Wydział Inicjatyw Gospodarczych 

 

 

Krzysztof Kuśmierczuk
Zastępca Naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
telefon: (+48) 58 530- 6106
fax. (+48) 58 530-6111
e-mail: Krzysztof.Kusmierczuk@um.starogard.pl 

 

Do zadań Wydziału Inicjatyw Gospodarczych należy:

1pozyskiwanie pomocowych środków europejskich oraz innych funduszy pozabudżetowych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych;
2pozyskiwanie środków budżetowych z innych jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) oraz z budżetu centralnego;
3opracowywanie, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pozabudżetowych;
4opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczanie projektów nieinwestycyjnych i międzynarodowych współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pozabudżetowych;
5planowanie i opracowywanie projektów na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy wynikających ze strategii rozwoju miasta oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych;
6współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi dla programów finansowanych z funduszy europejskich, w ramach przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów europejskich;
7współpraca z instytucjami europejskimi i administracją samorządową oraz państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
8koordynacja i współpraca z Wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w planowaniu, przygotowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków;
9koordynowanie realizacji programów społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami oraz instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi;
10bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;
11opracowywanie projektów procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz zarządzania projektami europejskimi;
12prowadzenie baz danych o projektach planowanych, przygotowywanych i realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Gminy;
13promocja projektów;
14opracowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wniosków dotyczących pożyczek niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych środków pozabudżetowych;
15nadzorowanie zespołów powołanych do przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;
16koordynowanie pracą zespołów powoływanych do oceny dokumentacji technicznej projektów europejskich;
17kompletowanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji projektów europejskich;
18inspirowanie opracowań programowych (strategii rozwoju, programu rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych) i ich aktualizacji oraz nadzór nad procesem ich wdrażania;
19) w zakresie strategii rozwoju Gminy:

a) koordynowanie prac dotyczących strategii rozwoju Gminy,
b) koordynowanie i prowadzenie prac nad planem realizacyjnym strategii,
c) współuczestniczenie przy opracowaniu budżetu Gminy i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności z przyjętą strategią Gminy,
d) okresowe rozliczanie realizacji planowanych przedsięwzięć,
eprzygotowywanie dla potrzeb Prezydenta rocznej informacji z realizacji programu strategicznego rozwoju Gminy;

20) w zakresie pomocy dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów:

a) prowadzenie „Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy” świadczącego usługi informacyjne na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia lub rozwojem działalności gospodarczej, w zakresie wymaganych dokumentów, pozwoleń i trybu rejestracji,
b) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a także z organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców,
c) koordynacja prac i obsługa działalności rady przedsiębiorców w przypadku jej powołania,
d) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie Gminy oraz prowadzenie promocji tych ofert w kraju i za granicą,
e) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa,
f) organizacja i koordynacja współpracy Gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych,
g) udzielanie informacji i organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, w zakresie możliwości pozyskiwania środków pomocowych na rozwój prowadzonej działalności z funduszy europejskich,
h) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego,
i) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych,
j) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
k) przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o działających na terenie Gminy podmiotach gospodarczych,
l) współpraca z innymi gminami, samorządem powiatowym i województwa oraz ich instytucjami w celu wspólnej promocji przedsiębiorczości i możliwości inwestycyjnych,
m) stworzenie i prowadzenie bazy firm i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy,
n) stworzenie i prowadzenie bazy informacji o terenach inwestycyjnych,
o) opracowanie, realizacja, koordynacja i monitorowanie Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie,
p) monitoring lokalnego rynku przedsiębiorczości – identyfikacja potrzeb przedsiębiorców.

21) współpraca merytoryczna wydziału z gminnymi spółkami,
22) realizacja Budżetu Obywatelskiego w zakresie: przygotowania procedur, konsultacji z mieszkańcami, opiniowania wniosków,
23) wprowadzanie do systemu teleinformatycznego CEDIG danych podlegających wpisowi,
24) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego lokalnego,
25) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania zasad, miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
26) przygotowywanie: protokołów dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, postanowień i decyzji w sprawie zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2027
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2015-02-25 13:58:29
Czas publikacji: 2018-11-20 08:24:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak