005 Uchwały Rady Miasta V kadencji samorządu podjęte w 2010 roku 

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2010 ROKU - VI KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. L/440/2010 27.01.2010 Uchwała w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” i planów miejscowych. 27.01.2010
2. L/441/2010 27.01.2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 – w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą planu.

 załącznik (145.1 KB)

27.01.2010
3. L/442/2010 27.01.2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej uchwalonego uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 września 2006r., publikacja: Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 33 z dn.08.02.2007r., poz. 486.

 załącznik (70.7 KB)

27.01.2010
4. L/443/2010 27.01.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 27.01.2010
5. L/444/2010 27.01.2010

Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Wytworzenie markowych produktów turystycznych – strategia promocji i rozwoju turystyki miasta Starogard Gdański”.

 załącznik_strategia (2.5 MB)

27.01.2010
6. L/445/2010 27.01.2010 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 27.01.2010 i obowiązuje od 01.01.2010 do 31.12.2010
7. L/446/2010 27.01.2010

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

zmieniona uchwałami: nr LIII/460/2010 z dn. 31.03.2010, nr LVI/485/2010 z dn. 25.05.2010, nr LVIII/501/2010 z dn. 30.06.2010, nr LXII/536/2010 z dn. 29.09.2010, nr LXIII/546/2010 z dn. 27.10.2010, nr III/14/2010 z dn. 22.12.2010

Utraciła moc uchwałą nr III/15/2010 z dn. 22.12.2010

27.01.2010 z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
8. L/447/2010 27.01.2010 Uchwała w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. 27.01.2010
9. L/448/2010 27.01.2010

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2010 rok.

 załącznik (78.4 KB)

27.01.2010
10. L/449/2010 27.01.2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2010. 27.01.2010
11. LI/450/2010 24.02.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 uzasadnienie (131.2 KB)

 załącznik_nr_1 (53.8 KB)

 załącznik_nr_2 (61 KB)

 załącznik_nr_3 (51.3 KB)

 załącznik_nr_4 (60.5 KB)

 załącznik_nr_5 (119 KB)

 załącznik_nr_6 (47 KB)

 załącznik_nr_7 (47.6 KB)

 załącznik_nr_8 (90.7 KB)

 załącznik_nr_9 (65.8 KB)

24.02.2010
12. LI/451/2010 24.02.2010 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 24.02.2010
13. LI/452/2010 24.02.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 24.02.2010
14. LI/453/2010 24.02.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres do 3 lat. 24.02.2010
15. LII/454/2010 04.03.2010 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta. 04.03.2010
16. LII/455/2010 04.03.2010 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta. 04.03.2010
17. LII/456/2010 04.03.2010 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 04.03.2010
18. LIII/457/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Starogard Gdański Dz.Urz. Woj.Pomorskiego Nr 58, poz. 1011

31.03.2010
19. LIII/458/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim

 załącznik_nr_1 (3.6 MB)

 załącznik_nr_2 (1.3 MB)

 załącznik_nr_3 (120.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64, poz. 1083 z dnia 30.04.2010r.

zmieniona uchwałą XXXIV/326/2016 z dn. 30.11.2016

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego, z wyjątkiem §14 ust.1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały
20. LIII/459/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 załącznik_nr_1 (52.9 KB)

 załącznik_nr_2 (60.8 KB)

 załącznik_nr_3 (51.6 KB)

 załącznik_nr_4 (61.2 KB)

 załącznik_nr_5 (117.8 KB)

 załącznik_nr_6 (46.9 KB)

 załącznik_nr_7 (45.2 KB)

 załącznik_nr_8 (44.9 KB)

 załącznik_nr_9 (45.1 KB)

 załącznik_nr_10 (47.7 KB)

 załącznik_nr_11 (49 KB)

31.03.2010
21. LIII/460/2010 31.03.2010 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 31.03.2010
22. LIII/461/2010 31.03.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów na okres do 3 lat. 31.03.2010
23. LIII/462/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 77, poz. 1350 z dnia 28.05.2010r.

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego
24. LIII/463/2010 31.03.2010 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Starogard Gdański. 31.03.2010 i obowiązuje do 31 grudnia 2010r.
25. LIII/464/2010 31.03.2010 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 31.03.2010
26. LIII/465/2010 31.03.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 31.03.2010
27. LIII/466/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie zasad przyznawania nagród Rady Miasta dla maturzystów.

zmieniona uchwałą nr XIV/127/2011 z dnia 28.09.2011

31.03.2010
28. LIII/467/2010 31.03.2010 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim 31.03.2010
29. LIII/468/2010 31.03.2010

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim

straciła moc uchwałą nr XXVI/244/2012 z dnia 27.06.2012

31.03.2010
30. LIII/469/2010 31.03.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański. 31.03.2010
31. LIV/470/2010 16.04.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia kondolencji. 16.04.2010
32. LV/471/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.

 załącznik_sprawozdanie_cz1 (448.2 KB)

załączniki do cz1 sprawozdania (3 MB)

 załącznik_sprawozdanie_cz2 (267.2 KB)

załączniki do cz2 sprawozdania (878.4 KB)

materiały informacyjne i dodatkowe do sprawozdania (1.3 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1641 z dnia 23.06.2010r.

28.04.2010
33. LV/472/2010 28.04.2010 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego.” 28.04.2010
34. LV/473/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 uzasadnienie (85.1 KB)

 załącznik_nr_1 (52.2 KB)

 załącznik_nr_2 (56.8 KB)

 załącznik_nr_3 (61.5 KB)

 załącznik_nr_4 (118.1 KB)

 załącznik_nr_5 (109.3 KB)

28.04.2010
35. LV/474/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do realizacji wraz ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim wspólnego projektu pn. „Zwiększenie efektywności systemu ratownictwa w regionie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek ratownictwa z powiatu starogardzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007 – 2013.

28.04.2010
36. LV/475/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników majątku ruchomego przez Gminę Miejską Starogard Gdański w drodze darowizny dokonanej przez stowarzyszenie Klub Sportowy „Agro-Kociewie”

 załącznik (86.2 KB)

28.04.2010
37. LV/476/2010 28.04.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa 28.04.2010
38. LV/477/2010 28.04.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1642 z dnia 23.06.2010r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego
39. LV/478/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

 załącznik_nr_1 (621.7 KB)

 załącznik_nr_2 (271.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1643 z dnia 23.06.2010r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego
40. LV/479/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

 załącznik_nr_1 (218.6 KB)

 załącznik_nr_2 (233.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1644 z dnia 23.06.2010r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego
41. LV/480/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

 załącznik_nr_1 (240.8 KB)

 załącznik_nr_2 (216.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1645 z dnia 23.06.2010r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego
42. LV/481/2010 28.04.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr I/8/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i ich zastępców. 28.04.2010
43. LV/482/2010 28.04.2010

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 78 poz. 1384 z dnia 31.05.2010r.

28.04.2010
44. LVI/483/2010 25.05.2010 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 25.05.2010
45. LVI/484/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 załącznik_nr_1 (55.2 KB)

 załącznik_nr_2 (58.9 KB)

 załącznik_nr_3 (70.3 KB)

 załącznik_nr_4 (119.7 KB)

 załącznik_nr_5 (47.9 KB)

 załącznik_nr_6 (91.1 KB)

 załącznik_nr_7 (237.7 KB)

 załącznik_nr_8 (66.9 KB)

 załącznik_nr_9 (62.5 KB)

25.05.2010
46. LVI/485/2010 25.05.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 25.05.2010
47. LVI/486/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych.

zmieniona uchwałami: nr III/20/2010 z dn. 22.12.2010, nr V/32/2011 z dn. 16.02.2011, XLI/386/2013 z 26.06.2013

25.05.2010
48. LVI/487/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 załącznik_umowa (261.1 KB)

25.05.2010
49. LVI/488/2010 25.05.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim. z dniem rozpoczęcia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim w budynku przy ul. I.J. Paderewskiego 1 w Starogardzie Gdańskim
50. LVI/489/2010 25.05.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

 załącznik (70.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 89 poz. 1672 z dnia 25.06.2010r.

25.05.2010
51. LVI/490/2010 25.05.2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz.nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr.21

 załącznik (56.8 KB)

25.05.2010
52. LVI/491/2010 25.05.2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

 załącznik (117.1 KB)

25.05.2010
53. LVI/492/2010 25.05.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wynajmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 25.05.2010
54. LVI/493/2010 25.05.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

 załącznik (470 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 97 poz. 1894 z dnia 23.07.2010r.

Uchylona uchwałą nr XIV/122/2011 z dnia 28.09.2011

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
55. LVI/494/2010 25.05.2010 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Razem w przedszkolu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 25.05.2010
56. LVI/495/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałą nr LVIII/507/2010 z dn. 30.06.2010

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
57. LVI/496/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałą nr LVIII/508/2010 z dn. 30.06.2010

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
58. LVI/497/2010 25.05.2010

Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałą nr LVIII/509/2010 z dn. 30.06.2010

po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
59. LVII/498/2010 27.05.2010 Uchwała dla uczczenia 20.rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. 27.05.2010
60. LVIII/499/2010 30.06.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 załącznik_nr_1 (56.1 KB)

 załącznik_nr_2 (61.3 KB)

 załącznik_nr_3 (70.3 KB)

 załącznik_nr_4 (118.9 KB)

 załącznik_nr_5 (47.3 KB)

 załącznik_nr_6 (45.7 KB)

 załącznik_nr_7 (47.8 KB)

 załącznik_nr_8 (48.7 KB)

 załącznik_nr_9 (105.8 KB)

 załącznik_nr_10 (91.1 KB)

 załącznik_nr_11 (95.2 KB)

 załącznik_nr_12 (40.7 KB)

30.06.2010
61. LVIII/500/2010 30.06.2010 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej Radzie Miasta Starogard Gdański i Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za pierwsze półrocze. 30.06.2010 z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
62. LVIII/501/2010 30.06.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 30.06.2010 z mocą obowiązującą od 01.01.2010r.
63. LVIII/502/2010 30.06.2010 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 30.06.2010
64. LVIII/503/2010 30.06.2010

Uchwała w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 110 poz. 2110 z dnia 06.09.2010r.

Straciła moc uchwałą XIV/123/2015 z 30.09.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
65. LVIII/504/2010 30.06.2010 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Sandomierz. 30.06.2010
66. LVIII/505/2010 30.06.2010

Uchwała w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 107 poz. 2065 z dnia 26.08.2010r.

uchylona uchwałą nr XXIV/223/2016 z dn. 30.03.2016r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
67. LVIII/506/2010 30.06.2010

Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy.

 załącznik (235 KB)

30.06.2010
68. LVIII/507/2010 30.06.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim. 30.06.2010
69. LVIII/508/2010 30.06.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Starogardzie Gdańskim. 30.06.2010
70. LVIII/509/2010 30.06.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Starogardzie Gdańskim. 30.06.2010
71. LVIII/510/2010 30.06.2010

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku w drodze darowizny.

zmieniona uchwałą nr LIX/519/2010 z dn. 02.08.2010

30.06.2010
72. LVIII/511/2010 30.06.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 30.06.2010
73. LVIII/512/2010 01.07.2010 Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. 01.07.2010
74. LVIII/513/2010 01.07.2010

Uchwała AKT O UTWORZENIU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

zmieniona uchwałą nr XXXVII/364/2013 z dn. 27.03.2013

01.07.2010
75. LVIII/514/2010 01.07.2010

Uchwała w sprawie likwidacji Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdańskim celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

uchylona uchwałą nr VI/44/2011 z dn. 09.03.2011

01.07.2010
76. LVIII/515/2010 01.07.2010 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. 01.07.2010
77. LVIII/516/2010 01.07.2010 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 01.07.2010
78. LIX/517/2010 02.08.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 uzasadnienie (70.1 KB)

 załącznik_nr_1 (54.1 KB)

 załącznik_nr_2 (58.6 KB)

 załącznik_nr_3 (70.2 KB)

 załącznik_nr_4 (121.7 KB)

 załącznik_nr_5 (47.4 KB)

 załącznik_nr_6 (45.7 KB)

 załącznik_nr_7 (95.6 KB)

 załącznik_nr_8 (301.2 KB)

02.08.2010
79. LIX/518/2010 02.08.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 załącznik (66.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 121 poz. 2327 z dnia 01.10.2010r.

02.08.2010
80. LIX/519/2010 02.08.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku w drodze darowizny. 02.08.2010
81. LIX/520/2010 02.08.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Miejską Starogard Gdański poręczenia pożyczki inwestycyjnej, zaciągniętej przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „stary Las” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów. 02.08.2010
82. LXI/521/2010 08.09.2010 Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty. 08.09.2010
83. LXI/522/2010 08.09.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.

 uzasadnienie (78.6 KB)

 załącznik_nr_1 (54 KB)

 załącznik_nr_2 (67.9 KB)

 załącznik_nr_3 (61.8 KB)

 załącznik_nr_4 (120.4 KB)

 załącznik_nr_5 (45.2 KB)

 załącznik_nr_6 (46.6 KB)

 załącznik_nr_7 (48.5 KB)

 załącznik_nr_8 (92 KB)

 załącznik_nr_9 (296.9 KB)

 załącznik_nr_10 (95.3 KB)

 załącznik_nr_11 (285.8 KB)

08.09.2010
84. LXI/523/2010 08.09.2010

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Bobowo, miejskiej Czarna Woda, Czersk, Kaliska, Karsin, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, miejsko-wiejskiej Skarszewy, miejskiej Skórcz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Starogard Gdański wykonywania zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania wysypisk i ich unieszkodliwiania.

 załącznik (267.2 KB)

straciła moc uchwałą nr XXVI/235/2012 z dn. 27.06.2012

08.09.2010
85. LXI/524/2010 08.09.2010 Uchwała w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim wykonywania na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański usługi publicznej w zakresie utrzymywania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do podpisania Umowy Wykonawczej z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 08.09.2010
86. LXI/525/2010 08.09.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat. 08.09.2010
87. LXI/526/2010 08.09.2010 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia 08.09.2010
88. LXI/527/2010 08.09.2010 Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. 08.09.2010
89. LXII/528/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 załącznik (103.9 KB)

29.09.2010
90. LXII/529/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 załącznik (101.7 KB)

29.09.2010
91. LXII/530/2010 29.09.2010 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. 29.09.2010
92. LXII/531/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok (zmiana 8).

 uzasadnienie (68.4 KB)

 załącznik nr 1 (54 KB)

 załącznik nr 2 (60.4 KB)

 załącznik nr 3 (66.6 KB)

 załącznik nr 4 (118.5 KB)

 załącznik nr 5 (45.2 KB)

 załącznik nr 6 (47.6 KB)

 załącznik nr 7 (48.9 KB)

 załącznik nr 8 (95.8 KB)

 załącznik nr 9 (95.7 KB)

 załącznik nr 10 (54.9 KB)

29.09.2010
93. LXII/532/2010 29.09.2010

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2762 z dnia 22.11.2010r.

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
94. LXII/533/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2763 z dnia 22.11.2010r.

zmieniona uchwałą nr XV/133/2011 z dn. 26.10.2011

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
95. LXII/534/2010 29.09.2010

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2764 z dnia 22.11.2010r.

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
96. LXII/535/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2765 z dnia 22.11.2010r.

zmieniona uchwałą nr XV/135/2011 z dn. 26.10.2011

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
97. LXII/536/2010 29.09.2010 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 29.09.2010
98. LXII/537/2010 29.09.2010

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 załącznik (116.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2766 z dnia 22.11.2010r.

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.
99. LXII/538/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdański (576 KB)

 załącznik nr 1 do Statutu (67.2 KB)

 załącznik nr 2 do Statutu (47.7 KB)

 załącznik nr 3 do Statutu (53.4 KB)

 załącznik nr 4 do Statutu (52.6 KB)

 załącznik nr 5 do Statutu (95.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144 poz. 2809 z dnia 25.11.2010r.

zmieniona uchwałą nr LXIII/556/2010 z dn. 28.10.2010, XXI/197/2016 z dn. 30.01.2016, XXV/234/2016 z 27.04.2016

tekst jednolity - uchwała XXVIII/261/2016 z 29.06.2016

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
100. LXII/539/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144 poz. 2810 z dnia 25.11.2010r.

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
101. LXII/540/2010 29.09.2010 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Bobowo. 29.09.2010 i obowiązuje do 31.08.2011r.
102. LXII/541/2010 29.09.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat. 29.09.2010
103. LXII/542/2010 29.09.2010

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 138 poz. 2694 z dnia 15.11.2010r.

29.09.2010
104. LXIII/543/2010 27.10.2010 Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański. 27.10.2010
105. LXIII/544/2010 27.10.2010

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

 załącznik nr 1 (98.9 KB)

 załącznik nr 2 (100.8 KB)

 załącznik do załącznika nr 2 (127.2 KB)

27.10.2010
106. LXIII/545/2010 27.10.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok (zmiana 9).

 uzasadnienie (79.7 KB)

 załącznik nr 1 (54.6 KB)

 załącznik nr 2 (71.5 KB)

 załącznik nr 3 (79.7 KB)

 załącznik nr 4 (624 KB)

 załącznik nr 5 (47.1 KB)

 załącznik nr 6 (45.5 KB)

 załącznik nr 7 (47.7 KB)

 załącznik nr 8 (48.9 KB)

 załącznik nr 9 (300.6 KB)

 załącznik nr 10 (301.3 KB)

 załącznik nr 11 (286 KB)

27.10.2010
107. LXIII/546/2010 27.10.2010 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 27.10.2010
108. LXIII/547/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

 uzasadnienie (99.2 KB)

 załącznik nr 1 (4.5 MB)

 załącznik nr 2 (414.6 KB)

 załącznik nr 3 (125.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 161 poz. 3268 z dnia 20.12.2010r.

zmieniona uchwałami nr: XXIII/196/2012 z dn. 28.03.2012, XLIV/411/2013 z dn. 25.09.2013, XXV/232/2016 z 27.04.2016, XXX/278/2016 z 31.08.2016, IX/60/2015 z 29.04.2015, XXXIX/380/2017 z dnia 29.03.2017 r., L/524/2018 z 21.02.2018r.

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §28 ust.1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
109. LXIII/548/2010 28.10.2010 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat. 28.10.2010
110. LXIII/549/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 23 z dnia 07.01.2011r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
111. LXIII/550/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 24 z dnia 07.01.2011r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
112. LXIII/551/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

straciła moc uchwałą nr LV/518/2014 z dn.25.06.2014

28.10.2010 z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r.
113. LXIII/552/2010 28.10.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Uchwała straciła moc uchwałą nr XXXV/339/2016

 załącznik (103 KB)

28.10.2010
114. LXIII/553/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2011 rok.

 załącznik (132.7 KB)

28.10.2010 z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
115. LXIII/554/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 załącznik (109.7 KB)

28.10.2010 i obowiązuje od dnia 01.01.2011r.
116. LXIII/555/2010 28.10.2010 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2011 roku. 28.10.2010
117. LXIII/556/2010 28.10.2010

Uchwała w sprawie zmian Statutu Gminy miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 25 z dnia 07.01.2011r.

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
118. LXIV/557/2010 10.11.2010 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 10.11.2010
119. LXIV/558/2010 10.11.2010 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 10.11.2010
120. LXIV/559/2010 10.11.2010

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok (zmiana 10).

 uzasadnienie (64.4 KB)

 załącznik_nr_1 (55 KB)

 załącznik_nr_2 (58.2 KB)

 załącznik_nr_3 (73.6 KB)

 załącznik_nr_4 (118.2 KB)

 załącznik_nr_5 (47.5 KB)

 załącznik_nr_6 (41.5 KB)

 załącznik_nr_7 (96 KB)

 załącznik_nr_8 (249.2 KB)

10.11.2010
121. LXIV/560/2010 10.11.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowej w Starogardzie Gdańskim.

 uzasadnienie (89.1 KB)

 załącznik nr_1 (383.8 KB)

 załącznik nr 2 (58 KB)

 załącznik nr 3 (53.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 165, poz. 3375 z dnia 24.12.2010r.

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §14 ust.1 i 2 który wchodzi w życie z dniem 10.11.2010
122. LXIV/561/2010 10.11.2010

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.Kolejowej w Starogardzie Gdańskim

 załącznik (1.4 MB)

10.11.2010
123. LXIV/562/2010 10.11.2010 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów na okres powyżej 3 lat i na czas nieoznaczony. 10.11.2010
124. LXIV/563/2010 10.11.2010 Uchwała w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu. 10.11.2010 z mocą od dnia 01.01.2011
125. LXIV/564/2010 10.11.2010

Uchwała w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 3 poz. 61 z dnia 11.01.2011r.

Zmieniona uchwałą nr XXX/268/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Straciła moc uchwałą nr XL/386/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Stwierdzono nieważność uchwały wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 16 marca 2017 r. 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
 

Liczba odwiedzin : 1560
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2009-12-29 14:56:07
Czas publikacji: 2018-03-07 15:01:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak