Wersja archiwalna

Pełnomocnik Prezydenta ds. Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych 

 

 

Wojciech Szambowski
Pełnomocnik Prezydenta ds. Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych
telefon: 570 623 950
e-mail: Wojciech.Szambowski@um.starogard.pl

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta do spraw Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych należy:

1) współpraca z zarządcami dróg przebiegających przez Gminę w zakresie ich utrzymania;
2) koordynacja działań wszystkich podmiotów zajmujących się utrzymaniem dróg w Gminie oraz służb zajmujących się porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w sytuacjach kryzysowych;
3) nadzór nad przygotowaniem i realizacją akcji zimowego utrzymania dróg gminnych;
4) koordynacja działań jednostek zaangażowanych w akcję zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Gminy;
5) ustalanie zakresu zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej oraz z utrzymaniem czystości i porządku w pasach dróg gminnych oraz w parkach i na innych terenach publicznych;
6) monitorowanie i koordynacja wykonywania przez MZK prac w zakresie utrzymania dróg i zieleni wynikających z zarządzeń Prezydenta;
7) opracowanie propozycji zmian organizacyjnych w dziale dróg i zieleni MZK służących usprawnieniu funkcjonowania zakładu i zwiększeniu wydajności i skuteczności pracy;
8) opracowanie koncepcji utrzymania nowych i modernizowanych terenów publicznych (węzeł integracyjny, Rynek i jego otoczenie, Park Miejski i tereny wzdłuż Wierzycy, Park Nowe Oblicze, przebudowywane ulice itd.) oraz określenie potrzeb sprzętowych i finansowych w tym zakresie;
9) współpraca z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym, Wydziałem Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, Strażą Miejską i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie utrzymania dróg i terenów publicznych;
10) prowadzenie spraw związanych z działalnością MZK w zakresie:
- nadzoru nad wykonywaniem zadań Gminy prowadzonych przez MZK,
- oceny efektywności wykorzystania środków pochodzących z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań prowadzonych przez MZK,
- określonym w Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie,
- przygotowywania dla Prezydenta informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących wniosków MZK, a także przekazywania tych decyzji wnioskodawcy.”;

 

 

Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2017-10-30 09:35:55
Czas publikacji: 2017-10-31 08:54:10
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-04