Wydział Windykacji 

 

 

Wioleta Renusz
Naczelnik Wydziału
telefon: (+48) 58 530-6015
fax: (+48) 58 530-6111
e-mail: Wioleta.Renusz@um.starogard.pl

Do zadań Wydziału Windykacji należą:

1) prowadzenie windykacji należności z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
b) łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i prawnych,
c) podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
d) podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
e) mandatów karnych,
f) zajęcia pasa drogowego,
g) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
h) wzrostu wartości nieruchomości,
i) opłaty targowej,
j) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
k) kary porządkowej,
l) grzywny,
m) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych,
n) dzierżawy, najmu, służebności trwałego zarządu, własności,
o) wykupu mieszkań komunalnych,
p) należności budżetowych (najem terenu pod plansze reklamowe, najem gabinetów lekarskich)
q) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, tytułów wykonawczych- dalszych, zmienionych, ponownych;
3) wycofania i ograniczenia tytułów wykonawczych;
4) składanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego celem zabezpieczenia należności;
5) sporządzanie wniosków egzekucyjnych do tytułów wykonawczych;
6) poszukiwanie majątku zobowiązanego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;
7) współpraca z Urzędem Skarbowym, komornikami sądowymi i innymi organami;
8) sporządzanie zapytań do Urzędu Skarbowego o przedłożeniu informacji o podjętych krokach w danej sprawie;
9) kierowanie wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW celem udostępnienia danych osobowych/ adresowych;
10) wysyłanie wniosków o udzielenie informacji do Centralnego Biura Łącznikowego celem kontaktu z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy;
11) umarzanie i zawieszanie postępowania egzekucyjnego;
12) sporządzanie zestawienia przedawnionej należności celem odpisu z kont analitycznych podatników;
13) prowadzenie teczki spraw w przypadku zbiegu egzekucji;
14) prowadzenie płatności z tytułu opłat komorniczych i sądowych;
15) wystawianie wezwań;
16) kierowanie wniosków o wydanie aktów notarialnych do notariusza;
17) składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu;
18) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego;
19) kierowanie spraw do komornika sądowego celem prowadzenia dalszych czynności egzekucyjnych - po zakończeniu postępowania sądowego i nadaniu im klauzuli wykonalności;
20) przedkładanie wniosków do Zespołu Prawnego o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego dłużników z tytułu niezapłaconych należności cywilnoprawnych
21) sporządzanie zastawów skarbowych,
22) prowadzenie działań informacyjnych przed wszczęciem windykacji należności publicznoprawnych.

 

Liczba odwiedzin : 1233
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2016-09-01 09:16:19
Czas publikacji: 2018-04-04 08:37:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak