Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży 

 

 

Sylwia Ossowska
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży
telefon: (+48) 058 530-6134 
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Sylwia.Ossowska@um.starogard.pl

 

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta do spraw Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, i Osób Niepełnosprawnych należą:

1) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których     mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) realizowanie polityki Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego,
4) organizowanie cyklicznych spotkań władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi,
5) organizowanie współpracy o charakterze poza finansowym z organizacjami pozarządowymi,
6) opracowywanie na kolejne lata Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, koordynacja realizacji Programu oraz sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu,
7) sporządzanie sprawozdań, analiz i raportów oraz innych dokumentów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, również na wniosek innych urzędów, instytucji czy podmiotów,
8) przygotowywanie niezbędnych analiz, informacji i projektów aktów prawnych,
9) wpieranie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu projektów mających na celu realizację zadań własnych Gminy,
10) wspieranie i inicjowanie wszelkich pozaszkolnych instytucjonalnych form pobudzania aktywności intelektualnej i fizycznej dzieci i młodzieży, w celu tworzenia optymalnych warunków ich rozwoju i samorealizacji oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wychowawczym,
11) inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających na rzecz dzieci i młodzieży; dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej dzieci i młodzieży oraz warunków ich rozwoju, z uwzględnieniem zjawiska sieroctwa, niepełnosprawności, zagrożenia patologiami społecznymi, a także ich wpływu na poziom życia oraz rozwój dzieci i młodzieży,
12) propagowanie wartości dotyczących wychowania młodego pokolenia, współpraca z miejskimi jednostkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Komendą Policji oraz innymi instytucjami – w zakresie ich odpowiedzialności za realizację programów edukacyjnych i wychowawczych oraz za inne sprawy dotyczące dzieci i młodzieży,
13) wspieranie działalności Młodzieżowej Rady Miasta,
14) sprawowanie opieki merytorycznej nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta.

 

Liczba odwiedzin : 802
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2015-02-27 10:56:13
Czas publikacji: 2015-12-16 07:55:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak