Zawiadomienie o zgromadzeniu - tryb zwykły 

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1485)

Zgłoszenie zgromadzenia w trybie zwykłym następuje w przypadku, gdy zaplanowane przez organizatora zgromadzenie spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności zmiany w jego organizacji.

 

INFORMACJE:

  1. zawiadomienie o zgromadzeniu organizator przekazuje Prezydentowi Miasta Starogard Gdański w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia ma możliwość zawiadomienia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w następujących formach:

- pisemnej

- za pomocą faksu

- ustnie do protokołu

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Prezydent Miasta

Starogard Gdański

ul. Gdańska 6

83-200 Starogard Gdański

fax 58 530 60 00

fax 58 530 60 46

ratusz@um.starogard.pl

wso.@um.starogard.pl

Do zawiadomienia dołącza się:

- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

- zdjęcie ( format dowodowy 35x45 mm) organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia – dla potrzeb wystawienia identyfikatora.

  1. Organizator lub osoba wyznaczona na przewodniczącego zgromadzenia jest zobowiązana do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających (np. kamizelki odblaskowej z napisem „PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA” itp.), w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.
  2. Identyfikator podlega niezwłocznemu zwrotowi po zakończeniu zgromadzenia do organu, który go wydał.
  3. Prezydent Miasta wyda decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

- jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,

- jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Tryb odwoławczy od decyzji został określony w art. 16 cytowanej ustawy.

  1. Prezydent Miasta może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

W takim przypadku organizator zostaje o tym fakcie poinformowany.

  1. Podmiotem odpowiedzialnym za pokojowy przebieg zgromadzenia jest organizator zgromadzenia oraz jego przewodniczący. Jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się poleceniom przewodniczącego lub gdy zgromadzenie będzie naruszało przepisy ustawy albo przepisy karne – podmiot ten powinien zgromadzenie rozwiązać. Gdy przewodniczący nie rozwiąże zgromadzenia – pomimo uprzedzenia przez przedstawiciela organu gminy o takiej konieczności – wówczas zgromadzenie będzie mogło być rozwiązane właśnie przez przedstawiciela organu gminy.

Tryb postępowania , w tym tryb odwoławczy od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia został określony w art. 20 ust.3 – ust.5 cytowanej ustawy.

Przykładowy wzór zawiadomienia o zgromadzeniu zgłoszonym w trybie zwykłym – załącznik nr 1

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. braku którejkolwiek ze wskazanych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

*) dokładą nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji należy podać, gdy w jej imieniu zgromadzenie jest organizowane. Nie zwalnia to z obowiązku wskazania osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia i podania wymaganych ustawowo jego danych osobowych.

**) Przewodniczącym zgromadzenia jest:

- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną (chyba, że inna osoba wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego);

- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja.

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia przez inną osobę niż organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną – załącznik nr 2

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia przez osobę, działającą w imieniu organizatora (w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja) – załącznik nr 3

 

Załączniki

załcznik nr 1.doc

Data: 2015-12-02 10:20:43 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

załcznik nr 2.doc

Data: 2015-12-02 10:20:43 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

załcznik nr 3.doc

Data: 2015-12-02 10:20:43 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 425
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Prądziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wysocka Jolanta
Czas wytworzenia: 2015-12-02 10:29:54
Czas publikacji: 2015-12-02 10:32:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak