Wydział Finansowy 

 

 

Katarzyna Makurat
Naczelnik Wydziału Finansowego
Zastępca Skarbnika Miasta
telefon: (+48) 058 530-6026
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: 
Katarzyna.Makurat@um.starogard.pl

 

Izabela Gergella
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego
telefon: (+48) 058 530-6030
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Izabela.Gergella@um.starogard.pl

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 1. opracowywanie projektu uchwał w sprawie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie ustalonych wytycznych oraz projektów jednostkowych planów finansowych,
 2. opracowywanie planu finansowego Urzędu, dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 4. prowadzenie rejestru budżetu i kolejnych uchwał w sprawie zmian w budżecie,
 5. informowanie Wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy o zaistniałych zmianach w ich planach finansowych,
 6. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu,
 7. zapewnienie płynności finansowej, uzgadnianie potrzeb finansowych podległych jednostek organizacyjnych,
 8. rejestracja, kontrola formalno-rachunkowa i dekretacja księgowa dowodów księgowych,
 9. realizacja płatności rachunków przelewem i gotówką,
 10. chronologiczna ewidencja operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych:
  a) organu,
  b) wydatków,
  c) sum depozytowych,
  d) zadań majątkowych,
  e) programów unijnych,
  f) innych,
 11. przestrzeganie zasad ustawy o rachunkowości oraz prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
 12. rozliczanie zaliczek, ryczałtów i podróży służbowych,
 13. ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 14. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń,
 15. przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych,
 16. ewidencja i rozliczenie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych,
 17. prowadzenie rejestru zakupów oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 18. wystawianie faktur wewnętrznych,
 19. sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń,
 20. rozliczanie zasiłków, nagród jubileuszowych, umów-zleceń, umów o dzieło i innych świadczeń,
 21. wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 22. miesięczne i roczne rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rozliczeń z ZUS,
 23. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowanych,
 24. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdawczości budżetowej i finansowej z jednostek organizacyjnych Gminy,
 25. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 26. sprawowanie nadzoru nad głównymi księgowymi podległych jednostek organizacyjnych Gminy,
 27. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 28. obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę,
 29. opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy.
 

Liczba odwiedzin : 1076
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2013-08-31 10:54:19
Czas publikacji: 2018-11-19 11:15:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak