Uchwały Rady Miasta VII kadencji podjęte w 2015 roku 

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2015 ROKU - VII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. V/21/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2015 rok. 28.01.2015
2. V/22/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2015. 28.01.2015
3. V/23/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 1).

załącznik nr 1 (49.7 KB)

załącznik nr 2 (54.5 KB)

załącznik nr 3 (76.8 KB)

28.01.2015
4. V/24/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 1).

załącznik nr 1 (101.3 KB)

załącznik nr 2 (98.5 KB)

28.01.2015
5. V/25/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczących budżetu Gminy oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

załącznik (485.4 KB)

28.01.2015
6. V/26/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

załącznik nr 1 (155 KB)

załącznik nr 2 (91.9 KB)

załącznik nr 3 (133.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 482 z dnia 17.02.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
7. V/27/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”

załącznik nr 1 (5.5 MB)

załącznik nr 2_1 (15.1 MB)

załącznik nr 2_2 (13 MB)

załącznik nr 2_3 (17.3 MB)

załącznik nr 2_4 (14.1 MB)

załącznik nr 2_5 (13.4 MB)

załącznik nr 2_6 (15.9 MB)

załącznik nr 2_7 (13.9 MB)

załącznik nr 2_8 (14.6 MB)

załącznik nr 2_9 (11.1 MB)

załącznik nr 2_10 (12.2 MB)

załącznik nr 2_11 (13.2 MB)

załącznik nr 2_12 (12.6 MB)

załącznik nr 3 (68.9 KB)

wyrok WSA w Gdańsku II SA/Gd 247/15 z 26.08.2015

28.01.2015
8. V/28/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 28.01.2015
9. V/29/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 28.01.2015
10. V/30/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 28.01.2015
11. V/31/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Skórcz. 28.01.2015
12. V/32/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim. 28.01.2015
13. V/33/2015 28.01.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wynajmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 28.01.2015
14. V/34/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 448 z dnia 16.02.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
15. VI/35/2015 05.02.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca. 05.02.2015
16. VII/36/2015 25.02.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 2).

załącznik nr 1 (47.9 KB)

załącznik nr 2 (58.1 KB)

załącznik nr 3 (18.2 KB)

załącznik nr 4 (77.3 KB)

załącznik nr 5 (20.9 KB)

25.02.2015
17. VII/37/2015 25.02.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 2).

załącznik nr 1 (101.3 KB)

załącznik nr 2 (98.5 KB)

25.02.2015
18. VII/38/2015 25.02.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej. 25.02.2015
19. VII/39/2015 25.02.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański. 25.02.2015
20. VII/40/2015 25.02.2015

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 831 z dnia 17.03.2015

uchylona uchwałą nr XXIII/202/2016 z dn. 02.03.2016 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do 31.12.2020
21. VII/41/2015 25.02.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”.

załącznik (33.4 KB)

25.02.2015
22. VII/42/2015 25.02.2015

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 823 z dnia 17.03.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
23. VII/43/2015 25.02.2015

Uchwała o zmianie uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 819 z dnia 17.03.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
24. VII/44/2015 25.02.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach. 25.02.2015
25. VII/45/2015 25.02.2015 Uchwała w sprawie zasad kierowania radnych Rady Miasta Starogard Gdański w podróże służbowe oraz rozliczania zwrotu kosztów z tego tytułu. 25.02.2015
26. VIII/46/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 3).

załącznik nr 1 (52.9 KB)

załącznik nr 2 (79 KB)

załącznik nr 3 (22 KB)

załącznik nr 4 (19.1 KB)

25.03.2015
27. VIII/47/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 3).

załącznik nr 1 (105.7 KB)

załącznik nr 2 (98 KB)

25.03.2015
28. VIII/48/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1395 z dnia 24.04.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
29. VIII/49/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1169 z dnia 9.04.2015

25.03.2015
30. VIII/50/2015 25.03.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat. 25.03.2015
31. VIII/51/2015 25.03.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 25.03.2015
32. VIII/52/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Planami Działania.

tom 1 (3.9 MB)

tom 2 (794.6 KB)

załączniki (4.8 MB)

25.03.2015
33. VIII/53/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2015”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1360 z dnia 22.04.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
34. VIII/54/2015 25.03.2015

Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załączniki (812.1 KB)

25.03.2015
35. VIII/55/2015 25.03.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański. 25.03.2015
36. VIII/56/2015 25.03.2015 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 25.03.2015
37. IX/57/2015 29.04.2015 Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański. 29.04.2015
38. IX/58/2015 29.04.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 4).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

29.04.2015
39. IX/59/2015 29.04.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

29.04.2015
40. IX/60/2015 29.04.2015

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2”

załącznik graficzny - nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1899 z dnia 18.06.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
41. IX/61/2015 29.04.2015 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. 29.04.2015
42. IX/62/2015 29.04.2015

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałą nr LI/531/2018 z 21.03.2018

29.04.2015
43. IX/63/2015 29.04.2015 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim. 29.04.2015
44. IX/64/2015 29.04.2015

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1607 z dnia 15.05.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
45. IX/65/2015 29.04.2015 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański do zawarcia ugody administracyjnej przed Wojewodą Pomorskim ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 29.04.2015
46. IX/66/2015 29.04.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański. 29.04.2015
47. X/67/2015 20.05.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu głosowania wyboru lub odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta Starogard Gdański”. 20.05.2015
48. X/68/2015 20.05.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 20.05.2015
49. X/69/2015 20.05.2015

Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta

załącznik

20.05.2015
50. X/70/2015 20.05.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 20.05.2015
51. X/71/2015 20.05.2015

Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

zalącznik

20.05.2015
52. X/72/2015 20.05.2015 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. 20.05.2015
53. XI/73/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 19.06.2015
54. XI/74/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik

19.06.2015
55. XI/75/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 19.06.2015
56. XI/76/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik

zmieniona uchwałą XLIX/514/2018 z 24.01.2018

19.06.2015
57. XI/77/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 19.06.2015
58. XI/78/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim

straciła moc uchwałą nr XXI/227/2016 z dn. 30.03.2016 r.

19.06.2015
59. XI/79/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 5).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

19.06.2015
60. XI/80/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 5).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

19.06.2015
61. XI/81/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i najmu na kolejny okres do 3 lat. 19.06.2015
62. XI/82/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wynajmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 19.06.2015
63. XI/83/2015 19.06.2015 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Starogard Gdański i Gminą Miejską Starogard Gdański w sprawie realizacji zadania: „Projekt ulicy Druha Grzybka położonej w części na terenie Gminy Starogard Gdański i w części na terenie Miasta Starogard Gdański. 19.06.2015
64. XI/84/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2182 z dnia 16.07.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
65. XI/85/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz.Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla obszaru w rejonie ul.Skarszewskiej i ul.Sadowej, oznaczonego symbolami: „A.146.ZP”, „A.142.P2”, „A.141.U1”, „A.139.U1”, „A.140.UC”, „KDW”.

załącznik

19.06.2015
66. XI/86/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz.Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla 2 obszarów: w rejonie ul.Zielonej, w rejonie ul.Kopernika

załącznik nr 1

załącznik nr 2

19.06.2015
67. XI/87/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2183 z dnia 16.07.2015

straciła moc uchwałą LIII/562/87/2015 z dnia 29.05.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2015
68. XI/88/2015 19.06.2015

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2202 z dnia 17.07.2015

straciła moc uchwałą LIII/561/2015 z dnia 29.05.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2015
69. XII/89/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 24.06.2015
70. XII/90/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik

24.06.2015
71. XII/91/2015 24.06.2015

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik

zmieniona uchwałami: XIII/119/2015 z 26.08.2015, XXIV/215/2016 z 30.03.2016, XXVI/248/2016 z 08.06.2016, LIII/569/2018 z dn 29.05.2018, LIII/569/2018 z 29.05.2018 r.

24.06.2015
72. XII/92/2015 24.06.2015

Uchwała w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców.

zmieniona uchwałami: XIII/120/2015 z dn. 26.08.2015, XXIV/216/2016 z 30.03.2016

24.06.2015
73. XII/93/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok.

załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe

załącznik nr 2 - sprawozdanie z wykonania budżetu - opisy

załącznik nr 2 - załączniki 1 - 20

zalącznik nr 2 - tablice informacyjne 1 - 10

24.06.2015
74. XII/94/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok. 24.06.2015
75. XII/95/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański. 24.06.2015
76. XII/96/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 6).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

24.06.2015
77. XII/97/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 6).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

24.06.2015
78. XII/98/2015 24.06.2015

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, planowanego na dzień 6 września 2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2388 z dnia 03.08.2015

24.06.2015
79. XII/99/2015 24.06.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

24.06.2015

z mocą obowiązującą od 01.09.2015

80. XII/100/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015 – 2018. 24.06.2015
81. XII/101/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat. 24.06.2015
82. XII/102/2015 24.06.2015

Uchwała w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2389 z dnia 03.08.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
83. XII/103/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020. 24.06.2015
84. XII/104/2015 24.06.2015 Uchwała w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych. 24.06.2015
85. XIII/105/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty. 26.08.2015
86. XIII/106/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard gdański na 2015 rok (zmiana 7).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

26.08.2015
87. XIII/107/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 7).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

26.08.2015
88. XIII/108/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie wspólnego finansowania kosztów zatrudnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków 26.08.2015
89. XIII/109/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Starogard Gdański o tereny przy ulicy Pelplińskiej 26.08.2015
90. XIII/110/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Starogard Gdański o tereny przy ulicy Iwaszkiewicza 26.08.2015
91. XIII/111/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie upoważnienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. 26.08.2015
92. XIII/112/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2018.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2985 z dnia 30.09.2015

zmieniona uchwałą XIV/127/2015 z 30.09.2015

straciła moc uchwałą XXXI/291/2016 z 28.09.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
93. XIII/113/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat. 26.08.2015
94. XIII/114/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy. 26.08.2015
95. XIII/115/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 15.02.2012r. poz. 681) – dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”.

załącznik

26.08.2015
96. XIII/116/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczących budżetu Gminy oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

załącznik

zmieniona uchwałą XXVI/240/2016 z 08.06.2016

26.08.2015
97. XIII/117/2015 26.08.2015

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 2984 z dnia 30.09.2015

26.08.2015
98. XIII/118/2015 26.08.2015 Uchwała w sprawie pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników. 26.08.2015
99. XIII/119/2015 26.08.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański. 26.08.2015
100. XIII/120/2015 26.08.2015 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców. 26.08.2015
101. XIV/121/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 8).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

30.09.2015
102. XIV/122/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 8).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

30.09.2015
103. XIV/123/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowiła pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3462 z dnia 19.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
104. XIV/124/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3343 z dnia 12.11.2015

zmieniona uchwałami: nr XLVIII/492/2017 z dnia 20.12.2017 r., XLVIII/492/2017 z 20.12.2017

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
105. XIV/125/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

uchylona uchwałą XV/149/2015 z 28.10.2015

30.09.2015
106. XIV/126/2015 30.09.2015

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3467 z dnia 19.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
107. XIV/127/2015 30.09.2015 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/112/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2018. 30.09.2015
108. XIV/128/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3463 z dnia 19.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
109. XIV/129/2015 30.09.2015

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3461 z dnia 19.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
110. XIV/130/2015 30.09.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat. 30.09.2015
111. XIV/131/2015 30.09.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 30.09.2015
112. XV/132/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 9).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

28.10.2015
113. XV/133/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 9).

załącznik nr 1

załącznik nr 2

28.10.2015
114. XV/134/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2016-2019. 28.10.2015
115. XV/135/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników. 28.10.2015
116. XV/136/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. 28.10.2015
117. XV/137/2015 28.10.2015

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3600 z dnia 26.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
118. XV/138/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3601 z dnia 26.11.2015

zmieniona uchwałą XXXIV/318/2016 z 30.11.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016
119. XV/139/2015 28.10.2015

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3602 z dnia 26.11.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
120. XV/140/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3603 z dnia 26.11.2015

zmieniona uchwałą XXXIV/322/3016 z 30.11.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016
121. XV/141/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 3604 z dnia 26.11.2015

zmieniona uchwałą XXXIV/319/2016 z 30.11.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016
122. XV/142/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. 28.10.2015
123. XV/143/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” i planów miejscowych. 28.10.2015
124. XV/144/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015

zmieniona uchwałą nr XXI/191/2016 z dn. 30.01.2016 r.

28.10.2015
125. XV/145/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

załącznik

zmieniona uchwałą nr XXI/192/2016 z dn. 30.01.2016 r.

28.10.2015
126. XV/146/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą

załącznik

zmieniona uchwałą nr XXIII/208/2016 z dn.02.03.2016 r.

28.10.2015
127. XV/147/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki - Pomorska w Starogardzie Gdańskim.

załącznik

28.10.2015
128. XV/148/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

załącznik

28.10.2015
129. XV/149/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 28.10.2015
130. XV/150/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa 28.10.2015
131. XV/151/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na kolejny okres do 3 lat. 28.10.2015
132. XV/152/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na kolejny okres do 3 lat. 28.10.2015
133. XV/153/2015 28.10.2015

Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem ustalenia przebiegu dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

załączniki

28.10.2015
134. XV/154/2015 28.10.2015 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim. 28.10.2015
135. XVI/155/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 10)

uzasadnienie

załączniki nr 1

załączniki nr 2

załączniki nr 3

25.11.2015
136. XVI/156/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 10)

objaśnienia

załączniki nr 1

załączniki nr 2

25.11.2015
137. XVI/157/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – dla sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miejską Starogard Gdański na lata 2015-2025”

załączniki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 34 z dnia 05.01.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
138. XVI/158/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

25.11.2015
139. XVI/159/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat

25.11.2015
140. XVI/160/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat

25.11.2015
141. XVI/161/2015 25.11.2015

Uchwała o przyjęciu apelu w sprawie wstrzymania procesu likwidacji Stada Ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Rzecznej

25.11.2015
142. XVI/162/2015 25.11.2015

Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

25.11.2015
143. XVII/163/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016- 2026

załączniki nr 1

załączniki nr 2

załączniki nr 3

załączniki nr 3 uzupełnienie

zmieniona uchwałami: XXI/181/2016 z 30.01.2016, XXIII/199/2016 z 02.03.2016, XXIV/218/2016 z 30.03.2016, XXV/229/2016 z 27.04.2016, XXVI/239/2016 z 31.05.2016, XXVIII/254/2016 z 29.06.2016, XXX/271/2016 z 31.08.2016, XXXI/287/2016 z 28.09.2016, XXXIII/307/2016 z 26.10.2016, XXXIV/315/2016 z 30.11.2016, XXXV/335/2016 z 28.12.2016

straciła moc uchwałą nr XXXV/341/2016 z dn. 28.12.2016 r.

01.01.2016
144. XVII/164/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok

załączniki nr 1

załączniki nr 2

załączniki nr 3

załączniki nr 4

załączniki nr 5

załączniki nr 6

załączniki nr 7

załączniki nr 8

załączniki nr 9

załączniki nr 10

załączniki nr 11

załączniki nr 12

załączniki nr 13

załączniki nr 14

załączniki nr 15

załączniki nr 16

załączniki nr 17

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 452 z dnia 08.02.2016 r.

zmieniona uchwałami: XXI/180/2016 z 30.01.2016, XXIII/198/2016 z 02.03.2016, XXIV/217/2016 z 30.03.2016, XXV/228/2016 z 27.04.2016, XXVI/238/2016 z 31.05.2016, XXVIII/253/2016 z 29.06.2016, XXX/270/2016 z 31.08.2016, XXXI/286/2016 z 28.09.2016, XXXIII/306/2016 z 26.10.2016, XXXIV/314/2016 z 30.11.2016, XXXV/334/2016 z 28.12.2016

01.01.2016, podlega ogłoszeniu w Dzięnniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
145. XVII/165/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok (zmiana 11)

uzasadnienie

załączniki nr 1

załączniki nr 2

załączniki nr 3

załączniki nr 4

załączniki nr 5

załączniki nr 6

załączniki nr 7

21.12.2015
146. XVII/166/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026 (zmiana 11)

objaśnienia

załączniki nr 1

załączniki nr 2

21.12.2015
147. XVII/167/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

zmieniona uchwałami XXI/182/2016 z dn. 30.01.2016, XXIII/200/2016 z dn. 02.03.2016 r. , XXIV/219/2016 z dn. 30.03.2016 r., XXV/237/2016 z dn. 27.04.2016 r., XXX/272/2016 z dn. 31.08.2016, XXXIII/308/2016 z dn. 30.11.2016

straciła moc uchwałą nr XXXV/343/2016 z dn. 28.12.2016 r.

21.12.2015, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
148. XVII/168/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu

21.12.2015
149. XVII/169/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat (dot. TEB Edukacja Sp. z o.o.)

21.12.2015
150. XVII/170/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat (dot. NPOW Centrum Tańca „Gabi”)

21.12.2015
151. XVII/171/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat (dot. Firma Psychoterapia A. Humięcka)

21.12.2015
152. XVII/172/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat

21.12.2015
153. XVII/173/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok

01.01.2016
154. XVII/174/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

załączniki nr 1

załączniki nr 2

załączniki nr 3

załączniki nr 4

załączniki nr 5

załączniki nr 6

załączniki nr 7

załączniki nr 8

załączniki nr 9

załączniki nr 10

załączniki nr 11

załączniki nr 12

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 236 z dnia 21.01.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
155. XVII/175/2015 21.12.2015

Uchwała w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

załączniki nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 251 z dnia 22.01.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
 

Liczba odwiedzin : 4616
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2015-05-20 16:18:50
Czas publikacji: 2018-11-29 13:54:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak