Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 6/2017 realizacji inwestycji - budowa ul. Kopernika etap I i II

2018-01-24 09:02:41
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 5/2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji

2017-11-09 15:21:12
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2017 Referatu Lokalowego

2017-09-11 09:00:40
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2017 procedur "Akcji Zima"

2017-05-08 13:29:39
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2017 wykonania niektóych uchwał Rady Miasta podjętych w 2016 roku

2017-03-23 09:23:37
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2016 realizacji budżetu obywatelskiego za trzy kwartały 2016 r.

2017-01-23 08:14:05
Kontrola Komisji Rewizyjnej decyzji właścicielskich Prezydenta Miasta w ramach nadzoru nad spółkami miejskimi, w których Gmina Miejska posiada większość udziałów

2016-11-03 15:05:08
Kontrola Komisji Rewizyjnej działalności Starogardzkiego Centrum Kultury

2016-05-31 15:13:26
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2015

2016-02-16 10:36:47
Kontrola Komisji Rewizyjnej 3/2015 powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości

2015-10-12 12:13:37
Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. analizy wydatków budżetowych za rok 2014

2015-06-01 13:58:32
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2015 wykonania uchwał Rady Miasta

2015-04-23 12:30:28
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2014 dot. gospodarki nieruchomościami

 
2014-11-24 09:01:19
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 5/2014 dot. dokumentacji szkoły, regulaminów, procedur w PSP nr 2

 
2014-11-17 11:53:25
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2014 dot. wydatkowania środków w 2013 r. zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 
2014-11-17 11:34:18
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2014 dot. zamówień publicznych zrealizowanych w Gminie Miejskiej w roku 2013

 
2014-11-17 11:27:40
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2012 dot. zamówień publicznych Gminy Miejskiej w 2011r.

 
2013-12-02 10:26:32
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2013 dot. wydatków z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez Straż Miejską w 2012r.

 
2013-12-02 10:17:18
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 3/2013 dot. wydatkowania środków na profilaktykę i przeciwdziałanie problemom uzależnień w 2012r.

 
2013-12-02 10:12:57
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2013 dot. wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej i realizacji zadań wykonywanych przez SCK w Starogardzie Gd.

 
2013-12-02 10:01:02
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 1/2013 dot. zamówień publicznych zrealizowanych w Gminie Miejskiej w roku 2012.

 
2013-06-27 13:40:39
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 6/2012 dot. realizacji uchwał Rady Miasta Starogard Gdański

 
2013-01-25 13:45:57
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 5/2012 dot. wydatkowania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez "SILOE" oraz PLU

 
2012-12-20 10:55:28
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2012 dot. wydatkowania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej i realizacja zadań wykonywanych przez OSIR w 2011r.

 
2012-11-19 12:11:09
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 3/2012 dot. wydatkowania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez jednostki systemu oświaty

 
2012-11-19 11:58:15
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2102 dot. organizacji i finansowania imprezy wigilijnej "Hej Kolęda" w roku 2011 przez Gminę Miejską i podległą jednostkę - MOPS

 
2012-10-01 10:47:55
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 4/2011 dot. realizacji uchwał Rady Miasta Starogard Gdański

 
2012-03-12 12:27:15
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 3/2011 dot. należności budżetowych wpływających z tytułu opłat na Targowisku Miejskim i wydatków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez Zarząd Budynkami Mieszkalnymi

 
2011-09-30 13:24:25
Kontrola Komisji Rewizyjnej nr 2/2011 dot. wydatków dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej na zadania realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty.

 
2011-07-08 13:58:22
Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta

 
2010-10-28 11:06:34
Kontrola Komisji Rewizyjnej dotycząca sposobu funkcjonowania hali sportowej im. Andrzeja Grubby i sposobu zagospodarowania nowo przyjętych obiektów po byłym stowarzyszeniu "Agro-Kociewie".

 
2010-08-12 14:56:44
Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków przewidzianych na przeciwdziałanie alkoholizmowi

 
2010-08-12 14:49:14
Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta

Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta
2010-08-12 14:45:55
Kontrola Komisji Rewizyjnej zasobności i aktualności dokumentacji technicznych przygotowywanych na potrzeby realizacji zadań majątkowych i inwestycyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

2010-04-12 15:24:18
17. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. zobowiązań finansowych Gminy Miejskiej za 2009 rok.

 
2010-01-25 10:04:37
16. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. wydatków bieżących (rok 2009) związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, a także wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek podległych Gminie Miejskiej. Komisja przeprowadziła również kontrolę przepływu środków pochodzących z kredytów oraz przepływu środków finansowych na rachunku bieżącycm Gminy Miejskiej w roku 2009.

 
2010-01-14 08:02:16
15. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w zakresie prawidłowości przebiegu procesu stanowienia prawa lokalnego, dotyczącego obszaru działek nr: 24/41, 24/46, 24/43, 24/44, 24/39, 24/40; część działki nr: 24/42, 24/66, 24/67; część działki nr 103 obr. 2, położonychw rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim oraz wykonania przez Prezydenta uchwał Rady Miasta, podjętych w sprawie sposobu zagospodarowania tych działek.

 
2009-12-17 08:16:02
14. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dochodów budżetowych z tytułu przetargowej i bezprzetargowej formy sprzedaży składników majątku Gminy Miejskiej za rok 2008 oraz pierwsze półrocze 2009r.

 
2009-12-17 08:10:21
12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III

12. Kontrola Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK - Etap III
2009-12-16 12:47:57
13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dot. dochodów majątkowych budżetu z tytułu zawartych przez Gminę Miejską umów najmu, dzierżawy i odpłatnego użytkowania zasobów majątkowych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2009-09-21 10:54:32
11. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta działalności Prezydenta Miasta w zakresie zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych zobowiązań podmiotów wobec Gminy Miejskiej.

11. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta działalności Prezydenta Miasta w zakresie zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminów płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych zobowiązań podmiotów wobec Gminy Miejskiej.
2009-05-27 11:44:25
10. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w zakresie bieżącej działalności finansowej Prezydenta Miasta.

 
2009-04-02 09:00:35
13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. sprawdzająca realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej podjętych we wcześniejszych kontrolach.

13. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. sprawdzająca realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej podjętych we wcześniejszych kontrolach.
2008-12-29 09:13:23
12. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez petentów Urzędu Miasta oraz mieszkańców miasta.

12. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania skarg i wniosków składanych przez petentów Urzędu Miasta oraz mieszkańców miasta.
2008-12-29 08:53:37
11.Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK.

11.Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie wydatków budżetowych dotyczących budowy bazy MZK.
2008-12-10 14:26:56
9. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie realizacji wybranych uchwał Rady Miasta skierowanych do realizacji przez Prezydenta Miasta Starogard Gd.

9. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie realizacji wybranych uchwał Rady Miasta skierowanych do realizacji przez Prezydenta Miasta Starogard Gd.
2008-11-05 12:26:00
8. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania interpelacji i zapytań skierowanych przez radnych do Prezydenta Miasta

8. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w zakresie sposobu rozpatrywania interpelacji i zapytań skierowanych przez radnych do Prezydenta Miasta
2008-11-05 12:22:00
7. Kontrola kompleksowa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gd.

7. Kontrola kompleksowa Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gd. w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gd.
2008-11-05 12:09:00
6. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie kontrolil wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych

6. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starogardzie Gd. w zakresie kontrolil wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych
2008-11-05 12:06:00
5. Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Starogardzie Gd. w zakresie wydatkowania środków związanych z promocją miasta Starogardu Gd.

 
2008-11-05 12:03:00