB)

załącznik nr 7 (45.7 KB)

załącznik nr 8 (45.6 KB)

załącznik nr 9 (46 KB)

załącznik nr 10 (52.2 KB)

załącznik nr 11 (54.4 KB)

załącznik nr 12 (105.8 KB)

17.03.2009

19. XXXVIII/340/2009 17.03.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „ALPINIŚCI” – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.03.2009

z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r.

20. XXXVIII/341/2009 17.03.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz realizacji projektu upamiętnienia miejsca martyrologii narodu polskiego na początku II wojny światowej w 1939r. – grobów masowych w Szpęgawsku p.n. „Golgota Kociewia”.

załącznik (894.5 KB)

17.03.2009

21. XXXVIII/342/2009 17.03.2009

Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

załącznik (40.4 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 59 poz.1115 z dn. 27.04.2009r.

Zmieniona uchwałą nr LIX/518/2010 z dn. 02.08.2010

17.03.2009

22. XXXVIII/343/2009 17.03.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

17.03.2009

23. XXXVIII/344/2009 17.03.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr I/6/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

17.03.2009

24. XXXVIII/345/2009 17.03.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

17.03.2009

25. XXXVIII/346/2009 17.03.2009 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i ich zastępców.

17.03.2009

26. XXXIX/347/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok.

spawozdanie (2 MB)

załączniki do sprawozdania (1.8 MB)

materiały informacyjne (641.2 KB)

sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych (2 MB)

Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 87, poz. 1752 z dn. 07.07.2009

22.04.2009

27. XXXIX/348/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 3).

załącznik nr 1 (51 KB)

załącznik nr 2 (56.4 KB)

załącznik nr 3 (51.8 KB)

załącznik nr 4 (63.5 KB)

załącznik nr 5 (120.7 KB)

załącznik nr 6 (52.9 KB)

22.04.2009

28. XXXIX/349/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

22.04.2009

29. XXXIX/350/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik nr 1 (116.9 KB)

załącznik nr 2 (27.3 KB)

zmieniona uchwałami nr: XI/89/2011 z dn. 04.07.2011, XLIV/414/2013 z dn. 25.09.2013

22.04.2009

30. XXXIX/351/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (2.2 MB)

załącznik nr 2 (82.4 KB)

załącznik nr 3 (2.5 MB)

22.04.2009

31. XXXIX/352/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Starogard Gdański.

22.04.2009

32. XXXIX/353/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

zmieniona uchwałą nr XLII/375/2009 z dn. 24.06.2009

01.01.2009

33. XXXIX/354/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

22.04.2009

34. XXXIX/355/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie zasad używania flagi, herbu i hejnału Miasta Starogard Gdański.

22.04.2009

35. XXXIX/356/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską Starogard Gdański w drodze darowizny dokonanej przez Województwo Pomorskie.

22.04.2009

36. XXXIX/357/2009 22.04.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/327/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu gruntu na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

22.04.2009

37. XXXIX/358/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umieszczanie reklam i zawarcie umów najmu nieruchomości pod reklamy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

22.04.2009

38. XXXIX/359/2009 22.04.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

załącznik_(122.9 KB)

22.04.2009

39. XXXIX/360/2009 22.04.2009 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na realizację zadania – budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim.

22.04.2009

40. XL/361/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie zbycia lokalu oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu.

27.05.2009

41. XL/362/2009 27.05.2009 Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr VII/57/2007 z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Starogard Gdański na dofinansowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółki z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XX/186/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Starogard Gdański na wniesienie wkładów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

27.05.2009

42. XL/363/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie przystąpienia wspólnie z Województwem Pomorskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki do porozumienia „Moje boisko ORLIK 2012”.

27.05.2009

42. XL/363/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie przystąpienia wspólnie z Województwem Pomorskim oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki do porozumienia „Moje boisko ORLIK 2012”.

27.05.2009

43. XL/364/2009 27.05.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/329/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

27.05.2009

44. XL/365/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

27.05.2009

45. XL/366/2009 27.05.2009 Uchwała zmieniająca załącznik do uchwały Nr XX/191/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 marca 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.

27.05.2009

46. XL/367/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

27.05.2009

47. XL/368/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Popołudniowe przedszkole” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

27.05.2009

48. XL/369/2009 27.05.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr I/8/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i ich zastępców.

27.05.2009

49. XL/370/2009 27.05.2009 Uchwała w sprawie zawarcia umowy z Powiatem Starogardzkim dotyczącej udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z podnośnikiem hydraulicznym.

27.05.2009

50. XLI/371/2009 17.06.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu publicznego pod nazwą "Rekultywacja składowisk odpadów Gmin będących udziałowcami Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o." dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

zalacznik (1.3 MB)

17.06.2009

51. XLI/372/2009 17.06.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. utworzenia nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Dolina Wierzycy” w ramach programu Natura 2000.

zalacznik_nr_1 (91.7 KB)

zalacznik_nr_2 (250.5 KB)

17.06.2009

52. XLII/373/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Starogardzie Gdańskim na lata 2009-2016.

załącznik (3.9 MB)

24.06.2009
53. XLII/374/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana4).

uzasadnienie (110.3 KB)

załącznik_nr_1 (54.4 KB)

załącznik_nr_2 (65.1 KB)

załącznik_nr_3 (64.2 KB)

załącznik_nr_4 (121.9 KB)

załącznik_nr_5 (46.8 KB)

załącznik_nr_6 (53 KB)

załącznik_nr_7 (105.9 KB)

załącznik_nr_8 (133.3 KB)

załącznik_nr_9 (61.4 KB)

24.06.2009
54. XLII/375/2009 24.06.2009

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 116 poz.2260 z dn. 02.09.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
55. XLII/376/2009 24.06.2009 Uchwała uchylająca uchwałę Nr LII/404/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 2 kwietnia 1998r. w sprawie ustanowienia Medalu Małżeńskiego. 24.06.2009
56. XLII/377/2009 24.06.2009 Uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie warunków i zasad wspierania budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Starogard Gd. 24.06.2009
57. XLII/378/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załączniki (266.9 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 124 poz.2415 z dn. 17.09.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
58. XLII/379/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

załącznik (112.3 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 124 poz.2416 z dn. 17.09.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
59. XLII/380/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów na okres powyżej 3 lat i na czas nieoznaczony.

zmieniona uchwałą nr LXIV/562/2010 z dn. 10.11.2010

24.06.2009
60. XLII/381/2009 24.06.2009 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański. 24.06.2009
61. XLII/382/2009 24.06.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

załącznik (127.2 KB)

24.06.2009
62. XLIV/383/2009 13.08.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim.

13.08.2009
63. XLIV/384/2009 13.08.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim poprzez likwidację Oddziału Otolaryngologicznego i niektórych komórek organizacyjnych, przekształcenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Otolaryngologicznym i utworzenie Zespołu Transportu Sanitarnego.

13.08.2009
64. XLIV/385/2009 13.08.2009

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/322/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2009.

13.08.2009
65. XLV/386/2009 26.08.2009 Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.
26.08.2009
66. XLV/387/2009 26.08.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań przez Prezydenta Miasta zmierzających do nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską Starogard Gdański w drodze darowizny dokonanej przez Klub Sportowy AGRO-KOCIEWIE.
26.08.2009
67. XLV/388/2009 26.08.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 5).

uzasadnienie (88.7 KB)

załącznik_nr_1 (52 KB)

załącznik_nr_2 (57.3 KB)

załącznik_nr_3 (79 KB)

załącznik_nr_4 (122.2 KB)

załącznik_nr_5 (46.5 KB)

załącznik_nr_6 (46 KB)

załącznik_nr_7 (45.6 KB)

załącznik_nr_8 (47.5 KB)

załącznik_nr_9 (53.2 KB)

załącznik_nr_10 (61.8 KB)

26.08.2009
68. XLV/389/2009 26.08.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/329/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

26.08.2009

dla §1 pkt 1 ppkt 1 z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.

69. XLV/390/2009 26.08.2009

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”

załącznik_nr_1 (301.8 KB)

załącznik_nr_2_tekst_jednolity_Lokalnego_Programu_Rewitalizacji (1.4 MB)

uchylona uchwałą nr XLVII/415/2009 z dn. 28.10.2009

26.08.2009
70. XLV/391/2009 26.08.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Przedsięwzięć Towarzyszących Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”

załącznik - Program_Przedsięwzięć_Towarzyszących (242.4 KB)

26.08.2009
71. XLV/392/2009 26.08.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

załącznik_do_uchwały - umowa_partnerstwa (73.5 KB)

załącznik_do umowy_partnerstwa (51.3 KB)

26.08.2009
72. XLV/393/2009 26.08.2009 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/94/2003 z dnia 21 maja 2003r. w sprawie upoważnienia Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. do wydania decyzji w sprawach ustalenia warunków i zagospodarowania terenów położonych w Strefie w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
26.08.2009
73. XLV/394/2009 26.08.2009

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 138 poz.2564 z dn. 12.10.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
74. XLV/395/2009 26.08.2009

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Skarszewska i Sikorskiego.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 138 poz.2565 z dn. 12.10.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
75. XLVI/396/2009 29.09.2009

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania – przebudowa drogi powiatowej ul. Skarszewskiej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik do uchwały_umowa (67.8 KB)

29.09.2009 r.
76. XLVI/397/2009 29.09.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 29.09.2009 r.
77. XLVI/398/2009 29.09.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 29.09.2009 r.
78. XLVI/399/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 6).

 załącznik_nr_1 (52 KB)

 załącznik_nr_2 (53.3 KB)

30.09.2009 r.
79. XLVI/400/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański"

 załącznik_nr_1 (87.6 KB)

 załącznik_nr_2 (1.2 MB)

 załącznik_nr_3 (97.5 KB)

30.09.2009 r.
80. XLVI/401/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – obejmującej dz. geod. nr 89/4, 89/5, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7 przy ul. Hallera.

 załącznik_nr_1 (2.8 MB)

 załącznik_nr_2 (54.2 KB)

 załącznik_nr_3 (61.7 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 150 poz.2799 z dn. 10.11.2009r.

Plan stracił moc w granicach określonych uchwałą nr XLVIII/488/2017 z dnia 20.12.2017 r.

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
§10 ust.1 i 2 z dniem 30.09.2009r.
81. XLVI/402/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Operacyjnego Mieszkalnictwo”.

 załącznik_Program_Operacyjny_Mieszkalnictwo (1.9 MB)

30.09.2009 r.
82. XLVI/403/2009 30.09.2009

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 149 poz.2781 z dn. 06.11.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
83. XLVI/404/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 149 poz.2782 z dn. 06.11.2009r.

zmieniona uchwałą nr LXII/532/2010 z dn. 29.09.2010

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
84. XLVI/405/2009 30.09.2009

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 149 poz.2783 z dn. 06.11.2009r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
85. XLVI/406/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 149 poz.2784 z dn. 06.11.2009r.

zmieniona uchwałą nr LXII/534/2010 z dn. 29.09.2010

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
86. XLVI/407/2009 30.09.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia „Optymalizacji eksploatacyjnej komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim”, opracowanej na podstawie analizy sytuacji rynkowej komunikacji miejskiej.

 załącznik_optymalizacja (429.2 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXIX/377/2013 z dn. 22.05.2013

28.11.2009r.
87. XLVI/408/2009 30.09.2009 Uchwała w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Starogard Gdański. 30.09.2009r.
88. XLVII/409/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie apelu do Ministra Finansów o utrzymanie Oddziału Celnego w Starogardzie Gdańskim.

28.10.2009r.
89. XLVII/410/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii budowy marki miasta Starogard Gdański"

 załącznik_Strategia_Budowy _Marki_Starogard_Gdański (820.8 KB)

28.10.2009r.
90. XLVII/411/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 7).

 załącznik_nr_1 (52.5 KB)

 załącznik_nr_2 (59.1 KB)

 załącznik_nr_3 (80.4 KB)

 załącznik_nr_4 (122.3 KB)

 załącznik_nr_5 (46.9 KB)

 załacznik_nr_6 (46 KB)

 załącznik_nr_7 (47.7 KB)

 załączniki_nr_8 (47.7 KB)

 załącznik_nr_9 (55 KB)

 załącznik_nr_10_(63.4 KB)

28.10.2009r.
91. XLVII/412/2009 28.10.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/329/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 28.10.2009r.
92. XLVII/413/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym i pieniężnym.

 załącznik_nr_1_nr_2 (74 KB)

zmieniona uchwałą nr XLVIII/423/2009 z dn. 25.11.2009

28.10.2009r.
93. XLVII/414/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 załącznik_umowa_partnerstwa (74.2 KB)

 załącznik_nr_1 (51.5 KB)

28.10.2009r.
94. XLVII/415/2009 28.10.2009 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/390/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”. 28.10.2009r.
95. XLVII/416/2009 28.10.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Miejską Starogard Gdański w drodze darowizny dokonanej przez Klub Sportowy AGRO-KOCIEWIE. 28.10.2009r.
96. XLVII/417/2009 28.10.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 28.10.2009r.
97. XLVII/418/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta działań na rzecz opracowania koncepcji dotyczącej modernizacji i budowy dróg, ścieżek rowerowych, parkingów oraz rozbudowy systemu monitoringu głównych ulic Starogardu Gdańskiego.

zmieniona uchwałą nr IV/30/2011 z dn. 26.01.2011

28.10.2009r.
98. XLVII/419/2009 28.10.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 załącznik_umowa_partnerstwa (72.9 KB)

 załącznik_nr_1 (51.6 KB)

28.10.2009r.
99. XLVIII/420/2009 25.11.2009 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku.
25.11.2009r. z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
100. XLVIII/421/2009 25.11.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 8).

 uzasadnienie (65.1 KB)

 załącznik_nr_1 (51.2 KB)

 załącznik_nr_2 (55.9 KB)

 załącznik_nr_3 (80.4 KB)

 załącznik_nr_4 (122.6 KB)

 załącznik_nr_5 (47 KB)

 załącznik_nr_6 (106 KB)

 załącznik_nr_7 (59.6 KB)

25.11.2009r.
101. XLVIII/422/2009 25.11.2009  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Gminie Starogard Gdański z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Druha Grzybka przebiegającej przez teren Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz Gminy Starogard Gdański.
25.11.2009r.
102. XLVIII/423/2009 25.11.2009

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/413/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym i pieniężnym.

 załącznik (64.2 KB)

25.11.2009r.
103. XLVIII/424/2009 25.11.2009 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.
25.11.2009r.
104. XLVIII/425/2009 25.11.2009 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Starogard Gdański.
25.11.2009r. i obowiązuje do 31.12.2009r.
105. XLVIII/426/2009 25.11.2009

Uchwała w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 178 poz.3537 z dn. 31.12.2009r.

 Uchwała Kolegium RIO nr 386/g127/D/09 z 17.12.2009 - Dz. Urz. Woj. Pomorskiego NR 178 poz. 3565 z dn. 31.12.2009 (107.8 KB)

straciła moc uchwałą Nr XXVI/242/2016 z 08.06.2016

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2010r.
106. XLVIII/427/2009 25.11.2009

Uchwała w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 178 poz.3538 z dn. 31.12.2009r.

 Uchwała Kolegium RIO nr 387/g127/D/09 z 17.12.2009 - Dz. Urz. Woj. Pomorskiego NR 178 poz. 3566 z dn. 31.12.2009 (108.9 KB)

zmieniona uchwałą nr XVII/151/2011 z dn. 30.11.2011

Uchwała straciła moc uchwałą nr XXVI/243/2016 z 08.06.2016

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2010r.
107. XLIX/428/2009 21.12.2009

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2009 rok (zmiana 9).

 załącznik_nr_1 (52.1 KB)

 załącznik_nr_2 (53.5 KB)

 załącznik_nr_3 (80.3 KB)

 załącznik_nr_4 (122.3 KB)

 załącznik_nr_5 (46.9 KB)

 załącznik_nr_6 (47.5 KB)

 załącznik_nr_7 (133.4 KB)

21.12.2009
108. XLIX/429/2009 21.12.2009 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/329/2009 z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 21.12.2009
109. XLIX/430/2009 21.12.2009

Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 Program_Profilaktyki_i_Rozwiązywania _Problemów_Alkoholowych (86.7 KB)

21.12.2009 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.
110. XLIX/431/2009 21.12.2009 Uchwała w sprawie uchylenia, uchwały Nr XX/191/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim. 21.12.2009
111. XLIX/432/2009 21.12.2009

Uchwała w sprawie stawek za składowanie odpadów na składowisku w Linowcu

 załącznik (116.3 KB)

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 38 poz.629 z dn. 19.03.2010r.

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
112. XLIX/433/2009 21.12.2009

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 16 poz.270 z dn. 04.02.2010r.

Zmieniona uchwałą nr XIV/120/2011 z dnia 28.09.2011

straciła moc uchwałą nr XXXVII/365/2013 z dn. 27.03.2013

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
113. XLIX/434/2009 21.12.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 21.12.2009
114. XLIX/435/2009 21.12.2009 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres do trzech lat. 21.12.2009
115. XLIX/436/2009 21.12.2009

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 załacznik (133.2 KB)

21.12.2009
116. XLIX/437/2009 21.12.2009

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/242/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”

 załącznik_nr_1 (317.7 KB)

 załącznik_nr_2 (1.4 MB)

21.12.2009
117. XLIX/438/2009 21.12.2009

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej w Starogardzie Gdańskim.

 załącznik (84.8 KB)

21.12.2009
118. XLIX/439/2009 30.12.2009

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 charakterystyka budżetu (109.9 KB)

 załącznik_nr_1 (65.9 KB)

 załącznik_nr_2 (100.3 KB)

 załącznik_nr_3 (51.2 KB)

 załącznik_nr_4 (60 KB)

 załącznik_nr_5 (112 KB)

 załącznik_nr_6 (45.3 KB)

 załącznik_nr_7 (45.1 KB)

 załącznik_nr_8 (45 KB)

 załącznik_nr_9 (44.1 KB)

 załącznik_nr_10 (82.7 KB)

 załącznik_nr_11 (249.9 KB)

 załącznik_nr_12 (51.4 KB)

 załącznik_nr_13 (46.7 KB)

 załącznik_nr_14 (45.1 KB)

 załącznik_nr_15 (47.7 KB)

 załącznik_nr_16 (44.3 KB)

 załącznik_nr_17 (47.2 KB)

 załącznik_nr_18 (48.8 KB)

 załącznik_nr_19 (41.9 KB)

 załącznik_nr_20 (41.4 KB)

 załącznik_nr_21 (130.6 KB)

 załącznik_nr_22 (58.2 KB)

 załącznik_nr_23 (95 KB)

 załącznik_nr_24 (53.7 KB)

 tablica_inf_nr_1 (70 KB)

 tablica_inf_nr_2 (150.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 65, poz. 1088 z dnia 05.05.2010r.

Zmieniona uchwałami nr: LI/450/2010 z dn. 24.02.2010, LIII/459/2010 z dn. 31.03.2010, LV/473/2010 z dn. 28.04.2010, LVI/484/2010 z dn. 25.05.2010, LVIII/499/2010 z dn. 30.06.2010, LIX/517/2010 z dn. 02.08.2010, LXI/522/2010 z dn. 08.09.2010, LXII/531/2010 z dn. 29.09.2010, LXIII/545/2010 z dn. 27.10.2010, III/13/2010 z dn. 22.12.2010, LXIV/559/2010 z dn. 10.11.2010

01.01.2010
 

Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2009-01-20 08:24:20
Czas publikacji: 2018-02-15 13:40:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak