Wydział Informacji Społecznej 

 

 

Renata Połomska
Naczelnik Wydziału
telefon: (+48) 58 530-6062
fax (+48) 58 530-6111
e-mail: Renata.Polomska@um.starogard.pl

 

Do zadań Wydziału Informacji Społecznej należy:

1) w zakresie promocji:

a) opracowanie programów promocji Gminy,

b) podejmowanie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku Gminy poprzez przygotowanie i uczestnictwo w imprezach promocyjnych, takich jak między innymi: targi, wystawy;

c) współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność promocyjną, jak na przykład: izby, fundacje, agencje, stowarzyszenia, jednostki wystawienniczo-targowe,

d) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie i działających na jej terenie organizacjach i instytucjach,

e) przygotowywanie i realizacja oprawy promocyjnej imprez organizowanych przez Gminę,

f) prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody w sprawie przyznawania patronatu Prezydenta,

g) prowadzenie, aktualizowanie i publikowanie kalendarza imprez patriotycznych  i kulturalnych organizowanych na terenie Gminy.

2) w zakresie współpracy zagranicznej:

a) opracowanie priorytetów współpracy zagranicznej Gminy w oparciu o obowiązującą strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

b) przygotowywanie programów i planów współpracy zagranicznej Gminy,

c) przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej Gminy i realizacja zadań wynikających z podpisanych umów we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz innymi podmiotami z terenu gminy,

d) opracowanie i prowadzenie baz danych dotyczących współpracy zagranicznej,

e) obsługa kontaktów zewnętrznych Urzędu i Gminy wynikających z zadań Wydziału,

f) przygotowywanie wizyt delegacji zagranicznych na terenie Gminy,

g) koordynacja wyjazdów i staży zagranicznych pracowników Urzędu.

3) w dziedzinie kultury:

a) prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury,

b) koordynowanie działalności samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem,

c) nadzorowanie realizacji zadań statutowych i wykorzystywania posiadanych środków finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organizatorem,

d) przygotowywanie opinii i dokumentacji o tworzeniu i likwidowaniu samorządowych instytucji kultury,

e) podejmowanie, wspólnie z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,

f) nadzorowanie realizacji zadań zlecanych podmiotom prowadzącym działalność kulturalną i kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu Gminy,

g) prowadzenie spraw związanych z działalnością Starogardzkiego Centrum Kultury (SCK), Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) i Muzeum Ziemi Kociewskiej (MZK) w Starogardzie Gdańskim w zakresie:

- określonym w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie,

- przygotowywania dla Prezydenta informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących wniosków SCK, MBP i MZK, a także przekazywania tych decyzji wnioskodawcy,

h) prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,

i) przygotowywanie analiz finansowych i zbiorczych sprawozdań statystycznych jednostek kultury,

j) organizacja imprez patriotycznych i innych uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i rocznicami upamiętniającymi ważne wydarzenia w historii miasta;

4) w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki:

a) koordynacja działalności samorządowych instytucji sportowo - rekreacyjnych działających na terenie Gminy,

b) podejmowanie, wspólnie z zakładami pracy, instytucjami, klubami sportowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi jednostkami przedsięwzięć mających na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji,

c) nadzorowanie realizacji zadań zleconych podmiotom, prowadzącym działalność z zakresu kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki oraz kontrolowanie wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu Gminy,

d) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

e) koordynowanie i nadzorowanie działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim;

5) w dziedzinie informacyjnej:

a) tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Gminy,

b) współpraca z innymi Wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie przepływu informacji medialnej,

c) prowadzenie strony internetowej Gminy,

d) przygotowywanie serwisu informacyjnego i wprowadzanie ogłoszeń na stronę internetową Miasta,

e) sporządzanie i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i   nekrologów podpisywanych przez Prezydenta,

f) organizowanie konferencji prasowych,

g) wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Prezydenta, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Prezydenta,

h) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Prezydenta w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe,

i) opracowywanie tekstów informacyjnych z działalności organów Gminy do mediów w tym również do portali społecznościowych,

j) wydawanie samorządowego biuletynu informacyjnego „Starogardzki Ratusz”.

 

Liczba odwiedzin : 3012
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2015-02-25 13:13:25
Czas publikacji: 2019-01-07 08:34:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak