Obowiązek informacyjny dla interesantów urzędu 

 
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INTERESANCI URZĘDU

 

Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Gmina Miejska Starogard Gdański zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miasta Starogard Gdański jest Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6, numer telefonu: 585 306 006, fax: 585 306 000, adres e-mail: ratusz@um.starogard.pl

 2. Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:

  1. załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi Urzędu Miasta Starogard Gdański (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  2. zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 2. Każdemu z Państwa przysługują prawa:

  1. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. sprostowania (poprawiania) danych,

  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

  4. do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

 1. Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

 2. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor Ochrony Danych.

 3. Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Starogard Gdański ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

 4. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

  1. telefonicznie: 585 306 059

  2. drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl

  3. osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

 

 Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawami: z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych)

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

 
Liczba odwiedzin : 895
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kosianowicz Czesław
Czas wytworzenia: 2018-05-24 11:04:58
Czas publikacji: 2018-07-04 09:52:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak