Akty prawa miejscowego Rady Miasta Starogard Gdański VI kadencji - rok 2011 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - VI KADENCJA - rok 2011

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
IV/24/2011
26.01.2011
Uchwała w sprawie udostępniania obiektów Gminy Miejskiej Starogard Gdański organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 21.03.2011 Nr 31 poz. 679

VII/52/201106.04.2011Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.05.2011 Nr 60 poz 1366
VIII/60/201125.05.2011

Uchwała w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.

zmieniona uchwałą XXXII/287/2012 z dn. 29.10.2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.06.2011 Nr 76 poz 1605
VIII/61/201125.05.2011

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp.K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 - w granicach pomiędzy ulicami ks.Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowozachodnią granicą planu.

załącznik graficzny (5.2 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.07.2011 Nr 81 poz 1719
VIII/63/201125.05.2011

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (47.2 KB)

załącznik nr 2 (48.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19.07.2011 Nr 86 poz 1787
IX/75/201115.06.2011

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej Zachodniej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą Nr XLVI/443/2006 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 13 września 2006r. publikacja w Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 33 z dn. 08.09.2007r., poz..486.

załącznik (1.5 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.07.2011 Nr 81 poz 1720
IX/76/201115.06.2011

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim dla dz. Geod. Nr 52/4, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/28 obr. 21

załącznik (1.2 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.07.2011 Nr 81 poz 1721
IX/79/201115.06.2011Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z likwidacją kotłowni węglowych w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2011”
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.08.2011 Nr 96 poz 1926
IX/80/201115.06.2011Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest, z posesji położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.08.2011 Nr 96 poz 1927
IX/81/201115.06.2011Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.08.2011 Nr 100 poz 2000
IX/82/201115.06.2011Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.08.2011 Nr 100 poz 2001
X/88/201129.06.2011Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na ulicy Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2011 Nr 168 poz 3706
XII/92/201131.08.2011Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.09.2011 Nr 115 poz 2372
XII/103/201131.08.2011

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych.

załącznik nr 1 (400.7 KB)

załącznik nr 2 (357.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.10.2011 Nr 135 poz 2749
XII/107/201131.08.2011Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013”.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 18.10.2011 Nr 133 poz 2666
XII/108/201131.08.2011Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 18.10.2011 Nr 133 poz 2667
XIV/120/201128.09.2011

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Nieważność §3 uchwały stwierdzona Uchwałą NR 256/g127/P/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 20.10.2011 (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 04.11.2011 Nr 145 poz 3006)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 04.11.2011 Nr 145 poz 2984
XIV/121/201128.09.2011Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard GdańskiDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.11.2011 Nr 146 poz 3037
XIV/122/201128.09.2011Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard GdańskiDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.11.2011 Nr 146 poz 3036
XV/132/201126.10.2011

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

załącznik nr 1 (162.7 KB)

załącznik nr 2 (107 KB)

załącznik nr 3 (109.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2011 Nr 165 poz 3479
XV/133/201126.10.2011Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2011 Nr 165 poz 3480
XV/134/201126.10.2011

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

zmieniona uchwałą nr XXX/269/2012 z dn. 29.09.2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2011 Nr 165 poz 3481
XV/135/201126.10.2011Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2011 Nr 165 poz 3482
XV/136/201126.10.2011

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

zmieniona uchwałą nr XXX/271/2012 z dn. 29.09.2012

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2011 Nr 165 poz 3483
XVII/149/201130.11.2011Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28.12.2011 Nr 176 poz 4162
XVIII/161/201121.12.2011Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2012r. poz 249 ogłoszona dnia 20.01.2012
 

Liczba odwiedzin : 746
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-03-16 11:16:26
Czas publikacji: 2012-03-16 11:16:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak