Miejski Zakład Komunikacji - Zakład Budżetowy 

 

 

Dane adresowe
83-200 Starogard Gdański 
ul. Tczewska 20
tel.:
+48 58 562-30-01
+48 58 562-30-02
+48 58 562-30-03
fax: +48 58 562-52-11
www: 
www.mzk.starogard.pl
e-mail: 
mzk@mzk.starogard.pl

Uchwała o powołaniu
Obecną formę prawną Miejski Zakład Komunikacji uzyskał z dniem 01 stycznia 1992 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/156/91 z dnia 19 grudnia 1991 roku w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Uchwała jest do wglądu w siedzibie firmy przy ulicy Tczewskiej 20 w Starogardzie Gdańskim.
Zakład działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański nr XXI/190/2016 z 30.01.2016 r.

Przedmiot działalności

 1. Podstawowym przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 2. Zadania ,o których mowa w ust.1 zakład wykonuje jako operator publicznego transportu zbiorowego poprzez: 

 • gminne przewozy pasażerskie-przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie 

 • przewóz ocharakterze użyteczności publicznej-powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze.

Zakład realizuje także zadania własne Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie:

 1. utrzymania, modernizacji i remontów nawierzchni ulic, chodników i innych urządzeń związanych z drogą lub pasem drogowym publicznych dróg gminnych oraz gminnych dróg wewnętrznych,

 2. oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablicami z nazwami ulic, placów, rond i skwerów,

 3. zarządzania i administrowania przystankami komunikacji miejskiej wraz z poborem stosownych opłat,

 4. oczyszczania miasta, w szczególności: utrzymania zimowego jezdni i chodników, całorocznego opróżniania koszy ulicznych i wywozu odpadów komunalnych z tych terenów oraz likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,

 5. utrzymania czystości i porządku na niezagospodarowanych terenach miejskich,

 6. utrzymania zieleni gminnej (w tym parków miejskich),

 7. utrzymania gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych,

 8. zarządzania i administrowania targowiskiem miejskim wraz z poborem stosownych opłat,

 9. zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi wraz z poborem stosownych opłat,

 10. utrzymania cmentarzy wojennych, pomników i miejsc pamięci,

 11. realizacji zadań z zakresu estetyzacji miasta (m.in. wystrój świąteczny, oflagowanie, urządzenia reklamowe, tablice, gabloty i słupy ogłoszeniowe),

 12. utrzymania kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych,

 13. utrzymania szaletów miejskich,

 14. utrzymania miejskich fontann i zdrojów ulicznych,

 15. poboru i windykacji opłaty parkingowej w miejskiej strefie płatnego parkowania oraz opłat dodatkowych,

 16. zarządzania i administrowania węzłem integracyjnym transportu zbiorowego wraz z poborem stosownych opłat,

 17. wykonywania interwencyjnych prac porządkowych i innych zadań doraźnie zlecanych przez Prezydenta Miasta. 

Dodatkowym zakresem działania Zakładu jest:

 1. udostępnianie środków transportowych, oraz wiat przystankowych do eksponowania reklam,

 2. utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej eksploatowanych pojazdów oraz obiektów i urządzeń technicznych i infrastruktury komunikacyjnej,

 3. wynajmowanie pojazdów,

 4. udostępnianie miejsc parkingowych na placu postojowym,

 5. naprawy, przeglądy techniczne, mycie, sprzątanie pojazdów,

 6. prowadzenie innej działalności związanej z możliwościami technicznymi i organizacyjnymi Zakładu.


Zakres świadczenia komunalnych usług komunikacyjnych obejmuje miasto Starogard Gdański. Dla innych gmin na podstawie zawartych umów przez Prezydenta Miasta.

Status prawny
Zakład Budżetowy - jednostka finansów publicznych

Struktura własności
trwały zarząd na majątku gminy.

Ogólne określenie majątku będącego w dyspozycji zakładu:
- teren przy ulicy Tczewskiej 20,
- budynki administracyjno – socjalne i warsztatowe,
- autobusy, pojazdy gospodarcze.

Dyrektor:
mgr inż. Henryk Klecha 
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w dziale 
"Oświadczenia majątkowe"

kompetencje dyrektora:

 • składania oświadczeń woli w imieniu Zakładu,

 • zaciągania zobowiązań w granicach objętych bieżącą działalnością zakładu, a ujętych w planach finansowych jednostki,

 • udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw procesowych, celem dochodzenia roszczeń cywilno – prawnych MZK w Starogardzie Gdańskim przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

 


Liczba odwiedzin : 1537
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-08-03 00:00:00
Czas publikacji: 2016-04-28 13:02:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak