Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 WSO 12/2015

2018-01-26 09:41:10
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 WSO 11/2015

2018-01-26 09:38:22
Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/9/2012

2018-01-26 09:28:45
Poświadczenie zameldowania.

WSO/8/2012

2018-01-26 09:25:51
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

WSO/7/2012

2018-01-26 09:20:22
Wymeldowanie z pobytu stałego

WSO/6/2012

2018-01-26 09:12:19
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

WSO/5/2012

2018-01-26 09:09:22
Zameldowanie na pobyt stały

WSO/4/2012

2018-01-26 09:06:10
Dane ze zbiorów meldunkowych.

 WSO/3/2012

2018-01-26 09:00:40
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/2/2012

2018-01-26 08:57:20
Wydanie dowodu osobistego.

WSO/10/2012

2017-10-18 15:20:51
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/10/2013

2017-07-06 14:13:04
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/11/2013

2017-07-06 13:56:28
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2017-06-21 09:57:39
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2017-06-21 09:57:09
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2017-06-21 09:56:47
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2017-06-21 09:53:07
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2017-06-21 09:50:22
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/5/2013

2017-02-06 14:25:15
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/1/2013

2017-02-06 14:23:39
Ustalenie zobowiązania w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku, korekta.

WPiED/4/2013

2017-02-06 14:21:59
Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o ich nabycie.

WGGGiR/3/2012

2017-02-03 13:04:08
Lokalizacja w obszarze rewitalizacji - zaświadczenie

WPiU/7/2016

2016-11-03 13:32:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WSS/2/2012

2016-10-11 14:23:37
Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

WSS/9/2012

2016-10-11 14:20:53
Zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z powodu zdarzenia losowego.

WSS/10/2012

2016-10-11 14:18:50
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

RGKiOŚ/3/2016

2016-10-05 13:50:57
Psy ras uznawanych za agresywne - zezwolenie w sprawie utrzymywania.

RGOKiOŚ/1/2016

2016-10-05 13:49:15
Drzewa i krzewy - zezwolenie na usunięcie.

RGOKiOŚ/2/2016

2016-10-05 13:47:17
Zmiana imienia i nazwiska.

 USC/7/2012

2016-09-29 08:06:35
Rejestracja urodzenia.

USC/5/2012

2016-09-29 08:05:19
Odpisy z aktów stanu cywilnego.

USC/2/2012

2016-09-29 08:04:27
Rejestracja zgonu

 USC/1/2012

2016-09-29 08:02:41
Ślub konkordatowy (zaświadczenie o braku okoliczności wyłączjących zawarcie małżeństwa).

USC/4/2012

2016-09-29 08:01:33
Ślub cywilny - zawarcie małżeństwa.

USC/3/2012

2016-09-29 08:00:35
Zezwolenie na sprzedaż oraz na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

WPiED/3/2013

2016-05-19 11:54:38
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące: - prowadzenia robót w pasie drogowym - umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - umieszczania reklam w pasie drogowym - zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w

WTI/4/2016

2016-05-19 08:52:14
Numeracja nieruchomości.

WGGGiR/6/2012

2016-04-05 07:55:19
Podział nieruchomości.

WGGGiR/5/2012

2016-04-05 07:54:29
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WGGGiR/4/2012

2016-03-04 10:23:33
Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

USC/6/2012

2015-10-20 15:07:12
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania - zaświadczenie.

WPiU/2/2012

2015-09-17 11:54:28
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy

WPiU/1/2012

2015-09-17 11:50:17
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania - informacja.

WPiU/3/2012

2015-09-17 11:46:59
Zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zaświadczenie.

WPiU/6/2012

2015-09-17 11:44:33
Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane.

WPiU/4/2012

2015-09-17 11:41:26
Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

WPiU/5/2012

2015-09-17 11:37:29
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - zmiana decyzji.

WSS/8/2012

2015-06-11 09:01:09
Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

WSS/7/2012

2015-06-11 08:59:31
Stypendia sportowe.

WIS/3/2015

2015-05-04 14:28:13