Skarbnik Miasta 

 
 

Ewa Kendzierska-Błyskal
Skarbnik Miasta
telefon: (+48) 058 530-6005
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Ewa.Kendzierska-Blyskal@um.starogard.pl

Katarzyna Makurat
Zastępca Skarbnika Miasta, Naczelnik Wydziału Finansowego
telefon: (+48) 058 530-6026
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: 
Katarzyna.Makurat@um.starogard.pl

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, kontrolę i nadzór nad działalnością Wydziału Finansowego, realizując obowiązki wynikające z art. 54 ustawy o finansach publicznych. W szczególności do jego zadań należy:

 1. przygotowanie projektu budżetu Gminy i nadzór nad jego wykonaniem w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych

 2. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu Gminy;

 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 4. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 6. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty

 7.  nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

 8. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy;

 9. opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe;

 10. przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;

 11. przygotowywanie propozycji dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień z podatków i opłat;

 12. nadzór nad windykacją i egzekucją należności Gminy.

Skarbnik organizuje, koordynuje i odpowiada za realizację wewnętrznej kontroli finansowej.

 

Liczba odwiedzin : 2849
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2018-09-06 08:30:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak