Uchwały Rady Miasta VII kadencji podjęte w 2016 roku 

 
 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2016 ROKU - VII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. XIX/176/2016 29.01.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2020”.

Załączniki nr 1

29.01.2016
2. XIX/177/2016 29.01.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii”

29.01.2016
3. XIX/178/2016 29.01.2016

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałami: XXIV/221/2016 z 30.03.2016,  XXIV/221/2016 z 30.03.2016

29.01.2016
4. XXI/179/2016 30.01.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia porozumienia z Gminą Starogard Gdański i Powiatem Starogardzkim dotyczącego współdziałania przy przygotowaniu studium dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

30.01.2016
5. XXI/180/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2016 (zmiana 1)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

30.01.2016
6. XXI/181/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 1)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

30.01.2016
7. XXI/182/2016 30.01.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

30.01.2016
8. XXI/183/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program HPV)

30.01.2016
9. XXI/184/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program wady postawy)

30.01.2016
10. XXI/185/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim (program bułka i mleko)

30.01.2016
11. XXI/186/2016 30.01.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 701 z dnia 23.02.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
12. XXI/187/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 614 z dnia 18.02.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
13. XXI/188/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 615 z dnia 18.02.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
14. XXI/189/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 616 z dnia 18.02.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
15. XXI/190/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.

30.01.2016
16. XXI/191/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/ 144 /2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015

Załącznik nr 1

30.01.2016
17. XXI/192/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

30.01.2016
18. XXI/193/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański

30.01.2016
19. XXI/194/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat

30.01.2016
20. XXI/195/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2016 rok

30.01.2016
21. XXI/196/2016 30.01.2016

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2016

30.01.2016
22. XXI/197/2016 30.01.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 575 z dnia 17.02.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
23. XXIII/198/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zmian budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2016 (zmiana 2)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

02.03.2016
24. XXIII/199/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 2)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

02.03.2016
25. XXIII/200/2016 02.03.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

02.03.2016
26. XXIII/201/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1286 z dnia 30.03.2016 r.

zmieniona uchwałą XXXIV/323/2016 z 30.11.2016

tekst jednolity uchwały - XXXVIII/369/2017 z 1.03.2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
27. XXIII/202/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1287 z dnia 30.03.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
28. XXIII/203/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2016”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1304 z dnia 31.03.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
29. XXIII/204/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy

02.03.2016
30. XXIII/205/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat

02.03.2016
31. XXIII/206/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Starogard Gdański

Załącznik nr 1

02.03.2016
32. XXIII/207/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Zaliczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

02.03.2016
33. XXIII/208/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą

02.03.2016
34. XXIII/209/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego”

02.03.2016
35. XXIII/210/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzyca po zabytkach Kociewia”

02.03.2016
36. XXIII/211/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych

zmieniona uchwałą nr LII/553/2018 z 25.04.2018

01.07.2016
37. XXIII/212/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

zmieniona uchwalą LII/554/2018 z 25.04.2018

01.07.2016
38. XXIII/213/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1308 z dnia 31.03.2016 r.


uchylona uchwałą XXXVI/353/2017 z 25.01.2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
39. XXIII/214/2016 02.03.2016

Uchwała w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

02.03.2016
40. XXIV/215/2016 30.03.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański

30.03.2016
41. XXIV/216/2016 30.03.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców.

Oczywista omyłka sprostowana uchwałą nr XXV/236/2016 z 27.04.2016

30.03.2016
42. XXIV/217/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 3).

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

30.03.2016
43. XXIV/218/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 3).

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

30.03.2016
44. XXIV/219/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

30.03.2016
45. XXIV/220/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

30.03.2016
46. XXIV/221/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie zmian w rocznym planie potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.

30.03.2016
47. XXIV/222/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej i Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony ujęcia wód podziemnych „Południe”, terenu ochrony pośredniej) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i terenu ochrony pośredniej) dla obszarów oznaczonych symbolami: „39.W,U”, „016KDW” i „34.ZP”

Załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r. poz. 2117 z dnia 7 czerwca 2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
48. XXIV/223/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/505/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1701 z dnia 29.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od odnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Pom., z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
49. XXIV/224/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/202/2008 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1702 z dnia 29.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od odnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Pom., z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
50. XXIV/225/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/229/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania niespłaconych części ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1703 z dnia 29.04.2016 r.

Po upływie 14 dni od odnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Pom., z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
51. XXIV/226/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Starogard Gdański".

Załącznik

30.03.2016
52. XXIV/227/2016 30.03.2016

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim.

zmieniona uchwałą XXXI/289/2016 z 28.09.2016

30.03.2016
53. XXV/228/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 rok (zmiana 4)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

27.04.2016
54. XXV/229/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 4)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

27.04.2016
55. XXV/230/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1924 z dnia 20.05.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
56. XXV/231/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/65 i 51/75 obr.32 położonych w rejonie ul. Kasztanowej w Starogardzie Gdańskim

Załącznik nr 1

27.04.2016
57. XXV/232/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla 2 obszarów: w rejonie ul. Zielonej oraz w rejonie ul. Kopernika

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2033 z dnia 02.06.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
58. XXV/233/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 - 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

27.04.2016
59. XXV/234/2016 27.04.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 1916 z dnia 20.05.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
60. XXV/235/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

27.04.2016
61. XXV/236/2016 27.04.2016

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

27.04.2016
62. XXV/237/2016 27.04.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

27.04.2016
63 XXVI/238/2016 31.05.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 rok (zmiana 5)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

31.05.2016
64 XXVI/239/2016 31.05.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2026 (zmiana 5)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

31.05.2016
65 XXVI/240/2016 08.06.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczących budżetu Gminy oraz określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

08.06.2016
66 XXVI/241/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Załącznik nr 1

08.06.2016
67 XXVI/242/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

zmieniona uchwałą nr XXVIII/263/2016 z dn. 29.06.2016

straciła moc uchwałą nr XXXV/336/2016 z dn. 28.12.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2492 z dnia 15.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
68 XXVI/243/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

zmieniona uchwałą nr XXVIII/262/2016 z dn. 29.06.2016

straciła moc uchwałą nr XXXV/337/2016 z dn. 28.12.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2434 z dnia 13.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
69 XXVI/244/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

08.06.2016
70 XXVI/245/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2493 z dnia
15.07.2016 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
71 XXVI/246/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie nadania imienia przedszkolu

08.06.2016
72 XXVI/247/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie nadania nazwy stadionowi sportowemu w Starogardzie Gdańskim

08.06.2016
73 XXVI/248/2016 08.06.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański

08.06.2016
74 XXVI/249/2016 08.06.2016

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2494 z dnia
15.07.2016 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
75 XXVII/250/2016 15.06.2016

Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca

15.06.2016
76 XXVIII/251/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok

29.06.2016
77 XXVIII/252/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok

29.06.2016
78 XXVIII/253/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 6)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

29.06.2016
79 XXVIII/254/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 6)

Objaśnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

29.06.2016
80 XXVIII/255/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych – etap I”

Zmieniona uchwałą nr XXX/273/2016 z 31 sierpnia 2016 r.

29.06.2016
81 XXVIII/256/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

Załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2860 z dnia 08.08.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
82 XXVIII/257/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Zmieniona uchwałą nr XXX/282/2016 z 31 sierpnia 2016

29.06.2016
83 XXVIII/258/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2785 z dnia 26.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
84 XXVIII/259/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2786 z dnia 26.07.2016 r.

Zmieniona uchwałą nr XLII/405/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
85 XXVIII/260/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”

Uzasadnienie

29.06.2016
86 XXVIII/261/2016 29.06.2016

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

29.06.2016
87 XXVIII/262/2016 29.06.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

straciła moc uchwałą nr XXXV/337/2016 z dn. 28.12.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2787 z dnia 26.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
88 XXVIII/263/2016 29.06.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

straciła moc uchwałą nr XXXV/336/2016 z dn. 28.12.2016

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 2788 z dnia 26.07.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
89 XXIX/264/2016 27.07.2016

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3072 z dnia 26.08.2016 r.

Zmieniona uchwałą nr XLV/442/2017 z 27 września 2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
90 XXIX/265/2016 27.07.2016

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3073 z dnia 26.08.2016 r.

Zmieniona uchwałą nr XLV/440/2017 z 27 września 2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

91 XXIX/266/2016 27.07.2016

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3071 z dnia 26.08.2016 r.

Zmieniona uchwałą nr XLV/443/2017 z 27 września 2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

92 XXX/267/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty

31.08.2016

93 XXX/268/2016 31.08.2016

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3223 z dnia 26.09.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

94 XXX/269/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego"

31.08.2016

95 XXX/270/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 7)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

31.08.2016

96 XXX/271/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 - 2026 (zmiana 7)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

31.08.2016

97 XXX/272/2016 31.08.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

31.08.2016

98 XXX/273/2016 31.08.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - etap I"

31.08.2016

99 XXX/274/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

 31.08.2016
100 XXX/275/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

31.08.2016
101 XXX/276/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3224 z dnia 26.09.2016 r.

straciła moc uchwałą LIII/560/2018 z dnia 29.05.2018

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
102 XXX/277/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3225 z dnia 26.09.2016 r.

zmieniona uchwałą L/521/2018 z 21.02.2018

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
103 XXX/278/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla obszaru oznaczonego w obowiązującym planie miejscowym symbolem „A.146.ZP”, „A.142.P2”, „A.141.U1”, „A.139.U1”, „A.140.UC”, KDW , położonego w rejonie ulicy Skarszewskiej i Sadowej

Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3301 z dnia 06.10.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
104 XXX/279/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r.  (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012 r. poz. 681) - dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”

Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3192 z dnia 26.09.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
105 XXX/280/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie Miasta Starogard Gdański zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

31.08.2016
106 XXX/281/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat

31.08.2016
107 XXX/282/2016 31.08.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

31.08.2016
108 XXX/283/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Załącznik 1 _cz. 1

Załącznik 1 do załącznika

Załącznik 2 do załącznika

Załącznik 3 do załącznika

Załącznik 4 do załącznika

Załącznik 5 do załącznika

Załącznik 6 do załącznika

Załącznik 7 do załącznika

Załącznik 8 do załącznika

Załącznik 9 do załącznika

Załącznik 10 do załącznika

Załacznik 11 do załącznika

Załacznik 12 do załącznika

Załącznik 13 do załącznika

Załącznik 14 do załącznika

Załącznik 15 do załącznika

Załącznik 16 do załącznika

Załącznik 17 do załącznika

Załącznik 18 do załącznika

Załącznik 19 do załącznika

Załącznik 20 do załącznika

Załacznik 21 do załącznika

Załącznik 22 do załącznika

Załącznik 23 do załącznika

Załącznik 24 do załącznika

Załącznik 25 do załącznika

Załącznik 26 do załącznika

Załącznik 27 do załącznika

Załącznik 28 do załącznika

Załącznik 29 do załącznika

Załącznik 30 do załącznika

Załącznik 31 do załącznika

Załącznik 32 do załącznika

Załącznik 33 do załącznika

Załącznik 34 do załącznika

Załącznik 1 cz.2

Załącznik 1 do załącznika cz.2

Załącznik 2 do załącznika cz.2

Załącznik 3 do załącznika cz.2

Załącznik 4 do załącznika cz.2

Załącznik 5 do załącznika cz.2

Załącznik 6 do załącznika cz.2

Załącznik 7 do załącznika cz.2

 

 31.08.2016
109 XXX/284/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Kazimierza Deyny

31.08.2016
110 XXX/285/2016 31.08.2016

Uchwała w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego"

31.08.2016

111 XXXI/286/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 8)

Uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

28.09.2016

112 XXXI/287/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 - 2026 (zmiana 8)

Objaśnienia

Załącznik 1

Załącznik 2

28.09.2016

113 XXXI/288/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat

28.09.2016

114 XXXI/289/2016 28.09.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim

28.09.2016

115 XXXI/290/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu na czas dłuższy niż 3 lata z organizacją pożytku publicznego

28.09.2016

116 XXXI/291/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Starogardzie Gdańskim na lata 2016 - 2018 - aktualizacja

Załącznik

Straciła moc uchwałą nr XLV/451/2017 z dnia 27 września 2017 r.

28.09.2016

117 XXXI/292/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do zawarcia umowy na realizację projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

28.09.2016

118 XXXI/293/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014 - 2020

28.09.2016

119 XXXI/294/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu

28.09.2016

120 XXXI/295/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "E-administracja dla e-klienta" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

28.09.2016

121 XXXI/296/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim

Załącznik

28.09.2016

122 XXXI/297/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3582 z dnia 26.10.2016 r.

 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

123 XXXI/298/2016 28.09.2016

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3536 z dnia 26.10.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

124 XXXII/299/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu zmiany aglomeracji Starogard Gdański

Załącznik

12.10.2016

125 XXXII/300/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3625 z dnia 08.11.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

126 XXXII/301/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3615 z dnia 07.11.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
127 XXXII/302/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3616 z dnia 07.11.2016 r.

Zmieniona uchwałą nr XLV/441/2017 z 27 września 2017 r.

straciła moc uchwałą nr XLVI/461/2017 z 25.10.2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
128 XXXII/303/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załącznik do uchwały

Załącznik do załącznika

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3626 z dnia 08.11.2016 r.

Straciła moc uchwałą nr XLV/445/2017 z 27 września 2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
129 XXXII/304/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3635 z dnia 08.11.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
130 XXXII/305/2016 12.10.2016

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3636 z dnia 08.11.2016 r.

Straciła moc uchwałą nr XLV/444/2017 z 27 września 2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.

131 XXXIII/306/2016 26.10.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 9)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

26.10.2016

132 XXXIII/307/2016 26.10.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 9)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

26.10.2016
133 XXXIII/308/2016 26.10.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 26.10.2016
134 XXXIII/309/2016 26.10.2016

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz.Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) - dla obszaru oznaczonego  symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej

Załącznik

26.10.2016
135 XXXIII/310/2016 26.10.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki - Pomorska w Starogardzie Gdańskim

Załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4005 z dnia 28.11.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
136 XXXIII/311/2016 26.10.2016

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 3964 z dnia 25.11.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

137 XXXIII/312/2016 26.10.2016 Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

26.10.2016

138 XXXIV/313/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogard Gdański

Uzasadnienie

30.11.2016

139 XXXIV/314/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 10)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załąćznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

30.11.2016
140 XXXIV/315/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 10)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

30.11.2016
141 XXXIV/316/2016 30.11.2016 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 30.11.2016
142 XXXIV/317/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4288 z dnia 08.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
143 XXXIV/318/2016 30.11.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4289 z dnia 08.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
144 XXXIV/319/2016  30.11.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4127 z dnia 05.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 145  XXXIV/320/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie wykonany remont elewacji frontowej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4290 z dnia 08.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

obowiązuje od 01.01.2017 do 30.06.2021

 146  XXXIV/321/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4291 z dnia 08.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.
 147 XXXIV/322/2016  30.11.2016

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4128 z dnia 05.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 148  XXXIV/323/2016 30.11.2016

 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 roku, poz. 4129 z dnia 05.12.2016 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 148  XXXIV/324/2016  30.11.2016 Uchwała w sprawie zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta  Starogard Gdański 30.11.2016
149 XXXIV/325/2016 30.11.2016

 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego  dotyczącego zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
30.11.2016
150 XXXIV/326/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”

Załącznik nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 377 z dnia 27.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
151 XXXIV/327/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat

30.11.2016
152 XXXIV/328/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica Szarych Szeregów"

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 151 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
153 XXXIV/329/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica Żołnierzy Wyklętych"

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 152 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
154 XXXIV/330/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica Feliksa Selmanowicza "Zagończyka""

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 153 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
155 XXXIV/331/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica generała Augusta Fieldorfa "Nila""

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 154 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
156 XXXIV/332/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica Danuty Siedzikówny "Inki""

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 155 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
157 XXXIV/333/2016 30.11.2016

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy "ulica Stefana Roweckiego "Grota""

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 156 z dnia 13.01.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
158 XXXV/334/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok (zmiana 11)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

28.12.2016
159 XXXV/335/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2026 (zmiana 11)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

28.12.2016
160 XXXV/336/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 329 z dnia 24.01.2017 r.

straciła moc uchwałą XLIX/502/2018 z 24.01.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
161 XXXV/337/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 277 z dnia 23.01.2017 r.

straciła moc uchwałą XLIX/502/2018 z 24.01.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
162 XXXV/338/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 317 z dnia 24.01.2017 r.

zmieniona uchwałą nr XLVII/471/2017 z 29.11.2017

straciła moc uchwalą LI/532/2018 z 21.03.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
163 XXXV/339/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

28.12.2016
164 XXXV/340/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok

28.12.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017
165 XXXV/341/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031

założenia do WPF

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

zmieniona uchwałami: XXXVI/347/2017 z 25.01.2017, XXXVIII/363/2017 z 1.03.2017, XXXIX/373/2017 z 29.03.2017, XL/395/2017 z 26.04.2017, XLII/402/2017 z 31.05.2017, XLIII/410/2017 z 28.06.2017, XLIV/423/2017 z 30.08.2017, XLV/447/2017 z 27.09.2017, XLVI/456/2017 z 25.10.2017, XLVII/465/2017 z 29.11.2017, XLVIII/481/2017 z 20.12.2017

straciła moc uchwałą XLVIII/478/2017 z 20.12.2017

01.01.2017
166 XXXV/342/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok

charakterystyka

charakterystyka_uzupełnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

załącznik nr 14

załącznik nr 15

załącznik nr 16

załącznik nr 17

załącznik nr 18

załącznik nr 19

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 593 z dnia 13.02.2017 r.

zmieniona uchwałami: XXXVI/346/2017 z 25.01.2017, XXXVIII/362/2017 z 1.03.2017, XLIV/422/2017 z 30.08.2017, XLV/446/2017 z 27.09.2017, XLVI/455/2017 z 25.10.2017, XLVII/464/2017 z 29.11.2017, XLVIII/480/2017 z 20.12.2017

01.01.2017
167 XXXV/343/2016 28.12.2016

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

zmieniona uchwałami nr: XXXVI/348/2017 z 25.01.2017, XXXVIII/371/2017 z 1.03.2017, XXXIX/374/2017 z 29.03.2017 r., XLIII/411/2017 z 28.06.2017 r., XLIV/424/2017 z 30.08.2017 r., XLV/448/2017 z 27.09.2017 r., XLVII/466/2017 z 29.11.2017 XLVIII/482/2017 z 20.12.2017 r.

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

28.12.2016 z mocą obowiązującą od 01.01.2017
 
Liczba odwiedzin : 4254
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2016-02-09 13:33:22
Czas publikacji: 2018-06-15 13:58:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak