004. Uchwały Rady Miejskiej I Kadencji Samorządu podjęte w 1993 roku 

 

​ 

 

Nr XXXIII/290/93 w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Treść uchwały  9333290 (536.9 KB)

Nr XXXIII/291/93 zmieniająca uchwałę Nr XX/151/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 listopada 1991r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9333291 (61.1 KB)

Nr XXXIII/292/93 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/90 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 grudnia 1990r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9333292 (60.7 KB)

Nr XXXIII/293/93 w sprawie opłaty administracyjnej oraz opłaty za rozpatrzenie propozycji do planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść uchwały  9333293 (60.7 KB)

Nr XXXIII/294/93 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w mieście Starogard Gdański w 1993r.
Treść uchwały  9333294 (72.6 KB)

Nr XXXIII/295/93 w sprawie nabycia gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki.
Treść uchwały  9333295 (57.1 KB)

Nr XXXIII/296/93 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9333296 (59.4 KB)

Nr XXXIII/297/93 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego budownictwa jednorodzinnego między ulicami Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Okrężna i Skalskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9333297 (59.8 KB)

Nr XXXIII/298/93 w sprawie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków.
Treść uchwały  9333298 (56.7 KB)

Nr XXXIII/299/93 zmieniająca uchwałę Nr XII/80/91 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 7 marca 1991r. w sprawie ustalenia opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów.
Treść uchwały  9333299 (60.5 KB)

Nr XXXIV/300/93 w sprawie budowy szkoły w Starogardzie - Łapiszewie.
Treść uchwały  9334300 (60.8 KB)

Nr XXXV/301/93 w sprawie budżetu miasta na rok 1993.
Treśc uchwały  9335301 (77.4 KB)

Nr XXXV/302/93 w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości planu zadań rzeczowych na rok 1993.
Treść uchwały  9335302 (72.1 KB)

Nr XXXV/303/93 w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9335303 (79.7 KB)

Nr XXXV/304/93 w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych.
Treść; uchwały  9335304 (60.9 KB)

Nr XXXV/305/93 w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wniesienia składu niepieniężnego do spółki.
Treśc uchwały  9335305 (63.1 KB)

Nr XXXV/306/93 w sprawie oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu oraz nabycia prawa własności garażu.
Treść uchwały  9335306 (64.3 KB)

Nr XXXV/307/93 w sprawie budżetu Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego rok 1993r.
Treść uchwały  9335307 (57.7 KB)

Nr XXXV/308/93 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/298/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 1993r. w sprawie budowy miejskiej oczyszczalni ścieków.
Treść uchwały  9335308 (61.4 KB)

Nr XXXV/309/93 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/278/92 Rady Miejskiej Starogard Gdańskiego z dnia 15 grudnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze.
Treść uchwały  9335309 (60.3 KB)

Nr XXXV/310/93 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej, Handlu i Rzemiosła Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9335310 (55.5 KB)

Nr XXXVI/311/93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 1992r.
Treść uchwały  9336311 (76.9 KB)

Nr XXXVI/312/93 w sprawie ustalenia składu Zgromadzenia Wspólników.
Treść uchwały  9336312 (57.7 KB)

Nr XXXVI/313/93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
Treśc uchwały  9336313 (61.8 KB)

Nr XXXVI/314/93 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz o wątpieniu kandydata z tej samej listy.
Treść uchwały  9336314 (57.9 KB)

Nr XXXVII/315/93 w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
Treśc uchwały  9337315 (54.6 KB)

Nr XXXVII/316/93 w sprawie w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treśc uchwały  9337316 (65.7 KB)

Nr XXXVII/317/93 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 18/04/93 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 22 kwietnia 1993r. w sprawie przyznania statusu powiatu grodzkiego dla miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9337317 (64 KB)

Nr XXXVIII/318/93 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gd."
Treśc uchwały  9338318 (62.5 KB)

Nr XXXVIII/319/93 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Lubichowską, Aleją Niepodległości, ul. Chojnicką w granicach opracowania w Straogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9338319 (62.3 KB)

Nr XXXVIII/320/93 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/290/93 Rady Miejskiej Straogardu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 1993r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9338320 (61.4 KB)

Nr XXXVIII/321/93 w sprawie ustalenia miejsc parkowania pojazdów i ustalenia opłat z tego tytułu.
Treść uchwały  9338321 (58.1 KB)

Nr XXXVIII/322/93 w sprawie uznania za zlikwidowane przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9338322 (62.2 KB)

Nr XXXVIII/323/93 w sprawie uchwalenia regulaminu nagród.

Treść uchwały  9338323 (170.3 KB)

Nr XXXVIII/324/93 w sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Treść uchwały  9338324 (59 KB)

Nr XXXVIII/325/93 w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji na cele mieszkaniowe.
Treść uchwały  9338325 (58.8 KB)

Nr XXXIX/326/93 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9339326 (55.4 KB)

Nr XXXIX/327/93 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnych i wstąpieniu na ich miejsce kandydatów z tych samych list wyborczych.
Treść uchwały  9339327 (55.5 KB)

Nr XXXIX/328/93 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/301/93 z dnia 10 marca 1993r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 1993 rok.
Treść uchwały  9339328 (63.1 KB)

Nr XXXIX/329/93 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 19 września 1993r.
Treść uchwały  9339329 (70.3 KB)

Nr XXXIX/330/93 w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9339330 (68.9 KB)

Nr XXXIX/331/93 w sprawie ustalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Treść uchwały  9339331 (86.8 KB)

Nr XXXIX/332/93 w sprawie zasad użytkowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść uchwały  9339332 (59.7 KB)

Nr XXXIX/333/93 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść uchwały  9339333 (54.9 KB)

Nr XXXIX/334/93 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
Treść uchwały  9339334 (54.1 KB)

 

Nr XXXIX/335/93 w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych.
Treść uchwały  9339335 (66.8 KB)

Nr XXXIX/336/93 w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9339336 (65.5 KB)

Nr XXXIX/337/93 w sprawie ustalenia opłaty targowej w miejscach wyznaczonych dodatkowo na terenie miasta uchwałą Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9339337 (56.2 KB)

Nr XXXIX/338/93 w sprawie ustalenia miejsc składowania ziemi, gruzów i odpadów.
Treść uchwały  9339338 (56.3 KB)

Nr XXXIX/339/93 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej, Handlu i Rzemiosła Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9339339 (55.5 KB)

Nr XXXIX/340/93 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Treść uchwały  9339340 (55.2 KB)

Nr XXXIX/341/93 w sprawie powołania komisji stałej Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9339341 (56 KB)

Nr XXXX/342/93 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za okres od 1.01.93r. do 30.06.93r.
Treść uchwały  9340342 (81 KB)

Nr XXXX/343/93 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/300/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 lutego 1993r. w sprawie budowy szkoły w Starogardzie Gdańskim - Łapiszewo.
Treść uchwały  9340343 (59.8 KB)

Nr XXXX/344/93 w sprawie tworzenia przepisów prawa miejscowego.
Treść uchwały  9340344 (96.1 KB)

Nr XXXX/345/93 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach.
Treść uchwały  9340345 (75.2 KB)

Nr XXXX/346/93 w sprawie powołania składu osobowego Komisji d/s Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9340346 (63.7 KB)

Nr XXXX/347/93 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych.
Treść uchwały  9340347 (54.2 KB)

Nr XLI/348/93 w sprawie zwiększenia budżetu miasta na 1993r. w oparciu o decyzje Wojewody Gdańskiego.
Treść uchwały  9341348 (67.2 KB)

Nr XLI/349/93 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego i Okrężnej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9341349 (70.4 KB)

Nr XLI/350/93 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu zabytkowego „Rynek" oraz Parku Miejskiego, Placów gier i zabaw, skwerów i zieleńców w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9341350 (70.6 KB)

Nr XLI/351/93 w sprawie ustalenia zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic, placów i innych dróg publicznych oraz wysokości opłat za składowanie odpadów stałych na wysypisku miejskim w Linowcu.
Treść uchwały  9341351 (63.2 KB)

Nr XLI/352/93 w sprawie nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu ścieków.
Treść uchwały  9341352 (62.5 KB)

Nr XLI/353/93 w sprawie ustalenia opłat za zrzut nieczystości płynnych w Punkcie Zrzutu Ścieków przy ul. Owidzkiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9341353 (68.9 KB)

Nr XLI/354/93 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 26 sierpnia 1993r. w sprawie postępowanie w przedmiocie odprowadzania ścieków.
Treść uchwały  9341354 (78.4 KB)

Nr XLI/355/93 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Gdańskim o realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego.
Treść uchwały  9341355 (56.2 KB)

Nr XLI/356/93 w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Starogardu Gdańskiego i ustalenia ich regulaminów oraz ustanowienia opłaty targowej.
Treść uchwały  9341356 (68.5 KB)

Nr XLI/357/93 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/334/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
Treść uchwały  9341357 (57 KB)

Nr XLII/358/93 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na 1994 r.

Treść uchwały  9342358 (587.4 KB)

Nr XLII/359/93 w sprawie wprowadzenia zasad odpłatności za korzystanie z przedszkoli miejskich.
Treść uchwały  9342359 (58 KB)

Nr XLII/360/93 w sprawie udzielenia poręczenia.
Treść uchwały  9342360 (54.7 KB)

Nr XLII/361/93 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9342361 (58.4 KB)

Nr XLII/362/93 w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej
Treść uchwały  9342362 (58.1 KB)

Nr XLII/363/93 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Treść uchwały  9342363 (67.8 KB)

Nr XLII/364/93 w sprawie wyboru formy organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9342364 (57.3 KB)

Nr XLII/365/93 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych.
Treść uchwały  9342365 (54.6 KB)

Nr XLII/366/93 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych.
Treść uchwały  9342366 (54 KB)

Nr XLIII/367/93 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993 rok.
Treść uchwały  9343367 (69.1 KB)

Nr XLIII/368/93 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993r. w oparciu o decyzje Wojewody Gdańskiego.
Treść uchwały  9343368 (86.3 KB)

Nr XLIII/369/93 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9343369 (54.9 KB)

Nr XLIII/370/93 zmieniająca uchwałę Nr XII/85/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Miejskiego, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9343370 (67.9 KB)

Nr XLIII/371/93 zmieniająca uchwałę nr XII/86/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta i wiceprezydenta miasta.

Treść uchwały  9343371 (82.1 KB)

Nr XLIII/372/93 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Fundacji Sportu.
Treść uchwały  9343372 (68.2 KB)

Nr XLIII/373/93 w sprawie zmian w składzie porozumienia komunalnego.
Treść uchwały  9343373 (71.5 KB)

Nr XLIII/374/93 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9343374 (61.2 KB)

Nr XLIII/375/93 w sprawie przystąpienia do Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Dorosłych.
Treść uchwały  9343375 (80.7 KB)

Nr XLIII/376/93 zmieniająca uchwałę Nr XIII/92/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 kwietnia 1991r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  9343376 (61.4 KB)

Nr XLIII/377/93 w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego o przekazanie dotacji na wykup terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
Treść uchwaly  9343377 (67.6 KB)

Nr XLIV/378/93 w sprawie ustanowienia insygniów organów samorządowych.
Treść uchwały  9344378 (54.3 KB)

Nr XLIV/379/93 w sprawie ustanowienia hejnału miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9344379 (55.5 KB)

Nr XLIV/380/93 w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 800 Lecia Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9344380 (62.7 KB)

Nr XLIV/381/93 w sprawie udzielenia pomocy kobietom w ciąży oraz wychowującym dzieci.
Treść uchwały  9344381 (59.8 KB)

Nr XLIV/382/93 w sprawie przyjęcia zadań zleconych.
Treść uchwały  9344382 (53.4 KB)

Nr XLIV/383/93 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9344383 (60.6 KB)

Nr XLIV/384/93 w sprawie ograniczenia palenia tytoniu w miejscach publicznych i Urzędach.
Treść uchwały  9344384 (63.5 KB)

Nr XLIV/385/93 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1993r. w oparciu o decyzje Wojewody Gdańskiego.
Treść uchwały  9344385 (73 KB)

Nr XLIV/386/93 w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Treść uchwały  9344386 (369.4 KB)

Nr XLIV/387/93 zmieniająca uchwałę nr XLII/363/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 października 1993 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Treść uchwały  9344387 (807.1 KB)

Nr XLIV/388/93 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno - Usługowo - Handlowym „Starmex" spółka z o. o w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9344388 (59.7 KB)

Nr XLV/389/93 w sprawie zatwierdzenia kalendarium pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I półrocze 1994r.
Treść uchwały  9345389 (69.8 KB)

Nr XLV/390/93 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały  9345390 (252.9 KB)

Nr XLV/391/93 w sprawie nabycia akcji Banku Komunalnego Spółka Akcyjna w Gdyni.
Treść uchwały  9345391 (58.3 KB)

 

Nr XLV/392/93 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami.
Treść uchwały  9345392 (66.9 KB)

Nr XLV/393/93 w sprawie poparcia Memoriału Związku Miast Polskich do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji finansowej miast.
Treść uchwały  9345393 (83 KB)

Nr XLV/394/93 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Nadzorczej.
Treść uchwały  9345394 (57.5 KB)

Nr XLV/395/93 w sprawie podatku od środków transportowych.

Treść uchwały  9345395 (126 KB)

 

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2009-03-25 12:52:35
Czas publikacji: 2009-03-25 12:52:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak