005. Uchwały Rady Miejskiej I Kadencji Samorządu podjęte w 1994 roku 

 

​ 

Nr XLVI/396/94 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XLIV/386/93 Rady Miejskiej Starogardu Gd. z dnia 11 grudnia 1993r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9446396 (58.1 KB)

Nr XLVI/397/94 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9446397 (58.5 KB)

Nr XLVI/398/94 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9446398 (58.3 KB)

Nr XLVI/399/94 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9446399 (60.6 KB)

Nr XLVI/400/94 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.
Treść uchwały  9446400 (67.1 KB)

Nr XLVI/401/94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 1993 rok.

Treść uchwały  9446401 (833.2 KB)

Nr XLVII/402/94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
Treść uchwały  9447402 (63 KB)

Nr XLVII/403/94 w sprawie nabycia akcji Banku Komunalnego Spółka Akcyjna w Gdyni.
Treść uchwały  9447403 (58.7 KB)

Nr XLVII/404/94 w sprawie budżetu miasta na rok 1994.
Treść uchwały   9447404  (85.9 KB)

Nr XLVII/405/94 w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości planu zadań rzeczowych na rok 1994.
Treść uchwały  9447405 (54.9 KB)

 Załącznik  (86.4 KB)

Nr XLVII/406/94 w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkalnego.
Treść uchwały  9447406 (56.1 KB)

Nr XLVII/407/94 w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dotyczących obszarów wymienionych w :wykazie terenów objętych zmianą planu".
Treść uchwały  9447407 (66 KB)

Nr XLVII/408/94 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9447408 (63.4 KB)

Nr XLVII/409/94 w sprawie ustalenia składu Zgromadzenia Wspólników.
Treść uchwały  9447409 (56.8 KB)

Nr XLVII/410/94 w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9447410 (82.8 KB)

Nr XLVII/411/94 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały   9447411  (56.1 KB)

Nr XLVII/412/94 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Nr 1/02/94 Zarządu Miejskiego z dnia 17 lutego 1994r. w sprawie umieszczania w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt błąkających się psów.
Treść uchwały  9447412 (66.7 KB)

Nr XLVII/413/94 w sprawie ustalenia opłaty za utrzymanie psów w Punkcie Przetrzymywania Zwierząt.
Treść uchwały  9447413 (56.3 KB)

Nr XLVII/414/94 w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa państwowego.
Treść uchwały  9447414 (54.7 KB)

Nr XLVII/415/94 w sprawie zasad ustalenia opłat adiacenckich
Treść uchwały  9447415 (56.7 KB)

Nr XLVII/416/94 w sprawie odwołania i powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Treść uchwały  9447416 (56.6 KB)

Nr XLVII/417/94 w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9447417 (65.4 KB)

Nr XLVII/418/94 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9447418 (60.5 KB)

Nr XLVIII/419/94 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego".
Treść uchwały  9448419 (56.4 KB)

Nr XLVIII/420/94 w sprawie nadania Stadionowi 1000 - lecia przy OSiR w Starogardzie Gdańskim nazwy „Stadion 1000 -lecia im. Kazimierza Deyny".
Treść uchwały  9448420 (56.9 KB)

Nr XLVIII/421/94 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9448421 (52.3 KB)

Nr XLVIII/422/94 w sprawie ustanowienia „Tablicy Olimpijczyków Starogardzkich".
Treść uchwały  9448422 (56.5 KB)

Nr XLVIII/423/94 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały     9448423    (61 KB)

Nr XLVIII/424/94 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii drogi wojewódzkiej.
Treść uchwały  9448424 (55.1 KB)

Nr XLVIII/425/94 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/336/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9448425 (61.2 KB)

Nr XLVIII/426/94 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/316/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 1993r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9448426 (61.9 KB)

Nr XLVIII/427/94 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 i określenie regulaminu pracy.
Treść uchwały  9448427 (70.6 KB)

Nr XLVIII/428/94 w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XLI/354/93 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 26.08.93r. w sprawie postępowania w przedmiocie odprowadzania ścieków.
Treść uchwały  9448428 (59.2 KB)

Nr XLIX/429/94 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9449429 (58 KB)

Nr XLIX/430/94 w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9449430 (51 KB)

Nr XLIX/431/94 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994r.
Treść uchwały  9449431 (87.4 KB)

Nr XLIX/432/94 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9449432 (58.9 KB)

Nr XLIX/433/94 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „STAR - KOM" - Spółka z o. o. w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9449433 (61.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 631
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2009-03-27 11:55:23
Czas publikacji: 2009-03-27 11:55:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak