Referat Kontroli i Zamówień Publicznych 

 

 

telefon: (+48) 58 530-6057, 58 530-6125
fax: (+48) 58 530-6111
e-mail: RKiZP@um.starogard.pl

Do zadań Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych należy:

1) w zakresie kontroli (tryb i zasady przeprowadzania kontroli określa regulamin przeprowadzania kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta):

a) opracowywanie projektów planów kontroli i prowadzenie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta,
b) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli i przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,
c) na polecenie Prezydenta - opracowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw, o ujawnieniu w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub popełnienia przestępstwa,
d) weryfikowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

2) w zakresie zamówień publicznych:

a) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących regulacji i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Urzędzie,
b) opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Urzędu oraz jego zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) przyjmowanie i weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-prawnej wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegających przepisom ustawy prawo zamówień publicznych,
d) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych,
e) organizacja pracy komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
f) prowadzenie rejestru umów Urzędu zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych,
g) przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji postępowań podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych,
h) opracowywanie okresowych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
i) współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
j) udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności poprzez udostępnianie literatury i orzecznictwa,
k) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
l) współpraca z Zespołem Prawnym w sprawach wymagających opinii prawnej, konsultacji, reprezentacji procesowej,
ł) uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.

 

Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2010-09-22 13:18:11
Czas publikacji: 2018-11-19 11:13:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak