Wydział Ochrony Środowiska 

 

 

Sebastian Brauer
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
telefon: (+48) 058 561-37-78
e-mail: Sebastian.Brauer@um.starogard.pl
            odpady@um.starogard.pl

Katarzyna Lutka
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
telefon: (+48) 058 561-37-78
e-mail: Katarzyna.Lutka@um.starogard.pl

adres: ul. Zblewska 18
           83-200 Starogard Gdański

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:

1) prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
2) przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych;
3) nadzór nad wykonawcami, którzy są odbiorcami odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w zakresie:
a) spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
b) terminowego wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
c) oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych,
d) rozliczeń za zrealizowaną usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych;
4) nadzór nad ZUOK „Stary Las” w zakresie realizacji umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych;
5) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości i osób objętych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
6) podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) koordynowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej frakcje zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w tym tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
8) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
9) przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
10)podejmowanie działań w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
11) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
12) kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny;
13) współpraca ze Związkiem Gmin Wierzyca i gminami położonymi w granicach Regionu Południowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
14) przygotowywanie materiałów konkursowych w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów komunalnych i ochrony środowiska;
15) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego;
16) realizacja zadań określonych ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska poprzez wydawanie decyzji w sprawach:
a) określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania;
17) uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i przyjmowanie informacji o ilościach wytwarzanych i składowanych odpadów;
18) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne;
19) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców odbioru odpadów komunalnych oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
20) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
21) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
22) w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
23) inicjowanie współdziałania i koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki gospodarcze i organizacje społeczne w dziedzinie ochrony środowiska;
24) zgłaszanie potrzeb podjęcia decyzji zmierzających do racjonalnego wykorzystania środowiska oraz jego ochrony przed zagrożeniami;
25) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenie opłat z tego tytułu;
26) prowadzenie rejestru rezerwatów przyrody, zgłaszanie wniosków o ich utworzenie oraz nadzór nad ich właściwą ochroną;
27) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów oraz w innych sprawach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, należących do Gminy;
28) kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, a w szczególności:
a) opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie miasta, w tym planowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej, w szczególności poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,
b) odbiór prac związanych z nasadzeniami roślinnymi,
c) opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki Urzędu Miasta,
d) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, a w tym:
- przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki,
- udział w kontrolowaniu nasadzeń rekompensujących,
- prowadzenie spraw związanych z utworzeniem obszarów i obiektów przyrodniczych podlegających prawnej ochronie oraz prowadzenie stosownego rejestru;
e) kontrola i prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie parku miejskiego oraz we wskazanych miejscach na terenie miasta,
f) prowadzenie i nadzór rewitalizacji istniejących zadrzewień,
g) typowanie do usunięcia starych i chorych drzew,
h) kontrola terenów zieleni miejskiej i zlecanie Miejskiemu Zakładowi Komunikacji podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu biologicznego i estetyki,
i) prowadzenie inwentaryzacji publicznych terenów zieleni,
j) typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych,
k) realizacja (zakładanie) terenów zieleni będących w obszarze działań miasta;
29) opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów w zakresie zadań wydziału;
30) publikowanie danych należących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
31) prowadzenie postępowań z uwzględnieniem zasad udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej i przygotowywanie decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
32) podejmowanie działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony powietrza.

 

Liczba odwiedzin : 1613
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2016-09-01 08:52:42
Czas publikacji: 2018-04-04 08:27:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak