Wydział Podatków i Ewidencji Dochodów 

 

 

Wojciech Noch
Naczelnik Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów
telefon: (+48) 58 530-61-32
fax: (+48) 58 530-6111
e-mail: Wojciech.Noch@um.starogard.pl

Wojciech  Gdaniec
Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów
telefon: (+48) 58 530-61-36
fax: (+48) 58 530-6111
e-mail: Wojciech.Gdaniec@um.starogard.pl

Do zadań Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów należą:

1) coroczne naliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
2) wykonywanie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości,
3) analizowanie i opiniowanie podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty lub umarzania podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, oraz niepodatkowych należności budżetowych,
4) analizowanie i opiniowanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków od nieruchomości,
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych zastrzeżonych do właściwości Rady,
6) przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji i informacji podatkowych podatkowych ze stanem faktycznym osób prawnych i fizycznych w sytuacjach uzasadnionych przepisami Ordynacji Podatkowej,
7) przygotowywanie wzorów zeznań podatkowych,
8) gromadzenie materiału dowodowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz wykorzystanie go dla celów postępowań podatkowych,
9) sporządzanie sprawozdań o dochodach Gminy (kwartalnych, półrocznych i rocznych) oraz danych do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
10) uzgadnianie wszystkich kont analitycznych do kont syntetycznych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
11) naliczanie podatku od środków transportowych,
12) prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem wymiaru podatku rolnego i leśnego i kontrola w tym zakresie,
13) wystawianie decyzji określających,
14) wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, stwierdzających stan zaległości, a także zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
15) wystawienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeń o wysokości zaległych podatków i opłat w związku z potrącaniem tych należności z emerytury lub renty,
16) przygotowywanie decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
17) przygotowywanie materiałów dotyczących podatków od spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych celem wyrażenia opinii przez Prezydenta,
18) prowadzenie ewidencji i kontrola wpływów podatków od nieruchomości, środków transportowych, mandatów karnych, użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy, najmu, opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  opłat parkingowych, opłat targowych, opłat za gospodarowanie odpadami i innych wynikających z zawartych umów i zarządzeń Prezydenta,
19) uzgadnianie miesięczne wpłat, przypisów, należności i nadpłat,
20) uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi zgodności przypisanych i pobieranych przez wydział należności,
21) rozliczanie inkasentów pobierających opłatę skarbową w drodze inkasa,
22) rozliczenie odpisów z podatku rolnego do Izby Rolniczej,
23) prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu kwot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
24) prowadzenie sprawozdawczości jednostkowej i zbiorczej, nadzorowanie udzielania pomocy publicznej w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
25) ewidencja i rozliczanie należności po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
26) chronologiczna, analityczna ewidencja księgowa podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych,
27) sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości budżetowej oraz z operacji finansowych w zakresie podatków, opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetowych,
28) sporządzanie informacji do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
29) wystawianie faktur i not obciążeniowych z tytułu sprzedaży,
30) prowadzenie rejestru sprzedaży.

 

Liczba odwiedzin : 1688
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2016-09-01 09:18:44
Czas publikacji: 2018-04-04 08:12:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak