Uchwały Rady Miasta VII kadencji podjęte w 2017 roku 

 
 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2017 ROKU - VII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. XXXVI/344/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Droga Nowowiejska i przedłużenia ulicy Piaskowej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 672 z dnia 17.02.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
2. XXXVI/345/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Lubichowskiej, Chojnickiej i Tadeusza Kościuszki w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 673 z dnia 17.02.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
3. XXXVI/346/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 1)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

25.01.2017
4. XXXVI/347/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 1)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

25.01.2017
5. XXXVI/348/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

25.01.2017
6. XXXVI/349/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 25.01.2017
7. XXXVI/350/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 25.01.2017
8. XXXVI/351/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim. 25.01.2017
9. XXXVI/352/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim 25.01.2017
10. XXXVI/353/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 677 z dnia 17.02.2017 r.

Straciła moc uchwałą nr LIX/641/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
11. XXXVI/354/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

załącznik

25.01.2017
12. XXXVI/355/2017 25.01.2017

Uchwała w sprawie nadania drodze publicznej gminnej nazwy „ulica Kręta”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 640 z dnia 15.02.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
13. XXXVI/356/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2017 rok 25.01.2017
14. XXXVI/357/2017 25.01.2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2017

25.01.2017

15. XXXVII/358/2017 08.02.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Starogard Gdański w sprawie objęcia obwodem szkolnym uczniów zamieszkałych na obszarze wsi Nowa Wieś Rzeczna i Żabno

08.02.2017

16. XXXVII/359/2017 08.02.2017 Uchwała w sprawie  projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

08.02.2017

17. XXXVII/360/2017 08.02.2017 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do zawarcia umowy partnerstwa z Gminą Starogard Gdański we wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański” oraz przyjęcia do realizacji i akceptacji założonych w nich planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu

08.02.2017

18. XXXVII/361/2017 08.02.2017 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020

08.02.2017,

19. XXXVIII/362/2017 01.03.2017

Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 2)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

01.03.2017

20. XXXVIII/363/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 2)

Objaśnienia

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

01.03.2017
21. XXXVIII/364/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchylona uchwałą nr XL/396/2017 z dnia 26.04.2017

01.03.2017
22. XXXVIII/365/2017 01.03.2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu 01.03.2017
23. XXXVIII/366/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2020 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej

Zmieniona uchwałą Nr V/33/2018 z dnia 19.12.2018 r.

01.03.2017
24. XXXVIII/367/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2017”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1366 z dnia 14.04.2017 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwałą nr 093/g127/D/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. orzekło o nieważności uchwały.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
25. XXXVIII/368/2017 01.03.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat 01.03.2017
26. XXXVIII/369/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Obiweszczenie - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1988 z dnia 25.05.2017 r.

01.03.2017
27. XXXVIII/370/2017 01.03.2017

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Obwieszczenie - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1987 z dnia 25.05.2017 r.

01.03.2017
28. XXXVIII/371/2017 01.03.2017

Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

01.03.2017
29. XXXIX/372/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 3)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

29.03.2017
30. XXXIX/373/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 3)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

29.03.2017
31. XXXIX/374/2017 29.03.2017

Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

29.03.2017
32. XXXIX/375/2017 29.03.2017 Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat 29.03.2017
33. XXXIX/376/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2017

załącznik

29.03.2017
34. XXXIX/377/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2018

załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1630 z dnia 10.05.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
35. XXXIX/378/2017 29.03.2017 Uchwala w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański 29.03.2017
36. XXXIX/379/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025

załącznik - Gminny Program Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025

Uchylona uchwałą nr XLV/450/2017 z dnia 27 września 2017 r.

29.03.2017
37. XXXIX/380/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/65 i 51/75 obr.32 położonych w rejonie ul. Kasztanowej w Starogardzie Gdańskim

załącznik graficzny

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1431 z dnia 21.04.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
38. XXXIX/381/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1887 z dnia 19.05.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
39. XXXIX/382/2017 29.03.2017 Uchwala w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów klas III i klas VI, kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego, w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum 29.03.2017
40. XXXIX/383/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1886 z dnia 19.05.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
41. XXXIX/384/2017 29.03.2017

Uchwala w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1903 z dnia 19.05.2017 r.

zmieniona uchwałami: nr XLVIII/490/2017 z dnia 20.12.2017 r., XLVIII/490/2017 z 20.12.2017

Straciła moc uchwałą Nr V/32/2018 z dnia 19.12.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
42. XXXIX/385/2017 29.03.2017 Uchwala w sprawie budowy hospicjum stacjonarnego w Starogardzie Gdańskim 29.03.2017
43. XL/386/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2160 z dnia 07.06.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
44. XL/387/2017 26.04.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wynajmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 26.04.2017
45. XL/388/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie zniesienia nazwy ulica „Mostowa”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2141 z dnia 06.06.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
46. XL/389/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie nadania nazwy „Trakt Ariego Izaaka Goldfarba”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2178 z dnia 07.06.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
47. XL/390/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim

załącznik

26.04.2017
48. XL/391/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim

załącznik

26.04.2017
49. XL/392/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2279 z dnia 19.06.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
50. XL/393/2017 26.04.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym 26.04.2017
51. XL/394/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 4)

Uzasadnienie

Załącznik

26.04.2017
52. XL/395/2017 26.04.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 4)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

26.04.2017
53. XL/396/2017 26.04.2017 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 26.04.2017
54. XLI/397/2017 19.05.2017

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji  i wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański programu „Mieszkanie Plus”

Załącznik

19.05.2017
55. XLI/398/2017 19.05.2017

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA - EDYCJA 2017"

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2248 z dnia 09.06.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
56. XLI/399/2017 19.05.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 5)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

19.05.257.17
57. XLII/400/2017 31.05.2017

Uchwala w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

31.05.2017
58. XLII/401/2017 31.05.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 6)

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

31.05.2017
59. XLII/402/2017 31.05.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 5)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

31.05.2017
60. XLII/403/2017 31.05.2017

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, realizujących etat łączony w grupach mieszanych  wiekowo
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2419 z dnia 28.06.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
61.  XLII/404/2017 31.05.2017

Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”

31.05.2017
62. XLII/405/2017 31.05.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2427 z dnia 28.06.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
63. XLII/406/2017 31.05.2017

Uchwała w sprawie nadania  drodze  lokalnej gminnej  nazwy „ulica  Łabędzia”
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2388 z dnia 27.06.2017 r.

zmieniona uchwałą nr XLIV/438/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
64. XLIII/407/2017 28.06.2017

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok

Sprawozdanie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 720 z dnia 28.02.2018 r.

28.06.2017
65. XLIII/408/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok 28.06.2017
66. XLIII/409/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 7)
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik rn 11

28.06.2017
67. XLIII/410/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 6)
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
28.06.2017
68. XLIII/411/2017 28.06.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

28.06.2017
69. XLIII/412/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017 -2025”
Załącznik
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2855 z dnia 28.07.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
70. XLIII/413/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Załącznik
28.06.2017
71. XLIII/414/2017 28.06.2017 Uchwala w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Starogard Gdański wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji

28.06.2017
72. XLIII/415/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem C1.1.P2
Załącznik
28.06.2017
73. XLIII/416/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach  płatnych niestrzeżonych  przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie "Parku Nowe Oblicze" przy al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim
Załącznik
Załącznik do regulaminu
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2695 z dnia 19.07.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
74. XLIII/417/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Załącznik
Załącznik do załącznika nr 1
Załącznik do załącznika nr 2
Załącznik do załącznika nr 3
Załącznik do załącznika nr 4
Załącznik do załącznika nr 5
Załącznik do załącznika nr 6
Załącznik do załącznika nr 7
Załącznik do załącznika nr 8
Załącznik do załącznika nr 9
Załącznik do załącznika nr 10
Załącznik do załącznika nr 11
Załącznik do załącznika nr 12
Załącznik do załącznika nr 13
Załącznik do załącznika nr 14
Załącznik do załącznika nr 15
Załącznik do załącznika nr 16
Załącznik do załącznika nr 17
Załącznik do załącznika nr 18

Załącznik 2 
Załącznik do załącznika nr 2
28.06.2017
75. XLIII/418/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat 28.06.2017
76. XLIII/419/2017 28.06.2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego dotyczącego wzniesienia pomnika na Cmentarzu Wojennym w Lesie Szpęgawskim 28.06.2017
77. XLIV/420/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty 30.08.2017
78. XLIV/421/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański 30.08.2017
79. XLIV/422/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 8) 30.08.2017
80. XLIV/423/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 7)
Objaśnienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
30.08.2017
81. XLIV/424/2017 30.08.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

30.08.2017
82. XLIV/425/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk 30.08.2017
83. XLIV/426/2017 30.08.2017

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim

zmieniona uchwałą nr XLVI/460/2017 z 25.10.2017

30.08.2017, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.
84. XLIV/427/2017 30.08.2017

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim

zmieniona uchwałą nr XLVI/459/2017 z 25.10.2017

30.08.2017, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.
85 XLIV/428/2017 30.08.2017

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych

zmieniona uchwałą nr XLVI/458/2017 z 25.10.2017

30.08.2017, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.
86. XLIV/429/2017 30.08.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3250 z dnia 14.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
87. XLIV/430/2017 30.08.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3327 z dnia 25.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
88. XLIV/431/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański 30.08.2017
89. XLIV/432/2017 30.08.2017

Uchwała w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Starogard Gdański, nadania mu nazwy i ustalenia regulaminu korzystania z parku
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3328 z dnia 25.09.2017 r.

Zmieniona uchwałą Nr LVI/596/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
90. XLIV/433/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 30.08.2017
91. XLIV/434/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu i umów najmu garaży na kolejne okresy do 3 lat 30.08.2017
92. XLIV/435/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3329 z dnia 25.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
93. XLIV/436/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy „ulica Leona Piesika” na „ulica Złota”
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3330 z dnia 25.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
94. XLIV/437/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy „ulica Przodowników Pracy” na „ulica Bursztynowa”
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3331 z dnia 25.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
95. XLIV/438/2017 30.08.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3332 z dnia 25.09.2017 r.
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
96. XLIV/439/2017 30.08.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański 30.08.2017
97. XLV/440/2017 27.09.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3676 z dnia 26.10.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.12.2017 r.
98. XLV/441/2017 27.09.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3657 z dnia 24.10.2017 r.

straciła moc uchwałą nr XLVI/461/2017 z 25.10.2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
99. XLV/442/2017 27.09.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3658 z dnia 24.10.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
100. XLV/443/2017 27.09.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3677 z dnia 26.10.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
101. XLV/444/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3678 z dnia 26.10.2017 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.12.2017 r.
102. XLV/445/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3679 z dnia 26.10.2017 r.

zmieniona uchwałą XLVI/462/2017 z 25.10.2017

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01.12.2017 r.
103. XLV/446/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 9)

27.09.2017
104. XLV/447/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

27.09.2017
105. XLV/448/2017 27.09.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

27.09.2017
106. XLV/449/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat

27.09.2017
107. XLV/450/2017 27.09.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025 27.09.2017
108. XLV/451/2017 27.09.2017 Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Starogardzie Gdańskim na lata 2016-2018 -aktualizacja nr 2 27.09.2017
109. XLV/452/2017 27.09.2017 Uchwała o przyjęciu apelu w sprawie budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 27.09.2017
110. XLV/453/2017 27.09.2017

Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3659 z dnia 24.10.2017 r.

Zmieniona uchwałą Nr LIV/580/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
111. XLVI/454/2017 25.10.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański 25.10.2017
112. XLVI/455/2017 25.10.2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 10) 25.10.2017
113. XLVI/456/2017 25.10.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 9)

objaśnienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

25.10.2017
114. XLVI/457/2017 25.10.2017 Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 25.10.2017
115. XLVI/458/2017 25.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych 25.10.2017 z mocą obowiązującą od 01.09.2017
116. XLVI/459/2017 25.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim 25.10.2017 z mocą obowiązującą od 01.09.2017
117. XLVI/460/2017 25.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim 25.10.2017 z mocą obowiązującą od 01.09.2017
118. XLVI/461/2017 25.10.2017

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3862 z dnia 10.11.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
119. XLVI/462/2017 25.10.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2017 roku, poz. 3877 z dnia 13.11.2017 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
120. XLVII/463/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

29.11.2017
121. XLVII/464/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 11)

29.11.2017
122. XLVII/465/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 10)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

29.11.2017
123. XLVII/466/2017 29.11.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą nr XLVIII/483/2017 z dnia 20.12.2017 r.

29.11.2017
124. XLVII/467/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 26 z dnia 3.01.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
125. XLVII/468/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 67 z dnia 5.01.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
126. XLVII/469/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Starogardzie Gdańskim

29.11.2017 z mocą obowiązującą od 01.09.2017
127. XLVII/470/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim

29.11.2017 z mocą obowiązującą od 01.09.2017
128. XLVII/471/2017 29.11.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 38 z dnia 4.01.2018 r.

straciła moc uchwałą nr LI/532/2018 z 21.03.2018

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
129. XLVII/472/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Sopot w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i współfinansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkałych i uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

29.11.2017
130. XLVII/473/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie nadania Statutu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Starogardzie Gdańskim

29.11.2017
131. XLVII/474/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

29.11.2017 z mocą obowiązującą od 01.01.2018
132. XLVII/475/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 „Rokiem stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

29.11.2017
133. XLVII/476/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”

29.11.2017
134. XLVII/477/2017 29.11.2017

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański

29.11.2017
135. XLVIII/478/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018 - 2031

Objaśnienia

Objaśnienia - uzupełnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

zmieniona uchwałami: L/516/2018 z 21.01.2018, LI/529/2018 z 21.03.2018, LII/545/2018 z 25.04.2018, LIII/558/2018 z dn 29.05.2018

01.01.2018
136. XLVIII/479/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 465 z dnia 9.02.2018 r.

zmieniona uchwałami: L/515/2018 z 21.02.2018, LII/544/2018 z 25.04.2018, LIII/557/2018 z 29.05.2018

01.01.2018, podlega opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Pom.
137. XLVIII/480/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok (zmiana 12)

20.12.2017
138. XLVIII/481/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017-2031 (zmiana 11)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

20.12.2017
139. XLVIII/482/2017 20.12.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Straciła moc uchwałą XLVIII/483/2017 z 20.12.2017

20.12.2017
140. XLVIII/483/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

zmieniona uchwałą LIII/559/2018 z 29.05.2018

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2018
141. XLVIII/484/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym

20.12.2017
142. XLVIII/485/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 406 z dnia 07.02.2018 r.

Stwierdzono nieważność aktu uchwałą nr 011/g127/D/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.01.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
143. XLVIII/486/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański

20.12.2017
144. XLVIII/487/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2020

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 524 z dnia 13.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
145. XLVIII/488/2017 20.12.2017

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 407 z dnia 07.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
146. XLVIII/489/2017 20.12.2017 Uchwała w sprawie zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starogardzie Gdańskim oraz trybu kwalifikowania uczestników 20.12.2017
147. XLVIII/490/2017 20.12.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 408 z dnia 07.02.2018 r.

Straciła moc uchwałą Nr V/32/2018 z dnia 19.12.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
148. XLVIII/491/2017 20.12.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat 20.12.2017
149. XLVIII/492/2017 20.12.2017

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 409 z dnia 07.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
150. XLVIII/493/2017 20.12.2017 Uchwała w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdanskiego"  20.12.2017
151. XLVIII/494/2017 20.12.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Miasta Starogard Gdański  20.12.2017
 
Liczba odwiedzin : 2808
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2017-01-26 12:58:21
Czas publikacji: 2018-12-28 12:15:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak