003.Uchwały Rady Miejskiej I Kadencji Samorządu podjęte w 1992 roku 

 

​ 

Nr XXIII/171/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały  9223171 (39.9 KB)

Nr XXIII/172/92 w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9223172 (72 KB)

Nr XXIII/173/92 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/127/91 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 1991r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do spółki.
Treść uchwały  9223173 (47.4 KB)

Nr XXIII/174/92 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego.
Treść uchwały  9223174 (66.6 KB)

Nr XXIII/175/92 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów w mieście Starogard Gdański w roku 1992.
Treść uchwały  9223175 (43.4 KB)

Nr XXIII/176/92 w sprawie ustalenia składu Zgromadzenia Wspólników.
Treść uchwały  9223176 (40.1 KB)

Nr XXIII/177/92 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Fundacji.
Treść uchwały  9223177 (36.3 KB)

Nr XXIII/178/92 w sprawie nadania nazwy nowemu osiedlu mieszkaniowemu.
Treść uchwały  9223178 (48.5 KB)

Nr XXIII/179/92 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie mienia.
Treść uchwały  9223179 (55.4 KB)

Nr XXIV/180/92 w sprawie prawa wieczystego użytkowania gruntów i prawa własności budynków od nadbałtyckich Zakładów Przemysłu Skórzanego „NEPTUN" w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9224180 (79.9 KB)

Nr XXIV/181/92 w sprawie wniosku do Wojewody Gdańskiego o przekazanie prawa własności nieruchomości położonych w Starogardzie Gd. przy ulicy Kościuszki, Sikorskiego, Wybickiego, Chojnickiej.
Treść uchwały  9224181 (50.1 KB)

Nr XXIV/182/92 w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9224182 (66.3 KB)

Nr XXIV/183/92 w sprawie utworzenia zakładów budżetowych.
Treść uchwały  9224183 (73.5 KB)

Nr XXIV/184/92 w sprawie zamiany gruntu i wykupu obiektów położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. B. Prusa.
Treść uchwały  9224184 (61 KB)

Nr XXIV/185/92 przyjęcia do zatwierdzającej wiadomości porozumienia zawartego między Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Gdańsku, a Gminą Miejską.
Treść uchwały  9224185 (73.4 KB)

Nr XXIV/186/92 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Centrum Edukacji Dorosłych.
Treść uchwały  9224186 (56.7 KB)

Nr XXIV/187/92 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9224187 (58.6 KB)

Nr XXIV/188/92 w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów i nagród.

Treść uchwały  9223188 (234.9 KB)

Nr XXIV/189/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9224189 (48 KB)

Nr XXV/190/92 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 1991r.
Treść uchwały  9225190 (38.3 KB)

Nr XXV/191/92 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
Treść uchwały  9225191 (58.9 KB)

Nr XXV/192/92 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie budżetu miasta na rok 1992.
Treść uchwały  9225192 (59.5 KB)

Nr XXV/193/92 w sprawie sprzedaży nieruchomości w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarżyńskiego.
Treść uchwały  9225193 (56.8 KB)

Nr XXV/194/92 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia podatku rolnego od gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej, oraz ustalenia opłaty za czynności urzędowe.
Treść uchwały  9225194 (71.4 KB)

Nr XXV/195/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sędzickiego i Szturmowskiego.
Treść uchwały  9225195 (57.7 KB)

Nr XXV/196/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami położonych przy ul. Skośnej i Al. Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9225196 (63.1 KB)

Nr XXV/197/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu oraz na nabycie prawa własności garażu.
Treść uchwały  9225197 (60.1 KB)

Nr XXV/198/92 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Lubichowskiej 1.
Treść uchwały  9225197 (50.4 KB)

Nr XXV/199/92 w sprawie podatku od środków transportowych.

Treść uchwały  9225199 (110.5 KB)

Nr XXVI/200/92 w sprawie przyznania medalu „ za zasługi dla Starogardu Gdańskiego".
Treść uchwały  9226200 (34.5 KB)

Nr XXVI/201/92 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do spółki.
Treść uchwały  9226201 (50.4 KB)

Nr XXVI/202/92 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9226202 (55.5 KB)

Nr XXVI/203/92 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9226203 (57 KB)

Nr XXVI/204/92 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki.
Treść uchwały  9226204 (57.7 KB)

Nr XXVI/205/92 w sprawie zamiany gruntów między Gminą Miejską Starogard Gdański a Spółdzielnią Mieszkaniową „Kociewie" w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9226205 (58.8 KB)

Nr XXVI/206/92 w sprawie nabycia nieruchomości.
Treść uchwały  9226206 (59.6 KB)

Nr XXVI/207/92 w sprawie ustalenia miejsc wywozu ziemi.
Treść uchwały  9226207 (65.4 KB)

Nr XXVI/208/92 zmieniająca uchwałę Nr XII/83/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 marca 1991r. w sprawie umieszczenia urządzeń reklamowych na terenach miejskich.
Treść uchwały  9226208 (67.6 KB)

Nr XXVI/209/92 w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Treść uchwały  9226209 (74.5 KB)

Nr XXVI/210/92 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9226210 (58.4 KB)

Nr XXVII/211/92 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 listopada 1991r. o opłatach za korzystanie z parkingu i targowiska.
Treść uchwały  9227211 (62 KB)

Nr XXVII/212/92 zatwierdzająca projekt zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego i Rady Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 29.08.1990r. dot. prowadzenia przez organy Miasta, niektórych spraw z zakresu administracji ogólnej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9227212 (66 KB)

Nr XXVII/213/92 w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały  9227213 (61 KB)

Nr XXVII/214/92 w sprawie zakończenia działalności organów samorządu mieszkańców w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9227214 (57.2 KB)

Nr XXVII/215/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Samorządności Przestrzegania Prawa i Porządku oraz Komisji Gospodarki Miejskiej, Handlu i Rzemiosła Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9227215 (58.3 KB)

Nr XXVII/216/92 w sprawie zwolnienia od opłat targowych w dniach 6 i 7 czerwca 1992r - „Dni Kociewia".
Treść uchwały  9227216 (65.8 KB)

Nr XXVII/217/92 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pana Michała Faryseja.
Treść uchwały  9227217 (35.2 KB)

Nr XXVII/218/92 w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.
Treść uchwały  9227218 (66.9 KB)

Nr XXVII/219/92 Zgromadzenia Wspólników - Rady Miejskiej Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego „STARMEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 maja 1992r.
Treść uchwały  9227219 (65.6 KB)

Nr XXVIII/220/92 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9228220 (55.2 KB)

Nr XXVIII/221/92 w sprawie budżetu miasta na rok 1992.
Treść uchwały  9228221 (75.3 KB)

Nr XXVIII/222/92 w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości planu zadań rzeczowych na rok 1992.
Treść uchwały  9228222 (54.3 KB)

Nr XXVIII/223/92 w sprawie ustalenia przepisów prawa miejscowego dotyczących utrzymania porządku publicznego i czystości na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9228223 (94.3 KB)

Nr XXVIII/224/92 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/172/92 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 1992r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9228224 (58.8 KB)

Nr XXVIII/225/92 w sprawie przystąpienia miasta Starogardu Gdańskiego do Polskiej Sieci Zdrowych Miast.
Treść uchwały  9228225 (61.9 KB)

Nr XXVIII/226/92 w sprawie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.
Treść uchwały  9228226 (59.8 KB)

Nr XXVIII/227/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu oraz nabycie prawa własności garażu.
Treść uchwały  9228227 (59.9 KB)

Nr XXVIII/228/92 w sprawie wsparcia finansowego Fundacji „Fundusz Rozwoju Samorządności Lokalnej" w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9228228 (57.9 KB)

Nr XXVIII/229/92 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9228229 (55.4 KB)

Nr XXVIII/230/92 zmieniająca uchwałę Nr VI/41/90 Rady Miejskiej z dnia 19 października 1990r. w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji.
Treść uchwały  9228230 (58 KB)

Nr XXVIII/231/92 w sprawie wniesienia zmiany do Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Treść uchwały  9228231 (60.2 KB)

Nr XXVIII/232/92 w sprawie zasad nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach.
Treść uchwały  9228232 (53.7 KB)

Nr XXVIII/233/92 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla prezydenta, wiceprezydenta i Skarbnika Miejskiego.
Treść uchwały  9228233 (57.7 KB)

Nr XXVIII/234/92 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia zmian do zarządzenia porządkowego.
Treść uchwały  9228234 (62.8 KB)

Nr XXVIII/235/92 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Treśc uchwały  9228235 (54.1 KB)

Nr XXIX/236/92 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla absolwentki szkoły średniej.
Treść uchwały  9229236 (54.7 KB)

 

Nr XXIX/237/92 w sprawie zamiany gruntów między Gminą Miejską Starogard Gdański a Spółdzielnią Budowlano - Mieszkaniową „Euforysta" w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9229237 (60.6 KB)

Nr XXIX/238/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek.
Treść uchwały  9229238 (59 KB)

Nr XXIX/239/92 w sprawie przeniesienia własności działki - gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 48b będącego w wieczystym użytkowaniu Pani Teresy Kloneckiej.
Treść uchwały  9229239 (59.2 KB)

Nr XXIX/240/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 26.
Treść uchwały  9229240 (56.6 KB)

Nr XXIX/241/92 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Parkowej nr 8, Piłsudskiego nr 2 i Osiedla Ks. Szumana nr 3.
Treść uchwały  9229241 (59.2 KB)

Nr XXIX/242/92 w sprawie zbycia w formie darowizny budynku i gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 56.
Treść uchwały  9229242 (68.2 KB)

Nr XXIX/243/92 w sprawie wniosku o nabycie przez Gminę Miejską Starogard Gdański mienia ogólnonarodowego.
Treść uchwały  9229243 (58.8 KB)

Nr XXIX/244/92 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Treść uchwały  9229244 (55.5 KB)

Nr XXIX/245/92 w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim „Kociewskie Konsorcjum Zdrowia".
Treść uchwały  9229245 (59.8 KB)

Nr XXIX/246/92 w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9229246 (60.6 KB)

Nr XXIX/247/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Terenami Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9229247 (57.5 KB)

Nr XXIX/248/92 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/203/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1992r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9229248 (61.9 KB)

 

Nr XXX/249/92 w sprawie powołania Komisji d/s Łagodzenia Skutków Bezrobocia w Mieście Starogard Gdański.
Treść uchwały  9230249 (59.4 KB)

Nr XXX/250/92 w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
Treść uchwały  9230250 (53 KB)

Nr XXX/251/92 w sprawie zwiększenia budżetu miasta na 1992r. z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego.
Treść uchwały  9230251 (64.4 KB)

Nr XXX/252/92 w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Treść uchwały  9230252 (55.3 KB)

Nr XXX/253/92 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9230253 (55.6 KB)

Nr XXX/254/92 w sprawie porozumienia o przyjaźnie i współpracy między miastem Hilleród w Królestwie Danii a miastem Starogard Gdański w Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść uchwały  9230254 (63.9 KB)

Nr XXX/255/92 w sprawie ustalenia nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie.
Treść uchwały  9230255 (53.8 KB)

Nr XXX/256/92 zmieniająca uchwałę Nr VII/45/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 października 1990r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9230256 (61.4 KB)

Nr XXX/257/92 zmieniająca uchwałę Nr VII/44/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 października 1990r. w sprawie utworzenia „Gospodarstwa Pomocniczego Targowiska Miejskie" przy Zarządzie Miejskim.
Treść uchwały  9230257 (62.5 KB)

Nr XXX/258/92 w sprawie sprzedaży budynku i garażu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 56.
Treść uchwały  9230258 (62.9 KB)

Nr XXX/259/92 w sprawie zamiany nieruchomości.
Treść uchwały  9230259 (53.3 KB)

Nr XXX/260/92 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych.
Treść uchwały  9230260 (54.9 KB)

Nr XXX/261/92 w sprawie nabycia gruntu położonego w Starogardzie gdańskim przy ulicy Kociewskiej.
Treść uchwały  9230261 (57.2 KB)

Nr XXX/262/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu i przeniesienia własności budynku na rzecz Handlowej Spółdzielni Pracy w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9230262 (59.1 KB)

Nr XXX/263/92 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/04/92 Zarządu Miejskiego - Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star - Wik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwały  9230263 (71.1 KB)

Nr XXXI/264/92 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Rad Nadzorczych - spółek gminnych.
Treść uchwały  9231264 (58.6 KB)

Nr XXXI/265/92 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/232/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia przepisów prawa miejscowego dotyczących utrzymania porządku publicznego i czystości na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały  9231265 (223.1 KB)

Nr XXXI/266/92 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9231266 (57.4 KB)

Nr XXXI/267/92 w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9231267 (70.6 KB)

Nr XXXI/268/92 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Treść uchwały  9231268 (54.7 KB)

Nr XXXI/269/92 w sprawie przystąpienia Gminy do Fundacji.
Treść uchwały  9231269 (55.4 KB)

Nr XXXI/270/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu oraz nabycie prawa własności garażu.
Treść uchwały  9231270 (66.1 KB)

Nr XXXI/271/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowanego już posiadanej działki.
Treść uchwały  9231271 (57.4 KB)

Nr XXXI/272/92 w sprawie kupna nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Paderewskiego nr 1.
Treść uchwały  9231272 (58.6 KB)

Nr XXXI/273/92 w sprawie lokalu użytkowego w budynku Nr 8 i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chojnickiej.
Treść uchwały  9231273 (71.5 KB)

Nr XXXI/274/92 w sprawie nabycia gruntu położonego we wsi Koteże Gmina Starogard Gdański.
Treść uchwały  9231274 (56.5 KB)

Nr XXXI/275/92 w sprawie zatwierdzenia statutu Przychodni Rejonowej.
Treść uchwały  9231275 (79.6 KB)

Nr XXXI/276/92 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XXIV/183/92 z dnia 25 lutego 1992r. w sprawie utworzenia zakładów budżetowych.
Treść uchwały  9231276 (59.6 KB)

Nr XXXI/277/92 zmieniająca uchwałę Nr XX/151/91 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 12 listopada 1991r.
Treść uchwały  9231277 (59.8 KB)

Nr XXXII/278/92 w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców na usługi opiekuńcze.
Treść uchwały  9222278 (57 KB)

Nr XXXII/279/92 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami.
Treść uchwały  9232279 (61.5 KB)

Nr XXXII/280/92 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Św. Elżbiety 1.
Treść uchwały  9232280 (58.3 KB)

Nr XXXII/281/92 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Treść uchwały  9232281 (56.8 KB)

Nr XXXII/282/92 w sprawie budżetu miasta na rok 1993.
Treść uchwały  9232282 (76.2 KB)

Nr XXXII/283/92 w sprawie zatwierdzenia kalendarium pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na 1993r.
Treść uchwały  9232283 (58.8 KB)

Nr XXXII/284/92 w sprawie określenia zasad i warunków używania nazwy i herbu Miasta Starogardu Gdańskiego na znakach towarowych oraz dla celów reklamowych i handlowych.
Treść uchwały  9232284 (66.1 KB)

utraciła moc uchwałą nr XXXIX/355/2009 z dn. 22.04.2009

Nr XXXII/285/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.

Treść uchwały  9232285 (54.6 KB)

Nr XXXII/286/92 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej.

Treść uchwały  9232286 (58.3 KB)

Nr XXXII/287/92 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Miejskiego - Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star - Wik" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 grudnia 1992r. zmieniająca uchwałę Nr 18/04/92 Zarządu Miejskiego z dnia 23 kwietnia 1992r. w sprawie ustalenia cen za wodę.
Treść uchwały  9232287 (70 KB)

Nr XXXII/288/92 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skośnej.
Treść uchwały  9232288 (56.1 KB)

Nr XXXII/289/92 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 52/12/92 Zarządu Miejskiego z dnia 10 grudnia 1992r. w sprawie odwołania i powołania likwidatora.
Treść uchwały  9232289 (65.8 KB)


 

Liczba odwiedzin : 699
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2009-03-23 10:30:45
Czas publikacji: 2009-03-23 10:30:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak