Referat Lokalowy 

 

 

Emilia Neumann
Kierownik Referatu
ul. Traugutta 56 (siedziba TBS Sp. z o.o.)
telefon: 881-200-181

Referat Lokalowy tel. 601-598-682

                                 

Do zadań Referatu Lokalowego należą:

1) obsługa mieszkańców we współpracy z MOPS i jednostką zarządzającą miejskim zasobem mieszkaniowym (dalej zwaną - Zarządcą ),
2) wykonywanie zamian lokali mieszkalnych, a w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków i udzielanie zgody na zamianę,
b) prowadzenie rejestru osób zainteresowanych zamianą,

3) przyjmowanie od Zarządcy wykazu wolnych lokali gotowych do zasiedlenia,
4) przyjmowanie i kompletowanie wniosków osób ubiegających się o mieszkania komunalne i socjalne,
5) weryfikacja wniosków o przydział lokalu w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) udział w komisjach przeprowadzających wizje lokalowe celem sprawdzenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział lokali,
7) kwalifikacja wniosków o przydział lokalu socjalnego w oparciu o zebrane dokumenty i przeprowadzone wizje lokalowe do wykazu potrzeb mieszkaniowych,
8) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową działającą przy Prezydencie podczas opracowywania rocznych list przydziałów lokali zamiennych i socjalnych oraz rozdziale wolnych mieszkań,
9) przygotowywanie, w oparciu o zatwierdzony przez Prezydenta protokół Społecznej Komisji Mieszkaniowej, pism w zakresie przydziału lokali zamiennych i socjalnych oraz zamiany lokali,
10) we współpracy z Zarządcą przygotowywanie zmian do umów najmu na czasowe przekształcenie dotychczasowego lokalu komunalnego niepełnostandardowego na lokal socjalny
11) prowadzenie korespondencji w zakresie przekwaterowywania osób, które utraciły prawo do lokalu,
12) weryfikacja uprawnień do lokalu osób pozostałych po śmierci najemcy poprzez przygotowywanie zaświadczeń, bądź informowanie osób, które nie mają tytułu prawnego do lokalu o obowiązku uiszczania odszkodowania,
13) realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie tworzenia i posiadania gminnego zasobu mieszkaniowego,
14) wnioskowanie do Zarządcy o skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego celem ściągnięcia zaległości oraz wszczynanie postępowania eksmisyjnego, celem opróżnienia lokalu,
15) przygotowywanie sprawozdań z działalności i realizacji polityki mieszkaniowej do Prezydenta i Rady,
16)przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta dotyczących mieszkalnictwa,
17) przygotowywanie propozycji do prowadzenia polityki czynszowej,
18) prowadzenie spraw, w tym kontrola, związanych z powierzeniem Zarządcy zadań w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy lub będących w jej posiadaniu,
19) przygotowywanie dla Prezydenta informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, dotyczących wniosków Zarządcy w zakresie zadań, o których mowa w pkt. 17,
20)przygotowywanie propozycji do budżetu Gminy w zakresie powierzonych obowiązków,
21) realizacja czynności określonych w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów księgowych w Urzędzie,
22) przygotowywanie skierowań do zawarcia umów z najemcami lokali mieszkalnych,
23) udział w odbiorze lokali mieszkalnych po ukończonych remontach wraz z pracownikami Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu,
24) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego z mocy wyroków sądowych,
25) rzestrzeganie postanowień obowiązujących w Urzędzie, regulaminów, instrukcji wewnętrznych i zarządzeń Prezydenta.

 

Liczba odwiedzin : 2164
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2011-06-13 11:12:55
Czas publikacji: 2017-10-30 10:41:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak