Uchwały Rady Miasta VIII kadencji podjęte w 2018 roku  

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2018 ROKU - VIII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. I/1/2018 19.11.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
19.11.2018
2. I/2/2018 19.11.2018

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański

Protokół Komisji Skrutacyjnej

19.11.2018
3. I/3/2018 19.11.2018

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański

Protokół Komisji Skrutacyjnej

19.11.2018
4. I/4/2018 19.11.2018

Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański

Protokół Komisji Skrutacyjnej 

19.11.2018
5. II/5/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański Z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19.11.2018 r. 
6. II/6/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miasta Starogard Gdański 01.12.2018
7. II/7/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański oraz ilości członków wchodzących w ich skład 21.11.2018
8. II/8/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego  21.11.2018
9. II/9/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Starogard Gdański oraz jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego  21.11.2018
10. II/10/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański 21.11.2018
11. II/11/2018 21.11.2018 Uchwała w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców 21.11.2018
12. III/12/2018 28.11.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 10) 28.11.2018
13. III/13/2018 28.11.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018 - 2031 (zmiana 11)

Objaśnienia

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

28.11.2018
14. III/14/2018 28.11.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  28.11.2018
15. III/15/2018 28.11.2018 Uchwała w sprawie "Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"  28.11.2018
16. III/16/2018 28.11.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 5170 z dnia 17.12.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
17. III/17/2018 28.11.2018

Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

Straciła moc uchwałą Nr V/34/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
18. III/18/2018 28.11.2018

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 roku, poz. 5113 z dnia 14.12.2018 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
19. IV/19/2018 07.12.2018 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 11) 07.12.2018
20. IV/20/2018 07.12.2018

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 12)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

07.12.2018
21. V/21/2018 19.12.2018

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031

Objaśnienia

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2

01.01.2019
22. V/22/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok 01.01.2019
23. V/23/2018 19.12.2018


Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 12)

19.12.2018
24. V/24/2018 19.12.2018

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018 – 2031 (zmiana 13)

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznikr nr 2

19.12.2018
25. V/25/2018 19.12.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej Z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 01.06.2018 r.
26. V/26/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej 01.01.2019
27. V/27/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa 19.12.2018
28. V/28/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat 19.12.2018
29. V/29/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 19.12.2018
30. V/30/2018 19.12.2018

Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 roku, poz. 230 z dnia 14.01.2019 r.

01.01.2019
31. V/31/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok Z dniem podjęcia ,z moca obowiązującą od dnia 01.01.2019 r.
32. V/32/2018 19.12.2018

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 roku, poz. 173 z dnia 10.01.2019 r.

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
33. V/33/2018 19.12.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2020 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej 19.12.2018
34. V/34/2018 19.12.2018 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 01.01.2019
 

Liczba odwiedzin : 290
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Kaczocha
Czas wytworzenia: 2018-11-29 11:12:16
Czas publikacji: 2019-01-15 08:22:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak