Informacje o mieniu komunalnym posiadanym przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2015 roku 

 

 

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, czyli do wszystkich mieszkańców danej gminy tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ten fakt stanowi o szczególnym charakterze własności komunalnej i o potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki mieniem komunalnym.

            Począwszy od 1990 roku trwa proces komunalizacji, który rokrocznie wyposaża gminę w nowe grunty, w tym też zasoby do wykorzystania. Poniżej dane dotyczące procesu komunalizacji, a mianowicie:

1) 1990 r. - przygotowano 3 575 kart i skomunalizowano 79,0167 ha; kompleksowo załatwiono I etap komunalizacji.
2) 1991 r. - dokonał się właściwy, główny proces komunalizacji, która objęła ok. 732,0 ha; z mocy prawa złożono do PBN 74 wnioski na 1 099 działek (234 ha).
3) 1992 r. - z mocy prawa skomunalizowano 10,5882 ha, a na wniosek 0,7564 ha, złożono 72 wnioski i 1000 kompletów dokumentów do Wydziału Ksiąg  Wieczystych i       uregulowano stan prawny dla 1 442  działek (174 ha).
4) 1993 r. - z mocy prawa skomunalizowano 18,3845 ha, a na wniosek 3,5702 ha, złożono 69 wniosków i 300 kompletów  dokumentów do Wydziału Ksiąg Wieczystych i     uregulowano stan prawny dla 580 działek (79 ha).
5) 1994 r. - z mocy prawa  skomunalizowano 5,4322 ha, a na wniosek 0,0518 ha, złożono 19 wniosków i 190 kompletów do Wydziału Ksiąg Wieczystych.
6) 1995 r. - skomunalizowano 32,82 ha, w tym SZE „Centra” - 4,06 ha.
7) 1996 r. - skomunalizowano 115,97 ha, w tym 100,04 ha na wniosek - od Szpitala „Kocborowo”.
8) 1997 r. - skomunalizowano 1,70 ha, w tym 1,14 ha na wniosek - od Rejonu Dróg Publicznych  w Starogardzie Gdańskim.
9) 1998 r. -   skomunalizowano z mocy prawa 1,09 ha gruntów.
10) 1999 r. - skomunalizowano z mocy prawa 8,41 ha gruntów.
11) 2000 r. - skomunalizowano z mocy prawa 9,38 ha gruntów.
12) 2001 r. - skomunalizowano z mocy prawa  2,91 ha gruntów.
13) 2002 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0,2 ha gruntów
14) 2003 r. –skomunalizowano z mocy prawa 0,01 ha gruntów
15) 2004 r. –skomunalizowano  z mocy prawa 0,21 ha gruntów
16) 2005r. -  skomunalizowano  z mocy prawa 0,03 ha gruntów
17) 2006r. -  skomunalizowano  z mocy prawa 1,38 ha gruntów
18) 2007r. -  skomunalizowano  z mocy prawa 0,15 ha gruntów
19) 2008r. -  nie przeprowadzono komunalizacji
20) 2009r. -  skomunalizowano z mocy prawa0,33 ha gruntów
21) 2010r. -  skomunalizowano z mocy prawa 0,28 ha gruntów
22) 2011r. -  skomunalizowano z mocy prawa i na wniosek – 12,00 ha
23) 2012r. -  skomunalizowano z mocy prawa i na wniosek – 2,02 ha
24) 2013r. -  skomunalizowano z mocy prawa i na wniosek – 1,30 ha
25) 2014r. -  skomunalizowano z mocy prawa i na wniosek – 1,01 ha
26) 2015r. -  nie przeprowadzono komunalizacji

Obecnie łącznie mienie komunalne to 736,30 ha gruntu w granicach administracyjnych miasta, co stanowi 29,13 % powierzchni miasta Starogardu Gdańskiego oraz 70,75 ha terenów położonych poza granicami miasta, we wsiach : Koteże, Stary Las, Linowiec i Kokoszkowy. Od 01.01.2001r. zwiększyła się powierzchnia miasta w związku z dołączeniem działki nr 36 ze wsi Żabno – obecnie: działka nr 342, obręb 37, pow. 33.76.77 ha (zmiana granic administracyjnych miasta na wniosek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.12.2000r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin).

Mienie komunalne można podzielić na kilka kategorii (patrz zestawienie ogólne zbiorcze - tabelka) i przypisać poszczególnym kategoriom  odpowiednią charakterystykę.

Pierwsza kategoria to własność Gminy Miejskiej zwana: zasoby gminy do wykorzystania. Zestawienie tych gruntów z wyszczególnieniem numeru obrębu, numeru działki, powierzchni działki i jej wartości (aktualna wycena bądź wartość szacunkowa) stanowi załącznik do niniejszego opracowania wraz z graficznym przedstawieniem na mapach. Z wykazu tego wynika, że zasoby gminy do wykorzystania występują w 23 obrębach miasta oraz w trzech miejscowościach wiejskich, stanowią 311 działek (306 na terenie Gminy Miejskiej) o łącznej powierzchni 419,03 ha ( 374,92 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański + 44,11 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański), co daje ogólną szacunkową wartość  36 173 777,00 złotych.

Druga kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które występują w 20 obrębach, stanowią 355 działek, co daje 14,99 ha. Za grunty tego rodzaju w momencie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego gmina uzyskuje 25 % ceny gruntu jako pierwszą opłatę, a później, co roku, procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu, opłatę roczną.

Trzecią kategorię stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, grunty te położone są w 17 obrębach i stanowią 142 działki, a łączna powierzchnia wynosi 28,60 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 10% w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Zasoby lokalowe to mienie będące w gestii Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej, występują one na 289 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 25,84 ha. Jest to mienie składające się z 2 554 lokali w 183 budynkach.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane to m. in. obiekty publiczne, których głównym zadaniem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. W tej kategorii ujęto również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi, handlowymi itp., które są wydzierżawiane i wynajmowane zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Nieruchomości związane ze Spółkami, w których Gmina Miejska posiada swoje udziały (STARKOM, STARWIK, TBS, ROCKET-POLAND  oraz ZUOK „STARY LAS”) zostały przedstawione odrębnie, a grunty będące w posiadaniu Spółek zobrazowano na załączonych mapkach.

Ponadto przedstawiono też majątek nieruchomy będący w użytkowaniu Instytucji Kultury ( Starogardzkie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Kociewskiej, Miejska Biblioteka Publiczna).

Najważniejszą sprawą dotyczącą mienia komunalnego jest zarządzanie majątkiem. W tym celu niezbędny jest niniejszy wykaz mienia, który posiadamy i aktualizujemy. Część majątku będąca potencjalnym towarem powinna mieć przypisaną swą wartość. Wykaz, który posiadamy zawiera te informacje. Wszystkie zasoby mają przypisaną wartość szacunkową. Natomiast, jeśli przeznaczamy do sprzedaży jakikolwiek element majątku komunalnego, to dokonywana jest jego wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Powinno się dążyć do tego, aby wśród nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży były działki o różnym przeznaczeniu, np.: działki rzemieślnicze, mieszkaniowe, handlowo-usługowe itp., a także działki zabudowane i niezabudowane. Oferta powinna być bogata, ale nie oznacza to, iż mamy zbywać wszystko. Należy znaleźć nabywcę, który zapłaci najwięcej i nie mniej niż sobie założymy, będzie realizował założenia przyjęte w koncepcji dla danej nieruchomości, bądź przedstawi swoją, zgodną z planowanym rozwojem lub potrzebami miasta, w przypadku nie istnienia żadnej koncepcji.

 

Pliki do pobrania:

Mienie komunalne - zestawienie ogólne zbiorcze  
Mienie komunalne - prawa rzeczowe i dzierżawy 
Informacja o wartości udziałów Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego i wartości akcji Gminy  
Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola 
Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - trwały zarząd, użytkowanie, administracja i użyczenia 
Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - nieruchomości zabudowane w tym dzierżawy  
Spółki Gminy Miejskiej - zestawienie zbiorcze 

            

 

Liczba odwiedzin : 470
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Putkamer - Jankowska
Czas wytworzenia: 2016-03-09 12:10:35
Czas publikacji: 2016-03-09 12:49:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak