Zawiadomienie o zgromadzeniu - tryb uproszczony 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015r., poz.1485).

Zgłoszenie zgromadzenia w trybie uproszczonym następuje w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności podowodować zmiany w jego organizacji.

INFORMACJE:

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizator przekazuje do właściwego gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego - w przypadku gdy w danej gminie lub mieście nie zostało ono utworzone – do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego - w taki sposób, aby wiadomość dotarła do właściwego centrum nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

WAŻNE!

W Starogardzie Gdańskim nie zostało utworzone miejskie centrum zarządzania kryzysowego

W związku z powyższym organizator zgromadzenia kieruje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie miasta Starogard Gdański do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w następujących formach:

- telefonicznie lub

- na adres poczty elektronicznej.

Informacje o numerach telefonów i adresach poczty elektronicznej na które kieruje się zawiadomienia, Wojewoda udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  1. Organizator zgromadzenia w trakcie trwania zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora zgromadzenia.
  2. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

W takim przypadku organizator zostaje o tym fakcie poinformowany.

  1. Organizator rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy cytowanej ustawy albo przepisy karne.
  2. Zgromadzenie może zostać rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli przebieg zgromadzenia:

             - zagrażać będzie życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

          - powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych,

          - narusza przepisy ww. ustawy albo przepisy karne a organizator zgromadzenia uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

W przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia mogą zwrócić się funkcjonariusze Policji.

Tryb postępowania, w tym postępowanie odwoławcze od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia określa art. 25 ust.3 – ust.5 cytowanej ustawy.

 

Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Prądziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wysocka Jolanta
Czas wytworzenia: 2015-12-02 10:25:40
Czas publikacji: 2015-12-02 10:29:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak