Uchwały Rady Miasta VII kadencji podjęte w 2018 roku 

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2018 ROKU - VII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. XLIX/495/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 24.01.2018
2. XLIX/496/2018 24.01.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 653 z dnia 23.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
3. XLIX/497/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na kolejny okres do 3 lat 24.01.2018
4. XLIX/498/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na kolejny okres do 3 lat 24.01.2018
5. XLIX/499/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim

24.01.2018

i obowiązuje do 31.12.2018

6. XLIX/500/2018 24.01.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 654 z dnia 23.02.2018 r.

Straciła moc uchwałą Nr V/34/2018 z dnia 19.12.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
7. XLIX/501/2018 24.01.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 655 z dnia 23.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
8. XLIX/502/2018 24.01.2018

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem rejestrującym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 656 z dnia 23.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
9. XLIX/503/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim 24.01.2018
10. XLIX/504/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Pomorskim Kuratorem Oświaty umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat 24.01.2018
11. XLIX/505/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat 24.01.2018
12. XLIX/506/2018 24.01.2018

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 657 z dnia 23.02.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
13. XLIX/507/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. 24.01.2018
14. XLIX/508/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie przyznania nagrody najlepszemu dzielnicowemu i policjantowi prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, najlepszemu strażakowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszemu strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim 24.01.2018
15. XLIX/509/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego" 24.01.2018
16. XLIX/510/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego" 24.01.2018
17. XLIX/511/2018 24.01.2018

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2018

Zmieniona uchwałąNr LVII/625/2018 z dnia 26 września 2018 r.

24.01.2018
18. XLIX/512/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2018 rok 24.01.2018
19. XLIX/513/2018 24.01.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 24.01.2018
20. XLIX/514/2018 24.01.2018

Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

załącznik - protokół Komisji Skrutacyjnej

24.01.2018
21. L/515/2018 21.02.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 1) 21.02.2018
22. L/516/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 1)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

21.02.2018
23. L/517/2018 21.02.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym. 21.02.2018
24. L/518/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1066 z dnia 21.03.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
25. L/519/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim

straciła moc uchwałą nr LI/525/2018 z 21.03.2018

21.02.2018
26. L/520/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim

straciła moc uchwała nr LI/526/2018 z 21.03.2018

21.02.2018
27. L/521/2018 21.02.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1067 z dnia 21.03.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
28. L/522/2018 21.02.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
29. L/523/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1068 z dnia 21.03.2018 r.

Straciła moc uchwałą Nr LVIII/630/2018 z dnia 10 października 2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

obowiązuje do dnia 31.12.2020

30. L/524/2018 21.02.2018

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1170 z dnia 29.03.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
31. LI/525/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim 21.03.2018
32. LI/526/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim 21.03.2018
33. LI/527/2018 21.03.2018

Uchwała w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów klas III i klas VI, kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego, w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2438 z dnia 15.06.2018 r.

zmieniona uchwałą nr LII/555/2018 z 25.04.2018

21.03.2018
34. LI/528/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa  
35. LI/529/2018 21.03.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 2)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

21.03.2018
36. LI/530/2018 21.03.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański 21.03.2018
37. LI/531/2018 21.03.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim 21.03.2018
38. LI/532/2018 21.03.2018

Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1630 z dnia 26.04.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
39. LI/533/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2018 21.03.2018
39. LI/534/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat 21.03.2018
40. LI/535/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony 21.03.2018
41. LI/536/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2 21.03.2018
42. LI/537/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 21.03.2018
43. LI/538/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 21.03.2018
44. LI/539/2018 21.03.2018 Uchwała w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Gminą Starogard Gdański dotyczącego przejęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański od Gminy Starogard Gdański zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Gminy Starogard Gdański 21.03.2018
45. LI/540/2018 21.03.2018

Uchwała w sprawie podziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1555 z dnia 20.04.2018 r.

21.03.2018
46. LI/541/2018 21.03.2018

Uchwała w sprawie podziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 1556 z dnia 20.04.2018 r.

21.03.2018
47. LII/542/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 25.04.2018
48. LII/543/2018 25.04.2018

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański

25.04.2018
49. LII/544/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 2) 25.04.2018
50. LII/545/2018 25.04.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 3)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

25.04.2018
51. LII/546/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym 25.04.2018
52. LII/547/2018 25.04.2018

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2103 z dnia 23.05.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
53. LII/548/2018 25.04.2018

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2186 z dnia 25.05.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
54. LII/549/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U” (dawny browar). 25.04.2018
55. LII/550/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 25.04.2018
56. LII/551/2018 25.04.2018

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2058 z dnia 21.05.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
57. LII/552/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Medpharma Zakładem Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim na rzecz dzieła hospicyjnego 25.04.2018
58. LII/553/2018 25.04.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych 25.04.2018
59. LII/554/2018 25.04.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański 25.04.2018
60. LII/555/2018 25.04.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania uczniom wybranych oddziałów klas III i klas VI, kontynuacji realizacji obowiązku szkolnego, w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2439 z dnia 15.06.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
61. LII/556/2018 25.04.2018 Uchwała w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 25.04.2018
62. LIII/557/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 3) 29.05.2018
63. LIII/558/2018 29.05.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 4)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

29.05.2018
64. LIII/559/2018 29.05.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 01.06.2018
65. LIII/560/2018 29.05.2018

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2583 z dnia 27.06.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
66. LIII/561/2018 29.05.2018

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2585 z dnia 27.06.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
67. LIII/562/2018 29.05.2018

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórym nauczycieli

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2586 z dnia 27.06.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2018
68. LIII/563/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa 29.05.2018
69. LIII/564/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat 29.05.2018
70. LIII/565/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański programu „Mieszkanie Plus” 29.05.2018
71. LIII/566/2018 29.05.2018

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2642 z dnia 02.07.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
72. LIII/567/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Starogardu Gdańskiego” 29.05.2018
73. LIII/568/2018 29.05.2018

Uchwała w sprawie ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2587 z dnia 27.06.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
74. LIII/569/2018 29.05.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański 29.05.2018
75. LIII/570/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego do Rady Miasta Starogard Gdański 29.05.2018
76. LIII/571/2018 29.05.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Starogard Gdański o podjęcie działań mających doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Starogardu Gdańskiego, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów MZK w urządzenia AED 29.05.2018
77. LIV/572/2018 28.06.2018

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok

załącznik nr 1

załącznik nr 2

28.06.2018
78. LIV/573/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok 28.06.2018
79. LIV/574/2018 28.06.2018

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu „SENIOR+” w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3228 z dnia 08.08.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
80. LIV/575/2018 28.06.2018

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3229 z dnia 08.08.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
81. LIV/576/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 4) 28.06.2018
82. LIV/577/2018 28.06.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 5)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

28.06.2018
83. LIV/578/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim 28.06.2018
84. LIV/579/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie nadania imienia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim 01.01.2019
85. LIV/580/2018 28.06.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3112 z dnia 31.07.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
86. LIV/581/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 28.06.2018
87. LIV/582/2018 28.06.2018

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. Uchwałą nr V/27/2015

28.06.2018
88. LIV/583/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański 28.06.2018
89. LIV/584/2018 28.06.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu w sprawie poparcia postulatów studentów w związku z planowaną reformą szkolnictwa wyższego 28.06.2018
90. LV/585/2018 11.07.2018  Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 5) 11.07.2018 
91. LV/586/2018 11.07.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 6)

Objaśnienia do uchwały

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

11.07.2018
92. LVI/587/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty

29.08.2018
93. LVI/588/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 6) 29.08.2018
94. LVI/589/2018 29.08.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański lata 2018 -2031 (zmiana 7)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

29.08.2018
95. LVI/590/2018 29.08.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

29.08.2018
96. LVI/591/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 29.08.2018
97. LVI/592/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta 29.08.2018
98. LVI/593/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat 29.08.2018
99. LVI/594/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3597 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
100. LVI/595/2018 29.08.2018 

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3598 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
101. LVI/596/2018 29.08.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Starogard Gdański, nadania mu nazwy i ustalenia regulaminu korzystania z parku 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3599 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
102. LVI/597/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3600 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
103. LVI/598/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3601 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
 104. LVI/599/2018  29.08.2018  Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  29.08.2018
 105. LVI/600/2018  29.08.2018 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3602 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
106.   LVI/601/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu pn. "Wspólnie działamy - szkołę rozwijamy"  29.08.2018
107.  LVI/602/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3603 z dnia 19.09.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
108.  LVI/603/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 29.08.2018
109.  LVI/604/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Starogard Gdański, Rady Powiatu Starogardzkiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Starogard Gdański, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3574 z dnia 14.09.2018 r.

29.08.2018
110.  LVI/605/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3991 z dnia 23.10.2018 r.

29.08.2018
111.  LVI/606/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3917 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
112.  LVI/607/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3918 z dnia 19.10.2018 r.

Straciła moc uchwałą Nr V/32/2018 z dnia 19.12.2018 r.

29.08.2018
113.  LVI/608/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3992 z dnia 23.10.2018 r.

29.08.2018
114.  LVI/609/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3919 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
115.  LVI/610/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3920 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
116.  LVI/611/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3921 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
117.  LVI/612/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3922 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
118.  LVI/613/2018 29.08.2018

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 3923 z dnia 19.10.2018 r.

29.08.2018
119.  LVI/614/2018 29.08.2018 Uchwała w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta 29.08.2018
120. LVII/615/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 7) 26.09.2018
121. LVII/616/2018 26.09.2018

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 8)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

26.09.2018
122. LVII/617/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym 26.09.2018
123. LVII/618/2018 26.09.2018

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac zwią-zanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 4110 z dnia 29.10.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
124. LVII/619/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański 26.09.2018
125. LVII/620/2018 26.09.2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji w roku szkolnym 2018/2019 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Straciła moc uchwałą nr LVIII/636/2018 z dnia 10 października 2018 r.

26.09.2018
126. LVII/621/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat 26.09.2018
127. LVII/622/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 26.09.2018
128. LVII/623/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański (dot. ID 46352) 26.09.2018
129. LVII/624/2018 26.09.2018 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański (dot. ID 44867) 26.09.2018
130. LVII/625/2018 26.09.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na 2018 rok 26.09.2018
131. LVIII/626/2018 10.10.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 8) 10.10.2018 r.
132. LVIII/627/2018 10.10.2018

Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 9)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

10.10.2018 r.
133. LVIII/628/2018  10.10.2018  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat   10.10.2018 r.
134. LVIII/629/2018   10.10.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  10.10.2018 r.
135. LVIII/630/2018  10.10.2018 

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków

Uchwałą Nr 184/g127/D/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 listopada 2018 r. stwierdzono nieważność uchwały.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
136. LVIII/631/2018 10.10.2018 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 4412 z dnia 15.11.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
137. LVIII/632/2018 10.10.2018 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański 10.10.2018 r.
138. LVIII/633/2018 10.10.2018  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego- Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW” 10.10.2018 r.
139. LVIII/634/2018 10.10.2018 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr182/4 obr.5 położonej w rejonie ulic: Sadowej – Czesława Nagórskiego

 10.10.2018 r.
140. LVIII/635/2018 10.10.2018 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

10.10.2018
141. LVIII/636/2018 10.10.2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji w roku szkolnym 2018/2019 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 4301 z dnia 07.11.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
142. LIX/637/2018 07.11.2018

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 9)

07.11.2018
143. LIX/638/2018 07.11.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 10)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

07.11.2018
144. LIX/639/2018 07.11.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 07.11.2018
145. LIX/640/2018 07.11.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  07.11.2018
146. LIX/641/2018 07.11.2018

Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 4745 z dnia 30.11.2018 r.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
 

Liczba odwiedzin : 2370
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Kaczocha
Czas wytworzenia: 2018-01-04 09:48:10
Czas publikacji: 2018-12-28 12:16:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak