Wersja archiwalna

Konkurs ofert na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
ogłasza konkurs ofert
na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Konkurs jest skierowany do placówek lecznictwa odwykowego posiadających bazę lokalową na terenie miasta Starogard Gdański.

 Rodzaje zadań, które mogą być realizowane w ramach konkursu, na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

 1. zajęcia terapeutyczne dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy,
 2. zajęcia i programy zdrowotne dla osób uzależnionych, współuzależnionych lub wywodzących się z dysfunkcyjnych rodzin,
 3. zajęcia terapeutyczne dla młodzieży uzależnionej od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 4. udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 5. udzielanie specjalistycznej pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom wywodzącym się z rodzin alkoholowych i rodzin dysfunkcyjnych,
 6. prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień oraz przemocyw formie wasztatów i spotkań informacyjnych.

Cele:

 1. zmniejszenie rozmiarów indywidualnych szkód występujących u osób uzależnionych od alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień niechemicznych,
 2. zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz dla osób współuzależnionych,
 3. zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej osobom wywodzącym się z rodzin alkoholowych i rodzin dysfunkcyjnych,
 4. zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 5. zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

Termin realizacji zadań: od 22 stycznia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. 

Przewidywana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 280.000,00

Termin składania ofert:

Oferty konkursowe należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs dla placówek lecznictwa odwykowego" w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 16.01.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Biuro Obsługi Klienta (pok. 01).

Oferta powinna zawierać:

 1. szczegółowy opis zadania,
 2. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
 3. wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadania,
 4. termin realizacji zadania,
 5. koszt realizacji zadania.

Do oferty należy dołączyć:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie,
 2. aktualną ocenę jakości świadczeń, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734),
 3. aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskano zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (oryginał lub potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem kopia), wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc, licząc od daty składania oferty lub oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami jak wyżej,
 4. aktualne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków (oryginał lub potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem kopia) wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc, licząc od daty składania oferty lub oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami,
 5. kopie dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób bezpośrednio realizujących zadania.

Kserokopie załączników powinny być uwierzytelnione przez oferenta (dotyczy to każdej strony dokumentu).

W przypadku braków formalnych oferty (brak załącznika, brak uwierzytelnienia dokumentów, itp.), zostanie ona odrzucona.

Oferta wraz z załączoną dokumentacją powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych oferenta. W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta udzielone przez osobę, których prawo do reprezentowania podmiotu wynika z dokumentów rejestrowych.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 19 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański przez komisję konkursową powołaną na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 14 dni od dnia ich zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 1. wystąpienia do oferenta o wyjaśnienie informacji zawartych w ofercie,
 2. przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 3. zmiany wysokości środkow publicznych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. negocjacji z oferentami, celem wyłonienia jednej lub większej liczby ofert.

 

Starogard Gdański, 3 styczeń 2018 r. 

 

 

Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Dziewiątkowska-Dudek
Czas wytworzenia: 2018-01-03 14:37:26
Czas publikacji: 2018-01-03 14:37:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-17