001. Uchwały Rady Miejskiej I Kadencji Samorządu podjęte w 1990 roku 

 

​ 

Nr I/1/90 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz delegatów do Sejmiku Samorządowego woj. Gdańskiego".
Treść uchwały  9001001 (33.6 KB)

Nr II/2/90 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy rozdziałami.
Treść uchwały  9002002 (35.1 KB)

Nr II/3/90 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyboru Prezydenta Miasta i Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim".
Treść uchwały  9002003 (37.7 KB)

Nr II/3a/90 w sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  900203a (39.1 KB)

Nr II/4/90 w sprawie powołania kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9002004 (36.8 KB)

Nr II/5/90 w sprawie wyników konsultacji społecznej dot. budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu.
Treść uchwały  9002005 (35.1 KB)

Nr III/6/90 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji problemowych Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9003006 (36.3 KB)

Nr III/7/90 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9003007 (32.8 KB)

Nr III/8/90 w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego Głównego Księgowego Budżetu.
Treść uchwały  9003008 (36.3 KB)

Nr III/9/90 w sprawie powołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały 9003009 (35.6 KB)

Nr III/10/90 w sprawie zmiany Uchwał Miejskiej Rady Narodowej.

a / Nr II/17/84 z dnia 26 września 1984r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Starogardzie Gdańskim

b / Nr XI/52/89 z dnia 24 listopada 1989r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej w mieście Starogard Gd.

c / Nr XIV/67/90 z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie wyznaczenia tymczasowego miejsca handlowego i pobierania opłat za zajmowane miejsca

d / Nr XV/72/90 z dnia 4 kwietnia 1990r. w sprawie zmiany uchwały wyżej wymienionej w pkt. c
Treść uchwały  9003010 (51.5 KB)

Nr III/11/90  w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami.
Treść uchwały  9003011 (43.8 KB)

Nr III/12/90 w sprawie zwiększenia budżetu miasta na rok 1990 z ponadplanowych dochodów budżetowych.
Treść uchwały  9003012 (41.3 KB)

Nr III/13/90 w sprawie opłat za przewozy osób środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9003013 (41.1 KB)

Nr III/14/90 w sprawie uchylenia uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim, Nr XII/56/89 z dnia 21.XII.1989r. w sprawie zawieszenia sprzedaży państwowych domów jednorodzinnych i mieszkań na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treśc uchwały  9003014 (35.5 KB)

Nr III/15/90 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta.
Treść uchwały  9003015 (35.7 KB)

Nr III/16/90 w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe stanowiące mienie gminne w drodze negocjacji i przetargów.
Treść uchwały  9003016 (32.7 KB)

Nr IV/17/90 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do wystąpienia do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o odwołanie Ob. Jerzego Grzecznowskiego z zajmowanego stanowiska.
Treść uchwały  9004017 (37.1 KB)

Nr IV/18/90 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami oraz uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
Treść uchwały  9004018 (37 KB)

Nr IV/19/90 w sprawie utworzenia Posterunku Policji.
Treść uchwały  9004019 (37 KB)

Nr IV/20/90 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia gminnego.
Treść uchwały  9004020 (38.1 KB)

Nr IV/21/90 w sprawie powołania Zespołu d/s wyborów ławników i członków kolegiów d/s wykroczeń.
Treść uchwały  9004021 (40.1 KB)

Nr IV/22/90 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9004022 (36.5 KB)

Nr IV/23/90 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego".
Treść uchwały  9004023 (37.9 KB)

Nr IV/24/90 w sprawie przejęcia zadań z administracji rządowej.
Treść uchwały  9004024 (58.7 KB)

Nr IV/25/90 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń na cmentarzu komunalnym w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9004025 (40.5 KB)

Nr IV/26/90 w sprawie przywrócenia dawnych nazw ulic.
Treść uchwały  9004026 (36.8 KB)

Nr IV/27/90 w sprawie rozbiórki „Pomnika Wdzięczności" na Placu 1 Maja w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9004027 (36.4 KB)

Nr IV/28/90 w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta.
Treść uchwały  9004028 (39.3 KB)

Nr IV/29/90 w sprawie zmian w Miejskim Planie Finansowo - Rzeczowym na 1990r.
Treść uchwały  9004029 (35.5 KB)

Nr IV/30/90 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Treść uchwały  9004030 (38.2 KB)

Nr IV/31/90 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Treść uchwały  9004031 (36.9 KB)

Nr IV/32/90 w sprawie opłat za parkowanie samochodów na parkingu strzeżonym przy ul. Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9004032 (35.2 KB)

Nr IV/33/90 w sprawie przyjęcia wysokości składki przeznaczonej na finansowanie Sejmiku Samorządowego Woj. Gdańskiego.
Treść uchwały  9004033 (34.6 KB)

Nr V/34/90 w sprawie zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminne.
Treść uchwały  9005034 (36.6 KB)

Nr V/35/90 w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta, wiceprezydenta miasta i członków zarządu miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9005035 (37.9 KB)

Nr V/36/90 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9005036 (35.6 KB)

Nr V/37/90 w sprawie ustalenia stawek i niektórych zasad wymiaru czynszów za dzierżawę gruntów w m. Starogard Gd.
Treść uchwały  9005037 (35.9 KB)

Nr VI/38/90 w sprawie zgłoszenia wniosku o powołanie obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały  9006038 (107.9 KB)

Nr VI/39/90 w sprawie przystąpienia miasta Starogardu Gdańskiego do Fundacji „Agencja Rozwoju Regionalnego".
Treść uchwały  9006039 (36.9 KB)

Nr VI/40/90 zmieniająca uchwałę NR III/13/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. Z dnia 5 lipca 1990r. w sprawie ustalenia ceny urzędowej za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9006040 (37.9 KB)

Nr VI/41/90 w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji.
Treść uchwały  9006041 (37.2 KB)

Nr VI/42/90 w sprawie uchwalenia statutu Miasta Starogardu Gd.
Treść uchwały  9006042 (33.6 KB)

Nr VII/43/90 w sprawie przystąpienia miasta Starogardu Gdańskiego do Związku Miast Polskich.
Treść uchwały  9007043 (34.7 KB)

Nr VII/44/90 w sprawie utworzenia „Gospodarstwa Pomocniczego Targowisko Miejskie" przy Zarządzie Miejskim.
Treść uchwały  9007044 (40.6 KB)

Nr VII/45/90 w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9007045 (61.2 KB)

Nr VII/46/90 w sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej we wsi Dąbrówka.
Treść uchwały  9007046 (36.1 KB)

Nr VII/47/90 w sprawie upoważnienia członków Zarządu Miejskiego Starogardu Gdańskiego do zawarcia umowy notarialnej.
Treść uchwały  9007047 (36.8 KB)

Nr VII/48/90 w sprawie zgłoszenia wniosku o powołanie dodatkowej obradowej komisji wyborczej.
Treść uchwały  9007048 (41.4 KB)

Nr VIII/49/90 w sprawie otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9008049 (42.9 KB)
 Załącznik nr 1 (58 KB)

Nr VIII/50/90 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 30.10.1990r. w sprawie utworzenia „Gospodarstwa Pomocniczego Targowisko Miejskie" przy Zarządzie Miejskim.
Treść uchwały  9008050 (34.9 KB)

Nr VIII/51/90 w sprawie zmiany stawek i ustalenia dalszych opłat za świadczenie usług w ramach działalności targowiska określonych uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/45/90 z dnia 30.10.1990r.
Treść uchwały  9008051 (37.1 KB)

Nr VIII/52/90 w sprawie Utworzenia Komisariatu Policji.
Treść uchwały  9008052 (36.5 KB)

Nr VIII/53/90 w sprawie zwiększenia wynagrodzenia prezydenta miasta i wiceprezydenta miasta.
Treść uchwały  9008053 (35.3 KB)

Nr VIII/54/90 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9008054 (36.1 KB)

Nr IX/55/90 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9009055 (44.3 KB)

Nr IX/56/90 w sprawie wniosku o przejęcie nieruchomości wraz z przedszkolem będącej we władaniu Zakładów Młynarskich.
Treść uchwały  9009056 (36.1 KB)

Nr IX/57/90 w sprawie wniosku o przejęcie majątku Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Treść uchwały  9009057 (36.7 KB)

Nr IX/58/90 w sprawie wniosku o przejecie lecznicy weterynaryjnej.
Treść uchwały  9009058 (36.4 KB)

Nr IX/59/90 w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9009059 (39.6 KB)

Nr X/60/90 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych i rozdysponowania rezerwy budżetowej.
Treść uchwały  9010060 (69.3 KB)

Nr X/61/90 w sprawie samorządu mieszkańców.
Treść uchwały  9010061 (35.2 KB)

Nr X/62/90 w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc handlowych na terenie miasta i ustalenie opłaty targowej na handel na tych miejscach.
Treść uchwały  9010062 (38 KB)

Nr X/63/90 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości pod budowę Kościoła p.w. NMP Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9010063 (39.1 KB)

Nr X/64/90 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Państwowego o nazwie Pomorska Huta Szkła w Starogardzie Gd.
Treśc uchwały  9010064 (38.1 KB)

Nr X/65/90 w sprawie przyznania nagród dla prezydenta miasta i wiceprezydenta miasta.
Treść uchwały  9010065 (36.1 KB)

Nr X/66/90 w sprawie nabycia gruntu w m. Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kochanki.
Treść uchwały  9010066 (35.7 KB)

Nr X/67/90 zmiany uchwały nr VII/43/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w sprawie przystąpienia miasta Starogard Gdańskiego do Związku Miast Polskich.

Treść uchwały  9010067 (79.9 KB)

 

 

Liczba odwiedzin : 721
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-03-13 14:40:54
Czas publikacji: 2009-03-13 14:40:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak