Obowiazek informacyjny dot. przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

I. Administrator Danych
Administratorem danych w postaci nagrań z monitoringu jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański.

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
1) telefonicznie: 58 530 6055,
2) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
3) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

 

III. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku  publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie i ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w zw. z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 
IV. Odbiorcy danych
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym mogą zostać  udostępnione organom władzy publicznej, na ich wniosek i w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe wiązane z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) przez okres 60 dni.
 
VI. Prawa osób, które dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych,
2) sprostowania danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych,
3) wniesienia sprzeciwu,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
VII. Informacja o zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Dane osobowe wiązane z monitoringiem wizyjnym nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Moritz-Prostko
Czas wytworzenia: 2018-12-05 10:43:11
Czas publikacji: 2018-12-05 10:43:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak